Program Rodzina 500+

O programie

Program „Rodzina 500+” to rządowy program wsparcia dla polskich rodzin z dziećmi. Przysługuje na dziecko do 18 roku życia
Wsparcie dla rodzin, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
Świadczenie wypłacane regularnie, co miesiąc, bez względu na dochód rodziców
Świadczenie wychowawcze od 2021 roku będzie ustalane na roczny okres
Od 1 lutego 2021 roku złożysz wniosek tylko drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 roku również drogą tradycyjną (papierową) - osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty
Instrukcja jak złożyć wniosek w serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 (01.06.2021-31.05.2022)

 • złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
 
Ważne:

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Na podstawie wniosku złożonego do końca czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. Gmina uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
W szczególnych przypadkach przewidzianych prawem, świadczenie wychowawcze może być też przyznane za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące.

Rola Banku w Programie Rodzina 500+

 • Bank Pekao S.A. umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online:
  - w bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Usługi” w zakładce Wniosek 500+.
  - w aplikacji mobilnej PeoPay w zakładce „Dla Ciebie/Usługi” w zakładce Wniosek 500+.
  Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Status Wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania wniosku prezentowane jest na liście złożonych wniosków:
  - w bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Lista” w zakładce Wnioski. 
  - w aplikacji mobilnej PeoPay w zakładce „Dla Ciebie/Lista” w zakładce Wnioski.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. 
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny kanałach elektronicznych Banku na mocy porozumienia Banku Pekao S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o świadczenie 500+ za pośrednictwem naszego banku, możesz to zrobić na dwa sposoby:
  - w bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Usługi” w zakładce Wniosek 500+.
  - w aplikacji mobilnej PeoPay w zakładce "Dla Ciebie/Usługi w zakładce Wiosek 500+.
 • Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych banku, np. imię i nazwisko, PESEL, adres email, nr telefonu kontaktowego czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
 • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne na liście złożonych wniosków:
  - w bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Lista” w zakładce Wnioski.
  - w aplikacji mobilnej PepPay w zakladce "Dla Ciebie/Lista w zakładce Wnioski.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Wypełnisz wniosek online w bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Na wskazany we wniosku adres e‑mail otrzymasz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący, na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz decyzję o przyznaniu świadczenia.

Co miesiąc otrzymujesz wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Realizuje go organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej): po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus).

Jak wypełnić wniosek

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu:
  -  w bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Usługi” w zakładce Wniosek 500+.
  -  w aplikacji mobilnej PeoPay w zakładce „Dla Ciebie/Usługi” w zakładce Wniosek 500+.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, z wyjątkiem klientów, którzy otworzyli rachunki w Pekao S.A.  przy użyciu biometrii i nie potwierdzili swojej tożsamości osobiście w oddziale Banku.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Sprawdź jak złożyć wniosek w aplikacji PeoPay lub serwisie Pekao24 - instrukcja krok po kroku

Emp@tia, system informatyczny dla obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny

Na wskazany we wniosku adres e‑mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e‑mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Pekao24.

Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie Pekao24, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e‑mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie (np. MOPS)


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, prześle na wskazany we wniosku adres e‑mail informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

Jeżeli na wskazany we wniosku adres e‑mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

"Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.

"Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.

"Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Ważne informacje

Czas trwania sesji online w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem jednorazowym zgodnie z wybrana przez Ciebie metodą autoryzacji w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
W bankowym potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Pekao S.A. w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez bankowość internetową Pekao24 lub aplikację PeoPay do Organu prowadzącego w gminie.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Pamiętaj

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek RODZINA 500+

Bank Pekao S.A. na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku RODZINA 500+.

 • Wniosek RODZINA 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.
 • Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • Przy zalogowaniu do bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay w celu przejścia do wniosku nie będzie wymagane podanie kodu autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane w inny sposób niż na Twoje konto w Banku Pekao S.A. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku RODZINA 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail upo500+@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku RODZINA 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie e-maila lub wiadomości w poczcie wewnętrznej bankowości internetowej Pekao24 czy ekranach prezentowanych po zalogowaniu do serwisu, możesz otrzymać powiadomienia na telefon. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana z adresu e-mail banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku RODZINA 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i kodów jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie do banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem RODZINA 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS‑ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS‑ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Logując się do bankowości internetowej Pekao24, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką - jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego (rodzaj oszustwa polegającego na podszyciu się pod inną osobę czy instytucję w celu wyłudzeniu określonych informacji, np. dane osobowe, numery kart płatniczych, hasła).

