KONKURS

Kochasz gry albo wyzwania? 
Weź udział w konkursie i wygraj kasę na nowy sprzęt i bilet dla 4 osób na Pyrkon 2023! 

Nagrody:

1 nagroda I stopnia – voucher do sieci sklepów prowadzonych pod nazwą Media Expert o wartości 3500 zł i bilet dla 4 osób na wydarzenie Pyrkon - Festiwal Fantastyki w Poznaniu o wartości 1600 PLN,
2 nagrody II stopnia – vouchery do sieci sklepów prowadzonych pod nazwą sklepu Media Expert o wartości 3500 PLN każdy,
20 nagród III stopnia – vouchery do sieci sklepów prowadzonych pod nazwą Media Expert o wartości 150 PLN każdy.

Zadanie: 

Wyobraź sobie, że możesz zostać w realnym świecie dowolną postacią z gry. Opisz w kogo się wcielisz i jakiej misji w prawdziwym życiu się podejmiesz. Nie zapomnij wspomnieć również o tym co byłoby wtedy Twoją mocną stroną. 

Na Wasze kreatywne odpowiedzi czekamy na Facebooku na profilu banku pod postem konkursowym TUTAJ 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży od 13 do 17 roku życia. 

Odpowiedzi w imieniu uczestnika konkursu zamieszcza pod postem konkursowym TUTAJ jego opiekun prawny. 

Opiekun prawny powinien przesłać również poniższe oświadczenia w wiadomości prywatnej na profilu Banku na Facebooku:

 1. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin konkursu „W życiu jak w grze możesz zostać kim chcesz”. 
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1, wpisany pod numerem KRS 0000014843 (dalej: „Bank”), danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego jestem przedstawicielem ustawowym, obejmujących: imię i wiek w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie i realizacji nagrody (o ile zostanie przyznana) w związku z udziałem w Konkursie, zgodnie z Regulaminem.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie i realizacji nagrody ,a także adresu zamieszkania i nr PESEL w celu realizacji obowiązków podatkowych ciążących na Banku jako na płatniku – w przypadku wygrania Nagrody.
 4. Zapoznałem się z Informacją Administratora Danych Banku w imieniu swoim oraz Uczestnika Konkursu, w imieniu którego występuję jako jego przedstawiciel ustawowy i potwierdzam wykonanie obowiązku informacyjnego przez administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Jako przedstawiciel ustawowy autora Zadania konkursowego, udzielam Bankowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej przez Laureata odpowiedzi na Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust. 7  oraz 6 ust. 2 Regulaminu będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 j.t. ze zm.), na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
  b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  c) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach multimedialnych, łączenia z innymi utworami, znakami towarowymi, logotypami;
  d) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  e) wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Intranecie.
  Jednocześnie oświadczam, że Laureat jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tej pracy. Zgłaszane Zadanie konkursowe nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuję się zwolnić Bank z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
 6. Zgadzam się na publikację odpowiedzi na Zadanie Konkursowe wraz z podaniem imienia i wieku Laureata na wyżej wskazanych polach eksploatacyjnych, a w szczególności na umieszczenie ich na stronie profilowej Banku na portalu Facebook i Instagram.

W konkursie nie mogą wziąć udział dzieci pracowników Banku.

Szczegóły w Regulaminie: TUTAJ