Uprzejmie informujemy, że od 13 listopada 2023 r. w Banku Pekao S.A. obowiązuje w pełni automatyczny proces klasyfikacji poszczególnych podmiotów do sektorów na gruncie „Instrukcji wypełniania formularzy sprawozdawczych FINREP Jednostkowy” publikowanej przez Narodowy Bank Polski (FINREP NBP). 

W związku z tym obowiązek cyklicznego przekazywania przez Klientów danych o wielkości przedsiębiorstwa będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej platformy online pod nazwą „Oświadczenie o przedsiębiorstwie. Link do platformy za pośrednictwem której należy przekazywać cyklicznie dane znajduje się poniżej.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku przed założeniem pierwszej lokaty negocjowanej niezbędne jest złożenie Oświadczenia o przedsiębiorstwie zawierającego dane na koniec roku obrotowego 2023 r.

 


 

Na naszej stronie dowiesz się: 
 • w jaki sposób Klienci mogą złożyć Oświadczenie o przedsiębiorstwie? 
 • jakie dane należy przygotować przed wypełnieniem Oświadczenia o przedsiębiorstwie?
 • w jaki sposób należy podpisać Oświadczenie o przedsiębiorstwie?
 • jak często Oświadczenie o przedsiębiorstwie powinno być aktualizowane?
 • czy Bank warunkuje zawieranie umów od złożenia Oświadczenia o przedsiębiorstwie?
 • Jakie dane należy przygotować przed wypełnieniem Oświadczenia o przedsiębiorstwie?

  • W trosce o skrócenie czasu niezbędnego do złożenia „Oświadczenie o przedsiębiorstwie” zachęcamy do wcześniejszego przygotowania poniższych informacji (zgodnie z podanymi wskazówkami):

   • Numer REGON (9 pierwszych cyfr identyfikujących przedsiębiorstwo) a w przypadku nierezydentów numer rejestru i dane organu rejestrującego
     
   • Kod działalności przeważającej według PKD 
    Listę kodów PKD można znaleźć pod adresem: lista PKD

     
   • Kod i nazwa szczególnej formy prawnej według GUS
    Listę kodów i nazw szczególnej formy prawnej według GUS można znaleźć pod adresem: lista kodów GUS
   • Data zakończenia ostatniego roku obrotowego
     
   • Liczba zatrudnionych osób (bez względu na wymiar etatu)
 • W jaki sposób należy podpisać Oświadczenie o przedsiębiorstwie?

  • Oświadczenie o przedsiębiorstwie należy podpisać jednoosobowo przez osobę z reprezentacji firmy (w szczególności występującą w KRS, w CEIDG lub w Karcie Wzorów Podpisów dla danej firmy w Banku Pekao S.A.). 

   • Osoba wypełniająca Oświadczenie o przedsiębiorstwie wskazuje wyłącznie te osoby, które spełniają ww. warunek podpisania Oświadczenia o przedsiębiorstwie (w szczególności może wskazać siebie jeśli spełnia powyższy warunek). Dla wskazanej w ten sposób osoby uzupełnia adres mailowy oraz numer telefonu, na który zostaną przekazane link oraz kod niezbędne do autoryzacji.
   • Wybrana osoba z firmy (wskazana przez osobę wypełniającą Oświadczenie o przedsiębiorstwie) autoryzuje Oświadczenie o przedsiębiorstwie poprzez wejście w link otrzymany w wiadomości e-mail oraz wprowadzenie kodu, który otrzymała w wiadomości SMS na numer telefonu podany na formularzu weryfikacji tożsamości Oświadczenia o przedsiębiorstwie.
   • Po potwierdzeniu kodu przez osobę podpisującą Oświadczenie następuje otwarcie strony służącej do weryfikacji jej tożsamości. 
   • Aby dokonać weryfikacji należy nacisnąć przycisk Weryfikuj. Na kolejnej stronie można wybrać sposób weryfikacji tożsamości: 
    - weryfikacja dla klientów indywidualnych Banku Pekao S.A. (z wykorzystaniem bankowości Pekao 24)
    - weryfikacja dla klientów indywidualnych innych banków
    - w przypadku braku możliwości weryfikacji za pośrednictwem bankowości indywidualnej - weryfikacja za pośrednictwem selfie (z wykorzystaniem dowodu osobistego i aplikacji mobilnej PeoPay).
   • Po wyborze sposobu weryfikacji tożsamości i kliknięciu Dalej przechodzimy do wybranej weryfikacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji można zamknąć stronę przyciskiem Zamknij.
   • Po pozytywnej weryfikacji osoby podpisującej należy powrócić do zapisanego Oświadczenia o przedsiębiorstwie (przez link otrzymany w e-mailu) i kontynuować proces składania Oświadczenia o przedsiębiorstwie (poprzez wysłanie Oświadczenia do Banku Pekao S.A.).
 • Jak często Oświadczenie o przedsiębiorstwie powinno być składane?

  • Oświadczenie o przedsiębiorstwie powinno być składane: 

   • W procesie zawierania umowy rachunku bankowego,
   • Każdorazowo niezwłocznie po zakończeniu każdego roku obrotowego u Klienta, ale najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwierania lokaty negocjowanej w Banku. 
   • Każdorazowo niezwłocznie po zmianie kodu i nazwy działalności przeważającej wg PKD oraz w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.


   Obowiązek składania przez Klientów Oświadczenia o przedsiębiorstwie wynika z następujących Regulaminów: 

   1. „Rachunki bankowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”,
   2. „Rachunki, operacje i usługi bankowe dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”,
   3. „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, debetowych kart płatniczych oraz lokat terminowych dla Biznesu w Banku Pekao S.A.".
 • Jak złożyć Oświadczenie o przedsiębiorstwie gdy nie posiadam jeszcze danych finansowych za rok 2023 lub nie mogę ich upublicznić ze względu na Rozporządzenie MAR?

  • W przypadku gdy na dzień złożenia Oświadczenia o przedsiębiorstwie nie dysponujesz danymi finansowymi za ostatni rok obrotowy 2023, albo dane te stanowią informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (tzw. Rozporządzenie MAR) to wystarczy gdy uzupełnisz pozostałe informacje (wielkość zatrudnienia, kod działalności przeważającej według PKD, kod i nazwa szczególnej formy prawnej według GUS, data zakończenia ostatniego roku obrotowego, data zakończenia bieżącego roku obrotowego). Dane finansowe uzupełnisz w ciągu roku 2024 jak tylko będziesz nimi dysponował. 

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z Opiekunem Twojej Firmy w Banku Pekao S.A. lub zadzwoń na Infolinię banku:
519 299 900 (opłata wg cennika operatora).