Opcje walutowe

W ramach opcji walutowych można spotkać się z dwoma głównymi rodzajami produktu – opcją Call i Put

zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi

możliwość dostosowania warunków umowy

Opcje walutowe to prawo nabywcy opcji do dokonania zakupu lub sprzedaży określonej waluty w zamian za określoną premię opcyjną. Transakcja jest rozliczana w konkretnym dniu w przyszłości. Kupujący opcję mają prawo, a nie obowiązek ją rozliczyć. Przedsiębiorstwa korzystają z tego prawa najczęściej jeżeli kurs opcji jest korzystniejszy niż aktualna sytuacja na rynku walutowym. Kurs realizacji opcji jest ustalany w momencie zawierania transakcji.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Rodzaje opcji walutowych

W ramach opcji walutowych można spotkać się z dwoma głównymi rodzajami produktu – opcją Call i Put, które różnią się przede wszystkim przedmiotem i warunkami realizacji opcji (opcje kupna oraz opcje sprzedaży). Obie zabezpieczają przed ponoszeniem ryzyka kursowego.

Opcja walutowa Call

Opcja Call upoważnia nabywcę do dokonania zakupu waluty bazowej za walutę niebazową w oznaczonym dniu rozliczenia w przyszłości po kursie, który jest ustalony od momentu nabycia. W zamian za opcję call sprzedawcy przysługuje określona premia opcyjna, której wysokość jest określana przez strony transakcji w chwili zawarcia umowy.

Nabywca opcji ma możliwość jej odsprzedaży w dowolnym dniu przed terminem. Rozliczenie opcji w takim wypadku jest dokonywane na podstawie bieżących parametrów, z uwzględnieniem ceny rynkowej.

Opcja walutowa Put

Opcja Put przyznaje nabywcy opcji prawo do dokonania sprzedaży waluty bazowej w zamian za walutę niebazową. Transakcja jest przeprowadzana w przyszłości po ustalonym kursie terminowym w celu ograniczenia ryzyka Klientów. Nabywca płaci wystawcy w ustalonym terminie premię opcyjną. Jej wysokość ma związek między innymi z kursem realizacji opcji, kursem terminowym, zmiennością kursu walutowego oraz terminem realizacji opcji.

Nabywca opcji Put ma prawo do jej odsprzedaży wystawcy opcji w dowolnym dniu przed terminem realizacji opcji. Cena odkupu jest ustalana, biorąc pod uwagę bieżące parametry rynkowe.

Korzyści zawarcia transakcji

Jedną z głównych zalet produktu jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, czyli przed wzrostem lub spadkiem kursu walutowego poprzez ustalenie wybranego przyszłego kursu walutowego. Jednocześnie kupujący opcję ma możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji walutowej bankowi. Opcje walutowe są realizowane, gdy kurs zabezpieczony jest korzystniejszy niż kurs rynkowy w momencie rozliczenia opcji, przy czym kupujący opcję mają prawo, a nie obowiązek ją rozliczyć. Przedsiębiorstwa korzystają z tego prawa najczęściej jeżeli kurs opcji jest korzystniejszy niż aktualna sytuacja na rynku walutowym.

W ramach transakcji na wskazanych instrumentach finansowych klientowi zostaje przyznana możliwość dostosowania warunków umowy. Bank udziela również pełnej informacji o najniższym możliwym kursie, po którym zostanie dokonana sprzedaż waluty.

Wymogi zawarcia umowy opcji walutowej

Jeśli zawarta transakcja ma objąć zakup opcji przez Klienta z datą płatności premii w dniu zawierania transakcji, zabezpieczenie rozliczenia nie jest wymagane.

Ryzyka związane z opcjami walutowymi

Z opcjami walutowymi związane są ryzyka, w tym m.in.:

  • Ryzyko rynkowe – to ryzyko spadku wartości instrumentu finansowego pod wpływem niekorzystnej z punktu widzenia zawartej transakcji zmiany czynników makroekonomicznych i innych czynników rynkowych.
  • Ryzyko zmienności – ryzyko negatywnych zmian wartości instrumentu finansowego wynikające z wahań jego ceny w wybranym okresie. Czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na zmienność jest płynność rynku dla danego instrumentu.
  • Ryzyko walutowe – to ryzyko spadku wartości inwestycji pod wpływem niekorzystnej zmiany kursów walut, w szczególności mające wpływ na równowartość inwestycji w PLN, wyceny transakcji lub kwoty jej rozliczenia. Na poziom kursu walutowego wpływa szereg powiązanych ze sobą czynników makroekonomicznych – m.in. polityka banku centralnego danego kraju, ogólna kondycja gospodarki itp.
  • Ryzyko płynności  - definiuje łatwość, z jaką można odkupić lub odsprzedać posiadany instrument finansowy bez utraty wartości w stosunku do bieżącej ceny rynkowej. Niska płynność instrumentu finansowego może skutkować rozliczeniem transakcji po cenach odbiegających od cen rynkowych.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.