Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. Za dziecko starsze, niż 12 miesięcy rodzice otrzymają świadczenie proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy i daty złożenia wniosku do czasu ukończenia przez to dziecko 35. miesiąca życia. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:

 • 500 zł przez 24 miesiące, 
 • 1 000 zł przez 12 miesięcy. 

W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uzyskaj świadczenie

 

  Złóż wniosek  

 

Сімейний капітал з догляду для громадян України


Numer specjalnej infolinii ZUS dla klientów w sprawie RKO:
22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

 


 

Jak złożyć wniosek w serwisie Pekao24.

Krok 1:

W serwisie internetowym Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2:

Przejdź do sekcji Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Krok 3:

Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4.

Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.

Przeczytaj podstawowe informacje na temat wniosku RKO.

Kliknij Dalej.

Krok 5.

Wskaż swój stan cywilny i zweryfikuj dane kontaktowe.

Krok 6.

Zweryfikuj dane dotyczące obywatelstwa i adresu zamieszkania. Wskaż rachunek do wypłaty świadczenia.

Zdecyduj, czy świadczenie ma być wypłacane:
• przez 24 miesiące po 500 zł miesięcznie
• przez 12 miesięcy po 1000 zł miesięcznie

Krok 7.

Uzupełnij dane dziecka, na które składasz wniosek RKO: imię i nazwisko, numer PESEL.

Krok 8.

Uzupełnij dane najstarszego dziecka w rodzinie: imię i nazwisko, numer PESEL.

Wskaż kim jesteś dla najstarszego dziecka w rodzinie.

Krok 9.

Odpowiedz na dwa pytania z ankiety.

Krok 10.

Zapoznaj się z oświadczeniami i zaakceptuj je, żeby przejść dalej.

Krok 11.

Sprawdź na podsumowaniu wprowadzone dane.

Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku do ZUS nie będzie go można zmienić.

Jeśli wszystko się zgadza kliknij Podpisz i wyślij.

Krok 12.

Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać wniosek w formacie PDF. To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.

 • Pytania i odpowiedzi

   • Jak złożyć wniosek o RKO w Banku Pekao S.A.?

    • Jeśli chcesz złożyć wniosek:

     • zaloguj się na swoje konto przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay; 
     • przygotuj dane: swoje oraz dziecka, na które ubiegasz się o RKO i pierwszego dziecka w rodzinie;
     • wypełnij wniosek; 
     • pobierz i zapisz kopię wniosku oraz potwierdzenie jego złożenia. To jedyny moment w którym możesz zapisać kopię wniosku złożonego w banku. Później szczegóły wniosku sprawdzisz na  PUE ZUS, a w bankowości elektronicznej pobierzesz tylko potwierdzenie jego wysłania; 
     • na adres e-mail, który podasz we wniosku, dostaniesz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), masz pewność, że wniosek trafił do ZUS. Sprawdź od razu, czy na Twój e-mail dotarło UPO i czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane;
     • Twoim wnioskiem zajmuje się ZUS, tam kieruj wszystkie pytania dotyczące rozpatrzenia wniosku.
   • Kiedy mogę złożyć wniosek o RKO?

    • Jako matka lub ojciec dziecka za naszym pośrednictwem możesz złożyć wniosek:

     • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc
     • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

     Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, będzie Ci przysługiwała wypłata środków z RKO od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

     • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
     • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc - jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

     Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz RKO pomniejszony o 500 zł za każdy miesiąc, który minął od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.
      

   • Czy mogę złożyć wniosek o RKO na papierowym druku?

    • Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

     Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24, ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

     Jeśli nie – ZUS założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który jest podany we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

   • Czy do wniosku o RKO mogę dodać załączniki?

    • Tak, jeśli Twój wniosek tego wymaga, przy określonych polach lub w ostatnim kroku wniosku możesz dodać do niego załączniki np. akt urodzenia dziecka, jeśli nie ma nadanego numeru PESEL.
     Przygotuj skany lub zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, PNG). Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5MB.

   • Czy będę wiedzieć, że źle wypełniam wniosek o dofinansowanie?

    • Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek o RKO otrzymasz prośbę od ZUS o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

     Jesteśmy odpowiedzialni za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku, ale nie weryfikujemy merytorycznie danych, jakie wprowadzasz oraz załączników, które do niego dołączasz. 

     Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku, ale nie jego poprawność. 

   • Kto decyduje o przyznaniu RKO?

    • Decyzję o przyznaniu RKO podejmuje ZUS.

     Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i umożliwienia wysłania wniosku przez bankowość elektroniczną Pekao24. 

     Nie dokonujemy weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiadamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. 

     Wniosek oraz załączniki usuwamy bezpowrotnie po ich wysłaniu do systemu PUE ZUS.

   • Jak RKO będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie?

    • Jeśli rodzice są po rozwodzie — RKO na dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.

     W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach przez obydwojga rodziców (będących po rozwodzie, żyjących w separacji lub rozłączeniu), każdy z rodziców może złożyć wniosek i w takim wypadku RKO zostanie mu przyznany w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.  

   • Jakie statusy może mieć wniosek o RKO wysłany przez bankowość elektroniczną na potwierdzeniu otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

    • Możliwe statusy wniosku prezentowane na liście wniosków:

     • przetwarzany - oznacza to, że wniosek jest w trakcie wysyłki lub jest przetwarzany po stronie ZUS,
     • zakończony - oznacza to, że wniosek został przekazany do ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS. Na swój adres mailowy powinieneś dostać także Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO),
     • niepowodzenie - dla wniosków, których nie udało się wysłać do ZUS.

     Informację o statusie wysyłki wniosku do ZUS otrzymasz też w poczcie wewnętrznej w serwisie internetowym Pekao24, jak i aplikacji PeoPay.
     Jeśli chcesz być poinformowany o zmianie statusu wniosku – możesz włączyć powiadomienia dla wniosku w sekcji Ustawienia.

   • Dlaczego nie informujecie mnie o statusie wniosku o RKO jaki ma on w ZUS?

    • Bank umożliwia wysłanie wniosku o RKO przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay do systemu PUE ZUS.  

     Obowiązujące prawo stanowi, że po przesłaniu wniosku do systemu PUE ZUS, nie możemy przechowywać danych z wniosku. Tym samym nie mamy możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do ZUS. 

   • Ile czasu ma ZUS na przyznanie i wypłatę RKO?

    • ZUS ma na przyznanie świadczenia 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do RKO wraz z dokumentami. 
     Wypłata RKO następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do RKO. 
      

   • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o RKO?

    • Udostępniamy klientom w bankowości elektronicznej Pekao24 wniosek o RKO i odpowiadamy za poprawne przekazanie go do systemu ZUS. 

     Jako dowód przekazania wniosku do systemu PUE ZUS  wystawiamy w bankowości elektronicznej Pekao24 techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem możemy odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku o dofinansowanie do systemu PUE ZUS.
     Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku o RKO, wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje ZUS.