Karta zasad

Wspólne wartości są podstawą naszej tożsamości, dlatego też została wprowadzona Karta Zasad), stanowiąca zbiór podstawowych wartości i zasad postępowania, których podstawą jest uczciwość, uznana za gwarancję trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy.

Karta Zasad godzi dążenie do osiągania zysku, który jest warunkiem rozwoju i niezależności każdego przedsiębiorcy, z respektowaniem interesów wszystkich partnerów społecznych. Przedsiębiorstwo jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku w takim stopniu, w jakim uzasadnia to jego reputacja. Reputacja opiera się na zaufaniu, odpowiedzialności za wyniki i wysokiej jakości działań, a podstawą systemu wartości jest uczciwość, warunkująca trwałe przekształcanie osiąganych zysków w wartość dla wszystkich, z którymi i dla których pracujemy, tj. klientów, akcjonariuszy, pracowników, kontrahentów i lokalnych społeczności.

Karta Zasad uznaje uczciwość w relacjach społecznych za gwarancję zrównoważonego rozwoju, trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy. Identyfikuje wartości, które leżą u podstaw relacji z każdą z takich grup i wskazuje wzorce zachowań, które powinny być przestrzegane w tych relacjach.

Do wartości, określonych jako fundament uczciwości, Karta zalicza: równe traktowanie, szacunek, wolność, przejrzystość, wzajemność i zaufanie. Wartości te, powszechnie wyznawane i przestrzegane przez pracowników, będą kształtować kulturę organizacyjną oraz wzmacniać wizerunek Banku, wyróżniający go na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Bank Pekao S.A. realizuje wartości Karty Zasad poprzez umacnianie zaufania w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy, dbałość o wysokie standardy działania i systematyczny, zrównoważony wzrost zysku.

  • Pracownikom zapewniamy równe traktowanie, rozwój osobisty i zawodowy, szacunek i respektowanie swobód obywatelskich.
  • Dbałość o interes klientów jest naczelną zasadą naszego działania. Chcemy być dla nich bankiem "pierwszego wyboru". Umacniamy ich zaufanie poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, przejrzystość naszych działań, szacunek we wzajemnych relacjach, ochronę poufności informacji.
  • Kontrahentów (dostawców) traktujemy zawsze z szacunkiem, wyboru dostawców towarów i usług dokonujemy w sposób obiektywny i bezstronny.
  • Akcjonariuszom i inwestorom gwarantujemy trwały, zrównoważony wzrost zysków, wypracowywanych rzetelnie, z respektowaniem potrzeb pozostałych grup interesariuszy.
  • Zaangażowanie Banku wobec społeczeństwa znajduje wyraz w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę środowiska naturalnego oraz we wspieraniu kultury i społecznie ważnych przedsięwzięć.