Uprzejmie informujemy, że od 13 listopada 2023 r. w Banku Pekao S.A. obowiązuje w pełni automatyczny proces klasyfikacji poszczególnych podmiotów do sektorów na gruncie „Instrukcji wypełniania formularzy sprawozdawczych FINREP Jednostkowy” publikowanej przez Narodowy Bank Polski (FINREP NBP). 

W związku z tym obowiązek cyklicznego przekazywania przez Klientów danych o wielkości przedsiębiorstwa będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej platformy online pod nazwą „Oświadczenie o przedsiębiorstwie. Link do platformy za pośrednictwem której należy przekazywać cyklicznie dane znajduje się poniżej.
 


 

Na naszej stronie dowiesz się: 
 • w jaki sposób Klienci mogą złożyć Oświadczenie o przedsiębiorstwie? 
 • jakie dane należy przygotować przed wypełnieniem Oświadczenia o przedsiębiorstwie?
 • w jaki sposób należy podpisać Oświadczenie o przedsiębiorstwie?
 • jak często Oświadczenie o przedsiębiorstwie powinno być aktualizowane?
 • czy Bank warunkuje zawieranie umów od złożenia Oświadczenia o przedsiębiorstwie?

 
 • Jakie dane należy przygotować przed wypełnieniem Oświadczenia o przedsiębiorstwie?

  • W trosce o skrócenie czasu niezbędnego do złożenia „Oświadczenie o przedsiębiorstwie” zachęcamy do wcześniejszego przygotowania poniższych informacji (zgodnie z podanymi wskazówkami):

   • Numer REGON (9 pierwszych cyfr identyfikujących przedsiębiorstwo) a w przypadku nierezydentów numer rejestru i dane organu rejestrującego
     
   • Kod działalności przeważającej według PKD 
    Listę kodów PKD można znaleźć pod adresem: lista PKD

     
   • Kod i nazwa szczególnej formy prawnej według GUS
    Listę kodów i nazw szczególnej formy prawnej według GUS można znaleźć pod adresem: lista kodów GUS
   • Data zakończenia ostatniego roku obrotowego
     
   • Obrót roczny (w tys. EUR) w danym roku obrotowym
    Obrót roczny obejmuje przychody uzyskane ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i świadczenia usług w ramach zwykłej działalności operacyjnej firmy, po odjęciu rabatów oraz podatku od towarów i usług i innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem. Dane te powinny być wyrażone w EUR i przeliczone po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego (np. do przeliczenia obrotu rocznego za rok obrotowy 2022 należy użyć kursu EUR/PLN 4,6883).

     
   • Całkowity bilans roczny (suma aktywów; w tys. EUR) w danym roku obrotowym
    Jeśli przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzania bilansu to suma aktywów powinna być wyrażona w EUR i przeliczona według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego, za który składane jest Oświadczenie o przedsiębiorstwie (np. jeśli dniem kończącym ostatni rok obrotowy firmy jest 31.12.2022r. to należy użyć kursu EUR/PLN 4,6899) 
    Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa, które nie ma obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w polu Całkowity bilans wymagane jest podanie wielkości otrzymanej w wyniku zsumowania następujących pozycji:
    a) środków trwałych,
    b) wartości niematerialnych i prawnych,
    c) środków pieniężnych zgromadzonych na koncie firmowym oraz w gotówce.
    Po zsumowaniu ww. pozycji, należy otrzymaną wartość przeliczyć na EUR z zastosowaniem średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego, za który składane jest Oświadczenie o przedsiębiorstwie (np. jeśli dniem kończącym ostatni rok obrotowy firmy jest 31.12.2022r. to należy użyć kursu EUR/PLN 4,6899) .

