Kredyt eksportowy

Dedykowany podmiotom, których strategia rozwoju biznesu obejmuje ekspansję na rynki zagraniczne

Średnio- lub długoterminowy kredyt, przeznaczony na finansowanie kontraktu eksportowego, udzielany zagranicznym nabywcom polskich dóbr  lub usług o charakterze inwestycyjnym. Dostępny bezpośredniego dla importera lub za pośrednictwem banku importera (formuła bank-to-bank). 

Eksporter nie ponosi ryzyka wypłacalności importera.

Korzyści dla eksportera

 • Zobacz szczegóły
  • Zwiększenie konkurencyjności oferty eksportera dzięki zapewnieniu importerowi finansowania kontraktu eksportowego.
  • Sukcesywne dokonywanie przez bank na rachunek eksportera płatności przysługujących eksporterowi od importera,  z tytułu realizacji kontraktu eksportowego.
  • Zobowiązanie do spłaty kredytu spoczywające na importerze.
  • Brak konieczności negocjowania warunków kredytowych z zagranicznym kontrahentem lub jego bankiem.
  • Wsparcie eksportera w ukształtowaniu treści kontraktu eksportowego w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu udostępnienia przez bank finansowania.
  • Bez wpływu na bilans oraz poziom limitów kredytowych eksportera.
  • Możliwość finansowania eksportu również do krajów o podwyższonym ryzyku politycznym.
  • Objęcie ochroną należności z tytułu kredytu ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A.
  • Możliwość połączenia z instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowej.

Korzyści dla importera

 • Zobacz szczegóły
  • Dopasowanie warunków finasowania do charakteru transakcji i lokalnych uwarunkowań biznesowych w kraju importera.
  • Możliwość finansowania średnio- lub długoterminowego, z okresem spłaty kredytu nawet do 14 lat.
  • Przejrzyste reguły finansowania, oparte o regulacje OECD.
  • Elastyczność rozwiązań w zakresie struktury transakcji.
  • Szybki proces kredytowy w przypadku kredytu w formule bank-to-bank.
  • Nawet 6-miesięczny okres karencji w spłacie kredytu.
  • Atrakcyjne koszty finansowania.
  • Profesjonalna obsługa i doradztwo bankowe.
  • Doświadczony zespół.
  • Możliwość komunikowania się w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim.

Skontaktuj się z nami już dziś

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Ile może wynosić kwota kredytu eksportowego?

   Maksymalna kwota kredytu eksportowego wynosi nie więcej niż 85% wartości kontraktu eksportowego. Może ona zostać powiększona o środki przeznaczone na finansowanie składki ubezpieczeniowej KUKE S.A. Wysokość kwoty kredytu  uzależniona jest ponadto od dokonania przez bank  indywidualnej oceny perspektywicznej zdolności dłużnika lub projektu do obsługi długu.

  • Na jaki okres może zostać udzielony kredyt?

   Minimalny okres spłaty kredytu wynosi 2 lata, zaś maksymalny okres spłaty wynosić może nawet 14 lat. Okres spłaty kredytu uzależniony jest w szczególności od kraju, do którego realizowany jest eksport, przedmiotu eksportu oraz zdolności dłużnika do obsługi długu.

  • Kto może być importerem?

   Importerem może być zarówno podmiot prywatny (spółka), jak też podmiot publiczny (jednostka samorządu terytorialnego, skarb państwa).

  • Jakie warunki musi spełnić eksporter, aby bank udzielił jego kontrahentowi zagranicznemu kredytu eksportowego?

   Eksporter zobowiązany jest w szczególności zapewnić określony przez bank minimalny udział składników pochodzenia krajowego w kontrakcie eksportowym, ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi (Dz.U. 2014.1978 z dn. 19 grudnia 2014r.).
   Eksporter powinien również spełnić wymóg przedłożenia KUKE S.A. :
   • oświadczenia o krajowym pochodzeniu dóbr lub usług oraz
   • oświadczenia o braku przekupstwa osób pełniących funkcje publiczne w kraju importera.
    

  • Czy istnieją ograniczenia w finansowaniu w zależności od kraju, do którego realizowany jest eksport?

   Tak. Bank zobowiązany jest stosować się zarówno do regulacji międzynarodowych, jak również krajowych, decydujących o kierunkach geograficznych, do których eksport z Polski może podlegać finasowaniu kredytem eksportowym. Bank, w szczególności, nie udostępnia finansowania importerom:
   • z kraju wyłączonego z ochrony ubezpieczeniowej KUKE S.A., lub
   • którzy są dłużnikami publicznymi (skarb państwa) i objęci zostali inicjatywą sustainable lending, z wyłączeniem finansowania komercyjnego, lub
   • pochodzących z krajów zidentyfikowanych przez bank jako kraje o bardzo wysokim poziomie ryzyka.
   Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela Biuro Transakcji Międzynarodowych w Pekao S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: exportfinance@pekao.com.pl

    

  • Czemu służy i jak działa polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A.?

   Polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A. stanowi zabezpieczenie banku przed ryzykiem braku spłaty kredytu eksportowego przez importera, wskutek zmaterializowania się zdarzenia ubezpieczeniowego o charakterze politycznym lub handlowym, wskazanego jako takie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
    

  • Jak działa kredyt eksportowy?

   Kredyt eksportowy, czy też inaczej kredyt dla nabywcy, udzielany jest przez bank eksportera bezpośrednio importerowi lub importerowi za pośrednictwem banku importera (formuła bank-to-bank). Bank zawiera zatem umowę kredytu z importerem, wypłata kredytu nie ma jednak charakteru transgranicznego i następuje bezpośrednio na rachunek eksportera. Wypłata kredytu następuje na podstawie faktur i innych dokumentów, potwierdzających wykonanie całości lub kolejnych etapów dostaw lub usług, objętych kontraktem eksportowym.

  • Jakiego zakresu współpracy z eksporterem wymaga bank w celu udzielenia kredytu eksportowego?

   Najkorzystniejszy z punktu widzenia czasu pracy nad transakcją, zarówno po stronie banku, jak i eksportera i importera, jest kontakt eksportera z bankiem już na etapie składania oferty, czy też pozyskiwania kontrahenta. Strony mają wówczas możliwość opracowania w stosunkowo krótkim czasie optymalnych rozwiązań w zakresie nie tylko warunków finasowania kontraktu eksportowego, ale i brzmienia samego kontraktu. Bank dodatkowo, na bieżąco weryfikuje z KUKE S.A. warunki udzielenia mu ochrony ubezpieczeniowej.

  • Jak, dzięki kredytowi eksportowemu, eksporter może zwiększyć atrakcyjność oferty na rynki zagraniczne?

   Nie rzadko zdarza się, iż czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej eksportera na rynkach zagranicznych, poza stosunkiem jakości do ceny, jest możliwość zaoferowania finansowania, które kontrahent będzie mógł wykorzystać z przeznaczeniem na zapłatę za dostawę dóbr lub wykonanie usług.
   Z uwagi na jednolite zasady finansowania kontraktów eksportowych i konkurencyjne oprocentowanie kredytu eksportowego, importer będzie mógł otrzymać atrakcyjną, kompleksową ofertę bez konieczności organizowania finansowania w swoim kraju.
    

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.