MiFID

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski dotycząca rynku instrumentów finansowych. Jej nadrzędnym celem jest wzmacnianie integracji, konkurencyjności oraz efektywności rynków finansowych Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest stworzenie bezpieczniejszego, lepiej działającego, bardziej przejrzystego i odpowiedzialnego systemu finansowego.

W dniu 03.01.2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące MiFID , tzw. Dyrektywa MiFID II wydane na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz Dyrektywa delegowana KOMISJI (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (tzw. Pakiet MiFID II).

Celem zmian jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej, zwiększenie przejrzystości rynkowej, skuteczniejsza ochrona Klienta oraz poprawa ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych.

Dyrektywa nakłada na podmioty rynku finansowego dodatkowe obowiązki, wdraża nowe zasady komunikacji z klientem, poszerza wymogi informacyjne, zapewnia większą transparentność kosztów, a także wprowadza szereg nowych uprawnień dla organów nadzorczych.

Kluczowe aspekty Pakietu MIFID II (Dyrektywa wraz z rozporządzeniami dotyczą: standardów informacyjnych tj. szczegółowych informacji przekazywanych Klientowi, świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez firmy inwestycyjne tzw. zachęt, oceny wiedzy i doświadczenia Klienta, modelu doradztwa inwestycyjnego, zarządzania produktami, przejrzystości na rynkach finansowych oraz handlu algorytmicznego i systematycznej internalizacji.

Postanowienia Dyrektyw MiFID II są wdrażane do porządków prawnychprzez przepisy krajowe.

Wdrożenie przepisów MiFID II, następuje także poprzez bezpośrednie stosowanie rozporządzeń delegowanych uzupełniających Dyrektywę MiFID II, w szczególności:

 • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, oraz przyjęcie do krajowego porządku prawnego odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W Polsce Dyrektywa MiFID II będzie implementowana poprzez wdrożenie jej postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).


Dla Klientów Banków, implementacja Dyrektywy MiFID oznacza wprowadzenie wyższych standardów rynkowych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa inwestycyjne w tym Bank do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Szczególnie zaś dba o tych Klientów, którzy decydują się na inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone ryzykiem, gdzie zrozumienie zasad ich funkcjonowania jest niezbędne do świadomego podejmowania decyzji. Wdrożeniu dyrektywy sprzyjało także tworzeniu zintegrowanego rynku finansowego w Unii Europejskiej.

Ponadto MiFID zobowiązuje firmy inwestycyjne do:

 • uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego postępowania wobec Klientów, zgodnie z ich najlepiej pojętym interesem,
 • jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi inwestycyjne,
 • przejrzystości przed i po transakcyjnej,
 • udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji o usługach i instrumentach finansowych będących ich przedmiotem, ryzyku inwestycyjnym, kosztach związanych z transakcją i ich wpływie na zwrot z inwestycji, scenariuszach zachowania inwestycji w różnych warunkach rynkowych oraz zachętach,
 • dokonania oceny wiedzy, doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty finansowe a także oceny sytuacji finansowej Klienta i celów inwestycyjnych w przypadku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • dostosowania procesów sprzedaży do potrzeb indywidulanych Klienta.
 • Zakres

  • Dyrektywa MiFID (łącznie ze zmianami wprowadzonymi 3.01.2018) zapewnia wspólne normy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej i obejmuje w szczególności następujące usługi inwestycyjne świadczone przez Bank:

   1. wykonywanie zleceń w imieniu Klienta lub na rachunek Banku,
   2. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
   3. zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
   4. poradę ogólną,
   5. doradztwo inwestycyjne,
   6. oferowanie instrumentów finansowych i inne.


   Regulacje obejmują także niektóre usługi dodatkowe, np.:

   1. udzielanie kredytów lub pożyczek umożliwiających Klientowi zawieranie transakcji obejmujących instrumenty finansowe, jeżeli przedsiębiorstwo jest zaangażowane w transakcję,
   2. usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.


   Dyrektywa MiFID szczegółowo wymienia instrumenty finansowe będące przedmiotem regulacji. Są to m.in.:

   1. papiery wartościowe (np. akcje, obligacje),
   2. instrumenty rynku pieniężnego (np. bony pieniężne, skarbowe),
   3. jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (w tym funduszy inwestycyjnych),
   4. instrumenty pochodne rynku walutowego, towarowego i stopy procentowej (którymi obrót dokonywany jest zarówno  w systemach obrotu (na rynku regulowanym, w MTF lub OTF, jak i poza systemami obrotu),
   5. lokaty strukturyzowane.