     
   • Liczba zatrudnionych osób (bez względu na wymiar etatu)
    Wielkość zatrudnienia obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór) łącznie z właścicielem i współwłaścicielami podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (jeżeli w podmiocie pracują) oraz pomagającymi członkami rodzin. Nie dotyczy zatem osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Nie wlicza się też pracowników sezonowych. Wielkość zatrudnienia obliczana jest wg stanu na dzień sprawozdawczy (tj. według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego za który składane jest oświadczenie o przedsiębiorstwie) i obejmuje zarówno osoby zatrudnione w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy (zatrudnienie tych ostatnich nie podlega przeliczeniu na pełne etaty).

     
   • Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na roczne jednostki robocze (RJR)
    Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego (tj. za cały rok obrotowy za który składane jest oświadczenie o przedsiębiorcy), który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych, jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Do osób zatrudnionych zalicza się:
    a) pracowników;
    b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
    c) właścicieli – kierowników;d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe.
    Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie są zaliczani do osób zatrudnionych. Nie wlicza się również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
 • W jaki sposób należy podpisać Oświadczenie o przedsiębiorstwie?

  • Oświadczenie o przedsiębiorstwie należy podpisać zgodnie z reprezentacją firmy (w szczególności reprezentacją zgodną z KRS, CEIDG, itd.). 

   • Osoba wypełniająca Oświadczenie o przedsiębiorstwie wskazuje wyłącznie tych reprezentantów firmy, którzy powinni podpisać Oświadczenie o przedsiębiorstwie zgodnie z reprezentacją firmy. Dla każdej ze wskazanych osób uzupełnia adres mailowy oraz numer telefonu na który zostaną przekazane link oraz kod niezbędne do autoryzacji.
     
   • Każdy z wybranych wcześniej reprezentantów firmy (wskazany przez osobę wypełniającą Oświadczenie o przedsiębiorstwie) autoryzuje Oświadczenie o przedsiębiorstwie poprzez wejście w link otrzymany w wiadomości e-mail oraz wprowadzenie kodu, który otrzymał w wiadomości SMS na numer telefonu podany na formularzu weryfikacji tożsamości Oświadczenia o przedsiębiorstwie.
     
   • Po potwierdzeniu kodu przez reprezentanta firmy następuje otwarcie strony służącej do weryfikacji tożsamości reprezentanta. 
     
   • Aby dokonać weryfikacji należy nacisnąć przycisk Weryfikuj. Na kolejnej stronie reprezentant firmy może wybrać sposób weryfikacji tożsamości: 
    - weryfikacja dla klientów indywidualnych Banku Pekao S.A. (z wykorzystaniem bankowości Pekao 24)
    - weryfikacja dla klientów indywidualnych innych banków
    - w przypadku braku możliwości weryfikacji za pośrednictwem bankowości indywidualnej - weryfikacja za pośrednictwem selfie (z wykorzystaniem dowodu osobistego i aplikacji mobilnej PeoPay).
     
   • Po wyborze sposobu weryfikacji tożsamości i kliknięciu Dalej Klient przechodzi do wybranej weryfikacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji można zamknąć stronę przyciskiem Zamknij.
     
   • Po weryfikacji przez wszystkich wskazanych reprezentantów firmy należy powrócić do zapisanego Oświadczenia o przedsiębiorstwie (przez link otrzymany w e-mailu) i kontynuować proces składania Oświadczenia o przedsiębiorstwie.
 • Jak często Oświadczenie o przedsiębiorstwie powinno być składane?

  • Oświadczenie o przedsiębiorstwie powinno być składane: 

   • W procesie zawierania umowy rachunku bankowego,
   • Każdorazowo niezwłocznie po zakończeniu każdego roku obrotowego u Klienta, ale najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwierania lokaty negocjowanej w Banku. 


   Obowiązek składania przez Klientów Oświadczenia o przedsiębiorstwie wynika z następujących Regulaminów: 

   1. „Rachunki bankowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”,
   2. „Rachunki, operacje i usługi bankowe dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. 

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z Opiekunem Twojej Firmy w Banku Pekao S.A. lub zadzwoń na Infolinię banku:
519 299 900 (opłata wg cennika operatora).

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję