Kontrakt walutowy FX SWAP

zwrotna wymiana kwot dwóch walut w dwóch określonych datach

Swap walutowy to transakcja, w której strony zobowiązują się do dokonania wymiany danej kwoty wyrażonej w jednej walucie na jej równowartość w innej walucie oraz do dokonania wymiany zwrotnej po upływie określonego czasu. Transakcja jest wykonywana po określonym kursie terminowym, który nie zmienia się aż do dnia jej rozliczenia.

elastyczność w zarządzaniu

bieżącą płynnością w różnych walutach

brak konieczności zaciągania kredytu

w przypadku gdy klient posiada nadwyżki w jednej walucie transakcja umożliwia pokrycie niedoborów w innej walucie

brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Istota transakcji

W trakcie trwania umowy dochodzi do zwrotnej wymiany dwóch walut. Pierwsza transakcja obejmuje wymianę po kursie bieżącym, natomiast druga to transakcja terminowa dokonana po kursie terminowym wymiany walut (tzw. pierwsza i druga noga swapa). Uzgodniony terminowy kurs wymiany walut pozostaje niezmienny do dnia rozliczenia transakcji, niezależnie od zmian kursu walutowego w czasie trwania umowy.

Korzyści swapa walutowego

Transakcja fx swap umożliwia elastyczne zarządzanie bieżącą płynnością w różnych walutach. Kontrakty swap są szczególnie popularne wśród firm, które nadwyżkami w jednej walucie pokrywają niedobory innej waluty. W ten sposób nie muszą posiłkować się kredytem. Fx swap nie generuje dodatkowych kosztów przy zawieraniu transakcji – opłata wynosi zero. Bank nalicza marżę handlową, która zawiera się w kursie transakcji.

Zabezpieczenie rozliczenia

Fx swap wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta. Na tej podstawie ustalany jest limit przedrozliczeniowy oraz maksymalny czas trwania transakcji. Bank Pekao umożliwia zawarcie transakcji tylko Klientom o zweryfikowanym standingu finansowym.

Jeśli wartość wykorzystania przyznanego na podstawie umowy ramowej limitu przedrozliczeniowego przekroczy kwotę limitu, który został przyznany, Klient może zostać wezwany przez bank do uzupełnienia zabezpieczenia np. w formie depozytu. W przypadku braku uzupełnienia zabezpieczenia Bank ma prawo do przedterminowego rozliczenia transakcji i może wiązać się to z poniesieniem straty finansowej z tytuły ujemnej wyceny rynkowej.

Ryzyka związane z kontraktem walutowym fx swap

Z kontraktem walutowym fx swap związane są ryzyka, w tym m.in.:

 • Ryzyko rynkowe – to ryzyko spadku wartości instrumentu finansowego pod wpływem niekorzystnej z punktu widzenia zawartej transakcji zmiany czynników makroekonomicznych i innych czynników rynkowych.
 • Ryzyko zmienności – ryzyko negatywnych zmian wartości instrumentu finansowego wynikające z wahań jego ceny w wybranym okresie. Czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na zmienność jest płynność rynku dla danego instrumentu.
 • Ryzyko walutowe – to ryzyko spadku wartości inwestycji pod wpływem niekorzystnej zmiany kursów walut, w szczególności mające wpływ na równowartość inwestycji w PLN, wyceny transakcji lub kwoty jej rozliczenia. Na poziom kursu walutowego wpływa szereg powiązanych ze sobą czynników makroekonomicznych – m.in. polityka banku centralnego danego kraju, ogólna kondycja gospodarki itp.
 • Ryzyko płynności  - definiuje łatwość, z jaką można odkupić lub odsprzedać posiadany instrument finansowy bez utraty wartości w stosunku do bieżącej ceny rynkowej. Niska płynność instrumentu finansowego może skutkować rozliczeniem transakcji po cenach odbiegających od cen rynkowych.
 • Pytania i odpowiedzi

  • Jak definiuje się kwotę kontraktu fx swap?

   Kwota transakcji fx swap to kwota wyrażona w walucie bazowej, która jest wymieniana na walutę niebazową, zarówno przy pierwszej, jak i drugiej wymianie.

  • Ile wymian obejmuje transakcja fx swap?

   Transakcja fx swap obejmuje dwie wymiany, do których stosuje się dwa różne kursy wymiany. Pierwszy jest ustalany po kursie bieżącym, natomiast drugi po kursie terminowym (tzw. pierwsza i druga noga swapa).

  • Kiedy rozliczany jest kontrakt fx swap?

   Pierwsza wymiana jest rozliczana do dwóch dni roboczych od zawarcia transakcji i uzgodnienia jej warunków. Rozliczenie w ramach drugiej wymiany następuje w określonym dniu w przyszłości.

  • Jakie inne rodzaje swapów można spotkać na rynku walutowym?

   Swap walutowy (inaczej currency swap, FX Swap) to nie jedyny rodzaj swapu. Oprócz niego wyróżnia się też między innymi:

   • swap stopy procentowej (interest rate swap – IRS),
   • swap zaliczkowy (accreting swap),
   • swap walutowo procentowy (cross currency interest rate swap – CIRS),
   • swap zero,
   • swap opóźniony (deffer swap),
   • swap prolongowany (extandable swap),
   • credit default swap.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.