    

 • Korzyści

  • Dyrektywa MiFID określa obowiązki Banku wobec Klientów i potencjalnych Klientów, szczególnie w następujących obszarach:

   1. klasyfikacji Klientów - na potrzeby określenia poziomu przysługującej Klientowi ochrony,
   2. oceny adekwatności i odpowiedniości usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych, celem ustalenia czy Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie inwestycyjne do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z daną transakcją oraz czy jego sytuacja finansowa umożliwia poniesienie tego ryzyka, dla realizacji określonego celu inwestycyjnego Klienta,
   3. dostarczenia informacji  Klientom celem podejmowania świadomych decyzji tj. obowiązek rzetelnego i pełnego informowania (przed i po dokonaniu transakcji o usługach i  instrumentach finansowych, ryzyku inwestycyjnym, kosztach i ich wpływie na zwrot z inwestycji, scenariuszach zachowania inwestycji w różnych warunkach rynkowych  realizacji zleceń w sposób najbardziej korzystny dla Klienta,
   4. zapobiegania konfliktom interesów związanych z realizowanymi na rzecz Klienta transakcjami lub usługami,
   5. analizy otrzymywanych i przekazywanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przez firmę inwestycyjną pod kątem ich dopuszczalności (zachęty),
   6. modelu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego - poprzez konieczność określenia czy usługa jest świadczona w sposób zależny , czy też niezależny.  Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego zależnego dla Klientów Pionu Bankowości Prywatnej, Usługa jest świadczona w sposób zależny, ponieważ Bank przyjmuje od podmiotów trzecich świadczenia pieniężne z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W zamian za to jest zobowiązany do przeznaczania otrzymywanych korzyści na poprawę jakości świadczonych usług. Wysokość otrzymywanych przez Bank tzw. zachęt  jest Klientowi ujawniana każdorazowo przed złożeniem zlecenia. Przy modelu niezależnym nie jest możliwe otrzymywanie świadczeń od podmiotów trzecich.
   7. zarządzania produktami i dostosowania strategii dystrybucji instrumentów finansowych do ustalonego  profilu  Klienta, celem zapewnienia zgodności oferowania określonych instrumentów finansowych  z potrzebami, cechami i celami danego Klienta (tzw. ustalenie rynku docelowego).

    

 • Klasyfikacja Klientów

  • Zgodnie z postanowieniami Dyrektyw MiFID (I i II) Bank przed zawarciem umowy  w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych przeprowadza klasyfikację Klientów. Każdemu z nich jest nadawana jedna z trzech kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent.  Kryteria  będące podstawą klasyfikacji obejmują formę prawną, wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta oraz wartość posiadanych aktywów. Poszczególne kategorie różnią się od siebie zakresem przekazywanych Klientowi informacji oraz poziomem ochrony  jaki Bank stosuje wobec nich w toku świadczenia usług inwestycyjnych.
   Stosownie do przyznanej kategorii, bank musi zapewniać klientom odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych produktów tak, aby dać im możliwość zrozumienia istoty danego produktu i ryzyka z nim związanego. Zakres ochrony interesów Klienta ,stosowany wobec danej kategorii Klienta oraz kryteria klasyfikacji opisane zostały szczegółowo w Polityce klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Banku Pekao S.A.
   Klasyfikacja Klientów  przebiega osobno w Banku oraz w Domu Maklerskim Banku Pekao S.A. W związku z tym nie można wykluczyć, że ten sam Klient może zostać zakwalifikowany  do innej kategorii Klienta w relacji z Bankiem i do innej  w relacji z Domem Maklerskim.
   Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę kategorii przyznanej przez Bank. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz (jeden z zamieszczonych poniżej), a następnie złożyć go w placówce Banku.

