Ustawa o usługach płatniczych

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. nr 199 poz. 1175). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (ang. Payment Services Directive). W dniu 7 października 2013 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1036). Ustawa wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.

Ustawa o usługach płatniczych jest aktem prawnym kompleksowo określającym zasady świadczenia usług płatniczych, w tym w szczególności:

 • warunki świadczenia usług płatniczych, w tym wymogi dotyczące przejrzystości postanowień umownych i obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług płatniczych,
 • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
 • zakres odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług płatniczych,
 • warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego.


W związku z Ustawą, Bank Pekao S.A. wprowadził zmiany do obowiązujących regulacji bankowych. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest zagwarantowanie wszystkim Klientom jednolitych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim, a w szczególności:

 • poszerzenie zakresu informacji o realizowanych transakcjach oraz powiadamianie o odmowie realizacji transakcji przez Bank,
 • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu poprzedzającego zmiany postanowień umownych,
 • możliwość dostarczania pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
 • skrócenie i ujednolicenie terminów wykonania transakcji płatniczych w ramach Europejskiego Obszaru Płatniczego - przelewy w walutach tych Państw złożone w formie elektronicznej są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego,
 • skrócenie okresu wypowiedzenia przez Klienta umowy do 1 miesiąca i wydłużenie tego okresu dla Banku do 2 miesięcy.


Jednocześnie proponujemy dotychczasowym Klientom skorzystanie z nowych funkcjonalności, które dodatkowo przygotowaliśmy. Są to między innymi:

 • możliwość otrzymywania informacji o wszelkich zmianach dotychczasowych regulacji w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 lub poprzez przesłanie wiadomości na wskazany przez Państwa adres e‑mail,
 • możliwość zawierania elektronicznie umów na inne produkty bankowe poprzez usługę Pekao24, bez konieczności wizyty w placówkach Banku.


W celu skorzystania z tych dodatkowych usług zapraszamy do dowolnego oddziału Banku.

 • Zmiany od 1 stycznia 2012

  • Już od 1 stycznia 2012 r. Bank dostosował tryb wykonywania przelewów do postanowień ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.

   Przelewy do banków mających siedzibę na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walutach tych państw będą realizowane tak, aby rachunek banku odbiorcy przelewu został uznany:

   1. najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji przez Klienta, jeśli będzie to dyspozycja w formie elektronicznej
   2. najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez Klienta, jeśli będzie to dyspozycja w formie papierowej.


   Opłaty za realizację ww. przelewów nie ulegają zmianie.

 • Usługi płatnicze

  • Przez usługi płatnicze świadczone przez Bank rozumie się działalność polegającą na:

   1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
   2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek Banku Pekao S.A. lub innego banku:
    1. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
    2. przy użyciu karty płatniczej lub systemów bankowości elektronicznej (Pekao24),
    3. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
   3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w punkcie powyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych z tytuł kredytu,
   4. wydawaniu instrumentów płatniczych,
   5. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych instrumentem płatniczym, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem,
   6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.

    

 • Zakres terytorialny i walutowy ustawy

  • KRAJ WALUTA
   Austria EUR
   Belgia EUR
   Bułgaria BGN
   Chorwacja HRK
   Cypr EUR
   Czechy CZK
   Dania DKK
   Estonia EUR
   Finlandia EUR
   Francja EUR
   Grecja EUR
   Hiszpania EUR
   Holandia EUR
   Irlandia EUR
   Islandia ISK
   Liechtenstein CHF
   Litwa LTL
   Luksemburg EUR
   Łotwa LVL
   Malta EUR
   Niemcy EUR
   Norwegia NOK
   Polska PLN
   Portugalia EUR
   Rumunia RON
   Słowacja EUR
   Słowenia EUR
   Szwecja SEK
   Węgry HUF
   Wielka Brytania GBP
   Włochy EUR