Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ROZWIĄZANIA FINANSOWE

Oferta inwestycyjna dedykowana Klientom Private Banking daje możliwość wyboru rozwiązań dostosowanych do ich indywidulanych potrzeb, profilu ryzyka oraz horyzontu czasowego, zapewniając jednocześnie budowę optymalnie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Dostępne rozwiązania inwestycyjne różnią się między sobą stopniem ryzyka oraz złożonością konstrukcji
i jednocześnie są odpowiedzią na panujące ogólnorynkowe trendy.

Wszelkie dane zawarte w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy i nie powinny być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie mają charakteru porad i nie powinny być traktowane jako porady. Bank Pekao S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejsze opracowanie było rzetelne, kompletne i aktualne. Bank Pekao S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym materiale.

Lokaty

Lokata bankowa

Lokaty bankowe (tzw. terminowe) należą do najpopularniejszych form oszczędzania, gdzie deponowany kapitał jest w 100% gwarantowany*. Niezaprzeczalną korzyścią z deponowania środków na lokacie jest swoboda w planowaniu przyszłości oraz wysoka płynność finansowa.

Cechy lokaty:

  • otwierana jest na okres od 2 do 365 dni,
  • walutą lokaty może być PLN lub waluty wymienialne: USD, EUR, GBP i CHF,
  • istnieje możliwość negocjacji preferencyjnej wysokości oprocentowania uzależnionej od wielkości inwestycji i czasu jej trwania.

Sprawdż zasady gwarantowania środków zdeponowanych w Banku Pekao S.A.

Produkty Strukturyzowane

Lokata strukturyzowana Indeks na Zysk

Lokata strukturyzowana Indeks na Zysk jest lokatą o charakterze inwestycyjnym.

Produkt łączy w sobie cechy:

 • lokaty terminowej,
 • inwestycji.

Z jednej stony zapewnia poczucie bezpieczeństwa ulokowanych środków na lokacie 
w Banku, z drugiej zaś daje możliwość uzyskania stopy zwrotu, niejednokrotnie wyższej niż standardowe oprocentowanie na lokacie, pod warunkiem ziszczenia się założonego scenariusza rynkowego w określonym przedziale czasowym opartego na wybranym instrumencie bazowym, przykładowo:

 • indeks,
 • kurs walutowy,
 • cena surowca,
 • akcji.
Klient otrzymuje gwarancję zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności lokaty, 
a potencjalny zysk z kapitału uzależniony jest bezpośrednio od realizacji zakładanego scenariusza rynkowego opisanego w warunkach określonej subskrypcji lokaty strukturyzowanej Indeks na Zysk.

Inwestowanie w Lokatę strukturyzowaną Indeks na Zysk wiąże się z ryzykiem rozumianym jako możliwość nieuzyskania zakładanych zysków w przypadku braku realizacji zakładanego scenariusza rynkowego lub utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania się z inwestycji przed zakończeniem okresu inwestycyjnego podanym w Materiale Informacyjnym. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego umieszczone są pod ponizszym linkiem -

Ryzyka związane z Lokatą Strukturyzowaną Indeks na Zysk.

Bieżąca wycena


Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału Odwrotnie Zamienne na akcje

Certyfikat Strukturyzowany bez ochrony kapitału Odwrotnie Zamienny na akcje jest innowacyjnym produktem inwestycyjnym, którego cena oraz końcowy wynik jest uzależniony od zmiany wyceny określonego Instrumentu Bazowego w okresie trwania inwestycji. Produkt, którego Emitentem jest niemiecki UniCredit Bank AG z siedzibą w Monachium, jest oferowany w ramach oferty niepublicznej, prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA. Posiadanie rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA jest warunkiem koniecznym do złożenia zapisu.

Cechy produktu:

 • okres inwestycji od 6 do 24 miesięcy,
 • wysoki potencjał zysku,
 • oferowany w okresach subskrypcji,
 • oparty o Instrument Bazowy wyselekcjonowany przez ekspertów (akcje wybranej spółki),
 • inwestycja może zakończyć się fizyczną dostawą instrumentu bazowego (akcji) na rachunek inwestycyjny
 • istnieje możliwość wbudowania mechanizmów dostosowujących produkt do bieżących wydarzeń rynkowych (np. bariery),
 • wykorzystywany w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego dla Klientów którzy akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego,
 • istnieje możliwość negocjacji opłaty subskrypcyjnej.

Posiadacze Certyfikatów wyemitowanych w formie oferty niepublicznej mogą śledzić ich bieżące wyceny na stronie www.onemarkets.pl , wpisując kod ISIN produktu w okienku wyszukiwarki.

Ryzyka związane z inwestycją w Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału Odwrotnie Zamienne na akcje.

Produkt nie gwarantuje zwrotu zainwestowanego kapitału oraz nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału Ekspresowe Plus na akcje

Certyfikat Strukturyzowany bez ochrony kapitału Ekspresowe Plus na akcje jest innowacyjnym produktem inwestycyjnym, którego cena oraz końcowy wynik jest uzależniony od zmiany wyceny określonego Instrumentu Bazowego w okresie trwania inwestycji. Produkt, którego Emitentem jest niemiecki UniCredit Bank AG z siedzibą w Monachium, jest oferowany w ramach oferty niepublicznej, prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA. Posiadanie rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA jest warunkiem koniecznym do złożenia zapisu.

Cechy produktu:

 • okres inwestycji od 6 do 60 miesięcy,
 • wysoki potencjał zysku,
 • oferowany w okresach subskrypcji,
 • oparty o Instrument Bazowy wyselekcjonowany przez ekspertów (akcje wybranej spółki),
 • inwestycja może zakończyć się fizyczną dostawą instrumentu bazowego (akcji) na rachunek inwestycyjny,
 • inwestycja może automatycznie zakończyć się przed Dniem Zapadalności (w z góry określonych Dniach Wcześniejszych Wykupów, których częstotliwość jest znana inwestorowi w momencie składania zapisu),
 • istnieje możliwość wbudowania mechanizmów dostosowujących produkt do bieżących wydarzeń rynkowych (np. bariery),
 • wykorzystywany w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego dla Klientów którzy akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego,
 • istnieje możliwość negocjacji opłaty subskrypcyjnej.

Posiadacze Certyfikatów wyemitowanych w formie oferty niepublicznej mogą śledzić ich bieżące wyceny na stronie www.onemarkets.pl , wpisując kod ISIN produktu w okienku wyszukiwarki.

Ryzyka związane z inwestycją w Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału Ekspresowe Plus na akcje.

Produkt nie gwarantuje zwrotu zainwestowanego kapitału oraz nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Inwestycja Dwuwalutowa

Inwestycja Dwuwalutowa

Inwestycja Dwuwalutowa jest produktem inwestycyjnym, złożonym z nie stanowiących odrębnych transakcji:  depozytu oraz instrumentu pochodnego w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi *. Inwestycja powiązana jest z rynkiem walutowym i dotyczy wybranej przez Klienta pary walut.

 Inwestycje Dwuwalutowe otwierane są:

 • dla określonych par walutowych, m.in.:

- PLN/EUR,
- PLN/USD,
- EUR/PLN,
- USD/PLN,
- EUR/USD,
- USD/EUR,
- PLN/GBP,
- GBP/PLN,
- PLN/CHF,
- CHF/PLN.

 • na okres od 7 do 92 dni.

Inwestycja daje możliwość uzyskania korzystnego oprocentowania, przy założeniu akceptacji ryzyka poniesienia straty, w sytuacji kiedy przewidywania co do zachowania danej pary walut się nie spełnią.

Inwestycja Dwuwalutowa jest propozycją dla osób, które są zainteresowane zmianami zachodzącymi na rynku walutowym, mają wiedzę w zakresie mechanizmów tego rynku  i akceptują ryzyko walutowe związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej.

*Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538.

Inwestowanie w ten produkt wiąże się z ryzykiem rozumianym jako możliwość nieuzyskania zakładanych zysków ale również poniesienia straty, tj. zwrotu kapitału w wysokości niższej od zainwestowanej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego umieszczone są pod poniższym linkiem - Ryzyka związane z Inwestycją Dwuwalutową.

Wyniki historyczne

MiFID - Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są atrakcyjną formą inwestowania środków dla Klientów, którzy nie są ekspertami na rynku kapitałowym lub nie mają czasu na poszukiwanie optymalnych sposobów lokowania środków pieniężnych, a chcieliby je skutecznie pomnażać.

Fundusze inwestycyjne umożliwiają dostosowanie inwestycji do określonego przez Klienta horyzontu czasowego. W zależności od charakteru wybranego funduszu proponują ochronę kapitału, stabilny wzrost lub agresywne inwestowanie.

Za pośrednictwem Private Banking Banku Pekao S.A., jak również we współpracy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Klienci otrzymują dostęp do szerokiej oferty krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych. 

Główne ryzyka towarzyszące inwestycji w fundusze.

Rynek Giełdowy i Pozagiełdowy

Klienci Private Banking dzięki współpracy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. mają dostęp do inwestowania w różnorodne instrumenty finansowe dostępne nie tylko w obrocie na krajowych i zagranicznych rynkach giełdowych, ale również w obrocie pozagiełdowym.

Obok akcji, ETF-ów i kontraktów terminowych, które stanowią przedmiot zainteresowania Klientów świadomych wysokiego ryzyka i możliwości poniesienia strat, ale mających jednocześnie apetyt na duże zyski, dostępne są również zagraniczne i krajowe obligacje skarbowe oraz korporacyjne.

Szeroka oferta instrumentów finansowych, różnorodne typy zleceń możliwych do złożenia na rynku oraz dostęp do licznych opracowań rynkowych i eksperckiej wiedzy pozwalają Klientom na bieżące efektywne zarządzanie własnym portfelem inwestycyjnym.


Inwestowanie na rynku giełdowym i pozagiełdowym wiąże się z ryzykiem rozumianym jako możliwość nieuzyskania zakładanych zysków ale również poniesienia straty, tj. zwrotu kapitału w wysokości niższej od zainwestowanej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego umieszczone są pod linkiem -  Ryzyka związane z rynkiem giełdowym i pozagiełdowym.
Toolbox
  Kontakt
  REGULACJE UE
  Zastrzeżenie
   Zapamiętane skróty
kontakt