Poprawny adres serwisu internetowego Pekao24 to www.pekao24.pl

Bank nigdy nie prosi o podanie kodu autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu przy wykonywaniu jednej transakcji. Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej banku wzbudzi Twoje zaniepokojenie, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego powinieneś skontaktować się z infolinią banku pod numerami 801 365 365 (opłata za połączenie wg cennika operatora); +48 22 591 22 32.

Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera. Zachęcamy do zapoznania się dodatkowymi informacjami dotyczącymi zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej - Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu, powinny być składane:

 • w Banku Pekao S.A. - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pekao24, etapu rejestracji wniosku w systemie Pekao24 oraz jego wysłania;
 • do organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez bank: Bank Pekao S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji klientów w Banku Pekao S.A. - Reklamacje

Pytania i odpowiedzi

 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A.?

  • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

   1. Przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku.
   2. Przygotuj dokumenty (zaświadczenia/oświadczenia), jeśli zgodnie z prawem są one potrzebne do ustalenia świadczenia w Twoim przypadku.
   3. Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach.
   4. Zaloguj się do bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.
   5. Znajdź Wniosek Rodzina 500+.
   6. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
   7. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
   8. Zatwierdź i zakończ wniosek.
   9. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji zaświadczenie o wypełnieniu wniosku oraz kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.
   10. Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl


   Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  • Wniosek możesz złożyć przez internet:

   • w bankowości internetowej Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay,
   • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
   • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u,
   • w serwisie emp@tia,
   • w bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.


   Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pekao S.A. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  • Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci.

   Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto Przekorzystne dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka w granicach opisanych w „Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób  fizycznych”.

   Pewne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na koncie dotyczą też kont dzieci w wieku 13-18 lat. Opisuje je również wspomniany Regulamin

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

   Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

  • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe którymi dysponuje, jak imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail oraz numer konta w Banku Pekao S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w banku.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pekao S.A., telefon do kontaktu oraz adres e-mail Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

   • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
   • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
   • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.
   • Jeśli złożysz wniosek w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
   • Gdy złożysz wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
   • Wnioski na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
 • Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej Banku Pekao S.A. od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i są dostępne w:

   • bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Lista” w zakładce Wnioski.
   • aplikacji mobilnej PeoPay w zakładce „Dla Ciebie/Lista” w zakładce Wnioski..

   Dodatkowo prezentujemy dokumenty powiązane z wnioskiem czyli regulamin i potwierdzenie wysłania wniosku w zakładce „e-Dokumenty/Wnioski urzędowe/Wniosek 500+”.

   Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia;
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego;
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.


   Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

   Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

   Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

   UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A.?

  •  

   • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
   • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
   • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
   • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
   • PESEL - dane osoby wnioskującej
   • NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
   • NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia
   • KOD DOKUMENTU
   • WERSJA DOKUMENTU
 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank Pekao S.A.?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w bankowości internetowej lub mobilnej lub później. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany. Nie dotyczy to kopii wniosku.

   W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 • Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  • Bank Pekao S.A. umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Obowiązujące prawo stanowi, że bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku. Tym samym bank nie ma możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500+?

  • Bank Pekao S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

   Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

   Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji dotyczącej obsługi wniosku w programie Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  • Bank Pekao S.A. odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Pekao S.A.? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

   • Bank Pekao S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej lub mobilnej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
   • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
   • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  • Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

 • Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

  • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Możesz jednak wysłać kolejny, już prawidłowo wypełniony wniosek w Pekao24 lub PeoPay.

   Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

 • Jakie dane należy podać we wniosku o świadczenie wychowawcze?

   • dane osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada –adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
   • dane dzieci, na które jest wniosek o świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   • dane innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego –jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500+?

  • Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje:

   • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
   • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
   • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
   • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
   • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
   • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   W przypadku gdy świadczenie wychowawcze jest marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Serwis internetowy Pekao24 i aplikacja PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej. Definicję pojęć znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl/definicje.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję