Zajęcia Egzekucyjne
Informacje dla klientów bizesowych
 • Blokada rachunku z tytułu zajęcia egzekucyjnego

  • Na podstawie przepisów prawaix  mamy obowiązek zablokować Twoje konta. Blokujemy je po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu od organu egzekucyjnego. Może to być np. komornik, urząd skarbowy, ZUS

   Po zablokowaniu kont rozpoczynamy realizację zajęcia . Kwota zajęcia składa się nie tylko z długu, ale również z dodatkowych opłat, które wynikają z kosztów czynności egzekucyjnych.

   Zajęcie egzekucyjne może być przesłane przez organ egzekucyjny do wszystkich banków, w których posiadasz rachunki.

   Zajęcia egzekucyjne mogą być prowadzone przez różne instytucje. Jest to uzależnione od rodzaju zajęcia. To, kto prowadzi Twoją sprawę, ma wpływ m.in. na udostępnienie pieniędzy na wypłatę bieżących wynagrodzeń.    ixzajęcia sądowe art.  889 § 1 k.p.c.; 890 § 1 k.p.c.; art. 8931 § 1 k.p.c.; zajęcia administracyjne art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Sposób powiadomienia o zajęciu egzekucyjnym

  • Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku, organ egzekucyjny przesyła do nas elektronicznie za pomocą systemu OGNIVO. Do Ciebie wyśle list za pomocą poczty tradycyjnej

   Może zdarzyć się sytuacja, że zablokujemy pieniądze na Twoich kontach lub spłacimy zajęcie zanim otrzymasz pismo z organu egzekucyjnego. Droga elektroniczna jest znacznie szybsza niż wysyłka listu pocztą.

   Jeśli Twoje konta zostały zablokowane, a zawiadomienie jeszcze nie zostało dostarczone, możesz:

   • skontaktować się z naszą infolinią pod numerem +48 519 299 900 (koszt połączenia według taryfy operatora),
   • przyjść do dowolnego oddziału banku.


   Nasz pracownik udzieli Ci podstawowych informacji na temat zajęcia. Dowiesz się kto prowadzi egzekucję i pod jaką sygnaturą. Ułatwi Ci to kontakt z organem egzekucyjnym.

 • Jakie konta mogą zostać zablokowane

  • Po otrzymaniu zajęcia egzekucyjnego możemy zablokować Twoje konta

   • firmowe,
   • VAT,
   • lokaty.

   Komornik może przesłać zajęcie ze wskazaniem jednego, konkretnego konta. W takiej sytuacji także nie zablokujemy Twoich pozostałych kont.
    

 • Zajęcie konta VAT

  • Konto VAT może zostać zablokowane wyłącznie przez Urząd Skarbowy lub ZUS. Dzieje się to tylko na podstawie zajęcia administracyjnegox.

   Spłatę zajęcia z tego konta, możemy wykonać w momencie, gdy nie będziesz mieć wystarczających środków na realizację zajęcia na innych kontach.

   xart. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 • Zajęcie konta spółki cywilnej

  • Konto spółki cywilnej możemy zająć na podstawie zawiadomienia o zajęciu, które zostało wystawione:

   • bezpośrednio na spółkę,
   • na wspólnika spółki:
    - w przypadku zajęcia sądowego, do wysokości jego udziałów w spółce (w celu określenia udziału w spółce, możesz dostarczyć do organu egzekucyjnego umowę, która reguluje prowadzenie konta spółki cywilnej)xi,
    - w przypadku zajęcia administracyjnego wszystkie środki na koncie.

   xiart. 891 k.p.c.

 • Kwoty zwolnione spod egzekucji

  • W trakcie egzekucji, możesz mieć dostęp do pieniędzy:

   1. Masz prawo skorzystać z kwot ustawowo niepodlegających egzekucjixii.  Do najważniejszych z nich należą dotacje. Jeśli otrzymasz pieniądze z dotacji:

   • na rachunek wyodrębniony - to są one wyłączone spod egzekucji z mocy prawa. Oznacza to, że prowadzimy rachunek specjalnie do obsługi dotacji.
   • na rachunki bieżące - przedstaw dokumentację organowi egzekucyjnemu. Po otrzymaniu komunikatu od organu o zwolnieniu wskazanych pieniędzy będziemy mogli Ci je udostępnić.

   2. Możemy udostępnić Ci dodatkowe pieniądze, jeśli otrzymamy na to zgodę organu egzekucyjnego.
   3. Masz prawo do wypłaty bieżących wynagrodzeń. Więcej informacji w tym temacie znajdziesz w rozdziale „Lista płac”. 


   xiiart. 831 k.p.c.; art 8 pkt 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Realizacja zajęcia

  • Po otrzymaniu zajęcia sprawdzimy czy pieniądze na koncie nie są zwolnione spod egzekucji i czy możemy je przekazać do organu egzekucyjnego. Po tej czynności przystępujemy do spłaty.

   Na Twój wniosek możemy przekazać pieniądze do organu egzekucyjnego, które są zwolnione spod egzekucji. Wniosek możesz złożyć podczas wizyty w oddziale banku.

   Jeżeli przekażemy do organu egzekucyjnego pieniądze na spłatę całego zajęcia Twoje konta zostaną odblokowane.

   Konta zostaną odblokowane wyłącznie, gdy zostaną spłacone wszystkie zajęcia, które posiadasz.

   Za każdy przelew do organu egzekucyjnego pobierzemy opłatę określoną w tabeli opłat i prowizji.

   Po spłacie zajęcia u egzekutora albo z rachunków w innym banku, oczekujemy na uchylenie zajęcia . Komunikat otrzymamy elektronicznie od organu egzekucyjnego. Dopiero wtedy odblokujemy konta.

 • Zbieg egzekucji

  • Jeśli Twoje konto jest zajęte przez więcej niż jeden organ i nie masz pieniędzy na spłatę wszystkich zajęć mamy do czynienia z tak zwanym zbiegiem egzekucji. Przekazujemy wtedy pieniądze na spłatę zgodnie z poniższym schematem:   Przy zbiegu administracyjno-sądowym istnieje wyjątek dotyczący zajęcia dla sprawy alimentacyjnej lub sprawy w walucie obcej, które zostało wystawione przez organ sądowy od dnia 30-07-2020. Dla takich spraw, pieniądze będziemy przesyłać do komornika, nawet jeśli do banku wpłynęło jako pierwsze zajecie administracyjne.
 • Uchylenie zajęcia

  • Organ egzekucyjny poinformuje nas o zakończeniu egzekucji z Twojego konta. Prześle do nas uchylenie zajęcia. Odblokujemy Twoje konta, jeśli nie prowadzimy w ramach nich innych zajęć.

   Jeżeli otrzymałeś uchylenie sprawy, a konto jest nadal zablokowane mogliśmy jeszcze nie otrzymać komunikatu. W pierwszej kolejności wyjaśnij sprawę z organem egzekucyjnym.
    
 • Zawieszenie postępowania

  • Organ egzekucyjny poinformuje nas o wstrzymaniu egzekucji z Twojego konta. Prześle do nas zawiadomienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

   Zawiesimy sprawę zgodnie z przesłanymi warunkami. Organ określi czas zawieszenia:

   • bezterminowo - do czasu otrzymania wznowienia egzekucji,
   • terminowo - do wskazanej daty.


   Poinformuje nas, czy możesz korzystać z kont w czasie zawieszenia sprawy:

   • wstrzymanie ze zwolnieniem środków,
   • wstrzymanie bez możliwości korzystania z środków.


   Zawieszenie sprawy nie jest równoznaczne z uchyleniem zajęcia.  
    

 • Zajęcie alimentacyjne

  • Zajęcie alimentacyjne (o sygnaturze KMP) jest prowadzone przez sądowy organ egzekucyjny. 

   Może dotyczyć alimentów:

   • bieżących (raty alimentacyjnej),
   • zaległych.

   W zawiadomieniu o zajęciu komornik wskazuje nam dzień, w którym mamy co miesiąc przekazywać pieniądze na jego konto. Jest to rata alimentacyjna. Jeśli wtedy zapewnisz pieniądze na rachunku, to po spłacie raty będziesz mógł swobodnie korzystać z konta.

   Jeżeli nie masz środków na bieżącą spłatę raty, Twoje zobowiązanie wzrośnie o wymaganą ratę alimentacyjną.

 • Lista Płac

  • Możemy zwolnić spod zajęcia środki na wypłatę bieżących wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy należny od wypłaty wynagrodzeń.

   1. Przy zajęciu administracyjnym (np. ZUS, urząd skarbowy, urząd miasta) zwolnimy pieniądze, jeśli dostarczysz dokumenty:

   • listę płac,
   • oświadczenie, że nie złożyłeś listy płac w innym banku,
   • dokument potwierdzający termin wypłaty wynagrodzenia np. regulamin pracy, przepisy płacowe, regulamin wynagradzania, zbiorowy układ pracy, umowa o pracę.

   Pamiętaj o umieszczeniu na dokumentach pieczątek i podpisów właścicieli firmy lub osób upoważnionych do wystawiania listy płac.
   Możemy zwolnić środki na wypłatę wynagrodzeń tylko dla pracowników ale nie właściciela lub właścicieli firmy.

   2. Jeśli masz zajecie sądowe (komornik) udostępnimy Ci pieniądze na podstawie zgody komornika, który poinformuje nas o kwocie wypłaty oraz zasadach realizacji wypłat.

   Skontaktuj się z komornikiem, aby dowiedzieć się jakie dokumenty powinieneś mu przedstawić aby zwolnił spod zajęcia pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia dla Twoich pracowników.

   Zwolnienie pieniędzy na zaległe wynagrodzenia wymaga zawsze zgody organu egzekucyjnego (administracyjnego i sądowego).

   Listę płac możemy zrealizować za pomocą wypłaty gotówki lub przelewu. Potrzebujemy do tego Twojej pisemnej dyspozycji, która musi zawierać podpisy wszystkich upoważnionych osób do reprezentowania firmy.
    

 • Kontakt

  • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o zajęciu egzekucyjnym możesz skontaktować się z nami:

   • telefonicznie pod numerem +48 519 299 900 (koszt połączenia według taryfy operatora),
   • osobiście w oddziale banku.