17.01.2023

Trwają konsultacje dotyczące  wskaźnika WIRON

W związku z planowanym zastąpieniem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks stopy procentowej WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) lub inne indeksy z rodziny indeksów stopy składanej WIRON została powołana Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (w skrócie NGR). 

W pracach NGR uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Giełdy Papierów Wartościowych S.A., GPW Benchmark S.A. (administratora wskaźników referencyjnych), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wiodących banków komercyjnych (w tym Banku Pekao S.A.), banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, a także organizacji branżowych zrzeszających podmioty rynku finansowego. 

Aktualnie NGR zaprasza interesariuszy do zapoznania się z projektem Rekomendacji NGR oraz do zgłaszania do niej ewentualnych uwag w zakresie stosowania wskaźnika referencyjnego WIRON w nowej sprzedaży produktów bankowych, w tym kredytów hipotecznych i innych kredytów dla konsumentów, kredytów dla klientów biznesowych, a także produktów o charakterze cash management (rachunków bankowych, kart kredytowych i chargé itd.).  

Konsultacje prowadzone są na stronach KNF. Informacje o pracach NGR i przebiegu reformy znajdziesz na stronach KNF.

O wskaźnikach WIBOR i WIRON dowiesz się więcej tutaj.
Aktualną i historyczną wartość wskaźnika WIRON publikuje na swoich stronach GPW Benchmark S.A.

Z OSTATNIEJ CHWILI:
(13.02.2023) WIRON stał się wskaźnikiem stopy procentowej
Sprawdź