Zajęcia Egzekucyjne
Informacje dla klientów idywidualnych
 • Blokada rachunku z tytułu zajęcia egzekucyjnego

  • Na podstawie przepisów prawa mamyi obowiązek zablokować Twoje konta. Blokujemy je po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu od organu egzekucyjnego. Może to być np. komornik, urząd skarbowy, ZUS.

   Po zablokowaniu kont rozpoczynamy realizację zajęcia . Kwota zajęcia składa się nie tylko z długu, ale również z dodatkowych opłat, które wynikają z kosztów czynności egzekucyjnych.

   Zajęcie egzekucyjne może być przesłane przez organ egzekucyjny do wszystkich banków, w których posiadasz rachunki.

   izajęcia sądowe art.  889 § 1 k.p.c.; 890 § 1 k.p.c.; art. 8931 § 1 k.p.c.;zajęcia administracyjne art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Sposób powiadomienia o zajęciu egzekucyjnym

  • Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku organ egzekucyjny przesyła do nas elektronicznie za pomocą systemu OGNIVO. Do Ciebie wyśle list za pomocą poczty tradycyjnej

   Może zdarzyć się sytuacja, że zablokujemy pieniądze na Twoich kontach lub spłacimy zajęcie zanim otrzymasz pismo z organu egzekucyjnego. Droga elektroniczna jest znacznie szybsza niż wysyłka listu pocztą.

   Informację o zablokowanych kontach zobaczysz w swojej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Znajdziesz ją po wejściu w szczegóły wybranego rachunku.   Jeśli Twoje konta zostały zablokowane, a zawiadomienie jeszcze nie zostało dostarczone, możesz:

   • skontaktować się z naszą infolinią pod numerem 519 222 222 (koszt połączenia według taryfy operatora),
   • skorzystać z czatu w serwisie internetowym Pekao24 lub w PeoPay,
   • przyjść do dowolnego oddziału banku.

   Nasz pracownik udzieli Ci podstawowych informacji na temat zajęcia. Dowiesz się kto prowadzi egzekucję i pod jaką sygnaturą. Ułatwi Ci to kontakt z organem egzekucyjnym.

 • Jakie konta mogą zostać zablokowane

  • Po otrzymaniu zajęcia egzekucyjnego możemy zablokować Twoje kontaII : 

   • indywidualne,
   • wspólneIII,
   • lokaty. 

   Komornik może przesłać zajęcie ze wskazaniem jednego, konkretnego konta. W takiej sytuacji także nie zablokujemy Twoich pozostałych kont.

   IIzajęcia sądowe art.  889 § 1 k.p.c.; 890 § 1 k.p.c.; art. 8931 § 1 k.p.c.; zajęcia administracyjne art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

   IIIart. 8911 §1 kodeksu postępowania cywilnego

 • Prawo do kwoty wolnej od zajęcia

  • Kwota wolna od zajęcia to pieniądze, z których możesz korzystać kiedy masz zajęcie egzekucyjne. Przysługuje ona tylko do konta osobistego. Nie skorzystasz z niej, jeżeli Twoje zadłużenie wynika z alimentówiv

   Wysokość kwoty wolnej to 75% płacy minimalnej bruttov.  Bez względu na ilość posiadanych kont, od 01.01.2024 r. w każdym miesiącu kalendarzowym możesz wypłacić: 3 181,50 zł.

   Kwotę wolną odnawiamy pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Pieniędzy, których nie wykorzystasz w ramach kwoty wolnej w jednym miesiącu nie przeniesiemy na następny miesiąc.

   Przykład:
   Jeśli 20 stycznia wypłacisz 1 000 zł i będzie to jedyna wypłata w tym miesiącu, to do końca stycznia do wypłaty pozostanie Ci jeszcze 2 181,50 zł. 
   Natomiast od 1 lutego kwota wolna się odnowi, wtedy dostępna do wypłaty kwota będzie wynosić 3 181,50 zł - nie 5 363,00 zł.

   20.01.2024: 3 181,50 zł – 1 000 zł = 2 181,50 zł.
   01.02.2024: Dostępna kwota wolna po odnowieniu: 3 181,50 zł.

   Wypłata kwoty wolnej w ramach limitu w koncie osobistym nie będzie możliwa.


    ivart. 1083 § 2 k.p.c

   vart. 54 ust 1. Prawo Bankowe

 • Kwoty zwolnione spod egzekucji

  • Możesz mieć dostęp do dodatkowych pieniędzy poza kwotą wolną  od zajęcia:

   1. Masz prawo skorzystać z kwot ustawowo niepodlegających egzekucjivi.  Do najważniejszych z nich należą m.in.:

   • świadczenia alimentacyjne, w tym także z funduszu alimentacyjnego,
   • renta alimentacyjna,
   • świadczenia rodzinne,
   • świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+, Dobry start),
   • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
   • świadczenia z pomocy społecznej,

   2. Możemy udostępnić Ci dodatkowe pieniądze, jeśli otrzymamy na to zgodę organu egzekucyjnego.

    viart. 831 k.p.c.; art 8 pkt 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
    

 • Realizacja zajęcia

  • Po otrzymaniu zajęcia sprawdzimy czy pieniądze na koncie nie są zwolnione spod egzekucji i czy możemy je przekazać do organu egzekucyjnego. Po tej czynności przystępujemy do spłaty.

   Na Twój wniosek możemy przekazać pieniądze do organu egzekucyjnego, które są zwolnione spod egzekucji. Wniosek możesz złożyć podczas wizyty w oddziale banku.

   Jeżeli przekażemy do organu egzekucyjnego pieniądze na spłatę całego zajęcia Twoje konta zostaną odblokowane.
   Konta zostaną odblokowane wyłącznie, gdy zostaną spłacone wszystkie zajęcia, które posiadasz.

   Po spłacie zajęcia u egzekutora albo z rachunków w innym banku, oczekujemy na uchylenie zajęcia . Komunikat otrzymamy elektronicznie od organu egzekucyjnego. Dopiero wtedy odblokujemy konta.

 • Zbieg egzekucji

  • Jeśli Twoje konto jest zajęte przez więcej niż jeden organ i nie masz pieniędzy na spłatę wszystkich zajęć mamy do czynienia z tak zwanym zbiegiem egzekucji. Przekazujemy wtedy pieniądze na spłatę zgodnie z poniższym schematem:   Przy zbiegu administracyjno-sądowym istnieje wyjątek dotyczący zajęcia dla sprawy alimentacyjnej lub sprawy w walucie obcej, które zostało wystawione przez organ sądowy od dnia 30-07-2020. Dla takich spraw, pieniądze będziemy przesyłać do komornika, nawet jeśli do banku wpłynęło jako pierwsze zajecie administracyjne.
 • Uchylenie zajęcia

  • Organ egzekucyjny poinformuje nas o zakończeniu egzekucji z Twojego konta. Prześle do nas uchylenie zajęcia. Odblokujemy Twoje konta, jeśli nie prowadzimy w ramach nich innych zajęć.

   Jeśli otrzymałeś uchylenie sprawy, a konto jest nadal zablokowane mogliśmy jeszcze nie otrzymać komunikatu. W pierwszej kolejności wyjaśnij sprawę z organem egzekucyjnym.
    

 • Zawieszenie postępowania

  • Organ egzekucyjny poinformuje nas o wstrzymaniu egzekucji z Twojego konta. Prześle do nas zawiadomienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

   Zawiesimy sprawę zgodnie z przesłanymi warunkami. Organ określi czas zawieszenia:

   • bezterminowo - do czasu otrzymania wznowienia egzekucji,
   • terminowo – do wskazanej daty.


   Poinformuje nas, czy możesz korzystać z kont w czasie zawieszenia sprawy:

   • wstrzymanie ze zwolnieniem środków,
   • wstrzymanie bez możliwości korzystania z środków.


   Zawieszenie sprawy nie jest równoznaczne z uchyleniem zajęcia.  
    

 • Zajęcie alimentacyjne

  • Zajęcie alimentacyjne (o sygnaturze KMP) jest prowadzone przez sądowy organ egzekucyjny. 

   Może dotyczyć alimentów:

   • bieżących (raty alimentacyjnej),
   • zaległych.


   W zawiadomieniu o zajęciu komornik wskazuje nam dzień, w którym mamy co miesiąc przekazywać pieniądze na jego konto. Jest to rata alimentacyjna. Jeśli wtedy zapewnisz pieniądze na rachunku, to po spłacie raty będziesz mógł swobodnie korzystać z konta.

   Jeżeli nie masz środków na bieżącą spłatę raty, Twoje zobowiązanie wzrośnie o wymaganą ratę alimentacyjną.   Pamiętaj, że przy tym zajęciu nie przysługujeviii Ci prawo do kwoty wolnej. Zajęcia nie zrealizujemy z środków zwolnionych ustawowo i tych, które zwolni komornik (np. wynagrodzenie czy emeryturę).

    

   viiiart. 1083 § 2 k.p.c

 • Kontakt

  • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o zajęciu egzekucyjnym możesz skontaktować się z nami:  

   • skontaktować się z naszą infolinią pod numerem 519 222 222 (koszt połączenia według taryfy operatora),
   • przez czat w serwisie internetowym Pekao24 lub w PeoPay,
   • osobiście w oddziale banku.