O raporcie - Raport MŚP - Bank Pekao S.A.

O raporcie

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7,5 tysiąca firm zatrudniających do 249 osób (99,8% wszystkich aktywnych firm w Polsce). W roku 2018 w raporcie po raz pierwszy znalazły się również firmy średnie, tworząc w ten sposób pełny obraz firm w grupie MŚP.

Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (73 grupy powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro, małe i średnie firmy).

Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje, firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, technologie cyfrowe i w roku 2018 ekspansja zagraniczna. W najnowszym raporcie z roku 2019 tematem specjalnym są inwestycje w rozwój polskich firm, jako rozwinięcie tematu specjalnego z roku 2016.

W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro, małych i średnich firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

INTERAKTYWNY SPIS TREŚCI

Słowo wstępu

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować dziesiątą, jubileuszową edycję „Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce”, przygotowanego przez Bank Pekao S.A.

Podobnie jak w edycji poprzedniej, tak i teraz zdecydowaliśmy się na rozszerzenie raportu o przedsiębiorstwa średnie. Dzięki temu raport Banku Pekao S.A. prezentuje pełen obraz dynamicznie rozwijającego się sektora MŚP w Polsce. Dziesięć lat badań nad sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pozwala nam z pełnym przekonaniem powiedzieć, że znaczenie tych firm dla gospodarki z roku na rok wzrasta. Celem prezentowanego przez nas raportu jest poznanie potrzeb przedsiębiorstw tego sektora. Dzięki pogłębionej analizie Bank Pekao jest w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania takich firm. Tym samym możemy w pozytywny sposób wpływać na gospodarkę naszego kraju. To bowiem właśnie około 2 mln mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dużym stopniu odpowiada za wzrost gospodarczy Polski, tworząc ponad połowę polskiego PKB oraz dając dwie trzecie miejsc pracy.

W tegorocznym badaniu udział wzięło nieomal 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, w tym około sześć tysięcy mikro, około 900 małych oraz około 500 średnich firm. Firmy oceniały swoje zadowolenie w kilkunastu kategoriach, takich jak wynik finansowy, zatrudnienie czy dostępność źródeł zewnętrznego finansowania.

Na podstawie wyników w poszczególnych obszarach obliczony został Ogólny Wskaźnik Koniunktury. Dzięki ankiecie przeprowadzonej na szerokiej, reprezentatywnej grupie firm okazało się, że nastroje przedsiębiorców sektora MŚP są niezwykle optymistyczne, a Ogólny Wskaźnik Koniunktury jeszcze nigdy nie był tak wysoki. Tak pozytywny wynik to zasługa przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw oraz firm średnich, które bardzo dobrze oceniły zarówno ostatnie 12 miesięcy, jak również przewidywaną sytuację w okresie kolejnego roku.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu są inwestycje. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w projekty inwestycyjne angażuje się 52% mikro, małych i średnich firm. Inwestycje są więc wyznacznikiem wzrostu firmy. To dzięki nim przedsiębiorstwa mają szansę się rozwijać i dopasowywać swoją ofertę do potrzeb zmieniającego się rynku. Chęć inwestowania nie zawsze jednak idzie z parze z wiedzą na temat zewnętrznych źródeł finansowania i otwartością na skorzystanie z możliwości, które są oferowane w tym zakresie. A takie zewnętrzne finansowanie, choćby prosty kredyt bankowy, gwarancje czy poręczenia, mogą być szczególnie istotne w przypadku tych mniejszych, często rodzinnych firm. Mimo dynamicznego wzrostu, innowacyjnego podejścia i zaawansowania technologicznego takie firmy są słabsze kapitałowo od większych czy międzynarodowych konkurentów.

Z punktu widzenia Banku Pekao wiedza zdobyta dzięki opracowaniu tego raportu jest nieoceniona. Pozwala nam lepiej dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierając takie firmy mamy też bezpośredni wpływ na kształtowanie rynku i jego rozwój.

