Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla firm i pracowników

UWAGA! Komunikat PFR - dodatkowy termin dla mikrofirm na umorzenie Tarczy Finansowej PFR 2.0  
 15-28 marca 2022 r.
Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR o pomoc można było można wnioskować za pomocą bankowości elektronicznej Pekao 24 oraz Pekao Biznes 24.  Przyjmowanie wniosków do programu w ramach 54 branż możliwe było od 15 stycznia br. do 28 lutego br., do godziny 23:59.
 
Rozliczenie subwencji
 
Zawnioskowałeś o Tarczę PFR 2.0 jako mikrofirma?

Proces rozliczenia dla Twojej firmy potrwa
od 19 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
Zobacz komunikat PFR o umorzeniu dla mikrofirm

 
Zawnioskowałeś o Tarczę PFR 2.0 jako MŚP?

Proces rozliczenia dla Twojej firmy potrwa 
od 18 listopada 2021 r. do 23 stycznia 2022 r.
Zobacz komunikat PFR o umorzeniu dla MŚP

 
 

Proces rozliczeń 
 Procesy odwoławcze/wyjaśniające:


Od 1 lutego przedsiębiorcy ubiegający się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, mają możliwość: 
 • odwołania się od wydanej przez PFR decyzji pozytywnej lub częściowo pozytywnej do złożonego wniosku o subwencję

  Aby złożyć odwołanie od wniosku o subwencję, który uzyskał pozytywną decyzję PFR, zaloguj się do swojej bankowości internetowej i wejdź na wniosek o subwencję na liście wniosków. Naciśnij „Złóż odwołanie” i wypełnił niezbędne pola, pamiętając o zmianie oczekiwanych wartości. Szczegóły dotyczące zakresu odwołania znajdują się w Regulaminie Programu – tutaj. Odwołania można składać do 31 marca 2021 r.; 
   
 • złożenia zgłoszenia wyjaśniającego do PFR za pośrednictwem Banku Pekao, po wyczerpaniu ścieżki odwoławczej lub gdy odwołanie nie jest możliwe w danej sprawie.

  Aby uzyskać więcej informacji o procesie zgłoszeń wyjaśniających, skontaktuj się z doradcą osobistym firmy.
SKRÓCONE ZASADY PROGRAMU
 

 
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm
 
 • Przedsiębiorstwa działające w 54 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku
 • Kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
  - 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%
  - 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%
 • Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirmy to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł. Należy także pamiętać, iż suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 na pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł.
 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku
 • Wartość programu to 6,5 mld zł
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego

 
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm
 
 • Przedsiębiorstwa działające w 54 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające od 1 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)
 • Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 tys. zł na jednego pracownika.
 • Wartość programu to 6,5 mld zł
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego 
Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0
 
 • 1. BRANŻE PKD PODLEGAJĄCE PROGRAMOWI I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

  •  Weryfikacja na dzień:
   • 31 grudnia 2019 roku, oraz
   • 1 listopada 2020 r. oraz
   • złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej,
   w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.
   Na podstawie decyzji Ministrów lista PKD została rozszeżona z 45 do 54, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie.
   • Poniżej zaktualizowana w dniu 5.02.2021 r. lista kodów:

    • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
    • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
    • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
    • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
    • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
    • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
    • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
    • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
    • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
    • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
    • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
    • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
    • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
    • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
    • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
    • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
    • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
    • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
    • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
    • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
    • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
    • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
    • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
    • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
    • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
    • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
    • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
    • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
    • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
    • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
    • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
    • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
    • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
    • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
    • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
    • 91.02.Z - Działalność muzeów;
    • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
    • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
    • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
    • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
    • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
    • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
    • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
    • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
    • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
    • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
    • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
    • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
    • 85.59.A Nauka języków obcych;
    • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
    • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

    Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. ZASADY WYLICZANIA ZATRUDNIENIA

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika.
Na potrzeby ustalenia statusu mikofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.


Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:
 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu prac

  lub
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.
3. POTWIERDZENIE UMOCOWAŃ

Wniosek musi zostać złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania Beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej Beneficjenta. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.
4. SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH JAKO WARUNEK WEJŚCIA DO PROGRAMU

Przedsiębiorca powinien odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów: 
 •  od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
lub
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
   
W przypadku ubiegania się o subwencję finansową będzie wymagane złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni).
5. DODATKOWE WARUNKI DLA BENEFICJENTÓW TARCZY FINANSOWEJ PFR 1.0
 
Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.
 • 6. WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI

  • Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r.
   PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.
    • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
    • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. na tym samym poziomie w porównaniu do 2020 r.
    • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty kosztów stałych przekraczających otrzymane wsparcie.
    • Beneficjent wykazuje rzeczywiste koszty stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
    • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
    • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
    • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
    • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).
   • 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

    • Przypominamy, że według regulaminu (§ 14 lit i) ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany do cyt.: „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);”

     Poniżej znajdują się gotowe wzory informacji i oznaczenia w kilku formatach graficznych, które mogą Państwo pobrać i umieścić bezpośrednio we wskazanym miejscu.

     Pobierz wzór informacji na temat uzyskania subwencji finansowej do umieszczenia na stronie internetowej

Dane, jakie należy przygotować przed wypełnieniem wniosku:

 • Numer KRS (jeżeli dotyczy)
 • Wyciąg z KRS/CEIDG
 • Data założenia działalności
 • Liczba pracowników w okresie od 31 grudnia 2019 r.
 • Obroty w 2019 r. w PLN lub suma bilansowa 2019 r.
 • Typ składanego wniosku (weryfikacja: mikrofirma/MŚP)
 • Pełnomocnictwo (jeżeli wymagane) podpisane certyfikatem PADES
 • Spadek przychodów (1Q od 1 października do 31 grudnia 3Q od 01 kwietnia do 31 grudnia porównywany rok 2020 do roku 2019)
 • Dla MŚP: koszty stałe w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
 • Dla MŚP: wynik finansowy przed opodatkowaniem w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
 • TERYT - kod terytorialny
 • GBER - europejska klasyfikacja przedsiębiorcy

 

Kalkulator Subwencji Tarcza Finansowa PFR 2.0 

Jeżeli chcesz wyliczyć szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, skorzystaj z naszego internetowego kalkulatora. Pamiętaj! Kwota, którą uzyskasz jest jedynie wartością  przybliżoną i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji  otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku.

 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SUBWENCJĘ
 
 • za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao 24

Zobacz film z instrukcją Pekao24:
 
   

Zobacz film z instrukcją PekaoBiznes24:

 • WAŻNE DOKUMENTY

  • Prezentacja - Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

   Prezentacja - Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm
   Pobierz plik

   Regulamin - Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

   Regulamin - Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo - Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

   Pełnomocnictwo - Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm
   Pobierz plik

   Wyjaśnienie - Koszty stałe - Tarcza Finansowa PFR 2.0

   Wyjaśnienie - Koszty stałe - Tarcza Finansowa PFR 2.0
   Pobierz plik

   Wzór umowy subwencji - Tarcza Finansowa PFR 2.0

   Wzór umowy subwencji - Tarcza Finansowa PFR 2.0
   Pobierz plik
Masz dodatkowe pytania?
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0.Przejdź do sekcji Q&A
KONTAKT

Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 103 103
Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 7.00 - 22.00
 
Napisz: tarczafinansowa@pekao.com.pl
Od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach: 9:00-17.00.
Powyższe informacje na temat programu Tarcza Finansowa 2.0 przygotowane zostały na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju w dniu 5.01.2021 r.
Szczegóły dotyczące subwencji będą zawarte w umowie subwencji oraz REGULAMINIE.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję