Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych oraz aplikacjach Banku Pekao S.A.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Banku Pekao S.A., tj. serwisy w domenach pekao24.pl oraz .cdmpekao.com.pl, cdm24.pl, pekaodirect.pl  (dalej jako "Serwisy Banku")

W serwisach Banku dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • danych osobowych - należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Usługodawcy, Banku lub równoważnie "nas" - należy przez to rozumieć Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł, adres e-mail info@pekao.com.pl
 • Koncie - należy przez to rozumieć konto w bankowości elektronicznej, zapewniające dostęp do niepublicznej części Serwisu, do którego mogą się korzystać tylko ci Użytkownicy, którzy są klientami Banku;
 • Serwisie - należy przez to rozumieć serwis WWW Banku
 • Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis.
 • RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Dane osobowe. Cele przetwarzania

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji lub korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Za Twoją dobrowolną zgodą dane osobowe (w tym dane zawarte w plikach cookies) mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. w razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Usługodawcę, Podmioty z Grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych Partnerów. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niepublicznych usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej.

Informujemy ponadto, że Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów bankowych, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca.


Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu (marketing cudzych produktów lub usług), lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie (marketing produktów lub usług własnych Banku).

w odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. w takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Usługodawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane
w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług.


Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. w odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych, w tym profilowanie, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści świadczonych przez nas usług np. serwisów internetowych do Twoich potrzeb, możliwość prowadzenia działań marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów i usług, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
Ponadto, w stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jako podstawa prawna ma zastosowanie Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. w razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.


Inspektor Ochrony Danych

W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie z art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • adres: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
 • adres email: iod@pekao.com.pl


Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.


W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.


Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych plikach cookies dostęp do nich mogą mieć podmioty z technologii których korzystamy (np. Google), podmioty z grupy kapitałowej Banku, lub podmioty których wtyczki znajdują się w serwisie, w szczególności prowadzące serwisy społecznościowe (za Twoją zgodą).


Bezpieczeństwo

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. Bank oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).


Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. po to by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. w Serwisie używane są tzw. "własne" cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Usługodawca), oraz tzw. "zewnętrzne" cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

Cookies identyfikują przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Bank nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie.

Pliki cookies można podzielić na cookies podstawowe (wykorzystywane w celach technicznych i analitycznych) oraz cookies marketingowe (wykorzystywane w celach marketingowych). Dla poszczególnych Serwisów Banku mogą być wykorzystywane różne pliki cookies.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip., adres url, przeglądarka, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google Ireland Limited z siedzibą w  Dublinie (Irlandia), które korzystają ze swoich cookies ("zewnętrzne" cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Serwisu (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do Serwisu), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu. Google Ireland Limited wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz Serwisu. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Wtyczki serwisów społecznościowych:

Wtyczki do zewnętrznych serwisów społecznościowych działają wyłącznie jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dane znajdujące się w plikach cookies) przez podmioty trzecie określone jako Zaufani Partnerzy Banku, które to podmioty mogą wykorzystywać dane dla własnych celów (np. marketingowych).

Facebook - w Serwisie znajdują się wtyczki (w tym przycisk "Lubię to") powiązane z serwisem Facebook. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do tego serwisu. Używając przycisku "Lubię to" lub odnośnika do serwisu, użytkownik przechodzi do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności ustalone przez Facebook. z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube - na stronach Serwisu osadzane są klipy wideo (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) udostępniane w serwisie YouTube. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się w oparciu o zasady ochrony prywatności, które są dostępne pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Twitter - na stronach Serwisu znajdują się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik przechodzi do serwisu Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności ustalone przez Twitter. z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem https://twitter.com/privacy

Linkedin - na stronach Serwisu znajdują się przyciski odsyłające do serwisu Linkedin, które są powiązane z tym serwisem. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczony jest kod odwołujący się do serwisu Linkedin. w serwisie Linkedin obowiązują zasady prywatności ustalone przez Linkedin. z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram - w Serwisie znajdują się wtyczki (w tym przycisk "Follow") powiązane z serwisem Instagram. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do tego serwisu. Używając przycisku "Follow" lub odnośnika do serwisu, użytkownik przechodzi do serwisu Instagram, którego właścicielem jest Facebook, ustalający zasady ochrony prywatności w tym serwisie. Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie Instagram są dostępne pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875


W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies?

W serwisach Banku pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • dostosowywania reklam; w szczególności pliki te umożliwiają dostarczanie użytkownikowi treści ofert lepiej dopasowanych do jego zainteresowań;
 • tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • rozpoznawania urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona)


Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości.

Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego.


Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka:

 1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz panel Prywatność.
 3. z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.


Dla przeglądarki Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. w sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. w sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies.


Domyślne blokowanie plików cookie

 • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
 • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.


Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
 • Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.


Dla przeglądarki Internet Explorer 9 http://support.microsoft.com/kb/196955/pl:

 1. w oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.


Dla przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


Dla przeglądarki Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie "własnych" plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Bank informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Bank w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.


Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w aplikacjach mobilnych Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna (dalej jako "Aplikacje"):

Bank zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Banku wystąpienie, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów bankowych, przekazania informacji na temat oferty Banku oraz archiwalnym i statystycznym. Dane podawane przez Państwa w czasie korzystania z Aplikacji chronione są za pomocą szyfrowanego połączenia.


Ujawnianie danych osobowych

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, istnieją właściwe podstawy prawne przetwarzania lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.


Gromadzenie innych danych

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w mobilnym urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji.

Bank wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku.

W Aplikacjach Banku pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować Aplikację do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania niektórych danych Użytkownika dla ułatwienia procesu logowania w Aplikacji;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Aplikacji korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Aplikacji;
 • utrzymania sesji Użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie części transakcyjnej ponownie się logować.


Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek wykonywane przez urządzenie mobilne są niewidoczne dla Użytkownika. Nie ma możliwości wyłączenia funkcji cookies za pomocą ustawień Aplikacji czy konfiguracji mobilnego urządzenia końcowego. Użytkownik, który nie akceptuje wykorzystywania cookies nie powinien instalować Aplikacji i logować się na niej do usługi Pekao24. w przypadku rezygnacji z akceptacji cookies w toku korzystania z Aplikacji powinna ona zostać odinstalowana.

Przypominamy, że dostęp do usługi Pekao24 jest również możliwy w serwisach, które pozwalają na dostęp do części transakcyjnej przy jednoczesnej rezygnacji z akceptacji cookies.

Bank informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Aplikacją, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju mobilnego urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Aplikacją oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji. Bank w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Bank oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, a także w przypadku nieuprawnionego dostępu do urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktywną Aplikacją.

Dane dotyczące Użytkowników Aplikacji zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

W urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja, przechowywany jest numer klienta. Informacje te są usuwane wraz z odinstalowaniem Aplikacji z urządzenia.


Uprawnienia Aplikacji

Aplikacje mogą uzyskać dostęp do poniższych uprawnień:

 1. Lokalizacja i pamięć urządzenia - wymagane do funkcjonalności wyszukiwania punktów na mapie,
 2. Połączenie z internetem - wymagane do nawiązania połączenia z Bankiem,
 3. Aparat - wymagane do skanowania kodów QR oraz w wyszukiwania punktów z użyciem rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 4. Kalendarz - wymagane do:
  • uzyskania informacji czy w urządzeniu jest dostępny kalendarz i czy można dodawać do niego przypomnienia (np. o spłacie karty kredytowej),
  • dodawania przypomnień (np. o spłacie karty kredytowej) do kalendarza,
 5. Kontakty - wymagane do odczytania ze szczegółów wybranego kontaktu i uzupełnienia na formularzu przelewu lub doładowania danych kontaktu takich jak:
  • Imię i nazwisko odbiorcy,
  • Adres,
  • Numeru rachunku bankowego (jeżeli jest dodany w szczegółach kontaktu),
  • Numer telefonu,
 6. Telefon - wymagane do nawiązania połączenia telefonicznego poprzez wybranie w Aplikacji numeru telefonu do Banku,
 7. Identyfikacja urządzenia - wymagane ze względów bezpieczeństwa do powiązania urządzenia z użytkownikiem w usłudze Pekao24 oraz PeoPay,
 8. Biometria - wymagane do uzyskania z modułu biometrii wyniku autoryzacji użytkownika w przypadku wyboru tej metody
 9. Konta użytkowników - wymagane do działania powiadomień PUSH,
 10. NFC - wymagane do działania płatności zbliżeniowych,
 11. Wiadomości SMS - umożliwia automatyczne wczytanie kodu aktywacyjnego z wiadomości SMS wysyłanego w procesie aktywacji aplikacji PeoPay,
 12. Wibracje - wymagane do powiadamiania o oczekującej płatności w aplikacji PeoPay,
 13. Zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia - wymagane aby urządzenie nie wygasiło ekranu podczas realizacji transakcji w aplikacji PeoPay.

Zakres dostępu zależy od wykorzystywanej Aplikacji. Uprawnienia mogą być zmienione lub zmodyfikowane dzięki zmianie uprawnień systemowych.

Uprawnienia aplikacji PeoPay KIDS

Aplikacja PeoPay KIDS może uzyskać dostęp do poniższych funkcjonalności:

 1. Połączenie z internetem – w celu sprawdzenia czy urządzenie jest podłączone do internetu oraz do nawiązania połączenia z Bankiem,
 2. Odczyt kontaktów - do odczytania ze szczegółów wybranego kontaktu w telefonie informacji potrzebnych do uzupełnienia danych na formularzu przelewu lub doładowania, takich jak:
  • Imię i nazwisko odbiorcy,
  • Adres,
  • Numeru rachunku bankowego (jeżeli jest dodany w szczegółach kontaktu),
  • Numer telefonu,
 3. Biometryka - do uzyskania z modułu biometrii wyniku autoryzacji użytkownika w przypadku wyboru tej metody autoryzacji,
 4. Aparat - do wykonywania zdjęcia, które mogą  być wykorzystywane jako wizualizacja celów w aplikacji PeoPay KIDS,
 5. Lokalny zapis na karcie pamięci telefonu – wyłącznie w celu zapisu na karcie pamięci telefonu i odczytu zdjęć pokazywanych w skarbonkach w aplikacji PeoPay KIDS.