Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla firm i pracowników

Proces umocowań Beneficjentów

Szanowni Klienci,


31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Pragniemy poinformować, że:

 • zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku przyjmowane były do 14 sierpnia 2020 roku,
 • odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku przyjmowane były do 30 września 2020 roku,
 • zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku przyjmowane były do 16 października 2020 roku,
 • 31 stycznia 2021 roku upłynął termin dostarczenia do banku dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski o subwencję lub odwołanie w ramach Tarczy Finansowej PFR.
 • do 19 lutego 2021 r. odbywała się weryfikacja przesłanych przez przedsiębiorców dokumentów, które potwierdzały umocowanie do reprezentowania firmy w zakresie składania wniosku o subwencję/odwołania i podpisania umowy o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 1.0.

Pozdrawiamy
Bank Pekao S.A.

1. KOGO TO DOTYCZYŁ:
Obowiązek ten dotyczył każdego beneficjenta i wynikał z postanowień Umowy Subwencji Finansowej oraz Regulaminu Subwencji, w ramach którego Beneficjent był zobowiązany potwierdzić umocowanie osoby, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i/lub złożyła Odwołanie, do reprezentowania firmy.

 

Umowa Subwencji Finansowej
Umowa w wyniku, której Beneficjent otrzymał subwencję finansową
.

 

Odwołanie
rozumiane jako jedno lub dwa Odwołania w wyniku, którego/których Beneficjent otrzymał dodatkowe środki subwencyjne (podwyższenie wysokości uprzednio otrzymanej kwoty subwencji).

 

Informacje ogólne nt. Programu Tarcza Finansowa PFR 1.0

zobacz
2. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻAŁO DOSTARCZYĆ DO BANKU
Dokumenty, które należało dostarczyć do banku różniły się w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze, których właściciele samodzielnie zawarli umowę o subwencję.
1. Odpis z KRS lub wyciąg z CEIDG
 • 2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie

   • Pełnomocnictwo

    Dokument podpisany wyłącznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG zgodnie z zasadami reprezentacji. 

    • Ważne: Data poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych musi być datą sprzed daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej.

    W przypadku, jeśli różni pełnomocnicy zawierali różne Umowy/składali różne Odwołania w imieniu Beneficjenta – dla każdego z Pełnomocników musi być wystawione osobne pełnomocnictwo, obejmujące czynności tego Pełnomocnika i musi odpowiednio zawierać daty: dla Umowy Subwencji Finansowej – data sprzed zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, dla Odwołania – data sprzed jego złożenia.

    Dopuszcza się, aby jedno Pełnomocnictwo lub Oświadczenie obejmowało swoim  zakresem wiele czynności (zawarcie Umowy/Umów, złożenie Odwołania/Odwołań).

   • Oświadczenie

    Dokument podpisany wyłącznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG zgodnie z zasadami reprezentacji.

    • Ważne: Jeśli w danym momencie brak Pełnomocnictwa podpisanego przed datą zawarcia Umowy, należy złożyć Oświadczenie z datą bieżącą (późniejszą niż data zawarcia Umowy lub Odwołania).

    W przypadku jeśli odpowiednio Umowa Subwencji Finansowej/Odwołanie/Odwołania były składane w imieniu Beneficjenta przez różne osoby – wystarczy jedno Oświadczenie, obejmujące wszystkie te czynności. Data na oświadczeniu powinna być późniejsza od daty ostatniego złożonego Odwołania (powinna odpowiadać dacie bieżącej faktycznego terminu złożenia Oświadczenia).

    Dopuszcza się, aby jedno Pełnomocnictwo lub Oświadczenie obejmowało swoim  zakresem wiele czynności (zawarcie Umowy/Umów, złożenie Odwołania/Odwołań).

Wzór Pełnomocnictwa lub Oświadczenia można pobrać tu.

Potwierdzenie podpisu mocodawcy na Pełnomocnictwie lub Oświadczeniu – odbywa się wyłącznie:

 • w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (prosimy o przekazywanie dokumentów w plikach pdf podpisanych podpisem typu PADES)
 • w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi* - do banku składany/przesyłany oryginał

* zwracamy się z prośbą do osób, które będą korzystały z opcji potwierdzenia podpisu notarialnie, aby notariusz w klauzuli notarialnego poświadczenia podpisu, obok poświadczenia tożsamości osoby składającej podpis - poświadczył również, że osoba/osoby podpisane na Oświadczeniu są uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z obowiązującą reprezentacją wykazaną w dokumentach rejestrowych. Ważne! W takiej sytuacji Klient nie dostarcza już wydruku z CEIDG lub odpisu z KRS.

3. RODZAJE DOKUMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
UWAGA: jeśli osoba, która w imieniu podmiotu złożyła Wniosek/Odwołanie jest wpisana w KRS i uprawnienie dla tej osoby do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu na dzień złożenia Wniosku/Odwołania wynika z odpisu pełnego z KRS -  do potwierdzenia reprezentacji podmiotu wymagane jest dostarczenie wyłącznie pełnego odpisu z KRS potwierdzającego umocowanie do reprezentacji na datę złożenia Wniosku/Odwołania. 
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza

   1. Jeśli Umowa została zawarta samodzielnie przez właściciela firmy
   • Ważne: w tym przypadku Przedsiębiorcy nie muszą składać żadnych dokumentów, o ile potwierdzą dane za pomocą bankowości internetowej
   • Ważne w odrębnej korespondencji wysłanej przez bank za pośrednictwem bankowości internetowej, Klienci zostaną poproszeni o potwierdzenie swoich danych - pobranych przez bank z bazy CEIDG, służących weryfikacji jednoosobowej reprezentacji (szczegółowa komunikacja w tym zakresie zostanie przekazana w terminie do 30.11.2020). 

    Jeśli właściciel nie potwierdzi swoich danych w bankowości internetowej, będzie zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów:
   • wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku.

    

   1. Jeśli Umowa została zawarta przez osobę umocowaną (pełnomocnika) w imieniu właściciela firmy:
 • Spółki cywilne

   • Wydruk (wyciąg) z CEIDG wraz z całą historią zmian (zaistniałą po dacie zawarcia Umowy – dotyczy wyłącznie Pełnomocnictwa; dla Oświadczeń wyciąg z CEIDG aktualny na datę złożenia Oświadczenia) dla każdego ze wspólników. W przypadku, gdy jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest pełny odpis KRS dla tego wspólnika
   • Pełnomocnictwo lub Oświadczenie

   W przypadku spółek cywilnych:

   • Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa
   • Oświadczenie musi byś podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia

   Przy czym, jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS.

 • Inne

  • (o ile są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców)

   • Odpis z KRS (rejestr przedsiębiorców) - aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza).
     
   • Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.
4. PROCES SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 

Zobacz film z instrukcją Pekao24:
 

Instrukcja przekazania dokumentów do PFR w Pekao24 – pobierz tutaj.


   
Zobacz film z instrukcją PekaoBiznes24:


Instrukcja przekazania dokumentów do PFR w PekaoBiznes24 – pobierz tutaj.

przesłanie pocztą tradycyjną (szczególnie w przypadku Pełnomocnictwa i Oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi) na adres: 
Bank Pekao S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
z dopiskiem „Tarcza Finansowa PFR

Zgodnie z zapisami Umowy Subwencji Finansowej, w każdym przypadku (uwzględniając konieczność uzupełnienia braków w zakresie złożonych dokumentów), ostatecznym terminem złożenia kompletu wymaganych dokumentów dotyczących umocowania był 31 stycznia 2021 r. Przy czym dokumenty dostarczone do Banku nie później niż do 19 lutego br., również będą przyjęte w procesie.

 • Ważne dokumenty

  • Wzór Pełnomocnictwa (doc)

   Wzór Pełnomocnictwa (doc)
   Pobierz plik

   Wzór Oświadczenia (doc)

   Wzór Oświadczenia (doc)
   Pobierz plik

   Objaśnienia – Pełnomocnictwo i Oświadczenie (pdf)

   Objaśnienia – Pełnomocnictwo i Oświadczenie (pdf)
   Pobierz plik

KONTAKT

 

Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 103 103

Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 7.00 - 22.00

 • Pytania i odpowiedzi

   • Czy pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o subwencję może być udzielone po złożeniu wniosku o subwencję, a przed 31.12.2020 r.? (WAŻNE: termin ten został wydłużony przez PFR do 31 stycznia 2021)

    Odpowiedź: Zgodnie z par. 11 ust. 5 „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” wniosek o subwencję składa odpowiednio przedsiębiorca będący osobą fizyczną, którego nie reprezentuje żaden przedstawiciel albo - w imieniu przedsiębiorcy - jednoosobowo osoba upoważniona. Tą „osobą upoważnioną” jest osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy: (a) jako członek jego organu (np. członek zarządu spółki z o.o.) lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w KRS albo w CEIDG bądź (b) upoważniona przez przedsiębiorcę do złożenia wniosku na podstawie pełnomocnictwa. 

    Osoba, która składa - imieniu przedsiębiorcy - wniosek o subwencję, zawiera w tym wniosku oświadczenie, że została upoważniona przez przedsiębiorcę do wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy subwencji. Jeśli „osoba upoważniona” działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez przedsiębiorcę, pełnomocnictwa trzeba udzielić jej przed złożeniem wniosku o subwencję. Zgodnie z par. 11 ust. 11 Regulaminu beneficjent ma obowiązek dostarczyć do banku - nie później niż do 31 grudnia 2020 r. - dokumenty potwierdzające, że osoba upoważniona była umocowana do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji (w chwili dokonywania tych czynności). Wzór pełnomocnictwa zawarto w załączniku nr 2 do Regulaminu. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone w formie pisemnej (podpisy notarialnie poświadczone) lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji danego przedsiębiorcy.
     

   • Po złożeniu wniosku, otrzymaliśmy subwencję. Niestety wniosek o subwencję złożyła osoba nieuprawniona do reprezentowania naszej spółki (niemająca pełnomocnictwa). Czy spółka może potwierdzić, że jest związana umową subwencji, aby nie zwracać otrzymanych środków?

    Odpowiedź: Tak. Osoba składająca, w imieniu przedsiębiorcy, wniosek o subwencję, zgodnie z umową subwencji i regulaminem programu musi być przez niego upoważniona do zawarcia umowy o subwencję finansową oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Upoważnienie to, zgodnie z umową subwencji musi istnieć w chwili dokonywania tych czynności. Skutki nieposiadania wymaganego upoważnienia określa art. 103 kodeksu cywilnego. Przyjęto w nim, że jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta (w rozpatrywanym przypadku przez spółkę). 

    Zgodnie z par. 9 umowy subwencji oraz par. 11 ust. 11 lit. b regulaminu programu, w przypadkach o których mowa powyżej,  przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku, w którym został złożony wniosek o subwencję, oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez beneficjenta umową subwencji oraz wszystkimi oświadczeniami złożonymi w imieniu beneficjenta w związku z procesem uzyskiwania subwencji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. Oświadczenie powinno zostać złożone do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

    Bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej banku, poinformuje beneficjentów o formie, w jakiej przyjmie od beneficjentów dokument oświadczenia.
     

   • Wniosek o subwencję dla spółki złożyła osoba mająca pełnomocnictwo do jednoosobowego reprezentowania tej spółki. Pełnomocnictwo było jednak udzielone w formie pisemnej, bez notarialnego poświadczenia podpisów członków zarządu spółki, którzy go udzielili. Czy powoduje to, że spółka musi zwrócić otrzymaną subwencję?

    Odpowiedź: Nie. Osoba składająca, w imieniu przedsiębiorcy, wniosek o subwencję, zgodnie z umową subwencji i regulaminem programu musi być przez niego upoważniona do zawarcia umowy o subwencję finansową oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Upoważnienie to, zgodnie z umową subwencji musi istnieć w chwili dokonywania tych czynności. Wzór pełnomocnictwa zawiera załącznik nr 2 do regulaminu programu. Zgodnie z tym wzorem, podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji przedsiębiorcy. Prawidłowo udzielone pełnomocnictwo powinno zostać dostarczone do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 

    Bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej banku, poinformuje beneficjentów o formie, w jakiej przyjmie od beneficjentów dokument pełnomocnictwa. 

    Z uwagi na przyjętą formę potwierdzenia podpisu osób reprezentujących przedsiębiorcę na pełnomocnictwie,  tj.: – podpis kwalifikowany lub podpis notarialnie poświadczony – podpis kwalifikowany/poświadczenie notarialne na pełnomocnictwie muszą pochodzić sprzed daty złożenia wniosku o subwencję i zawarcia umowy subwencji. Jeśli warunek ten nie jest spełniony i notarialne poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie nastąpi po dacie złożenia wniosku o subwencję, przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu (stosuje się wtedy analogicznie zasady jak opisane w odpowiedzi na pyt. „Czy pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o subwencję może być udzielone po złożeniu wniosku o subwencję, a przed 31.12.2020 r.?”).