MiFID

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski dotycząca rynku instrumentów finansowych. Jej nadrzędnym celem jest wzmacnianie integracji, konkurencyjności oraz efektywności rynków finansowych Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest stworzenie bezpieczniejszego, lepiej działającego, bardziej przejrzystego i odpowiedzialnego systemu finansowego.

W dniu 03.01.2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące MiFID, tzw. Dyrektywa MIFID II wydane na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz Dyrektywa delegowana KOMISJI (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (tzw. Pakiet MiFID II).

Celem zmian jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej, zwiększenie przejrzystości rynkowej, skuteczniejsza ochrona Klienta oraz poprawa ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych.

Dyrektywa nakłada na podmioty rynku finansowego dodatkowe obowiązki, wdraża nowe zasady komunikacji z klientem, poszerza wymogi informacyjne, zapewnia większą transparentność kosztów, a także wprowadza szereg nowych uprawnień dla organów nadzorczych.

Kluczowe aspekty Pakietu MIFID II (Dyrektywa wraz z rozporządzeniami) dotyczą: standardów informacyjnych tj. szczegółowych informacji przekazywanych Klientowi, świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez firmy inwestycyjne tzw. zachęt, oceny wiedzy i doświadczenia Klienta, modelu doradztwa inwestycyjnego, zarządzania produktami, przejrzystości na rynkach finansowych oraz handlu algorytmicznego i systematycznej internalizacji.

Postanowienia Dyrektyw MiFID II są wdrażane do porządków prawnych przez przepisy krajowe.

Wdrożenie przepisów MiFID II, następuje także poprzez bezpośrednie stosowanie rozporządzeń delegowanych uzupełniających Dyrektywę MiFID II, w szczególności:

 • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, oraz przyjęcie do krajowego porządku prawnego odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W Polsce Dyrektywa MiFID II będzie implementowana poprzez wdrożenie jej postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).


Dla Klientów Banków, implementacja Dyrektywy MiFID oznacza wprowadzenie wyższych standardów rynkowych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa inwestycyjne w tym Bank do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Szczególnie zaś dba o tych Klientów, którzy decydują się na inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone ryzykiem, gdzie zrozumienie zasad ich funkcjonowania jest niezbędne do świadomego podejmowania decyzji. Wdrożeniu dyrektywy sprzyjało także tworzeniu zintegrowanego rynku finansowego w Unii Europejskiej.

Ponadto MiFID zobowiązuje firmy inwestycyjne do:

 • uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego postępowania wobec Klientów, zgodnie z ich najlepiej pojętym interesem,
 • jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi inwestycyjne,
 • przejrzystości przed i po transakcyjnej,
 • udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji o usługach i instrumentach finansowych będących ich przedmiotem, ryzyku inwestycyjnym, kosztach związanych z transakcją i ich wpływie na zwrot z inwestycji, scenariuszach zachowania inwestycji w różnych warunkach rynkowych oraz zachętach,
 • dokonania oceny wiedzy, doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty finansowe a także oceny sytuacji finansowej Klienta i celów inwestycyjnych w przypadku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • dostosowania procesów sprzedaży do potrzeb indywidulanych Klienta.
 • Zakres

  • Dyrektywa MiFID (łącznie ze zmianami wprowadzonymi 3.01.2018) zapewnia wspólne normy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej i obejmuje w szczególności następujące usługi inwestycyjne świadczone przez Bank:

   1. wykonywanie zleceń w imieniu Klienta lub na rachunek Banku,
   2. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
   3. zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
   4. poradę ogólną,
   5. doradztwo inwestycyjne,
   6. oferowanie instrumentów finansowych i inne.


   Regulacje obejmują także niektóre usługi dodatkowe, np.:

   1. udzielanie kredytów lub pożyczek umożliwiających Klientowi zawieranie transakcji obejmujących instrumenty finansowe, jeżeli przedsiębiorstwo jest zaangażowane w transakcję,
   2. usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.


   Dyrektywa MiFID szczegółowo wymienia instrumenty finansowe będące przedmiotem regulacji. Są to m.in.:

   1. papiery wartościowe (np. akcje, obligacje),
   2. instrumenty rynku pieniężnego (np. bony pieniężne, skarbowe),
   3. jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (w tym funduszy inwestycyjnych),
   4. instrumenty pochodne rynku walutowego, towarowego i stopy procentowej (którymi obrót dokonywany jest zarówno  w systemach obrotu (na rynku regulowanym, w MTF lub OTF, jak i poza systemami obrotu),
   5. lokaty strukturyzowane.

    

Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów

udzielających pełnomocnictwa szczególnego do zawarcia Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 • Pobierz i zobacz pliki

  • Pakiet informacyjny MiFID

   Pakiet informacyjny MiFID
   Pobierz plik

   Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjn(...)

   Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
   Pobierz plik

   Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów udzielających pełnomocnictwa szczegól(...)

   Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów udzielających pełnomocnictwa szczególnego
   Pobierz plik

   Wzór pełnomocnictwa szczególnego do podpisania Umowy

   Wzór pełnomocnictwa szczególnego do podpisania Umowy
   Pobierz plik

   Wzór umowy

   Wzór umowy
   Pobierz plik

   Kwestionariusz preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności

   Kwestionariusz preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności
   Pobierz plik

   Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będąc(...)

   Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami, których rachunki zostały otwarte przed 25.01.2018 r.
   Pobierz plik

   Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będąc(...)

   Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami, których rachunki zostały otwarte od 25.01.2018 r.
   Pobierz plik

   Zasady udostępniania rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, notatek ze spotkań

   Zasady udostępniania rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, notatek ze spotkań
   Pobierz plik

   Informacja o Oddziałach obsługujących byłych Klientów Idea Bank S.A.

   Informacja o Oddziałach obsługujących byłych Klientów Idea Bank S.A.
   Pobierz plik

   MIFID II – broszura informacyjna dla klientów posiadających lokaty strukturyzowane w Banku Pekao S.A.(...)

   MIFID II – broszura informacyjna dla klientów posiadających lokaty strukturyzowane w Banku Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klienta w Banku Pekao S.A.

   Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klienta w Banku Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku Polska Kasa Opie(...)

   Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - obowiązuje od 01.09.2021 r.
   Pobierz plik

   Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Pekao S.A.

   Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klientów Idea Bank SA - Obow(...)

   Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klientów Idea Bank SA - Obowiązuje do 31.08.2021 r.
   Pobierz plik

   Informacja o nowych regulacjach związanych z Dyrektywą MIFID w Banku Pekao S.A. 29.07.2021 r. Pytania(...)

   Informacja o nowych regulacjach związanych z Dyrektywą MIFID w Banku Pekao S.A. 29.07.2021 r. Pytania i odpowiedzi.
   Pobierz plik

   Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Banku Pekao SA w związku ze świadczeniem usł(...)

   Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Banku Pekao SA w związku ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
   Pobierz plik