07.07.2021

Dywersyfikacja się opłaca – 100% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy nabyciu przynajmniej dwóch funduszy z oferty Pekao TFI

Składając zlecenie nabycia funduszy Pekao TFI w ramach co najmniej dwóch różnych grup funduszy możesz zdywersyfikować inwestycje i skorzystać z promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie funduszy.

Do 30.09.2021 r. zwalniamy z opłat manipulacyjnych zlecenia nabycia lub nabycia dodatkowego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – w ramach co najmniej dwóch różnych Grup Funduszy.
 
Szczegółowe zasady promocji dostępne są u doradców.  

Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w Banku Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez Bank Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie https://www.pekaotfi.pl/.
Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłat zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Statutach, Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dokumenty te są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie https://www.pekaotfi.pl/. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.
Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.
Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wymaga zawarcia z Bankiem Pekao S.A. umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej stanowi sumę typów ryzyk dla poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami lub opłatami, niż w przypadku gdyby te usługi były świadczone przez Bank odrębnie. Usługi wskazane powyżej mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku posiadania bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych  w niniejszej ofercie w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.