Program Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to rządowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi Przysługuje na dziecko do 18 roku życia.
Wsparcie dla rodzin, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
Świadczenie wypłacane są regularnie, co miesiąc, bez względu na dochód rodziców
Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana – wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ będą obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Od 1 lutego 2022 r. złożysz wniosek na kolejny okres świadczeniowy który trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć online:

 • w bankowości internetowej Pekao24 wchodząc w menu „Oferty i Wnioski” a następnie w zakładkę „Usługi”, wybierając „Wniosek Rodzina 500+”.
 • w aplikacji PeoPay w menu „Dla Ciebie” w zakładce „Usługi” wybierając „Wnioski urzędowe”, a następnie „Wniosek Rodzina 500+”.
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS  lub przez portal Emp@tia.
 • nie złożysz wniosku w oddziale banku, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii.

Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Gdzie znajdziesz status wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania:

 • w bankowości internetowej Pekao24 wchodząc w menu „Oferty i Wnioski”,wybierając zakładkę „Lista”, a następnie klikając z listy menu „Wnioski”. 
 •  w aplikacji PeoPay w menu „Dla Ciebie” w zakładce „Lista” a następnie klikając z listy menu „Wnioski”.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku. 
 

Instrukcja złożenia wniosku w Pekao24

Krok 1.

W serwisie internetowym Pekao24, przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, wejdz do menu USŁUGI i kliknij Złóż wniosek na polu Wniosek Rodzina 500+.

Krok 2.

Zaakceptuj regulamin i zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat złożenia wniosku. Kliknij Dalej.

Krok 3.

Wypełnij wymagane pola, wybierz okres świadczeniowy, na jaki składasz wniosek i kliknij Dalej.

Krok 4.

Wskaż swoje obywatelstwo, adres zamieszkania i wybierz rachunek, który ma służyć do wypłaty świadczenia. Kliknij Dalej.

Krok 5.

Uzupełnij wymagane dane dziecka, następnie kliknij Dalej.

Krok 6.

Na tym etapie system poprosi o uzupełnienie krótkiej ankiety, uzupełnij ją i kliknij przycisk Dalej.

Krok 7.

Złóż wymagane oświadczenia, zapoznaj się z pouczeniem i jeśli to konieczne to tym kroku możesz załączyć dokumenty do wniosku. Kliknij przycisk Dalej

Krok 8.

Sprawdź raz jeszcze poprawność wszystkich danych. Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie zmienisz już danych. Jeśli wszystko się zgadza kliknij Podpisz i wyślij.

Krok 9.

Wniosek został złożony. Możesz pobrać teraz swój wniosek jako dokument PDF. Pamiętaj, że po zamknięciu ekranu nie będzie już to możliwe.

 • Pytania i odpowiedzi

  • Czy Bank Pekao S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

   Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Pekao S.A. dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do bankowości elektronicznej lub aplikacji PeoPay banku.

  • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

   Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pekao S.A. 

  • Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500+?

   Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje:

   • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
   • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
   • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
   • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
   • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
   • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   W przypadku gdy świadczenie wychowawcze jest marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z celem, Zakład Ubezpieczeń Społeczych przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
    

  • Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

   Możesz wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazujesz jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci.

   Pamiętaj, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto Przekorzystne dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka w granicach opisanych w „Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób  fizycznych”.

   Pewne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na koncie dotyczą też kont dzieci w wieku 13-18 lat. Opisuje je również wspomniany Regulamin.

  • Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez bankowość elektroniczną lub aplikację PeoPay będzie można go modyfikować?

   Nie, nie można tego zrobić za pośrednictwem banku. 

  • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

   Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

   Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl
    

  • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

   Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
    

  • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

   Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe którymi dysponuje, jak imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail oraz numer konta w Banku Pekao S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w banku.

  • Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

   Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl

  • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank Pekao S.A.?

   Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w bankowości internetowej lub aplikacji PeoPay lub później. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany. Nie dotyczy to kopii wniosku.

  • Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej lub aplikacji PeoPay?

   Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w  bankowości internetowej lub aplikacji PeoPay. Kopia znajduje się na ostatniej stronie wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po zamknięciu tej strony nie jest możliwe pobranie wypełnionego wniosku.

  • Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej Banku Pekao S.A. od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)?

   Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i są dostępne w:

   • bankowości internetowej Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Lista” w zakładce Wnioski.
   • aplikacji PeoPay w zakładce „Dla Ciebie/Lista” w zakładce Wnioski.

   Dodatkowo prezentujemy dokumenty powiązane z wnioskiem czyli regulamin i potwierdzenie wysłania wniosku w zakładce „e-Dokumenty/Wnioski urzędowe/Wniosek 500+”.
   Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia;
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

   Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.
   Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.
   Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a ZUS może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

   UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ZUS. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

  • Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

   Status wniosku Rodzina 500+ prezentujemy na liście wniosków:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia;
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.
  • Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

   Bank Pekao S.A. umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    Obowiązujące prawo stanowi, że bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku. Tym samym bank nie ma możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
    

  • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500+?

   Bank Pekao S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
   Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.
   Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
    

  • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

   Bank Pekao S.A. odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od Zakładu Ubezieczeń Społecznych o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

  • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A.?

   Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku.
   Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem banku złożyć wniosek na „nowe” dziecko.
    

  • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Pekao S.A.? Jaką rolę ma bank, system emp@tia?

   • Bank Pekao S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej lub aplikacji PeoPay. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
   • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych/ Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
  • Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?

   Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu aktualizacji numeru rachunku.

  • Czy za pośrednictwem Banku Pekao S.A. mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ jeśli moje konto zostało otwarte zdalnie (na selfie)?

   Tak, jeśli po otwarciu konta przedstawiłeś swój dokument tożsamości w jednej z placówek naszego banku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wniosek o świadczenie 500+ w serwisie internetowym Pekao24 lub w aplikacji PeoPay złożysz po okazaniu swojego dokumentu tożsamości w naszej placówce).

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję