Równość szans i niedyskryminacja

Jako wiodący bank w Polsce uczestniczymy aktywnie w rozwoju społeczności, w których żyjemy i w tworzeniu najlepszych miejsc pracy.

KOLEDZY
Zasady swobód obywatelskich - wolność wyznania, poglądów politycznych, wyboru kultury, wolność zakładania związków zawodowych i wolność orientacji seksualnej - muszą być szanowane, a wszelkie przejawy dyskryminacji w tym zakresie powinny być eliminowane. Te zasady mają szczególne znaczenie dla integracji osób, które stają się nowymi pracownikami Banku. 

Każdej osobie, niezależnie od pozycji zajmowanej w hierarchii służbowej, należy się szacunek i uwaga poświęcana jej potrzebom. Muszą to być wyróżniające cechy postępowania w stosunkach wewnątrz naszej instytucji. 

Każdy, kto pracuje w naszej organizacji, musi eliminować wszelkie przypadki "załatwiania" pracy czy awansu oraz faworyzowania przy ocenie postępów w karierze zawodowej i motywowaniu pracowników.

KLIENCI I DOSTAWCY
Równość w relacjach z klientami oznacza poświęcanie każdemu klientowi należytej uwagi, starając się zapewnić satysfakcję z korzystania z naszych usług i stawianie tej wartości w centrum działań. Naszym celem jest, aby każdy klient w momencie zakupu produktu czy usługi był świadom związanego z tym ryzyka i właściwie rozumiał wartość produktu lub usługi, które mu sprzedajemy.

Należy zawsze zachowywać bezstronność w wyborze dostawców towarów i usług poprzez angażowanie wszystkich zainteresowanych komórek organizacyjnych, by właściwe relacje z dostawcami stały się przewagą konkurencyjną naszej firmy.

INWESTORZY
W relacjach z inwestorami równość oznacza poświęcanie należytej uwagi każdemu inwestorowi, bez dyskryminowania czy faworyzowania, aby rynek był coraz bardziej otwarty i konkurencyjny.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
W relacjach z wszystkimi interesariuszami musimy przyjmować aktywną postawę, oferując wsparcie i usługi bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Powinniśmy promować rozwój lokalny, wybierając przedsięwzięcia zgodne z celem tworzenia trwałych wartości, które uwzględniają rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnych.