Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Oszczędzaj z ulgą podatkową w IKZE DFE PZU

dodatkowe środki na emeryturze

gromadzisz je samodzielnie w ramach III filaru systemu emerytalnego
 • Zobacz szczegóły

  Wypłata środków z IKZE następuje najwcześniej po osiągnięciu wieku 65 lat i pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE DFE PZU przez okres co najmniej 5 lat kalendarzowych.

ulga podatkowa

wpłaty na IKZE odliczysz w deklaracji PIT
 • Zobacz szczegóły

  Wpłaty na IKZE DFE PZU dokonane w danym roku kalendarzowym możesz odliczyć od dochodu. W 2022 roku limit wpłat wynosi 7 106,40 zł, a ulga podatkowa przy stawce opodatkowania 12% i wpłacie całkowitego limitu wynosi 852,77 zł

niskie kwoty wpłat

minimalna jednorazowa wpłata to tylko 50 zł

limit wpłat

limit wpłat w 2024 roku limit wpłat do IZKE wynosi 9 388,80 zł oraz 14 083,20 zł* w przypadku IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
 • Zobacz szczegóły

  * Od 1 stycznia 2021 r. Ustawa o IKE i IKZE dopuszcza również wpłatę na IKZE w maksymalnej kwocie 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Nowy, wyższy limit będzie dostępny tylko dla osób, które prowadzą działalność pozarolniczą (w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

możliwość zwrotu środków

zawsze możesz zażądać zwrotu wszystkich zgromadzonych środków
 • Zobacz szczegóły

  Wypłata środków bedzie podlegała opodatkowaniu wg obowiązującej skali podatkowej.

zabezpieczenie bliskich

środki są dziedziczone, możesz też wskazać dowolne osoby uposażone
 • Zobacz szczegóły

  Wypłata środków na rzecz spadkobiercy lub osoby uprawnionej podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym 10%.

promocja

klienci zwolnieni z opłat do 30.06.2024 r.

Ryzyko inwestycyjne

Zasady funkcjonowania i formy IKZE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1776).

Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w placówkach Banku Pekao S.A., na stronie www.pzu.pl oraz w siedzibie PTE PZU S.A.

Towarzystwo informuje, że z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne - wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

Na ryzyko inwestycyjne składają się m.in.:

 • ryzyko koniunktury gospodarczej (makroekonomiczne) - ryzyko wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie,
 • ryzyko rynkowe - ryzyko spadku wartości aktywów wskutek zmian wyceny składników portfela inwestycyjnego;
 • ryzyko specyficzne spółek - ryzyko działalności gospodarczej poszczególnych spółek, których udziały znajdują się w portfelu inwestycyjnym funduszu;
 • ryzyko cen akcji - akcje stanowią największą część portfela, a zarazem ich ceny charakteryzują się największą zmiennością spośród instrumentów finansowych, w które może inwestować fundusz;
 • ryzyko stopy procentowej - ryzyko zmian rynkowych poziomów rentowności instrumentów dłużnych (obligacji) i instrumentów rynku pieniężnego;
 • ryzyko kredytowe - ryzyko spadku ceny instrumentu finansowego na skutek zmiany ratingu lub niewypłacalności emitenta;
 • ryzyko walutowe - ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów funduszu w wyniku wahań kursów walutowych;
 • ryzyko płynności - ryzyko spadku wartości aktywów związane z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji bez istotnego wpływu na zmianę ceny rynkowej instrumentu finansowego;
 • ryzyko koncentracji - ryzyko nadmiernego (nieadekwatnego do płynności lub struktury benchmarku) zaangażowania aktywów w instrument, walutę, rynek lub sektor rynku;
 • ryzyko rozliczenia - ryzyko spadku wartości aktywów funduszu w związku z niewywiązywaniem się drugiej strony transakcji ze swoich zobowiązań;
 • ryzyko gwaranta - ryzyko nie wywiązania się w terminie ze zobowiązań gwaranta emisji instrumentów dłużnych nabytych do portfela funduszu;
 • ryzyko prawne - zmian prawa, które mogą negatywnie wpłynąć zarówno na działalność samego emitenta, na proces inwestowania oraz oczekiwane korzyści z inwestycji, jak również na oczekiwane skutki podatkowe uczestników Funduszu.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.