Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe

Możliwość osiągania większych zysków niż na tradycyjnej lokacie, przy 100% ochronie zainwestowanego kapitału

100% ochrona zainwestowanego kapitału

niezależnie od zachowania instrumentu bazowego (indeksu), na którym oparto produkt

potencjalnie wyższy zysk niż na lokacie

pod warunkiem akceptacji ryzyka inwestycyjnego
 • Zobacz szczegóły

  Inwestowanie za pośrednictwem certyfikatów w różnorodne aktywa i regiony geograficzne (w zależności od parametrów produktu) sprawia, że potencjalny zysk, ma szansę przewyższyć to, co jest możliwe do uzyskania na tradycyjnych lokatach. Inwestor powinien akceptować ryzyko inwestycyjne, tj. możliwość nieosiągnięcia zysku.

możliwość wcześniejszej wypłaty środków

bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z częstotliwością raz na tydzień
 • Zobacz szczegóły

  Bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z częstotliwością raz na tydzień. Transakcje realizowane są po cenach nie niższych niż Cena Gwarantowana określona w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji dotyczącej danego Certyfikatu.

dostęp do różnych klas aktywów

możliwość inwestowania na rynkach trudno dostępnych dla indywidualnych inwestorów np. surowców czy zagranicznych akcji

wycena certyfikatów

 • Zobacz szczegóły

  Posiadacz Certyfikatu ma prawo do składania Ofert Zbycia Praw:

  1. z oznaczeniem Ceny Informacyjnej. Cena Informacyjna to teoretyczna, informacyjna wartość Certyfikatów Depozytowych ustalana przez Bank po godz. 10.00 w Dniu Sesji i obowiązuje ona tylko w tym dniu do godz. 13.30.
  2. bez oznaczenia Ceny Informacyjnej, czyli po Cenie Gwarantowanej lub wyższej.


  Oferty Zbycia Praw są realizowane po Cenie Transakcyjnej. W przypadku wskazania przez Posiadacza Ceny Informacyjnej, transakcja jest realizowana jeżeli Cena Transakcyjna jest równa lub wyższa od Ceny Informacyjnej.
  Oferty Zbycia Certyfikatów Depozytowych przyjmowane są w Punktach Usług Maklerskich (PUM).

  Aktualne ceny informacyjne - SCD

informacje

 • Zobacz szczegóły

  Certyfikaty Depozytowe pojawiają się w ofercie banku periodycznie, w określonych okresach subskrypcji. Kolejne serie certyfikatów z reguły różnią się od poprzednich rodzajem instrumentu bazowego, formułą naliczania odsetek czy długością okresu inwestycji.
  Od dnia 9 października 2016 roku należności wynikające z Certyfikatów Depozytowych nie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co wynika z zapisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 roku.
  Zapoznaj się z produktami strukturyzowanymi wyemitowanymi przez Bank Pekao S.A. od 2009 r.

  CERTYFIKATY PRZED DNIEM WYKUPU
  ROK EMISJI: 2021 - 2022

  CERTYFIKATY  WYKUPIONE  PRZEZ  EMINENTA:
  PRODUKTY ZAKOŃCZONE

ryzyko inwestycyjne

 • Zobacz szczegóły
  • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji. Końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych jest zależne od zmiany wartości Indeksu. Należy wziąć pod uwagę,że zysk z inwestycji może wynieść jedynie 0,01%. Opłata dystrybucyjna nie podlega zwrotowi.
  • Ryzyko osiągnięcia niższej niż stopy zwrotu niż ewentualny wzrost indeksu. Z uwagi na różnorodną formę wypłaty stopa zwrotu z inwestycji rzadko wprost odzwierciedla zachowanie indeksu.
  • Ryzyko ograniczenia płynności związane z możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji (Dniem Wykupu) tylko w cyklach tygodniowych. Emitent prowadzi wykup Certyfikatów Depozytowych raz w tygodniu, przy czym zlecenia sprzedaży przyjmowane są do poniedziałku do godz. 13.30 (Dzień Sesji), a ich realizacja następuje w ciągu 2 Dni Roboczych.
  • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu. Emitent zapewnia 100% ochronę kapitału tylko na koniec okresu inwestycji, przy czym Emitent w wypadku realizacji zleceń sprzedaży przed Dniem Wykupu, zapewnia jedynie,że cena odkupowanych Certyfikatów Depozytowych nie będzie niższa niż wartość określona w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji za każde 1000 PLN wartości nominalnej Certyfikatu (częściowa ochrona kapitału).
  • Ryzyko wynikające z nieznajomości wysokości ostatecznego Poziomu Partycypacji/ Wykonania w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty.
  • Ryzyko kredytowe. Całość zobowiązania płatnicznego z tytułu emisji Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia wykupu (włącznie) ciąży na Banku Pekao S.A.
  • Ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu w przypadku, w którym Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, może podjąć Czynności Alternatywne mające na celu ustalenie wartości Certyfikatów wraz z odsetkami w Dniu Wykupu  w inny sposób niż wskazany w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji. Szczegółowe informacje na temat możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu znajdują się w Ogólnych Warunkach Drugiego Programu Emisji.

aktualnie w ofercie

-

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt
 • Certyfikat Depozytowy „Akumulator Plus EURPLN” - oferta archiwalna

  • 100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji
   Bankowe Papiery Wartościowe w postaci Certyfikatów Depozytowych „Akumulator Plus EURPLN” („Certyfikaty”) oferują 100% ochronę kapitału na koniec 363-dniowego okresu inwestycji (z zastrzeżeniem, że Opłata Dystrybucyjna nie podlega zwrotowi) i dają możliwość uzyskania za cały okres inwestycji: Oprocentowania Gwarantowanego 5,0% oraz szansę na Oprocentowanie Premiowe w maksymalnej wysokości 5,0% pod warunkiem realizacji pozytywnego scenariusza inwestycyjnego. Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności produktu inwestycyjnego dającego możliwość osiągania korzyści wynikających zzinwestycji na rynku walutowym, rozważ nowe Certyfikaty Banku Pekao S.A.

   Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w Certyfikaty  wiąże się m.in.: ryzyko nieosiągnięcia zysku  z inwestycji, ponieważ końcowe oprocentowanie Certyfikatów jest zależne od wartości kursu EUR/PLN, oraz ryzyko utraty części kapitału w przypadku podjęcia decyzji o przedterminowym zakończeniu inwestycji.
    
   Certyfikat „Akumulator Plus EURPLN” to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów poszukujących ekspozycji na rynek walutowy, ale przy zachowaniu 100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji. 
   Produkt oparty jest na założeniu, że w okresie inwestycji kurs EUR/PLN utrzymywał się będzie na stabilnym poziomie, zbliżonym do poziomu odnotowanego na początku inwestycji.
   Propozycja Banku Pekao S.A. stanowi także ofertę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

   Podstawowe informacje o Certyfikatach

   • Emitent - Bank Pekao S.A.  
   • Okres inwestycji - 363 dni.
   • Minimalna kwota inwestycji – 1 000 zł.
   • Opłata Dystrybucyjna – 0,75%.
   • Oprocentowanie Gwarantowane – 5,0% za cały okres inwestycji.
   • Oprocentowanie Premiowe maksymalnie do 5,0% za cały okres inwestycji – pod warunkiem realizacji pozytywnego scenariusza inwestycyjnego.

   Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. 


   Ryzyka związane z inwestycją
   Ryzyko nieosiągnięcia zysku premiowego z inwestycji - w szczególności z uwagi na ryzyko znacznych wahań kursu walutowego, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji, ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości ostatecznego poziomu Barier Dolnej oraz Bariery Górnej w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe (emitenta), ryzyko inflacji oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnych na stronie www.pekao.com.pl oraz w Punktach Usług Maklerskich znajdujących się w oddziałach Banku Pekao S.A.
   Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa do 19 grudnia 2022 r.


   Jak zainwestować?
   Zapis na Certyfikaty możesz złożyć do 19.12.2022 r. w jednym z Punktów Usług Maklerskich znajdujących się w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Listę punktów znajdziesz na stronie http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.

   Jeśli posiadasz rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao możesz złożyć zapis dodatkowo za pośrednictwem:

   • Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl
    w zakładce Inwestycje > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne po przejściu do starego serwisu w zakładce Nowe emisje > Oferta publiczna
   • Aplikacji PeoPay – do pobrania z Google Play lub App Store
    w zakładce Panel inwestycyjny > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
   • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
    800 105 800 (opłata wg cennika operatora)
    22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)


   Pod wyżej wymienionymi numerami Serwisu telefonicznego otrzymasz również dodatkowe informacje na temat Certyfikatów. 

   Terminy pisane w niniejszej publikacji wielką literą mają znaczenie nadane im w Informacji o emisji bankowych papierów wartościowych w postaci Certyfikatów Depozytowych o numerze Serii C83P201223R przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2022 roku czytanej łącznie z Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, za wyjątkiem terminów zdefiniowanych w niniejszej publikacji.

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza informacja stanowi informację marketingową, która jest upowszechniana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części, lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Bankowych Papierów Wartościowych w postaci Certyfikatu „Akumulator Plus EURPLN” Seria nr  C83P201223R („BPW”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o BPW emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Emitent”), czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w BPW są: Informacja o emisji BPW z dnia 2 grudnia 2022 roku wraz z: Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji, Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące BPW znajdują się na stronie Emitenta: www.pekao.com.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Informacją o emisji BPW z dnia 2 grudnia 2022 roku wraz z: Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji, Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w BPW. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w Punktach Usług Maklerskich oraz na stronie Emitenta: www.pekao.com.pl.
Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Inwestycja w BPW nie posiada gwarancji wypłaty zysku poza Oprocentowaniem Gwarantowanym w wysokości 5,0%. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dochód uzyskany z BPW podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Inwestycja w BPW wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta. W przypadku niewypłacalności Emitenta, klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Produkt jest nieodpowiedni dla klienta, preferującego wyłącznie produkty realizujące cele zrównoważonego rozwoju (ESG).
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych skierowanego do nierezydentów Unii Europejskiej. Czynniki ryzyka: przed inwestycją w BPW Inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka, o których mowa w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Niniejszy dokument stanowi własność Banku Pekao S.A. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Banku Pekao S.A. jest zabronione.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.