Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej („kredyt”), jeśli umowę zawarłeś w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Możesz to zrobić dzięki ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wakacje kredytowe (ustawowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego) to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla wszystkich konsumentów, którzy mają kredyt hipoteczny w złotych polskich. W okresie od 1 sierpnia 2022 r. do końca 2023 r. rządowe rozwiązania umożliwiają skorzystanie w wymiarze ośmiu miesięcy z zawieszenia spłaty kredytu, w tym z nienaliczania odsetek. Dla wielu rodzin to odczuwalna ulga w portfelu, a jednocześnie możliwość zachowania płynności finansowej w obliczu inflacji. 
Więcej informacji na: www.wakacjekredytowe.gov.pl.

Możesz zawiesić spłatę kredytu tylko w jednej umowie, która spełnia poniższe warunki:
 • dotyczy kredytu udzielonego w polskich złotych, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty;
 • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty kredytu) w bankowości internetowej Pekao24


UWAGA! Zwróć uwagę, jaki wniosek wybierasz w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay.
Wybierz „Zawieszenie spłaty kredytu”

KROK 1

1. Zaloguj się do bankowości internetowej Pekao24
2. Wejdź w zakładkę „Oferty i wnioski” -> „Usługi”
3. W sekcji „Dyspozycje” wybierz „Dyspozycje i zaświadczenia”

KROK 2

1. Wybierz kredyt lub pożyczkę hipoteczną, dla której chcesz złożyć wniosek.
2. Na liście dyspozycji wybierz „Zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe) Rozwiązanie ustawowe dla klientów posiadających Kredyt Hipoteczny w PLN zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.”
Zwróć uwagę, czy wybierasz prawidłowy wniosek.

KROK 3

1. Wypełnij krótki wniosek i zapoznaj się z oświadczeniami oraz wybierz „Dalej”
2. Zapoznaj się z podsumowaniem wniosku i wybierz „Złóż dyspozycję”

Zmiany na rachunku kredytowym zostaną wprowadzone najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku.
W ciągu 14 dni od doręczenia wniosku możesz cofnąć wniosek za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz w dowolnym oddziale banku.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty kredytu) w aplikacji PeoPay


UWAGA! Zwróć uwagę, jaki wniosek wybierasz w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay.
Wybierz „Zawieszenie spłaty kredytu”

KROK 1

1. Zaloguj się do aplikacji PeoPay
2. Na pulpicie po zalogowaniu przejdź do sekcji „Dla Ciebie” i wybierz „Usługi”
3. Rozwiń sekcję „Dyspozycje” następnie wybierz „Dyspozycje i zaświadczenia”

KROK 2

1. Wybierz kredyt lub pożyczkę hipoteczną, dla której chcesz złożyć wniosek.
2. Na liście dyspozycji wybierz „Zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe) Rozwiązanie ustawowe dla klientów posiadających Kredyt Hipoteczny w PLN zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.”
Zwróć uwagę, czy wybierasz prawidłowy wniosek.

KROK 3

1. Wypełnij krótki wniosek i zapoznaj się z oświadczeniami oraz wybierz „Dalej”
2. Zapoznaj się z podsumowaniem wniosku i wybierz „Złóż dyspozycję”

Zmiany na rachunku kredytowym zostaną wprowadzone najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku.
W ciągu 14 dni od doręczenia wniosku możesz cofnąć wniosek za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz w dowolnym oddziale banku.

Co oznacza zawieszenie spłaty kredytu 

 • W okresie zawieszenia nie płacisz rat kredytu, ale czas trwania umowy oraz inne terminy przewidziane w umowie wydłużamy o okres zawieszenia.
 • W tym okresie nie naliczamy odsetek, jednak zaczniemy je naliczać po zakończeniu okresu zawieszenia.
 • Jesteś zobowiązany w tym czasie do regulowania płatności wynikających z umów ubezpieczeń powiązanych z umową, której dotyczy wniosek o zawieszenie.
 • Nie pobieramy innych opłat związanych ze spłatą kredytu.

Na co warto zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku

 • Wniosek o zawieszenie musi zawierać Twoje oświadczenie, że dotyczy on umowy zawarte w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu.
 • Jeśli masz zawieszoną spłatę rat kapitałowo-odsetkowych tego samego kredytu, wtedy dotychczasowe zawieszenie skończy się z dniem doręczenia wniosku o zawieszenie. 
 • Zmiany na rachunku kredytowym wprowadzimy najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia rozpoczęcia okresu zawieszenia.
 • Jeśli doręczysz wniosek przed lub w dniu, w którym przypada płatność raty, może się zdarzyć, że pobierzemy Twoją ratę. Pobraną kwotę zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 10 dni.


Na jaki okres możesz zawiesić spłatę

Spłatę kredytu możesz zawiesić w ramach poniższych limitów:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale kalendarzowym.

We wniosku możesz zaznaczyć dowolną liczbę miesięcy zawieszenia, według  powyższych limitów.  
Jeśli  doręczysz wniosek  pierwszego dnia miesiąca, miesięczny okres zawieszenia skończy się z upływem tego miesiąca.
Jeśli doręczysz  wniosek w drugim lub kolejnym dniu miesiąca, miesięczny okres zawieszenia rozpocznie się w tym dniu, a skończy w dniu poprzedzającym dzień, który odpowiada datą początkowi okresu zawieszenia. 
Przykład:
Wniosek doręczony 14 kwietnia  – okres zawieszenia trwa do 13 maja. 


Jeśli doręczysz wniosek w ostatnim miesiącu danego kwartału, to zawieszenie obowiązuje do ostatniego dnia tego miesiąca. 
Przykład:
Wniosek doręczony 14 grudnia – okres zawieszenia trwa do 31 grudnia.
 
Jeśli wskażesz miesiąc inny niż miesiąc złożenia wniosku, to miesięczny okres  zawieszenia rozpocznie się pierwszego dnia wskazanego miesiąca.


Jakie informacje od nas otrzymasz

 1. Potwierdzenie  otrzymania przez Bank wniosku otrzymasz w ciągu 21 dni od doręczenia wniosku. 
 2. Potwierdzenie zawieszenia spłaty kredytu lub potwierdzenie odrzucenia wniosku otrzymasz:
 • w ciągu 21 dni od doręczenia wniosku, jeśli wniosek będzie dotyczył tego samego miesiąca, w którym zostanie on doręczony;
 •  w miesiącu poprzedzającym miesiąc wskazany we wniosku, jeśli wskażesz inny miesiąc niż ten, w którym doręczysz wniosek. 

Jak przekażemy informacje

 • Przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację mobilną PeoPay. Wiadomość znajdziesz w zakładce e-Dokumenty.
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na wskazany przez Ciebie adres do doręczeń [1] – jeśli nie korzystasz z bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay. 


Jak możesz wycofać wniosek


Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość, w której złożysz oświadczenie o cofnięciu wniosku o zawieszenie spłaty. Masz na to 14 dni od doręczenia nam wniosku. Wtedy warunki umowy pozostaną bez zmian.
Możesz to zrobić przez bankowość internetową Pekao24 lub aplikację PeoPay.
Oświadczenie o cofnięciu wniosku możesz również złożyć pisemnie w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A.
Jeśli oświadczenie złożysz po upływie 14 dni skrócimy okres zawieszenia spłaty kredytu  z dniem doręczenia oświadczenia o cofnięciu wniosku, pod warunkiem potwierdzenia takiego sposobu załatwienia sprawy poprzez pisemną akceptację.


Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć na dwa sposoby:

 • za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay,
 • w oddziale Banku Pekao S.A.


Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
[1] W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.