Konto Mieszkaniowe

Otworzysz wygodnie gdzie i kiedy chcesz w Pekao24 i PeoPay lub w oddziale

 • Zobacz szczegóły

  Konto Mieszkaniowe otworzysz:

  • w serwisie internetowym Pekao24 (Oferty i wnioski>> Konta>>Konto Mieszkaniowe) lub
  • w aplikacji mobilnej PeoPay (Dla Ciebie>>Oferta>> Konta>>Konto Mieszkaniowe) lub
  • w oddziale

7% w skali roku na Koncie Mieszkaniowym

dla całego salda przez 6 miesięcy od otwarcia konta. Promocja Powitalna obowiązuje do 30.06.2024 r.
 • Zobacz szczegóły

  Promocyjne oprocentowanie 7% w skali roku na Koncie Mieszkaniowym dla całego salda przez 183 dni (6 miesięcy) od dnia zawarcia umowy konta.

  Szczegółowe warunki Promocji Powitalnej określone w Regulaminie.
  Po upływie okresu Promocji Powitalnej środki na Koncie Mieszkaniowym będą oprocentowane wg stawki oprocentowania 3% dostępnego w ramach Promocji Na Całym Saldzie, a w przypadku braku tej promocji wg oprocentowania standardowego - aktualne oprocentowanie standardowe wynosi 1,52%, które jest zawsze równe przemnożeniu przez parametr 76% oprocentowania standardowego Konta Oszczędnościowego.
   

3% w skali roku na Koncie Mieszkaniowym

dla całego salda na koncie. Promocja Na Całym Saldzie obowiązuje w okresie od następnego dnia po zakończeniu Promocji Powitalnej do 08.01.2025 r.
 • Zobacz szczegóły

  Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku na Koncie Mieszkaniowym dla całego salda obowiązujące w okresie od następnego dnia po zakończeniu Promocji Powitalnej do 8.01.2025 r. 

  Szczegółowe warunki Promocji Na Całym Saldzie określone w Regulaminie.
  Po upływie okresu Promocji Na Całym Saldzie środki na Koncie Mieszkaniowym będą oprocentowane wg oprocentowania standardowego - aktualne oprocentowanie standardowe wynosi 1,52%, które jest zawsze równe przemnożeniu przez parametr 76% oprocentowania standardowego Konta Oszczędnościowego.

Oprocentowanie standardowe 1,52% w skali roku

równe 76% aktualnego oprocentowania standardowego na Koncie Oszczędnościowym - obowiązuje dla całego salda w przypadku braku na koncie innych promocji.
 • Zobacz szczegóły

  Oprocentowanie standardowe Konta Mieszkaniowego wynosi 1,52%, które jest zawsze równe przemnożeniu przez parametr 76% oprocentowania standardowego Konta Oszczędnościowego.

  Oprocentowanie standardowe Konta Mieszkaniowego obowiązuje w przypadku, kiedy na koncie nie ma ustawionych innych promocji oprocentowania.

Odsetki od pierwszej złotówki

bez pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczane i dopisywanie na koniec każdego miesiąca do salda na Koncie Mieszkaniowym.
 • Zobacz szczegóły

  Każda złotówka wpłacona na Konto Mieszkaniowe jest oprocentowana. Odsetki naliczamy na koniec każdego miesiąca i bez pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych dopisujemy do salda na Koncie Mieszkaniowym.

  W przypadku dokonania wypłaty lub przelewu części lub całości środków z Konta Mieszkaniowego na inny cel niż zakup pierwszego mieszkania lub domu, bank pomniejsza kwotę zgromadzonych na koncie środków o kwotę podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta.
   

Premia mieszkaniowa naliczana co roku

od sumy dokonanych wpłat na Konto Mieszkaniowe i wypłacana w momencie złożenia dyspozycji przelewu środków z konta na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Wskaźnik premii za 2023 r. wyniósł 15%.
 • Zobacz szczegóły

  Bank nalicza co roku premię mieszkaniową od sumy dokonanych wpłat na Konto Mieszkaniowe.

  Wysokość premii mieszkaniowej uzależniona jest od wskaźnika premii mieszkaniowej, który jest obliczany i publikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla danego roku prowadzenia konta i ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej  BGK do dnia 10 marca roku następnego. Opublikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wskaźnik premii za 2023 r. wyniósł 15%.

  Wskaźnik premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta jest przyjmowany jako wyższa wartość z porównania wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz wskaźnika zmiany w danym roku ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W przypadku gdy obliczona wyższa wartość wskaźnika premii przekracza 0,15 to wskaźnik premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta wynosi 0,15, a jeżeli obliczona wartość wskaźnika jest niższa niż 0,01, to wskaźnik premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta wynosi 0,01.

  Bank wypłaca naliczoną premię mieszkaniową wyłącznie w przypadku, gdy zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej środki pieniężne wypłacono w celu pokrycia całości albo części wydatków Posiadacza konta na zakup pierwszego mieszkania lub domu.
  Z tytułu wypłaty premii mieszkaniowej Bank pobiera prowizję odpowiadającą 1% tej premii. Prowizję pobiera się przez jej potrącenie z wypłacanej premii mieszkaniowej.
   

Brak opłat i prowizji za prowadzenie Konta Mieszkaniowego

Konto Mieszkaniowe

może założyć osoba, która nie posiada ani nie posiadała mieszkania lub domu.
 • Zobacz szczegóły

  1. Konto Mieszkaniowe możesz założyć w naszym banku, jeżeli:
      1) nie posiadasz ani nie posiadałeś prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
      2) nie przysługuje Ci ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
      3) na Twoją rzecz nie:
          a) jest prowadzone inne Konto Mieszkaniowe ani nie jest prowadzona inna Lokata Mieszkaniowa (link do opisu lokaty) ani
          b) było prowadzone inne Konto Mieszkaniowe ani nie była prowadzona inna Lokata Mieszkaniowa (link do opisu lokaty) , chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez Ciebie 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa,
      4) ukończyłeś 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia Konta Mieszkaniowego nie ukończyłaś 45 lat.
  2. Konto Mieszkaniowe założysz tylko w oddziale3. Warunki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 2), uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy posiadasz albo posiadłeś prawo własności albo przysługuje Ci albo przysługiwało spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
      1) którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2 i w którym zamieszkujesz albo zamieszkiwałeś z dwojgiem dzieci albo
      2) którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2 i w którym zamieszkujesz albo zamieszkiwałeś z trojgiem dzieci, albo
      3) którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2 i w którym zamieszkujesz albo zamieszkiwałeś z czworgiem dzieci, albo
      4) w którym zamieszkujesz albo zamieszkiwałeś z co najmniej pięciorgiem dzieci.
  4. Warunek, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1), uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy posiadasz albo posiadałeś prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
      1) nabyte w drodze dziedziczenia w okresie prowadzenia Konta Mieszkaniowego lub Lokaty Mieszkaniowej (link do opisu lokaty)  lub
      2) w udziale nie wyższym niż 50% i nabytym w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem prowadzenia Konta Mieszkaniowego, lub
      3) wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wydanej:
          a) w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
          b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia Konta Mieszkaniowego.
  5. Warunek, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2), uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy przysługuje Ci albo przysługiwało spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
      1) nabyte w drodze dziedziczenia w okresie prowadzenia Konta Mieszkaniowego lub Lokaty Mieszkaniowej (link do opisu lokaty) lub
      2) w udziale nie wyższym niż 50% i nabytym w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem prowadzenia Konta Mieszkaniowego, lub
      3) wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wydanej:
          a) w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
          b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia Konta Mieszkaniowego.

Środki zaoszczędzone na Koncie Mieszkaniowym

można przeznaczyć bez utraty naliczonych odsetek z niepobranym podatkiem dochodowym oraz bez utraty premii mieszkaniowej wyłącznie na zakup pierwszego mieszkania lub domu.
 • Zobacz szczegóły

  Środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej możesz wypłacić bez utraty naliczonych odsetek z nie pobranym podatkiem dochodowym oraz bez utraty naliczonej premii mieszkaniowej wyłącznie w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z:

  • budową domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem,
  • nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego, je-żeli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo wydaną decyzją o warunkach zabudowy na tej nieruchomości możliwa jest taka budowa,
  • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem,
  • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
  • nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem, lub wniesieniem wkładu budowlanego, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • wniesieniem wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-niach mieszkaniowych,
  • wniesieniem kwoty partycypacji, o której mowa w art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych for-mach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790 i 1114),
  • remontem lub przebudową lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, wyłączonego z użytkowania na podsta-wie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • oszczędzającemu przysługuje premia mieszkaniowa.

Co musisz jeszcze wiedzieć o ofercie Konta Mieszkaniowego

 • Zobacz szczegóły

  Konto Mieszkaniowe:
  1. jest prowadzone w walucie polskiej
  2. można założyć wyłącznie na jedną osobę
  3. będziemy prowadzili dla Ciebie:
  a: przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca roku następującego po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarłeś umowę o to konto oraz
  b: pod warunkiem dokonywania na to konto comiesięcznych wpłat nie:
   - niższych niż 500 zł oraz
   - wyższych niż 2000 zł.
  Warunek, o którym mowa w ppkt b. uznamy za spełniony również w przypadku, gdy wpłaty na konto nie dokonałeś w:
  - jednym z miesięcy danego roku kalendarzowego lub jednym z miesięcy okresu liczonego od miesiąca, w którym zawarto umowę konta do końca roku kalendarzowego, lub
  - miesiącu następującym po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarłeś umowę konta.


  Lokata Mieszkaniowa:
  1. jest prowadzona w walucie polskiej
  2.założymy ją dla Ciebie wyłącznie w wyniku przeniesienia środków z Konta Mieszkaniowego w następujących sytuacjach:
  a. po upływie okresu przez jaki może być prowadzone Konto Mieszkaniowe lub
  b. po upływie 3 lat o zawarcia umowy Konta Mieszkaniowego w przypadku, kiedy:
  - nie dokonałeś na Konto Mieszkaniowe wpłaty miesięcznej zgodnie z opisanymi powyżej zasadami lub
   - dokonałeś częściowej wypłaty zgromadzonych środków na Koncie Mieszkaniowym na inny cel niż zakup pierwszego mieszkania lub domu.

  Więcej szczegółowych informacji o zasadach prowadzenia Kont Mieszkaniowych oraz Lokat Mieszkaniowych znajdziesz w:

  • Ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r. (link do pliku w zakładce „Pliki do pobrania”)
  • dokumencie Warunki prowadzenia kont i lokat oraz stosowania premii mieszkaniowej (link do pliku w zakładce „Pliki do pobrania”)
  • zakładce Pytania i Odpowiedzi dotyczące oferty Konta Mieszkaniowego
    

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania

  Regulamin Konta Mieszkaniowego i Lokaty Mieszkaniowej

  Pobierz plik

  Warunki prowadzenia Kont Mieszkaniowych i Lokat Mieszkaniowych oraz stosowania premii mieszkaniowej

  Pobierz plik

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r.

  Pobierz plik

  Regulamin Promocji Powitalnej obowiązującej do 30.06.2024 r.

  Pobierz plik

  Regulamin Promocji na Całym Saldzie obowiązującej do 8.01.2025 r.

  Pobierz plik

  Tabela oprocentowania kont i lokat dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Regulamin rachunków bankowych

  Pobierz plik

  Arkusz informacyjny dla deponentów (BFG)

  Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.