Produkty strukturyzowane
Inwestuj na unikatowych rynkach. Postaw na transparentne zasady.

Zyskaj więcej, akceptując wyższe ryzyko inwestycji w produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane dają szanse na wyższy zwrot zainwestowanych środków pod warunkiem akceptacji ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Porozmawiaj z Bankierem
Elastyczność wyboru produktów strukturyzowanych
Środki możesz ulokować w certyfikaty o różnym poziomie gwarancji ochrony kapitału: pełną, częściową, warunkową lub bez ochrony.
Wiele możliwości dywersyfikacji
Szeroki wachlarz instrumentów bazowych: akcje, indeksy giełdowe, surowce, waluty; pozwala na wzbogacenie Twojego portfela o unikatowe produkty.
Dostęp do globalnej oferty produktów strukturyzowanych
Jako inwestor masz dostęp do certyfikatów ukierunkowanych na aktywa i rynki niedostępne w Polsce.
Elastycznie kształtowana oferta
Subskrypcje odbywają się cyklicznie, dzięki czemu oferta jest kształtowana w oparciu o potrzeby klientów i bieżącą sytuacje rynkową.
Z góry określone zasady
Wynik inwestycji oparty jest o formułę, którą znasz już podczas podejmowania decyzji. W zależności od konstrukcji produktu mogą wystąpić określone scenariusze, np. pozytywny i negatywny.
 • Zobacz szczegóły

  Rozliczenie inwestycji podlega określonym regułom, a jego forma jest zależna od ceny referencyjnej instrumentu bazowego, na którym opiera się produkt według stanu w określonych z góry dniach.

Doświadczenie i profesjonalizm
Dostęp do oferty za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao, które istnieje na rynku kapitałowym od ponad 30 lat i oferowało w tym czasie już kilkadziesiąt emisji produktów strukturyzowanych.

Zyskaj więcej, akceptując wyższe ryzyko inwestycji w produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane dają szanse na wyższy zwrot zainwestowanych środków pod warunkiem akceptacji ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Porozmawiaj z Bankierem
Ważne informacje

Niniejsze opracowanie ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Zysk lub ewentualna strata uzależnione są od ziszczenia się założonego scenariusza rynkowego w odniesieniu do wybranego instrumentu bazowego w określonym przedziale czasowym. Niewiadome są jednak wartości aktywów bazowych w wyznaczonych dniach obserwacji, które mają wpływ na ostateczny wynik inwestycji.

Inwestycja w Produkty Strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wymaga posiadania rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.

Informacje o oferowanych produktach strukturyzowanych znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/aktualnosci-i-informacje-z-rynku/subskrypcje
 

Ryzyka

Produkty strukturyzowane są skomplikowane i mogą być trudne do zrozumienia.

Inwestycja w produkty strukturyzowane związana jest z ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Inwestując w produkty strukturyzowane należy mieć na uwadze ryzyka, które są m.in.  wynikiem wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego, które należy wziąć pod uwagę to: ryzyko kredytowe, ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ryzyko braku płynności,  ryzyko wcześniejszej sprzedaży, ryzyko przedterminowego wykupu, ryzyko rynkowe, ryzyko inflacji.

Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z m.in. z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych produktów strukturyzowanych. Całość zobowiązania z tytułu produktów strukturyzowanych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczącego danego produktu strukturyzowanego zawarte są w Prospekcie Podstawowym i Ostatecznych Warunkach Emisji.
 

Koszty

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta.

Przy nabyciu produktu Biuro Maklerskie Pekao pobiera opłatę manipulacyjną, która wynosi procent od wartości produktu. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest ustalana dla każdego produktu i określona w Komunikacie dyrektora Biura Maklerskiego Pekao.

W cenie produktu zawarta jest opłata dystrybucyjna, na którą składają się marża emitenta oraz marża dystrybutora. Wysokość kosztów podawana jest w dokumencie Ogólna informacja o kosztach i opłatach powiązanych.

Przy sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed Datą Wykupu Klient ponosi opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao.

Szczegółowe informacje o kosztach znajdują się w Komunikatach dyrektora Biura Maklerskiego Pekao dotyczących emisji produktów strukturyzowanych oraz w dokumentach: Ogólne informacje o kosztach i opłatach powiązanych, Ostatecznych Warunkach Emisji oraz KID.

 • Pytania i odpowiedzi

  • Czym są produkty strukturyzowane?

   Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe składające się z kilku instrumentów bazowych. Przykładem są swapy walutowe, instrumenty pochodne i instrumenty hybrydowe. Polecane są one doświadczonym inwestorom, ze względu na wymaganą wiedzę specjalistyczną. Zysk lub ewentualna strata uzależnione są od ziszczenia się założonego scenariusza rynkowego w odniesieniu do wybranego instrumentu bazowego w określonym przedziale czasowym.

  • Co jest charakterystyczne dla produktów strukturyzowanych?

   Cechą charakterystyczną produktów strukturyzowanych jest połączenie kilku instrumentów bazowych w jeden produkt strukturyzowany, którego cenę określają składowe. Dzięki temu, przy wykorzystaniu jednego instrumentu finansowego, możesz pośrednio inwestować na rynkach z mocno ograniczonym dostępem dla inwestorów indywidualnych.

  • Czy produkty strukturyzowane zawsze posiadają ochronę zainwestowanego kapitału?

   Nie, produkty strukturyzowane nie zawsze  zapewniają ochronę i zwrot zainwestowanego kapitału w zależności od konstrukcji produktu. W Banku Pekao S.A. możesz wybrać produkty strukturyzowane o różnym poziomie ochrony kapitału.

  • Od czego uzależniony jest zysk z produktu strukturyzowanego na zakończenie inwestycji?

   Zysk z produktu strukturyzowanego jest uzależniony od różnych czynników: , wyceny składników bazowych, okresu inwestycji, poziomu ryzyka czy zmienności rynku. Przed podjęciem decyzji o inwestycji znasz konstrukcję produktu, o którą oparty będzie wynik.

Wypełnij formularz

Oddzwonimy


Konto Private Banking prowadzone jest bezpłatnie dla klientów z aktywami w naszym banku powyżej 1 mln złotych. Podaj wysokość aktywów żebyśmy mogli dopasować ofertę:
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.