   Firmy/Instytucje

 • Ocena adekwatności

  • Ocena adekwatności to ocena wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta, dokonana na podstawie informacji przez Niego podanych w Kwestionariuszu adekwatności. Ocena ma na celu ustalenie czy usługa maklerska lub instrument finansowy będący przedmiotem transakcji jest adekwatny dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację tj.  czy Klient ma możliwość oceny i akceptacji ryzyka związanego z inwestycją. W zakresie Klientów którzy odmówili udzielenia odpowiedzi na  pytania zawarte w teście lub uzyskali  wynik nieadekwatny   w zakresie ocenianej usługi i/lub instrumentu finansowego, Bank ma obowiązek  odpowiednio ostrzec, że odmowa podania informacji uniemożliwia dokonania oceny, czyli działania w interesie Klienta, a w przypadku wyniku negatywnego tym, że usługą i/lub instrument, z których  zamierza  korzystać Klient jest nieodpowiednia, co oznacza że Klient może nie mieć wystarczającej wiedzy i doświadczenia do samodzielnej oceny ryzyka związanego z dokonywaną transakcją. Dyrektywa MiFID II wprowadza zmiany w obszarze badania adekwatności poprzez zdefiniowanie obowiązku każdorazowego ostrzegania o nieadekwatnej dla Klienta transakcji, a także konieczności złożenia przez Klienta wniosku o zrealizowanie transakcji nieodpowiedniej, pomimo otrzymanego ostrzeżenia. Nowe przepisy zobowiązują bank do zapewnienia aktualności i spójności posiadanych informacji na podstawie których dokonywana jest ocena.

 • Ocena odpowiedniości

  • Ocena odpowiedniości wykonywana jest w przypadku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Polega na zbadaniu wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta, a także  celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta w celu ustalenia czy rekomendowany przez Bank instrument finansowy jest dla Klienta odpowiedni, tj. czy Klient ma możliwości oceny i akceptacji ryzyka inwestycyjnego, czy rekomendowany instrument finansowy realizuje Jego cele inwestycyjne, a  sytuacja finansowa pozwala ponieść ryzyko straty kapitału. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zapewnienia aktualności i spójności posiadanych informacji na podstawie których dokonywana jest ocena, a także cyklicznej jej aktualizacji. Dodatkowo Bank zobowiązany jest każdorazowo do uzasadnienia sporządzanej rekomendacji inwestycyjnej i do sporządzenia raportu odpowiedniości.

   Niezależnie od powyższych ocen, na potrzeby określenia rynku docelowego , z chwilą wdrożenia do polskiego porządku prawnego adekwatnych w tym zakresie regulacji, Bank planuje poszerzyć zakres pytań stosowanych w kwestionariuszu adekwatności o dodatkowe pytania umożliwiające ocenę w tym zakresie.

 • Obowiązek informacyjny

  • Bank ma obowiązek informować Klienta o swoich usługach i produktach w sposób uczciwy, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.

   Przed złożeniem zlecenia lub podpisaniem umowy Bank przekazuje Klientowi lub potencjalnemu Klientowi:

   1. szczegółowe informacje o Banku (nazwę, sposoby komunikowania się z Bankiem, właściwy organ nadzoru i in.),
   2. szczegółowe informacje na temat oferowanej usługi.


   Ponadto Bank udostępnia Klientom ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w nie.

   Po wykonaniu usługi inwestycyjnej, Bank przekazuje Klientowi potwierdzenie zawierające najistotniejsze informacje tj. nazwę instrumentu finansowego, cenę, datę i czas zawarcia transakcji, sumę pobranych opłat i prowizji.

   Dodatkowo na podstawie Dyrektywy MiFID II, Bank ma obowiązek przekazania:

   1. informacji o szacowanym łącznym koszcie inwestycji oraz jego wpływie na wynik inwestycji,
   2. informacji zasadach i szacowanej wysokości przyjmowanych  świadczeń pieniężnych tzw. zachęt,
   3. informacji o scenariuszach zachowania inwestycji w różnych warunkach rynkowych (pozytywnych i negatywnych),
   4. raportu rocznego zawierającego podsumowanie kosztów usług i produktów, z których korzystał Klient.

    

 • Wykonywanie zleceń oraz działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta

  • Bank wykonuje zlecenia w trybie, który pozwala na osiągnięcie najlepszego możliwego wyniku dla Klienta. O sposobie wykonania zlecenia, a w szczególności o rynku, na którym będzie realizowane zlecenie, Klient zostanie poinformowany przed wykonaniem transakcji, o ile w zleceniu Klient nie wskaże miejsca i warunków wykonania zlecenia.

   W przypadku gdy dla danego rodzaju instrumentów finansowych istnieje więcej niż jedno miejsce, gdzie zlecenie może zostać zrealizowane, Bank wybiera to, które zapewnia Klientowi osiągnięcie najlepszego wyniku.

   Przy wyborze miejsca wykonania zlecenia są brane pod uwagę następujące czynniki:

   1. cena instrumentu finansowego,
   2. koszty związane ze zleceniem,
   3. czas złożenia zlecenia,
   4. prawdopodobieństwo wykonania zlecenia/zawarcia transakcji,
   5. prawdopodobieństwo rozliczenia,
   6. wielkość i charakter zlecenia,
   7. inne warunki związane z wykonaniem zleceń.


   Po zakupie lub sprzedaży produktu finansowego instytucja finansowa wysyła potwierdzenie zawierające najistotniejsze informacje, tj. nazwę produktu, cenę, datę i czas zawarcia transakcji oraz sumę pobranych opłat i prowizji.

 • Zapobieganie Konfliktom Interesów

  • Konfliktem interesów są znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, a obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny i z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku. Aby nie wpłynęło to negatywnie na interesy Klientów, Bank podejmuje działania w celu skutecznej identyfikacji, zarządzania oraz monitorowania sytuacji, które potencjalnie mogą prowadzić do naruszenia interesu Klienta. Szczegółowe informacje  określające okoliczności, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy bankiem a jego klientami, oraz procedury i środki organizacyjne, mające na celu skuteczne zarządzanie takimi konfliktami znajdują się w dokumencie "Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Pekao S.A."

 • Fundusze inwestycyjne

  • Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, realizacja zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych odbywa się po  uprzednim zawarciu z  Klientem umowy o  przyjmowanie i  przekazywanie zleceń.

   Umowa ta  wraz z  Regulaminem precyzuje zasady, na  jakich Bank przyjmuje od  Klientów zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

   Bank ma  obowiązek przeprowadzenia oceny adekwatności danej usługi przed podpisaniem Umowy. Ocena ta  przeprowadzona jest w  oparciu o  Kwestionariusz adekwatności zawierający zestaw pytań dotyczących wiedzy oraz doświadczenia Klienta w  zakresie inwestowania w  instrumenty finansowe i  inne produkty inwestycyjne.

   Na  podstawie wyników tej oceny Klient otrzymuje informację zwrotną czy proponowana usługa oraz fundusze inwestycyjne otwarte są  dla niego adekwatne. Dzięki temu, Klient świadomie podejmuje decyzję inwestycyjną.

   Przed podpisaniem Umowy o  przyjmowanie i  przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Klient otrzymuje Pakiet informacyjny MIFID, w  którym znajdują się szczegółowe informacje na  temat:

   1. Banku Pekao S.A.,
   2. funduszy inwestycyjnych,
   3. Polityki klasyfikacji i  reklasyfikacji Klientów w  Banku Pekao S.A.,
   4. Polityki zarządzania konfliktami interesów w  Banku Pekao S.A.,
   5. Polityka działania w  najlepiej pojętym interesie Klienta Banku Pekao S.A. w  związku ze  świadczeniem usługi przyjmowania i  przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.


   Więcej informacji można uzyskać w  oddziałach Banku oraz pod numerami infolinii: 801 365 365 (opłata jak za  połączenie lokalne), (42) 683 82 32 lub (22) 591 22 32.

   Obecnie Bank Pekao S.A. przyjmuje i  przekazuje zlecenia dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.

   Transakcje skarbowe
   Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu transakcji bądź realizacji zleceń określone są w  Polityce działania w  najlepiej pojętym interesie Klienta w  zakresie wybranych produktów skarbowych Banku Pekao S.A.

Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów

udzielających pełnomocnictwa szczególnego do zawarcia Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 • Pobierz i zobacz pliki

  • Pakiet informacyjny MiFID

   Pakiet informacyjny MiFID
   Pobierz plik

   Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjn(...)

   Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
   Pobierz plik

   Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów udzielających pełnomocnictwa szczegól(...)

   Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów udzielających pełnomocnictwa szczególnego
   Pobierz plik

   Wzór pełnomocnictwa szczególnego do podpisania Umowy

   Wzór pełnomocnictwa szczególnego do podpisania Umowy
   Pobierz plik

   Wzór umowy

   Wzór umowy
   Pobierz plik

   Kwestionariusz preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności

   Kwestionariusz preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności
   Pobierz plik