Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe

Możliwość osiągania większych zysków niż na tradycyjnej lokacie, przy 100% ochronie zainwestowanego kapitału

100% ochrona zainwestowanego kapitału niezależnie od zachowania instrumentu bazowego (indeksu), na którym oparto produkt
potencjalnie wyższy zysk niż na lokacie pod warunkiem akceptacji ryzyka inwestycyjnego
 • Zobacz szczegóły

  Inwestowanie za pośrednictwem certyfikatów w różnorodne aktywa i regiony geograficzne (w zależności od parametrów produktu) sprawia, że potencjalny zysk, ma szansę przewyższyć to, co jest możliwe do uzyskania na tradycyjnych lokatach. Inwestor powinien akceptować ryzyko inwestycyjne, tj. możliwość nieosiągnięcia zysku.

możliwość wcześniejszej wypłaty środków bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z częstotliwością raz na tydzień
 • Zobacz szczegóły

  Bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z częstotliwością raz na tydzień. Transakcje realizowane są po cenach nie niższych niż Cena Gwarantowana określona w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji dotyczącej danego Certyfikatu.

dostęp do różnych klas aktywów możliwość inwestowania na rynkach trudno dostępnych dla indywidualnych inwestorów np. surowców czy zagranicznych akcji
aktualnie w ofercie Amerykański Koszyk 3 (USD)
wycena certyfikatów
 • Zobacz szczegóły

  Posiadacz Certyfikatu ma prawo do składania Ofert Zbycia Praw:

  1. z oznaczeniem Ceny Informacyjnej. Cena Informacyjna to teoretyczna, informacyjna wartość Certyfikatów Depozytowych ustalana przez Bank po godz. 10.00 w Dniu Sesji i obowiązuje ona tylko w tym dniu do godz. 13.30.
  2. bez oznaczenia Ceny Informacyjnej, czyli po Cenie Gwarantowanej lub wyższej.


  Oferty Zbycia Praw są realizowane po Cenie Transakcyjnej. W przypadku wskazania przez Posiadacza Ceny Informacyjnej, transakcja jest realizowana jeżeli Cena Transakcyjna jest równa lub wyższa od Ceny Informacyjnej.


  Oferty Zbycia Certyfikatów Depozytowych przyjmowane są w Punktach Usług Maklerskich (PUM).


  Aktualne ceny informacyjne - SCD

informacje
 • Zobacz szczegóły

  Certyfikaty Depozytowe pojawiają się w ofercie banku periodycznie, w określonych okresach subskrypcji. Kolejne serie certyfikatów z reguły różnią się od poprzednich rodzajem instrumentu bazowego, formułą naliczania odsetek czy długością okresu inwestycji.

  Od dnia 9 października 2016 roku należności wynikające z Certyfikatów Depozytowych nie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co wynika z zapisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 roku.

  Zapoznaj się z produktami strukturyzowanymi wyemitowanymi przez Bank Pekao S.A. od 2009 r.


  CERTYFIKATY PRZED DNIEM WYKUPU

  ROK EMISJI: 2017 - 2019

  CERTYFIKATY  WYKUPIONE  PRZEZ  EMINENTA:

  PRODUKTY ZAKOŃCZONE

ryzyko inwestycyjne
 • Zobacz szczegóły
  • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji. Końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych jest zależne od zmiany wartości Indeksu. Należy wziąć pod uwagę,że zysk z inwestycji może wynieść jedynie 0,01%. Opłata dystrybucyjna nie podlega zwrotowi.
  • Ryzyko osiągnięcia niższej niż stopy zwrotu niż ewentualny wzrost indeksu. Z uwagi na różnorodną formę wypłaty stopa zwrotu z inwestycji rzadko wprost odzwierciedla zachowanie indeksu.
  • Ryzyko ograniczenia płynności związane z możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji (Dniem Wykupu) tylko w cyklach tygodniowych. Emitent prowadzi wykup Certyfikatów Depozytowych raz w tygodniu, przy czym zlecenia sprzedaży przyjmowane są do poniedziałku do godz. 13.30 (Dzień Sesji), a ich realizacja następuje w ciągu 2 Dni Roboczych.
  • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu. Emitent zapewnia 100% ochronę kapitału tylko na koniec okresu inwestycji, przy czym Emitent w wypadku realizacji zleceń sprzedaży przed Dniem Wykupu, zapewnia jedynie,że cena odkupowanych Certyfikatów Depozytowych nie będzie niższa niż wartość określona w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji za każde 1000 PLN wartości nominalnej Certyfikatu (częściowa ochrona kapitału).
  • Ryzyko wynikające z nieznajomości wysokości ostatecznego Poziomu Partycypacji/ Wykonania w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty.
  • Ryzyko kredytowe. Całość zobowiązania płatnicznego z tytułu emisji Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia wykupu (włącznie) ciąży na Banku Pekao S.A.
  • Ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu w przypadku, w którym Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, może podjąć Czynności Alternatywne mające na celu ustalenie wartości Certyfikatów wraz z odsetkami w Dniu Wykupu  w inny sposób niż wskazany w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji. Szczegółowe informacje na temat możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu znajdują się w Ogólnych Warunkach Drugiego Programu Emisji.

Aktualnie w ofercie:

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt
 • Certyfikat Depozytowy Amerykański Koszyk 3 (USD)

  • 100% ochrony kapitału

   Założeniem inwestycji jest osiągnięcie zysku na potencjalnych spadkach notowań akcji 8 wybranych spółek z rynku amerykańskiego. Certyfikaty oferują 100% gwarancję ochrony kapitału na koniec inwestycji i dają możliwość osiągnięcia zysków. Dzięki temu możesz bezpiecznie zainwestować, nie obawiając się o utratę zainwestowanego kapitału. Opłata dystrybucyjna nie podlega zwrotowi.

   Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności bezpiecznego produktu w dolarze amerykańskim, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z możliwości osiągania zysków na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, proponujemy nowe Certyfikaty Banku Pekao S.A. Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w certyfikaty depozytowe wiąże się ryzyko inwestycyjne, rozumiane jako możliwość nieosiągnięcia zysku na zakończenie inwestycji lub utraty części kapitału, w przypadku podjęcia decyzji o przedterminowym zakończeniu inwestycji.


   Postaw na Certyfikat Depozytowy Amerykański Koszyk 3 (USD)

   Certyfikat Depozytowy Amerykański Koszyk 3 (USD) to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów działających w warunkach dużej zmienności na rynkach finansowych. Produkt oparty jest na założeniu, że w ciągu najbliższych 18  miesięcy nastąpi spadek wartości koszyka akcji 8 wybranych spółek. Propozycja Banku Pekao S.A. stanowi także doskonałą ofertę dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego.


   Podstawowe Informacje o Certyfikatach:

   • Emitent Certyfikatów – to Bank Pekao S.A.,
   • 18 miesięczny okres inwestycji,
   • Minimalna kwota inwestycji to tylko 1000 USD,
   • Maksymalna Opłata Dystrybucyjna na poziomie 1,0%,
   • Końcowa stopa zwrotu będzie wyliczona wg ściśle określonej formuły, powiązanej z zachowaniem cen akcji 8 wybranych spółek, która jest opisana w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje.

   Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec 18 miesięcznego okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych (bez uwzględnienia Opłaty Dystrybucyjnej).


   Ryzyka związane z inwestycją

   Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji, ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości Poziomu Partycypacji w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe, ryzyko podatkowe związane z koniecznością uwzględnienia ewentualnych przychodów na różnicach kursowych uzyskanych w skutek przeliczenia wartości Certyfikatów na PLN, dla celów podatkowych oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje dostępnym na stronie www.pekao.com.pl oraz w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A. Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów Depozytowych i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa tylko do 3 czerwca 2019 r.


   Jak zainwestować?

   W dniach 16.05-3.06.2019 r. zapraszamy do Punktów Usług Maklerskich Pekao. Znajdują się one w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Tam możesz dokonać zapisu na Certyfikaty (pełna lista placówek prowadzących sprzedaż znajduje się na stronie www.dm.pekao.com.pl). Dodatkowe informacje na temat Certyfikatów otrzymasz również pod numerem infolinii 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (połączenie z telefonów komórkowych i zagranicy, opłata wg. Cennika operatora).


   WAŻNA INFORMACJA PRAWNA:

   Szczegółowe informacje i zasady funkcjonowania produktu zawarte zostały w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji odpowiednich dla serii C60U071220D Certyfikatów Depozytowych i są dostępne w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A. (lista placówek na stronie www.dm.pekao.com.pl). Certyfikaty Depozytowe to bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89-92 Prawa bankowego. Zainwestowane w Certyfikaty środki nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

   Niniejsze opracowanie ma charakter reklamy oraz informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakupu w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego. Bank Pekao S.A. nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru rekomendacji. Niniejszy materiał nie powinien być również traktowany jako porada inwestycyjna. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem transakcji Klient powinien rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę i ryzyko rynkowe, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne. Inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Bank Pekao S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji, za wyjątkiem gwarantowanego oprocentowania wynoszącego 0,01% wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. Tylko w terminie zakończenia inwestycji (Dzień Wykupu) Bank Pekao S.A. zobowiązuje się do wypłaty posiadaczowi 100% wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. Przedstawione wyliczenia i symulacje nie powinny być gwarancją uzyskania podobnego wyniku w przyszłości.

   Warunkiem nabycia Certyfikatów Depozytowych jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Pekao. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Bank Pekao S.A. jest emitentem i dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu opłaty.

   Formularz oferty nabycia praw z bankowych papierów wartościowych w postaci certyfikatów depozytowych o numerze serii C60P071220D

   Pobierz plik

   Informacja o emisji certyfikatów depozytowych o numerze serii C60P071220D

   Pobierz plik

   Dokument zawierający kluczowe informacje dot. C60P071220D

   Pobierz plik

   Ogólne warunki trzeciego programu emisji bankowych papierów wartościowych w postaci certyfikatów depozytowych emitowanych

   Pobierz plik

   Specyfikacja parametrów ekonomicznych subskrypcji certyfikatów depozytowych serii C60P071220D

   Pobierz plik

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązją polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności