Dyspozycje i zaświadczenia online

Złóż dyspozycję bez wychodzenia z domu.

W serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay oraz za pośrednictwem konsultanta infolinii coraz więcej spraw załatwisz bez konieczności wizyty w oddziale.
Szybko i wygodnie zlecisz wybrane dyspozycje i wnioski oraz pobierzesz wybrane zaświadczenia.

Dyspozycję złożysz:

 • w aplikacji PeoPay →  Dla Ciebie → Usługi → Dyspozycje
 • w serwisie Pekao24 poprzez zakładkę Oferty i wnioski → Usługi → Dyspozycje
 • z poziomu danego produktu w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24 → Złóż dyspozycję

  Złóż dyspozycję  

 
Jakie dyspozycje złożysz w serwisie internetowym Pekao24 i aplikacji PeoPay

Dyspozycje do rachunku

 • Zobacz szczegóły
  • nadanie pełnomocnictwa do kolejnego rachunku
  • odwołanie pełnomocnictwa rodzajowego
  • zamknięcie rachunku oszczędnościowego
  • wypowiedzenie umowy Konta Przekorzystnego i Konta Świat Premium

Zaświadczenia o rachunkach i transakcjach

 • Zobacz szczegóły
  Zaświadczenia o rachunkach:
  • zaświadczenie o rachunkach i saldzie
  • zaświadczenie o rachunkach zamkniętych

  Zaświadczenia o transakcjach:
  • zaświadczenie o obrotach na rachunku płatniczym
  • zaświadczenie o średnich wpływach na rachunek płatniczy
  • zaświadczenie o wpłacie lub wypłacie gotówkowej

  Zaświadczenia do rachunków dla ROR, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych lokat terminowych:
  • zaświadczenie o pełnomocnictwach
  • zaświadczenie o blokadzie na rachunku płatniczym
  • zaświadczenie o wpływach na rachunek płatniczy od tego samego zleceniodawcy
  • zaświadczenie o wpływie przelewów w dniu/okresie
  • zaświadczenie o wpływie renty/emerytury zagranicznej
  • zaświadczenie o transakcjach uznaniowych/obciążeniowych w dniu/okresie
  • zaświadczenie o wykonaniu przelewów na rzecz jednego odbiorcy
  • zaświadczenie o wykonaniu przelewów z określonego tytułu

  Zaświadczenie o współpracy:
  • zaświadczenie o współpracy z klientem

  Inne zaświadczenia: 
  • zaświadczenie o zadłużeniu na rachunku płatniczym
  • zaświadczenie o zadłużeniu na rachunku płatniczym oraz z tytułu posiadania kart płatniczych
  • zaświadczenie o kursach walut zastosowanych w transakcji

Zaświadczenia i oświadczenia banku do kredytu mieszkaniowego

 • Zobacz szczegóły
  • historia spłat kredytu złotówkowego z podziałem na kapitał i odsetki
  • historia spłat kredytu walutowego z podziałem na kapitał i odsetki
  • komplet dokumentów po spłacie kredytu mieszkaniowego
  • opinia bankowa
  • zaświadczenie o spłaconych odsetkach
  • zaświadczenie o wysokości zadłużenia
  • zgoda na sprzedaż kredytowanej nieruchomości
  • oświadczenie banku dla Urzędu Gminy / Urzędu Miasta o rachunku do wpłaty odszkodowania związanego z wydzieleniem i wywłaszczeniem części nieruchomości na drogę
  • zaświadczenie o częściowej spłacie kredytu
  • zaświadczenie do Urzędu Skarbowego o całkowitej spłacie kredytu
  • zaświadczenie w przypadku odłączenia współkredytobiorcy lub przyłączenia współkredytobiorcy do kredytu

Dyspozycje do kredytu mieszkaniowego

dostępne dla kredytów z jednym kredytobiorcą
 • Zobacz szczegóły
  • konwersja kredytu
  • przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki (dotyczy kredytów dla nieruchomości zakupionej na rynku wtórnym)
  • rejestracja prawomocnego wpisu hipoteki (składając dyspozycję zwróć uwagę, aby załączone przez Ciebie Oświadczenie było zgodne z zapisami umowy lub zawiadomieniem z Sądu, posiadało wpisany prawidłowy numer Księgi Wieczystej oraz było podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości)
  • wypłata kolejnej transzy kredytu (dotyczy kredytów realizowanych przez inwestora zastępczego i wypłacanych na rachunki powiernicze; dla umów zawartych do 23.01.2021 r., składając dyspozycję zwróć uwagę, aby kwota, data wypłaty i numer transzy były zgodne z umową kredytu. Jeżeli zmienił się termin wypłaty transzy, dołącz zgodę dewelopera)
  • zmiana rachunku do spłaty (dla umów zawartych od 22.05.2020 r.)

Dyspozycje do kredytu mieszkaniowego dostępne dla wszystkich kredytów

 • Zobacz szczegóły
  • dostarczenie polisy - przekazanie odnowionej polisy dla nieruchomości lub na życie (dotyczy polis zawartych poza bankiem). Jeśli Twoja polisa jest zawarta za pośrednictwem banku nie musisz już jej nam przekazywać.
  • całkowita przedterminowa spłata kredytu mieszkaniowego (dotyczy kredytów w PLN)
  • częściowa spłata kredytu hipotecznego (dotyczy kredytów w PLN)
  • zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych
  • zmiana rachunku do spłaty (dla umów zawartych do 21.05.2020 r.)
  • zmiana dnia płatności rat
  • zmiana daty wypłaty transzy*
  • zmniejszenie kwoty kredytu*
  • zmiana daty zakończenia inwestycji*
  • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kapitału w części budowlanej po wypłacie całości kredytu*
  • wypłata kolejnej transzy kredytu (dotyczy kredytów realizowanych przez inwestora zastępczego i wypłacanych na rachunki powiernicze; dla umów zawartych od 24.01.2021 r.)
  • zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej tzw. rządowe wakacje kredytowe
  • wniosek o wsparcie/pożyczkę/promesę dla kredytobiorców w trudnej sytuacji z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
  • zmiana okresu kredytowania (ze zmianą wysokości raty)
  • zmiana formuły płatności rat np. z rat malejących na równe
  • wypłata kolejnej transzy kredytu (system gospodarczy)
  • zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
  • odłączenie części nieruchomości i/lub wydzielenie lokalu bez obciążenia hipotecznego na podstawie decyzji urzędowej lub nie wymagające decyzji
    
  * Dyspozycje wymagają zaakceptowania aneksu. W poczcie wewnętrznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay otrzymasz wiadomość, że przygotowaliśmy dokument do podpisu. Masz na to  5 dni. Jeśli nie zaakceptujesz aneksu, dyspozycja jest nieważna.

Zaświadczenia do pożyczki ekspresowej

 • Zobacz szczegóły
  • historia spłaty pożyczki
  • opinia bankowa
  • zaświadczenie o wysokości zadłużenia
  • zaświadczenie do roszczenia zgłoszonego do STU Ergo Hestia S.A./ STUnŻ Ergo Hestia S.A.

Dyspozycje do pożyczki ekspresowej

 • Zobacz szczegóły
  • całkowita spłata pożyczki
  • ustawowe zawieszenie wykonania umowy pożyczki
  • częściowa spłata pożyczki
  • odstąpienie od umowy pożyczki
  • zmiana dnia płatności raty pożyczki
  • zmiana rachunku do spłaty pożyczki
    

Dyspozycje do kredytu studenckiego

 • Zobacz szczegóły
  • całkowita przedterminowa spłata kredytu studenckiego
  • częściowa spłata kredytu studenckiego
  • rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego
  • zmiana daty weryfikacji statusu studenta. Jeśli w zaświadczeniu z uczelni termin ukończenia studiów jest inny niż w zaświadczeniu, które dostarczyłeś przy podpisaniu umowy kredytowej zgłoś się do oddziału i złóż wniosek o wydłużenie okresu kredytowania oraz zawrzyj aneks do umowy
  • wznowienie wypłat transz kredytu studenckiego
  • zmiana rachunku do wypłaty / spłaty kredytu
  • wniosek o umorzenie kredytu
  • zgłoszenie o skreśleniu z listy studentów
  • skrócenie okresu kredytowania poprzez skrócenie okresu karencji i wcześniejsze rozpoczęcie spłat kredytu
  • wniosek o rezygnację z wypłaty kredytu studenckiego

Zaświadczenia do kredytu studenckiego

 • Zobacz szczegóły
  • zaświadczenie o wysokości aktualnego zadłużenia kredytu
  • zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu

Dyspozycje do kart kredytowych

Dyspozycje do kart debetowych

 • Zobacz szczegóły
  • wydanie duplikatu PIN do karty
  • wydanie karty po zastrzeżeniu
  • zmiana limitów karty
  • zamknięcie karty debetowej  

Dyspozycje do pożyczki w koncie/limitu w saldzie debetowym

 • Zobacz szczegóły
  • ustawowe zawieszenie wykonania umowy limitu w koncie
  • zmniejszenie limitu
  • wypowiedzenie umowy pożyczki w koncie

Dyspozycje do lokat

 • Zobacz szczegóły
  • zmiana rachunku do rozliczenia lokaty
  • rezygnacja z Lokaty Strukturyzowanej
  • zmiana rachunku do zwrotu środków z lokaty strukturyzowanej
  • zamknięcie lokaty (dotyczy lokat otwartych w Idea Bank S.A.)

Zaświadczenia do pożyczki w koncie/limitu w saldzie debetowym

 • Zobacz szczegóły
  • zaświadczenie o całkowitej spłacie / zamknięciu
  • zaświadczenie o wysokości aktualnego zadłużenia
  • opinia bankowa o pożyczce w koncie / limicie w saldzie debetowym 

Dyspozycje do kredytów ratalnych i celowych:

 • Zobacz szczegóły
  • całkowita spłata kredytu
  • częściowa spłata kredytu
  • odstąpienie od umowy
  • zmiana rachunku do spłaty 

Zaświadczenia do kredytów ratalnych i celowych:

Inne dyspozycje

Dyspozycje do Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE)

 • Zobacz szczegóły
  • częściowy zwrot środków
  • wypłata środków w całości lub ratach
  • wypłata transferowa na inne IKE lub program emerytalny
  • wypowiedzenie umowy
  • zmiana rachunku do przekazania nadpłaty z rachunku

Złożenie niektórych dyspozycji i zaświadczeń wymaga zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Złożenie części dyspozycji i wniosków jest odpłatne zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla Klientów Detalicznych


Jak złożyć dyspozycję lub wystąpić o zaświadczenie w aplikacji PeoPay i w serwisie internetowym Pekao24


Jak przekazać polisę dla nieruchomości lub na życie w serwisie Pekao24


Jak złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu w serwisie Pekao24

 

 

Zaloguj się do serwisu

Złóż dyspozycję

Jak wystąpić o zaświadczenie o rachunkach i saldzie

Krok: 1

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI -> USŁUGI i wybierz DYSPOZYCJE I ZAŚWIADCZENIA.

Krok 2:

Z dostępnych dyspozycji wybierz Zaświadczenie o rachunkach i saldzie.

Krok 3:

Wybierz jakie saldo ma być wskazane na zaświadczeniu: bieżące, na inny dzień lub bez salda. Następnie wskaż rachunek do którego chcesz otrzymać zaświadczenie.

Krok 4:

Potwierdź złożenie dyspozycji. Wzór zaświadczenia masz do wglądu.
Po przygotowaniu zaświadczenie będzie dostępne w zakładce eDOKUMENTY.

Jak całkowicie spłacić pożyczkę

Krok 1:

Po zalogowaniu do aplikacji PeoPay kliknij w menu Produkty, a następnie przejdź do sekcji Kredyty.

Krok 2:

Wybierz Złóż dyspozycję.

Krok 3:

Spośród dostępnych dyspozycji wybierz Całkowitą spłatę pożyczki.

Krok 4:

Wskaż datę i rachunek do spłaty.

Krok 5:

Złóż dyspozycję akceptując ją wybraną metodą autoryzacji. Status sprawdzisz na Liście złożonych wniosków i dyspozycji.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.