Inwestycja dwuwalutowa

instrument lokacyjny o podwyższonej rentowności

Inwestycja dwuwalutowa jest instrumentem, który pozwala zwiększyć rentowność depozytu. Warunkiem osiągnięcia podwyższonej rentowności jest zaakceptowanie ryzyka walutowego, tj. że środki mogą zostać wypłacone w drugiej walucie, przeliczone po określonym kursie wymiany. Odsetki są płacone w walucie bazowej inwestycji dwuwalutowej.

możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków

dzięki oprocentowaniu wyższym niż na tradycyjnych lokatach

brak dodatkowych opłat

realizacja indywidualnych strategii klienta

dzięki swobodnemu kształtowaniu parametrów transakcji

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycja dwuwalutowa jest produktem złożonym z połączonych transakcji depozytu oraz instrumentu finansowego typu opcja, który umożliwia ulokowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie wyższego oprocentowania. W przypadku wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej i przekroczenia ustalonego kursu przeliczenia nastąpi wymiana IDW z pierwszej na drugą walutę. Okresowe trendy nie stanowią gwarancji przyszłych notowań, a skorzystanie z inwestycji dwuwalutowej nie oznacza gwarancji osiągnięcia zysku. Wysokość kontraktowej stopy procentowej jest ustalana w oparciu o m.in. oprocentowanie lokat tradycyjnych, czas trwania inwestycji dwuwalutowej, kurs przeliczenia oraz z uwzględnieniem zmienności kursu walutowego.

W momencie zawarcia umowy znane są zarówno kontraktowa stopa procentowa, jak i kwota inwestycji w pierwszej walucie oraz kurs przeliczenia. Od początku bank i klient wiedzą, jaka kwota zostanie wypłacona zarówno w przypadku zwrotu IDW w pierwszej walucie, jak i w razie dokonania przewalutowania.

Dostępnymi walutami są m.in. PLN, EUR, USD, GBP. Klient wybiera je w dniu rozpoczęcia inwestycji. W dniu rozpoczęcia inwestycji wyznaczana jest również m.in. pierwsza i druga waluta IDW oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dzięki zrozumieniu mechanizmów działania produktu możliwe jest podjęcie świadomej decyzji co do zakresu inwestycji dwuwalutowej.

Zalety lokaty dwuwalutowej

Inwestycje dwuwalutowe związane są z szeregiem korzyści. Przedsiębiorstwo może uzyskać wyższe zyski z ulokowanych środków. Oprocentowanie inwestycji dwuwalutowej jest bowiem zdecydowanie wyższe niż na tradycyjnych lokatach.

Parametry transakcji mogą być kształtowane indywidualnie, na podstawie aktualnych potrzeb. W wyniku rozliczenia inwestycji dwuwalutowej możliwe jest osiągnięcie zysków, przy czym wpływ na to będą miały notowania kursów walut. Umowa nie generuje dodatkowych kosztów.

Zastosowanie inwestycji dwuwalutowej

Produkt jest wykorzystywany przez firmy, które chcą podwyższyć rentowność inwestycji i jednocześnie akceptują ryzyko wymiany kwoty inwestycji w drugiej walucie. Przedsiębiorstwa, które kupują walutę bazową, mogą zawierać inwestycję dwuwalutową, gdzie w razie przewalutowania kwoty inwestycji otrzymają walutę bazową, która może zostać wykorzystana do planowanych płatności.

W przypadku sprzedaży waluty bazowej możliwe jest wykorzystanie posiadanych środków i zwiększenie z ich pomocą rentowności inwestycji poprzez odroczenie sprzedaży lub przeliczenie waluty bazowej na walutę niebazową.

Inwestycje dwuwalutowe niosą ryzyko utraty części kapitału i są z tego tytułu obarczone ograniczeniem – bank oferuje dostęp do nich klientom, którzy mają ekspozycję walutową.

Ryzyka związane z inwestycją dwuwalutową

Z inwestycją dwuwalutową związane są ryzyka, w tym m.in.:

  • Ryzyko rynkowe – tzn. ryzyko spadku wartości instrumentu finansowego pod wpływem niekorzystnej z punktu widzenia zawartej transakcji zmiany czynników makroekonomicznych i innych czynników rynkowych.
  • Ryzyko zmienności – ryzyko negatywnych zmian wartości instrumentu finansowego wynikające z wahań jego ceny w wybranym okresie. Czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na zmienność jest płynność rynku dla danego instrumentu.
  • Ryzyko walutowe – to ryzyko spadku wartości inwestycji pod wpływem niekorzystnej zmiany kursów walut, w szczególności mające wpływ na równowartość inwestycji w PLN, wyceny transakcji lub kwoty jej rozliczenia. Na poziom kursu walutowego wpływa szereg powiązanych ze sobą czynników makroekonomicznych – m.in. polityka banku centralnego danego kraju, ogólna kondycja gospodarki itp.
  • Ryzyko płynności  - definiuje łatwość, z jaką można odkupić lub odsprzedać posiadany instrument finansowy bez utraty wartości w stosunku do bieżącej ceny rynkowej. Niska płynność instrumentu finansowego może skutkować rozliczeniem transakcji po cenach odbiegających od cen rynkowych.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.