Kładąc w tegorocznym raporcie nacisk na zbadanie inwestycji firm z sektora MŚP zwracamy też uwagę na charakterystykę tych inwestycji. Bierzemy pod uwagę jak często firmy inwestują w innowacje, co jest koniecznością by skutecznie konkurować w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Mamy obecnie do czynienia z transformacją niemal wszystkich obszarów gospodarki, co muszą uwzględnić w swoich planach firmy sektora MŚP, w tym również mikrofirmy. Inwestycje w automatyzację procesów, czy szeroko rozumiane nowe technologie, już niebawem nie tylko będą szansą na rozwój i zwiększenie przychodów firmy, ale koniecznością, aby firma była zauważalna na rynku i mogła skutecznie konkurować. Jako jeden z największych i najnowocześniejszych banków w Polsce poprzez ten raport i rozmowę z przedsiębiorcami, chcemy mieć swój czynny udział w ekspansji polskich przedsiębiorstw.

Badanie jest również elementem społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Pekao. Na łamach raportu gościmy artykuły wielu naszych partnerów, którzy oferują wsparcie oraz niezliczone pokłady wiedzy merytorycznej niezbędnej w prowadzeniu i rozwoju działalności firm. Położyliśmy nacisk na to, aby publikacja miała przede wszystkim wymiar praktyczny. Mamy nadzieję, że znajdą w niej Państwo konkretne informacje o tym, jak i w co inwestować, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową.

Życzymy owocnej lektury!

Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Marek Tomczuk
Wiceprezes Zarządu Banku
Pion Bankowości Detalicznej

 

Pobierz ten artykuł

Pobierz

Metodologia badań

Autor:

Jakub Kamiński, Badacz, PBS sp. z o.o.

Celem badania było poznanie opinii właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonawcą badania, podobnie jak w dziewięciu poprzednich latach, była agencja badawcza PBS sp. z o.o.

Narzędziem badawczym był ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu. Zawierał on wystandaryzowane pytania dotyczące określonego problemu lub zagadnienia, uporządkowane w odpowiedniej kolejności i pogrupowane w bloki tematyczne. Kwestionariusz przygotowany został przez Bank Pekao SA i składał się z 72 pytań.

Co roku Respondenci wypowiadają się na temat:

 • oceny sytuacji gospodarczej,
 • sytuacji finansowej,
 • zatrudnienia,
 • dostępności zewnętrznego finansowania,
 • inwestycji,
 • eksportu,
 • innowacyjności,
 • otoczenia biznesu.

 

Co roku poruszany jest też temat dodatkowy. W tym roku jest to blok pytań dotyczący działalności inwestycyjnej.

W większości przypadków respondenci byli pytani o ocenę ostatnich 12 miesięcy (np. „Czy sytuacja Pani / Pana firmy jest obecnie dużo lepsza / lepsza /taka sama /gorsza /dużo gorsza jak roku temu?”) oraz ocenę perspektyw rozwoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy (np. „Czy sytuacja Pani /Pana firmy będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy dużo lepsza /lepsza /taka sama /gorsza /dużo gorsza niż obecnie?”).

Wśród badanych przedsiębiorstw wyróżniono:

 • mikrofirmy – przedsiębiorstwa, w których pracuje maksymalnie dziewięć osób,
 • małe firmy – przedsiębiorstwa, w których zatrudnia się od 10 do 49 pracowników,
 • średnie firmy – przedsiębiorstwa, w których pracuje od 50 do 249 pracowników.

 

Badanie opinii właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zrealizowane zostało w formie wywiadów telefonicznych przeprowadzanych ze studia telefonicznego PBS w Sopocie. Łącznie zrealizowano 7 418 wywiady, z czego 6 009 wywiadów z właścicielami mikrofirm, 907 wywiadów z właścicielami małych firm i 502 z osobami, które reprezentowały średnie firmy. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 2 września do 25 października 2019 roku.

W badaniu zastosowano schemat losowania warstwowego nieproporcjonalnego*. Wybrana metodologia badawcza pozwoliła uzyskać reprezentatywne wyniki badania dla przedsiębiorstw, w których pracuje nie więcej niż 249 osób. Schemat ten umożliwił porównywanie wyników na poziomie grup powiatów (podregiony GUS).

Warstwy zdefiniowane zostały przez następujące zmienne warstwujące:

 • zmienna geograficzna: podregion (72 podregionów NUTS 3),
 • kategoria wielkości zatrudnienia (0–9, 10–49, 50–249 – firmy mikro, małe i średnie),
 • branża (grupy PKD: budownictwo, produkcja, usługi, handel).

 

Dla każdego z elementów zmiennej geograficznej zrealizowano średnio 96 jednostek na każdy podregion (łącznie n = 7 418).

Na poziomie ufności 0,95 ** maksymalny błąd statystyczny dla wartości procentowych wynosi:

 • cały kraj – nie więcej niż ± 1,8 pkt %,
 • na poziomie województwa – około ± 5 pkt %,
 • w podregionie – około ± 10 pkt %.

 

Na poziomie ufności 0,95 maksymalny błąd statystyczny dla wartości indeksów wynosi:

 • cały kraj – nie więcej niż ± 0,5 pkt,
 • na poziomie województwa – około ± 2 pkt,
 • w podregionie – około ± 4 pkt

 

W każdej warstwie geograficznej liczba wywiadów podzielona została nieproporcjonalnie pomiędzy warstwy określone przez wielkość zatrudnienia oraz branżę. Zastosowanie schematu nieproporcjonalnego miało na celu takie skonstruowanie próby, by oprócz wnioskowania na poziomie zmiennej geograficznej (województwa lub podregionu), możliwe było również porównywanie wyników na poziomie czterech głównych branż działalności:

 • produkcja,
 • usługi,
 • handel,
 • budownictwo.

 

Losowanie jednostek odbyło się niezależnie w każdej warstwie, z wykorzystaniem schematu prostego*** z jednakowym prawdopodobieństwem wyboru.

Operat doboru stanowiła komercyjna baza danych, zawierająca informacje geograficzne, administracyjne, teleadresowe, branżę działalności oraz wielkość zatrudnienia.

Za względu na nieproporcjonalny schemat doboru, przed analizą danych struktura próby została dopasowana do struktury populacji. Zastosowano wagę analityczną uwzględniającą:

 • podregion GUS,
 • grupę zatrudnienia,
 • branżę działalności.

 

W pierwszym etapie ważenia na podstawie danych z rejestru REGON określona została struktura populacji ze względu na wspomniane wyżej zmienne. W kolejnym kroku struktura próby została skorygowana, by odzwierciedlała strukturę populacji. Po zastosowaniu wagi możliwe jest wnioskowanie na poziomie całego kraju.

Tabela 1 przedstawia liczbę wywiadów zrealizowanych w poszczególnych województwach, wśród mikro, małych i średnich firm oraz wśród firm z poszczególnych branż.

Tabela 1. Struktura próby

Na potrzeby raportu stworzono indeks (wskaźnik odpowiedzi). Jest on odniesiony do 100. Oznacza to, że 100 jest jego wartością neutralną. Zastosowano następującą skalę wag dla indywidualnych odpowiedzi na pytania:

 • 50 – dużo gorzej,
 • 75 – gorzej,
 • 100 – ani lepiej, ani gorzej,
 • 125 – lepiej,
 • 150 – dużo lepiej.

 

Indeks równy 50 oznacza minimalną (najgorszą możliwą) ocenę. Indeks równy 150 oznacza maksymalną (najwyższą możliwą) ocenę.

W raporcie, na mapach prezentujących wyniki, indeks prezentowany jest jako X/Y, gdzie:

 • X – oznacza indeks za ostatnie 12 miesięcy,
 • Y – oznacza indeks za przyszłe 12 miesięcy.

 

Kolorystyka map odnosi się do różnicy między wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy.

Na mapkach prezentujących wyniki pytań z obszaru otoczenia biznesowego prezentowany jest tylko indeks dla sytuacji teraźniejszej (brak rozróżnienia na ostatnie i przyszłe 12 miesięcy). Wynika to z faktu, iż respondenci oceniali satysfakcję z usług świadczonych obecnie przez instytucje otoczenia biznesowego. Kolorystyka tych map odnosi się do różnicy między indeksem za rok 2019 w poszczególnych podregionach (mapy województw) / województwach (mapa Polski), a wynikiem ogólnym dla całej Polski.

Dodatkowo na mapach prezentowane są słupki w kolorze zielonym, jasno niebieskim, niebieskim, fioletowym, czerwonym oraz pomarańczowym. Oznaczają one średnie z indeksów za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy za rok 2014 (zielony słupek), 2015 (jasno niebieski słupek), 2016 (niebieski słupek), 2017 (fioletowy słupek), 2018 (czerwony słupek) oraz 2019 (pomarańczowy słupek).

 

* W każdej warstwie geograficznej liczba wywiadów podzielona została nieproporcjonalnie pomiędzy warstwy określone przez wielkość zatrudnienia oraz branżę.

** Oznacza to 95% prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru zawiera się ± w granicy błędu statystycznego.

*** Każdy element z operatu losowania ma jednakową szansę znalezienia się w próbie.

Pobierz ten artykuł

Pobierz

Struktura raportu

Tegoroczny Raport składa się z dziesięciu rozdziałów. Poniżej znajdą Państwo krótką charakterystykę poszczególnych części.

ROZDZIAŁ II Metodologia badań – rozdział opisujący metodologię badań prowadzonych wśród właścicieli mikro, małych i średnich firm.

ROZDZIAŁ III Ogólna sytuacja gospodarcza – rozdział prezentujący najważniejsze, istotne z punktu widzenia mikro, małych i średnich firm, dane makroekonomiczne wraz z prognozami na najbliższe miesiące.

ROZDZIAŁ IV Ogólna sytuacja gospodarcza mikro, małych i średnich firm – rozdział prezentujący najważniejsze dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm.

ROZDZIAŁ V Wyniki badania mikro, małych i średnich firm w roku 2019 – poziom ogólnopolski – rozdział zawierający wyniki badań właścicieli mikro, małych i średnich firm, prowadzonych w formie wywiadów telefonicznych. Wyniki badania są prezentowane w formie graficznej (mapy i wykresy) oraz opisowej na poziomie krajowym i wojewódzkim, w podziale na branże (przemysł, budownictwo, handel, usługi), według wielkości firm (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz okresu funkcjonowania na rynku.

ROZDZIAŁ VI Podsumowanie – streszczenie najważniejszych wyników badania.

ROZDZIAŁ VII Inwestycje mikro, małych i średnich firm w rozwój – rozdział składający się z artykułów przygotowanych przez ekspertów Banku oraz partnerów zewnętrznych, które dotyczą inwestycji firm sektora MŚP, pośrednio lub bezpośrednio wpływających na ich rozwój. W rozdziale tym zaprezentowane są także przedsiębiorstwa – klienci Banku Pekao SA, którzy stale rozwijają się poprzez inwestycje.

ROZDZIAŁ VIII Aneks statystyczny – zestawienie wskaźników koniunktury według wielkości przedsiębiorstw, regionu oraz branży – prezentacja wybranych wskaźników koniunktury w poszczególnych województwach – ogólnie i w podziale na mikro i małe przedsiębiorstwa oraz branże (produkcja, usługi, handel, budownictwo).

ROZDZIAŁ IX Aneks statystyczny – wybrane dane społeczno-gospodarcze – rozdział zawiera zestawienie najważniejszych danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, przedstawionych na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim.

ROZDZIAŁ X Wyniki badania mikro i małych firm w roku 2019 – poziom wojewódzki – rozdział zawierający wyniki tegorocznego badania, które są prezentowane w formie graficznej (mapy i wykresy) na poziomie 73 grup powiatów w każdym z 16 województw. Dla każdego z podregionów przedstawione są również najważniejsze dane statystyczne związane z przedsiębiorczością.

Pobierz ten artykuł

Pobierz