Ustawa o usługach płatniczych

Od 24 października 2011 r. obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175 z późn. zm.). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (ang. Payment Services Directive lub PSD).

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. została dokonana szeroka nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych poprzez jej dostosowanie do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE, dalej: „dyrektywa PSD 2” albo „PSD 2”. Dyrektywa PSD 2 w całości zastępuje stosowane dotychczas przepisy dyrektywy PSD.

Ustawa o usługach płatniczych jest aktem prawnym kompleksowo określającym zasady świadczenia usług płatniczych, w tym w szczególności:

 • warunki świadczenia usług płatniczych, w tym wymogi dotyczące przejrzystości postanowień umownych i obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług płatniczych,
 • poszczególne rodzaje usług płatniczych i podmioty mogące świadczyć te usługi,
 • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
 • zakres odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług płatniczych,
 • warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego.
 • Zmiany od 20 grudnia 2018 roku:

  • W związku z ww. Ustawą, Bank Pekao S.A. wprowadził zmiany do obowiązujących regulacji bankowych, które dotyczą w szczególności:

   1. zmniejszenia kwoty odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje ze 150 euro do 50 euro w sytuacjach, w których Klient taką odpowiedzialność ponosi,
   2. skrócenia czasu na rozpatrzenie reklamacji do 15 dni roboczych (lub 35 dni roboczych w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15‑dniowym),
   3. skrócenia czasu na zwrot kwoty nieautoryzowanej transakcji do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia,
   4. rozszerzenia zakresu terytorialno-walutowego stosowania przepisów Ustawy przy realizacji transakcji płatniczych,
   5. wycofania niektórych metod autoryzacji/potwierdzania transakcji zdalnych (karty kodów jednorazowych, aplikacji PekaoToken, tokena sprzętowego) – zmiana dotyczy nowo zawieranych umów, a jej wdrożenie w zakresie umów zawieranych wcześniej powinno zostać zrealizowane w 2019 r.,
   6. wycofania serwisu PekaoSMS oraz transakcji w serwisie automatycznym TelePekao (Uwaga! Kody SMS nadal mogą być stosowane do autoryzowania transakcji zdalnych zlecanych w Pekao24),
 • Zmiany od 14 września 2019 roku:

   1. wprowadzenie silnego uwierzytelnienia Klienta przy zdalnym dostępie do rachunku w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
   2. udostępnienie możliwości korzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz usługi zapytania o dostępność środków na rachunku, świadczonych przez dostawców tych usług.
 • Usługi płatnicze

  • Przez usługi płatnicze świadczone przez Bank rozumie się działalność polegającą na:

   1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
   2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek Banku Pekao S.A. lub innego banku:
    1. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
    2. przy użyciu karty płatniczej lub systemów bankowości elektronicznej (Pekao24),
    3. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
   3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w punkcie powyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych z tytuł kredytu,
   4. wydawaniu instrument w płatniczych,
   5. umożliwianiu akceptowania instrument w płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych instrumentem płatniczym, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
   6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,
   7. świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej;
   8. świadczeniu usługi dostępu do informacji o rachunku.
 • Zakres terytorialny i walutowy ustawy

  • Przepisy ustawy stosuje się:

   1. z pewnymi wyjątkami: do transakcji płatniczych wykonywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (t.j. Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu) – w walucie państwa należącego do EOG,
   2. z większą liczbą wyjątków: do transakcji płatniczych wykonywanych w ramach EOG – w walucie państwa nienależącego do EOG,
   3. w jeszcze bardziej ograniczonym zakresie: do transakcji płatniczych wykonywanych do/z państw nienależących do EOG – w dowolnej walucie, tylko w zakresie, w jakim transakcja jest realizowana na terytorium EOG.

    

   KRAJ WALUTA
   Austria EUR
   Belgia EUR
   Bułgaria BGN
   Chorwacja HRK
   Cypr EUR
   Czechy CZK
   Dania DKK
   Estonia EUR
   Finlandia EUR
   Francja EUR
   Grecja EUR
   Hiszpania EUR
   Holandia EUR
   Irlandia EUR
   Islandia ISK
   Liechtenstein CHF
   Litwa LTL
   Luksemburg EUR
   Łotwa LVL
   Malta EUR
   Niemcy EUR
   Norwegia NOK
   Polska PLN
   Portugalia EUR
   Rumunia RON
   Słowacja EUR
   Słowenia EUR
   Szwecja SEK
   Węgry HUF
   Wielka Brytania GBP
   Włochy EUR