Pożyczki Płynnościowe POIR województwo dolnośląskie i opolskie

pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe w celu ograniczenia skutków COVID-19
przeznaczone dla MŚP z województw dolnośląskiego i opolskiego
finansowanie do 100% wydatków przedsiębiorcy (w tym VAT)
oprocentowanie pożyczki 0 % opłaty i prowizje – 0 PLN
finansowanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej
Pożyczka Płynnościowa – województwo dolnośląskie i opolskie
Na podstawie zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy operacyjnej dotyczącej wdrożenia instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa z instrumentu finansowego udzielane są pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19.

Procedura składania wniosku:

Formularz wniosku (załącznik 1 do Regulaminu), informacje dotyczące danych osobowych (załączniki 2a i/lub 2b do Regulaminu) oraz pozostałe załączniki (wskazane w Regulaminie stosownie do rodzaju księgowości wnioskodawcy) należy:
 • wypełnić,
 • wydrukować,
 • podpisać,
 • ostemplować pieczęcią firmową,
 • zeskanować w formacie PDF,
 • dołączyć informację wnioskodawcy (załącznik 3 do Regulaminu) w niezmienionym formacie (arkusz Excel),
 • przesłać komplet na adres: PozyczkiPOIR_dolnoslaskie_opolskie@pekao.com.pl
Ocena wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w trybie określonym Regulaminem naboru i udzielania Instrumentu Finansowego Pożyczki Płynnościowej POIR.

Informacje dodatkowe:

Pożyczki przeznaczone są dla podmiotu o statusie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) posiadające na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego:
 • siedzibę, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo
 • stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Środki nie są przeznaczone dla podmiotów, które w sposób trwały utraciły już płynność finansową albo zdolność kredytową. Tymczasowa utrata płynności finansowej na skutek Covid-19 nie stanowi przeszkody w udzieleniu pożyczki.
Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. i później wydatki bieżące, obrotowe lub, częściowo, wydatki inwestycyjne, w tym np.:
 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy, 
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy,
 6. bieżące raty (czyli raty z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki udzielonej w ramach niniejszego instrumentu): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz przedsiębiorcy.
O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% wypłaconych środków pożyczki.
Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
 1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy.
Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.
Budżet Programu - nabór prowadzony jest jako uzupełniający, z uwagi na część środków niewykorzystanych z oryginalnego budżetu w wysokości 65 mln PLN.
Oprocentowanie pożyczki – 0%, opłaty i prowizje – 0 PLN.
Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia.
Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty.
Wymogi dotyczące zabezpieczeń:
 1. Dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,
 2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł (lub kolejnej do 100 tys.) zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją Banku.
Pomoc publiczna - udzielenie finansowania ze środków instrumentu finansowego wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej z tytułu dotacji do oprocentowania oraz z tytułu kredytu preferencyjnego.
Pomoc publiczna z tytułu dotacji do oprocentowania jest udzielana w ramach limitu 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo (zgodnie z sekcją 3.1. tymczasowych ram pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19).
Pomoc publiczna z tytułu kredytu preferencyjnego jest udzielana zgodnie z sekcją 3.3. tymczasowych ram pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19 (łączna wartość kredytów udzielonych w ramach sekcji 3.2 (gwarancje) i 3.3 nie może przekraczać kosztów wynagrodzeń lub obrotów zdefiniowanych powyżej.

Formularz wniosku będzie można złożyć w okresie od 12 stycznia 2021 r. od godz. 9.00 do 20 stycznia 2021 r. do godz. 18, poprzez ww. dedykowaną skrzynkę e-mail w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie naboru.

Ocena wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń i na zasadach określonych w Regulaminie naboru.
 
Termin składania wniosku upływa w dniu 20 stycznia 2021 r. o godzinie 18.00.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję