Temat specjalny - Raport MŚP - Bank Pekao S.A.

Ekspansja zagraniczna polskich firm w 2019 roku

INTERACTIVE TABLE OF CONTENTS

Wstęp

Co roku w Raporcie, oprócz wyników badania związanych z postrzeganiem otoczenia biznesu, przedstawiamy również artykuły związane z tematem specjalnym, przygotowane przez pracowników Banku Pekao oraz ekspertów zewnętrznych.

Tematem specjalnym tegorocznego Raportu są inwestycje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ich rozwój, a główna uwaga ekspertów skupiona została na analizie obszarów do rozwoju oraz sposobach, narzędziach i instrumentach, dzięki którym przedsiębiorcy mogą unowocześnić i poszerzyć swoją działalność.

Niniejszy rozdział rozpoczynamy analizą wyników ankiety związaną z tematem specjalnym, przeprowadzoną przez Tomasza Kierzkowskiego, który jest zaangażowany w tworzenie Raportu od jego pierwszej edycji. W kolejnych wydaniach Raportu prezentujemy różny zakres zagadnień związanych z tematem specjalnym. Tematyka inwestycji w mikro i małych firmach poruszana była w Raporcie MŚP w roku 2016, natomiast ankieta w najnowszej edycji Raportu uwzględnia dodatkowo spółki średnie oraz została wzbogacona i rozbudowana o zagadnienia ważne dla biznesu dziś, w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Aby lepiej zrozumieć niektóre tendencje w inwestycjach oraz zagłębić się w ich strukturę, Jakub Kamiński z firmy badawczej PBS sp. z o.o. dokonał segmentacji zebranych w najnowszej edycji Raportu wyników.

Inwestycje odgrywają kluczową rolę dla potencjału wzrostu nie tylko w przypadku pojedynczej firmy, ale przede wszystkim całej gospodarki. Adam Antoniak z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao w swoim artykule podkreśla rolę inwestycji w perspektywie makroekonomicznej oraz kierunki ich rozwoju.

Inwestycje w firmach rozumiane są najczęściej jako zakup środków trwałych – budynków, urządzeń, maszyn, pojazdów. Czy w dobie przemysłu 4.0 i ciągłego postępu technologicznego same inwestycje w urządzenia i maszyny są wystarczające? O założeniach odpowiedniej strategii transformacji cyfrowej firmy oraz roli zmian i rozwoju  w obszarze technologicznym, procesowym i organizacyjnym przedsiębiorstw pisze dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr hab. Renata Włoch oraz Satia Rożenek z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego.

W realizacji inwestycji kluczowe jest ich finansowanie oraz instrumenty wsparcia. Jolanta Ciskowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Pionie MŚP Banku Pekao pisze o tym, co może wpłynąć na decyzję inwestycyjną przedsiębiorcy i jaką rolę w inwestycjach małych i średnich firm pełni Bank Pekao, natomiast Paweł Lewiński z Biura Zarządzania i Rozwoju Biznesu Klienta Biznesowego w Banku Pekao prezentuje najbardziej popularne przykłady wparcia dla mikroprzedsiębiorstw.

O tym, jaka jest rola leasingu w polskiej gospodarce, co dziś można leasingować, kto może ubiegać się o leasing, czym różni się leasing operacyjny od finansowego, jak i o wielu innych tematach związanych z alternatywnym dla kredytów finansowaniem inwestycji w firmie piszą w swoim artykule przedstawiciele „Pekao Leasing” sp. z o.o. – Maciej Kijo, Członek Zarządu w obszarze zarządzania ryzykiem, Bartosz Węsierski, Członek Zarządu w obszarze finansowania i operacji, oraz ­Paweł Strzelczyk, Dyrektor Biura Innowacji i Produktów.

Z kolei Michał Mańczak, Dyrektor Sprzedaży MŚP w Pekao Faktoring sp. z o.o., zwraca uwagę na bardzo istotną rolę faktoringu we wdrożeniu, rozwoju oraz utrzymaniu inwestycji, jak również finansowaniu bieżącej działalności.

Dynamiczny rozwój sektora MŚP oraz dobra kondycja polskiej gospodarki sprawiają, że firmy coraz częściej decydują się na sięganie po kredyt bankowy w celu finansowania inwestycji. O tym, jak uporać się z brakiem wystarczających zabezpieczeń do kredytu pisze Michał Domański z Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao. Z kolei ­ Wojciech Głowacki, z tego samego Biura, podpowiada jak pozyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej.

Eksport bardzo często określany jest jako koło zamachowe polskiej gospodarki. Prędzej czy później, na pewnym etapie rozwoju, większość przedsiębiorstw rozważa decyzję o wyjściu na rynki zagraniczne. Agnieszka Durlej, Dyrektor Biura Sprzedaży Rynków Finansowych w Banku Pekao podpowiada od czego zacząć ekspansję zagraniczną i gdzie szukać fachowej porady w tym zakresie.

Jakub Fulara, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao zwraca uwagę na istotne zmiany w regulacjach dotyczących instalowania fotowoltaiki oraz pisze o tym, jak zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną. Natomiast w kolejnym artykule przedstawia alternatywny sposób finansowania inwestycji, jakim jest crowdfunding.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jak działają, kto może, a kto musi z nich korzystać i jakie przynoszą korzyści, przedstawia w swoim artykule Jacek Janiuk, Prezes Zarządu Pekao TFI S.A.

Na zakończenie tego rozdziału zaprezentowane zostały sylwetki przedsiębiorców – klientów Banku Pekao, którzy swój rozwój zawdzięczają m.in. wdrożeniu nowych inwestycji. W wywiadach przedsiębiorcy opowiadają przede wszystkim o korzyściach z wprowadzonych przez nich rozwiązań, zwracając jednocześnie uwagę na  bardzo ważną kwestię dobrego planowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

 

 

Pobierz artykuł

Pobierz

Inwestycje w rozwój mikro, małych i średnich firm.

Autor:
Tomasz Kierzkowski, Konsultant

Począwszy od roku 2011 każdy kolejny Raport był poświęcony szerzej jednemu tematowi, który ma duże znaczenie dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wybór tematu specjalnego oznacza nie tylko przygotowanie specjalistycznych artykułów dotyczących tego zagadnienia, ale także dodanie do ankiety kilku pytań, które w pogłębiony sposób pozwalają na ocenę zjawiska będącego w danym roku przedmiotem szczególnego zainteresowania. W tym roku tematem specjalnym są inwestycje polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ich rozwój. Podobny temat - inwestycje w mikro i małych firmach, pojawił się już w roku 2016. Wówczas był on potraktowany bardzo szeroko, zarówno jako inwestycje w środki trwałe, jak również inwestycje w kapitał ludzki. W najnowszej edycji Raportu nacisk jest położony przede wszystkim na aspekty związane z podejmowaniem decyzji o inwestycjach w firmie oraz wyniki inwestycji i jak one wpływają na rozwój firmy.

Wybór tegorocznego tematu specjalnego nie jest przypadkowy. Jako jedna ze składowych produktu krajowego brutto, inwestycje są kluczowe z punktu widzenia tempa rozwoju polskiej gospodarki oraz budowania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej. W ostatnim czasie silnik inwestycyjny funkcjonował trochę poniżej oczekiwań, a w sytuacji potencjalnego osłabienia konsumpcji będzie on niezmiernie istotny dla podtrzymania wzrostowych tendencji w rodzimej gospodarce.

Wiele mówi się o pułapce średniego rozwoju, w której może znaleźć się Polska po okresie nieprzerwanego wzrostu od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Jednym z narzędzi, które mają umożliwić poradzenie sobie z tym problemem są właśnie inwestycje. Bez intensywnego zaangażowania w najnowocześniejsze rozwiązania trudno będzie polskim firmom wejść na wyższy poziom rozwojowy i konkurować na rynkach międzynarodowych w sytuacji, gdy niskie koszty pracy w Polsce przechodzą powoli do przeszłości. W takiej sytuacji najważniejszą przewagą konkurencyjną staje się jakość produktów i usług, którą trudno osiągnąć bez znaczących nakładów inwestycyjnych.

Dochodzi do tego sygnalizowany już we wcześniejszym rozdziale Raportu problem braku rąk do pracy, który zgodnie z prognozami demograficznymi będzie się jedynie pogłębiać. W naturalny sposób jednym z remediów są inwestycje w nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na automatyzację czynności obecnie wykonywanych przez pracowników.

Inwestycjom sprzyja także otoczenie makroekonomiczne. Bardzo dobry dostęp do finansowania zewnętrznego - kredytu czy leasingu, możliwość skorzystania z licznych programów krajowych i unijnych ukierunkowanych na wsparcie inwestycji, jak również przyjęte w ostatnich latach rozwiązania podatkowe, promujące innowacje w przedsiębiorstwach, tworzą bardzo dobre warunki dla inwestowania w nowoczesne technologie przez mikro, małe i średnie firmy.

O tym, jak wygląda rzeczywisty obraz inwestycyjny w sektorze MŚP po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonych przez niemal 7,5 tysiąca respondentów, przekonają się Państwo na kolejnych stronach tego rozdziału.

 • Liczba inwestujących firm

  • Ponad 50% mikro i małych firm realizowało projekty inwestycyjne w ostatnim roku

   Rok 2019 okazał się rekordowy pod względem odsetka mikro i małych firm ponoszących wydatki inwestycyjne w okresie ostatnich 12 miesięcy. Aż 51,8% przedsiębiorców realizowało w ciągu ostatniego roku projekty inwestycyjne. To o ponad 3 punkty procentowe więcej niż w najlepszym do tej pory roku 2017 (Wykres 82).

    

   Wykres 82. Odsetek firm ponoszących wydatki inwestycyjne w okresie ostatnich 12 miesięcy w  latach 2010-2019 (wyrażone w %)

   Drugi rekord dotyczy inwestycji w firmach działających na rynkach międzynarodowych. Inwestycje w tej grupie firm  potwierdziło prawie 64% ankietowanych, co  także jest najlepszym wynikiem w historii, wyższym o prawie 2 punkty procentowe od osiągnięcia z roku 2017.

   Przedsiębiorcy wykorzystali więc okres bardzo dobrej koniunktury i na znacznie większą skalę niż do tej pory wdrażali projekty inwestycyjne.

   Prawie we wszystkich regionach inwestowało więcej niż 50% przedsiębiorstw

   W przeciwieństwie do ubiegłorocznego badania, nie wystąpiły zbyt duże różnice w odsetku inwestujących firm pomiędzy województwami (Mapa 32). Oznacza to, że przedsiębiorstwa ze  wszystkich polskich regionów w większym niż do tej pory stopniu zaangażowały się w działania inwestycyjne. Najlepiej świadczy o tym fakt, że we wszystkich województwach wskaźnik inwestycji był lepszy niż w roku 2018.

    

   Mapa 32. Ponoszenie przez firmy wydatków inwestycyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy w  podziale na województwa (wyrażone w %)

   Najwięcej przedsiębiorstw, które w ostatnich 12 miesiącach poniosły wydatki na inwestycje było w województwach lubuskim i podkarpackim (56%) oraz śląskim i lubelskim (55%). Aż w 13 regionach odsetek inwestujących firm był większy od 50%.

   Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw, które w ostatnim roku realizowały projekty inwestycyjne wystąpił w województwach mazowieckim (47%) oraz małopolskim i warmińsko-mazurskim (48%). Dla porównania w roku 2018 odsetek przedsiębiorstw inwestujących w najlepszym i najsłabszym województwie wynosił odpowiednio 53% (podlaskie) i 36% (mazowieckie).

   Zwiększyła się także liczba inwestujących firm w poszczególnych branżach

   Wzrosty w stosunku do ubiegłorocznego badania zanotowano także w układzie branżowym. Odsetek inwestujących przedsiębiorstw najbardziej zwiększył się w usługach (z 44% do 55%). Liderem inwestycyjnym pozostała branża budowlana (57%), ale niewiele gorsze wyniki wystąpiły w usługach oraz produkcji (Wykres 83). Tradycyjnie najsłabiej wskaźnik ten przedstawia się w grupie firm handlowych (44%).

    

   Wykres 83. Ponoszenie przez firmy wydatków inwestycyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy w podziale na branże (wyrażone w %)

   W roku 2020 odsetek firm realizujących projekty inwestycyjne ma szanse się zwiększyć

   Prognozy na rok 2020 są nieco gorsze niż faktyczne wyniki za rok 2019 – 49% firm mikro, małych i średnich deklaruje poniesienie wydatków na inwestycje w roku 2020. Warto jednak podkreślić, iż co roku rzeczywisty odsetek inwestujących przedsiębiorstw był wyższy od prognoz z roku poprzedniego. Rok temu inwestycje w okresie kolejnych 12 miesięcy zapowiadało 38% ankietowanych mikro, małych i średnich firm, a faktycznie zrealizowało je o 14 punktów procentowych więcej przedsiębiorstw. Zakładając, że podobna zasada obowiązywać będzie także w roku przyszłym, przy 49% firm deklarujących wydatki inwestycyjne w kolejnych 12 miesiącach w tegorocznym badaniu, rzeczywisty odsetek takich przedsiębiorstw może zwiększyć się do 60%.

   Duże wzrosty odsetka inwestujących mikro i małych firm, rozczarowujące dane dla średnich przedsiębiorstw

   Rekordowy odsetek inwestujących mikro i małych przedsiębiorstw jest przede wszystkim zasługą tej pierwszej grupy przedsiębiorstw. W porównaniu z rokiem 2018 procent mikrofirm, które w okresie ostatnich 12 miesięcy poniosły wydatki inwestycyjne zwiększył się z 45% do 52% (Wykres 84). W podobnej skali urósł także odsetek małych firm, które zrealizowały projekty inwestycyjne (z 56% do 62%).

    

   Wykres 84. Ponoszenie przez firmy wydatków inwestycyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy w podziale na wielkość firmy (wyrażone w %)

   Niespodzianką może być duży spadek inwestycji w grupie średnich przedsiębiorstw – odsetek inwestujących firm spadł z 73% do 62%. Co gorsza, jedynie 40% tych firm zadeklarowało poniesienie wydatków inwestycyjnych w kolejnych 12 miesiącach. Jest to o tyle niepokojące, że oczekiwany boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw musi bazować na projektach wdrażanych w większych firmach, które mają znacznie większy potencjał do generowania takich inwestycji. Warto przypomnieć, że w roku 2017 wartość brutto środków trwałych w średnich przedsiębiorstwach (384 mld zł) była o 90 mld większa od analogicznego wskaźnika dla mikroprzedsiębiorstw. Przy tak dużym majątku, choćby ze względu na konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych, odsetek inwestujących średnich przedsiębiorstw powinien być znacznie większy.

   Grupa 34% badanych firm wdrażała i planuje wdrażać projekty inwestycyjne

   Zgodnie z przedstawionymi powyżej wynikami badania, w okresie ostatnich 12 miesięcy projekty inwestycyjne wdrożyło 52% firm, natomiast plany inwestycyjne na kolejny rok ma 49% badanych przedsiębiorstw. Najbardziej aktywnymi inwestorami jest grupa 34% badanych firm, które wdrożyły inwestycje w ostatnim roku i planują realizować kolejne w roku 2020 (Wykres 85). Pozostałe 66% firm to przedsiębiorstwa, które albo wdrożyły inwestycje w ostatnich 12 miesiącach, albo dopiero planuje takie inwestycje w roku 2020 albo w ogóle nie inwestowało ani nie zamierza inwestować.

    

   Wykres 85. Firmy aktywne inwestycyjnie według województw, branż oraz wielkości firmy (wyrażone w %)

   Nie ma wielkich różnic w poziomie aktywności inwestycyjnej na poziomie województw, branż czy poszczególnych grup wielkościowych przedsiębiorstw. Udział firm aktywnych inwestycyjnie waha się od 29% w województwie małopolskim do 40% w województwie podlaskim. W układzie branżowym jedynie handel odstaje od pozostałych gałęzi gospodarki pod względem odsetka przedsiębiorstw inwestujących w ostatnich i przyszłych 12 miesiącach. Różnice pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami nie są większe niż 3 punkty procentowe.

   Innowacyjne firmy nie zawsze inwestują

   Zaskoczeniem może być fakt, że przedsiębiorstwa które zadeklarowały wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej w okresie ostatnich 12 miesięcy niekoniecznie ponosiły w związku z tym wydatki inwestycyjne. Jak pokazuje Wykres 86, z inwestycjami powiązanych było 68% innowacji produktowych oraz 76% innowacji procesowych.

    

   Wykres 86. Odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe lub procesowe i ponosiły wydatki inwestycyjne

 • Przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych

  • Firmy decydują się inwestować, aby poprawić efektywność oraz unowocześnić infrastrukturę

   Przedsiębiorcy, którzy realizowali projekty inwestycyjne w okresie ostatnich 12 miesięcy lub zamierzają takie projekty wdrażać w kolejnym roku byli pytani o główne przyczyny, dla których zdecydowali się na ich rozpoczęcie. Przedsiębiorcy mieli do wyboru kilka odpowiedzi, a ponieważ mogli wskazać więcej niż jedną, słupki na Wykresie 87 nie sumują się do 100%.

    

   Wykres 87. Główne przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy według wielkości firmy (wyrażone w %).

   Porównując oba wykresy, widać że niezależnie od tego, czy mowa jest o inwestycjach już zrealizowanych czy tych, które dopiero są w planach na najbliższe miesiące, powody ich realizacji są niemal identyczne. Różnice są zasadniczo niewielkie, a niektóre z nich zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału. Taki obraz oznacza stabilność warunków, w jakich funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa, co wcześniej potwierdzały choćby odpowiedzi na pytania wchodzące w skład Ogólnego Wskaźnika Koniunktury.

   Jakie są zatem główne przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych? Na pierwszym miejscu jest poprawa efektywności (57%). Podejmowane przez przedsiębiorców inwestycje mają zatem na celu wprowadzenie pewnych zmian ulepszających działalność firmy, które w efekcie mają prowadzić do korzystnych efektów w postaci na  przykład zwiększenia przychodów czy poprawy rentowności biznesu. Przedsiębiorcy dostrzegają pewne niedoskonałości czy braki w swoich przedsiębiorstwach i poprzez inwestycje starają się je eliminować. Odpowiedź ta w jakimś stopniu koresponduje też z ograniczaniem kosztów produkcji, którą jako przyczynę projektów inwestycyjnych wskazało 12% respondentów.

   Bodźcem mobilizującym do podejmowania projektów inwestycyjnych jest także zużycie wykorzystywanej w firmie infrastruktury i konieczność jej wymiany (35%). Jak to zostało przedstawione w rozdziale IV, w roku 2017 średnie zużycie środków trwałych wynosiło od 40% w mikro firmach do 46% w średnich firmach. Oczywiste zatem, że spora liczba inwestycji jest wdrażana ze względu na wiek infrastruktury, która wymaga modernizacji.

   Odsetek deklaracji rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Uprzedzając dane, które pojawią się w dalszej części tego rozdziału, 34% zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach inwestycji miało charakter – w całości lub częściowo – odtworzeniowy, co pokrywa się z deklaracjami przedsiębiorców odnośnie genezy inwestycji.

   Na  trzecim miejscu wśród przyczyn realizacji projektów inwestycyjnych znalazło się unowocześnienie oferty produktowej (29%). Innymi słowy chodzi o innowację produktową, która była omówiona w Rozdziale V. Warto przypomnieć, że wdrożenie innowacji produktowych w okresie ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 28% mikro i małych firm. Przedsiębiorcy, przede wszystkim mikro i mali, chcą poprawiać swoje produkty i usługi, a jedną z dróg do osiągnięcia tego celu są inwestycje. Unowocześnienie oferty produktowej jedynie w niewielkim stopniu motywowało do inwestycji średnie przedsiębiorstwa.

   O dobrej sytuacji na krajowym rynku świadczą nie tylko bardzo wysokie wartości indeksów, wchodzących w skład Ogólnego Wskaźnika Koniunktury, ale także fakt, że 27% ankietowanych przedsiębiorców podejmowało w okresie ostatnich 12 miesięcy projekty inwestycyjne ze względu na popyt na usługi i produkty ze strony odbiorców krajowych. Zaskoczeniem jest niewielka, bo zaledwie 7% grupa przedsiębiorstw, których inwestycje były motywowane popytem za granicą. Taka sytuacja może mieć oczywiście swoje negatywne konsekwencje, kiedy popyt krajowy będzie malał, a firmom, które zaniedbały w okresie koniunktury kontrahentów zagranicznych, trudniej będzie plasować swoje produkty czy usługi na rynkach zagranicznych. Dotyczy to zwłaszcza średnich firm, które w znacznie mniejszym stopniu niż firmy mikro są obecnie motywowane do  inwestycji popytem ze strony klientów zagranicznych.

   Dla 19% inwestycji zrealizowanych w ostatnim roku uzasadnieniem była konieczność poprawy wydajności pracowników. W związku z rosnącym z każdym rokiem z przyczyn demograficznych problemem braku rąk do  pracy, można zakładać, że coraz większa liczba przedsiębiorstw będzie starała się rozwiązywać ten problem przy pomocy inwestycji.

   Dobra sytuacja finansowa (18%) oraz dobra dostępność finansowania zewnętrznego (7%) pozwala firmom z jednej strony angażować w finansowanie inwestycji środki generowane z bieżącej działalności, z drugiej strony umożliwia sięganie do zewnętrznych źródeł finansowania, które są oferowane przez dobrze funkcjonujący rynek finansowy.

   Różnice pomiędzy branżami są niewielkie. Wyróżnia się jedynie branża produkcyjna, która w dużo większym stopniu niż pozostałe była motywowana do inwestycji koniecznością ograniczenia kosztów oraz popytem za granicą.

   Tak jak wcześniej wspomniano, nie znajdujemy większej różnicy pomiędzy przyczynami skutkującymi realizacją projektów inwestycyjnych w okresie ostatnich i przyszłych 12 miesięcy. Na większą uwagę zasługują jedynie dwie kategorie. W kolejnym roku w dużo mniejszym stopniu przedsiębiorcy będą motywowani do inwestowania koniecznością wymiany przestarzałych środków trwałych (spadek odsetka wskazań o 7 punktów procentowych). Z kolei istotnie wzrośnie znaczenie popytu na rynku krajowym (z 27% do 37%) – przedsiębiorcy zakładają zatem, że dobra sytuacja gospodarcza utrzyma się w kolejnych latach i w tym celu będą inwestować, aby zwiększyć produkcję czy zdolności świadczenia usług.

 • Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne

  • W poprzednim podrozdziale przedsiębiorcy, którzy realizowali projekty inwestycyjne w okresie ostatnich 12 miesięcy byli proszeni o wskazanie przyczyn wdrożenia tych konkretnych inwestycji. Dodatkowo firmom tym zadano także bardziej generalne pytania o czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu procesu wdrażania inwestycji.

   Czynniki te zostały podzielone na trzy grupy:

   • Czynniki popytowe (np. bogacenie się społeczeństwa, nowe rynki zbytu, zapotrzebowanie sezonowe),
   • Czynniki finansowe (np. dostępność zewnętrznych źródeł finansowania) oraz
   • Czynniki techniczne (np. rozwój technologii, dostęp do wykwalifikowanych technicznie pracowników i ich stosunek do nowych technologii).

   Przedsiębiorcy mieli wskazać, czy dany czynnik (zdecydowanie) „zachęca do inwestowania”, (istotnie) „ogranicza inwestowanie” czy „nie ma wpływu”.

   Okazuje się, że rynek i związany z nim popyt na produkty i usługi firmy są w opinii przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem, wpływającym na decyzje inwestycyjne (Wykres 88). Przedsiębiorcy obserwują uważnie rynek, zachowania swoich obecnych i potencjalnych klientów, ich oczekiwania oraz krytyczne uwagi, śledzą otoczenie gospodarcze i jego wpływ na docelową grupę odbiorców, przyglądają się także działaniom konkurencji. Kiedy widzą, że dla zaspokojenie istniejącego lub oczekiwanego popytu konieczne jest przeprowadzenie określonych inwestycji, podejmują odpowiednie decyzje w tym zakresie.

    

   Wykres 88. Wpływ czynników popytowych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych (wyrażone w %)

   Drugim czynnikiem, który kształtuje decyzje inwestycyjne, są kwestie techniczne (Wykres 90). Właściciele firm na co dzień są w stanie ocenić przydatność wykorzystywanych środków trwałych z punktu widzenia osiągania celów biznesowych. Mając kontakty z firmami ze swojej branży widzą także rozwiązania stosowane przez konkurentów i mogą ocenić, w jakim stopniu te rozwiązania są lepsze lub gorsze od tych wykorzystywanych we własnym przedsiębiorstwie. Wreszcie śledzą nowe rozwiązania pojawiające się na rynku i jeśli spełniają one oczekiwania przedsiębiorcy, podejmuje on decyzję o ich implementacji do własnego biznesu.

    

   Wykres 89. Wpływ czynników finansowych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych (wyrażone w %)

   Na samym końcu z punktu widzenia istotności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych są kwestie finansowe (Wykres 89). Po dokonaniu starannego rozpoznania popytu na własne produkty i usługi, często również na rynku zagranicznym i oszacowaniu potencjalnego rynku zbytu dla nowej lub ulepszonej dzięki inwestycjom oferty, następnie po przeanalizowaniu kwestii technicznych związanych z możliwością dostosowania technologii do specyfiki swojej firmy i osiągnięcia planowanych celów biznesowych, dopiero w ostatnim kroku przedsiębiorca analizuje możliwości finansowe realizacji planów inwestycyjnych.

    

   Wykres 90. Wpływ czynników technicznych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych (wyrażone w %)

   Oczywiście w praktyce każdy z tych elementów jest zapewne rozpatrywany równolegle, a opowiedziana powyżej historia miała na celu lepsze zobrazowanie wyników badania. Niemniej jednak w opinii przedsiębiorców kwestia popytu na oferowane przez firmę produkty czy usługi jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu projektu inwestycyjnego.

   Problem przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych był poruszony w dwóch pytaniach dotyczących wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na podejmowanie decyzji o inwestycjach.

   Rodzaje czynników wpływających na podjęcie decyzji o inwestycjach

   Przedsiębiorcom, którzy zrealizowali projekty inwestycyjne w okresie ostatnich 12 miesięcy odczytano kilkanaście czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na decyzje inwestycyjne. Właściciele firm mieli wskazać te, które ich zdaniem taki wpływ rzeczywiście mają.

   Omawianie wyników rozpoczniemy od 10 czynników zewnętrznych (Wykres 91). Ponownie potwierdzona została teza, że popyt na produkty i usługi przedsiębiorstwa jest najważniejszym motywatorem inwestycyjnym. Taką odpowiedź wybrało bowiem 63% wszystkich ankietowanych przedsiębiorców.

    

   Wykres 91. Czynniki zewnętrzne wpływające na decyzje inwestycyjne (wyrażone w %)

   Często zapotrzebowanie na ofertę przedsiębiorcy wynika nie tylko z jej jakości czy ceny, ale także z działań konkurentów. Dlatego nie powinno zaskakiwać, że 32% respondentów wskazało, że zachowania obecnych lub potencjalnych konkurentów mają wpływ na ich decyzje inwestycyjne.

   Kolejne trzy czynniki zewnętrzne: 1. ogólną sytuację gospodarczą, klimat inwestycyjny (25%), 2. stabilizację społeczno-polityczną (18%) oraz 3. politykę państwa (16%) można syntetycznie określić jako warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Biznes lubi przewidywalność i stabilność otoczenia, w którym funkcjonuje, dlatego częste i zaskakujące zmiany w tym otoczeniu negatywnie wpływają na skłonność przedsiębiorców do inwestowania.

   W kontekście tematu specjalnego tegorocznego Raportu, czyli inwestycji, warto także podkreślić, że rozwój gospodarki cyfrowej i związany z tym dostęp do informacji okazał się istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne dla 16% przedsiębiorców. Zaskakujące może być to, że odpowiedź taką wskazało jedynie 4% średnich firm, dla których ten akurat czynnik powinien być znacznie istotniejszy, biorąc pod uwagę proporcjonalny do wielkości przedsiębiorstwa wpływ informacji na ich funkcjonowanie.

   W przypadku czynników wewnętrznych wpływających na decyzje inwestycyjne, przedsiębiorcy mieli możliwość wyboru z sześciu odpowiedzi (Wykres 92). Różnice pomiędzy poszczególnymi czynnikami wewnętrznymi były znacznie mniejsze niż dla czynników zewnętrznych.

    

   Wykres 92. Czynniki wewnętrzne wpływające na decyzje inwestycyjne (wyrażone w %)

   Z badań wynika, że najważniejszym czynnikiem wewnętrznym skłaniającym przedsiębiorcę do inwestycji jest krytyczna ocena wewnętrznych zasobów: ich wielkości, produktywności czy zyskowności. Przedsiębiorca jest w stanie ocenić, czy zasoby, którymi dysponuje, pozwalają na osiągnięcie zaplanowanych celów biznesowych. Jeśli wynik tej analizy jest negatywny, dla 45% respondentów oznacza to konieczność wdrożenia projektu inwestycyjnego.

   Każda inwestycja wiąże się z nakładami finansowymi, dlatego kolejnym, najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców czynnikiem wpływającym na decyzję inwestycyjną jest dysponowanie wolnymi środkami (40%). Często ograniczenia w tym zakresie zmuszają właścicieli firm do inwestowania w mniejszej skali lub w innym niż to pierwotnie zakładano zakresie.

   Prawie 1/3 ankietowanych firm traktuje inwestycje jako warunek dostosowania się do zmiennego otoczenia. Warto zwrócić uwagę na dużą rozbieżność ocen pomiędzy mikro i średnimi firmami. O ile ten czynnik jest istotny dla najmniejszych firm (32%), które znacznie częściej i szybciej muszą dostosowywać się do zmian, a jednocześnie ze względu na swą wielkość mają dużo większą zdolność adaptacyjną niż większe firmy, o tyle jest on praktycznie nieistotny w przypadku średnich przedsiębiorstw (7%).

   Często decyzje inwestycyjne wynikają z charakteru samego przedsiębiorcy – jego skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego oraz zdolności do przygotowania i wdrożenia projektu inwestycyjnego (29%). Zdolność i skłonność do inwestowania może być także powiązana z obowiązującą w firmie kulturą organizacyjną oraz stosowanym systemem zarządzania. Na ten aspekt wskazało 24% ankietowanych.

   Uwzględniając łącznie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mające wpływ na decyzje inwestycyjne, najważniejsze są:

   • popyt na produkty i usługi firmy,
   • wielkość, produktywność i zyskowność własnych zasobów firmy oraz
   • dysponowanie wolnymi środkami, które można przeznaczyć na inwestycje.
 • Przyczyny braku wydatków inwestycyjnych

  • Brak potrzeb najczęstszym powodem braku wydatków inwestycyjnych

   Przedsiębiorstwa, które w okresie ostatnich 12 miesięcy zaniechały realizacji projektów inwestycyjnych lub nie planują ich w kolejnym roku, były pytane o przyczyny anulowania inwestycji.

   Podobnie jak miało to miejsce w przypadku niefinansowania bieżącej działalności gospodarczej środkami zewnętrznymi (por. część 5, Rozdział V), najczęstszą przyczyną braku wydatków inwestycyjnych w poprzednich 12 miesiącach (69%) był brak potrzeb w tym zakresie (Wykres 93). Taką odpowiedź najczęściej wskazywali przedsiębiorcy z województwa opolskiego (85%), przedstawiciele branży usługowej (75%) oraz mikroprzedsiębiorstwa (69%).

    

   Wykres 93. Przyczyny nieponoszenia przez firmy wydatków inwestycyjnych w podziale na  wielkość przedsiębiorstwa (wyrażone w %)

   Kolejne przyczyny rezygnowania firm z projektów inwestycyjnych, w czasie ostatnich 12 miesięcy, miały podobny odsetek wskazań. Akcentowano niepewną sytuację zewnętrzną (17%) oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa uniemożliwiającą realizację inwestycji (16%). Niestabilna sytuacja zewnętrzna budziła obawy przedsiębiorców z województwa wielko­polskiego (22%), właścicieli firm produkcyjnych (21%) oraz małych przedsiębiorstw (22%). Z kolei niekorzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, to powód dla którego zaniechano inwestycji w firmach z regionu lubuskiego (24%), branży produkcyjnej (21%) oraz w przedsiębiorstwach średniej wielkości (29%).

   Brak możliwości zastosowania finansowania zewnętrznego, pokrywającego koszty inwestycji, był powodem dla którego w ostatnich 12 miesiącach nie inwestowano w  7% firm.

   W roku 2020 decyzje inwestycyjne będzie utrudniać niepewna sytuacja zewnętrzna

   Ankietowane przedsiębiorstwa prognozują, że w najbliższym roku brak potrzeb będzie w dalszym ciągu najważniejszą przyczyną zaniechania wydatków inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo przedsiębiorcy obawiają się niepewnej sytuacji zewnętrznej (23% wskazań, wobec 17% w okresie ostatnich 12 miesięcy). Kolejne artykułowane przyczyny, jak: sytuacja finansowa firmy, czy brak możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego, były wskazywane znacznie rzadziej (podało je odpowiednio: 15% i 5% badanych).

 • Przedmiot wydatków inwestycyjnych

  • Mikroprzedsiębiorstwa inwestowały najczęściej w wyposażenie, narzędzia i przyrządy, maszyny i urządzenia oraz środki transportu

   Struktura wydatków inwestycyjnych pozostaje od lat niemal niezmienna, a różnice w procentowym udziale poszczególnych typów inwestycji w kolejnych latach są niewielkie.

   Tradycyjnie najpopularniejsze są inwestycje w wyposażenie, narzędzia i przyrządy (Wykres 94). W okresie ostatnich 12 miesięcy ten rodzaj inwestycji wskazało 54% mikro i małych przedsiębiorstw (wobec 55% w roku ubiegłym). Wydatki, których celem było wyposażenie firmy w narzędzia i przyrządy, były szczególnie często deklarowane przez firmy z województwa małopolskiego i podkarpackiego (59%) oraz przedsiębiorstwa z branży usługowej (57%).

    

   Wykres 94. Przyczyny wydatków inwestycyjnych w ostatnich 12 miesiącach w podziale na branże (wyrażone w %)

   Drugim, najczęściej wskazywanym rodzajem wydatków inwestycyjnych był zakup maszyn i urządzeń. Ten typ inwestycji podało 46% ankietowanych właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw (40% w roku 2018), 55% firm z województwa zachodniopomorskiego oraz 69% przedstawicieli branży produkcyjnej.

   Co trzecie przedsiębiorstwo zainwestowało w okresie ostatnich 12 miesięcy w środki transportu. Dokładnie taki sam wynik odnotowaliśmy w roku 2018. Ten rodzaj inwestycji był szczególnie popularny w firmach z województwa opolskiego (46%) oraz w firmach branży budowlanej (39%).

   Pozostałe rodzaje wydatków inwestycyjnych były znacznie rzadziej wskazywane przez respondentów. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem zmniejszył się odsetek firm wydających na reklamę i marketing (15% wobec 20% rok temu), szkolenia dla pracowników (odpowiednio 8% i 12%) oraz zatrudnienie nowych pracowników (spadek z 8% do 4%). Nieznacznie wzrósł procent przedsiębiorstw deklarujących wydatki inwestycyjne na budynki i budowle (z 12% do 14%) oraz wartości niematerialne i prawne (z 7% do 9%). Wydatki przeznaczone na technologie były ograniczone – ten rodzaj inwestycji wskazało zaledwie 6% respondentów.

   Małe i średnie firmy częściej inwestują w pracowników oraz wartości niematerialne i prawne

   Ze względu na ilość mikroprzedsiębiorstw w całej badanej próbie, wyniki badania w tej grupie mają zawsze bardzo duży wpływ na rezultaty dla populacji mikro i małych firm.. Warto natomiast podkreślić, że w przypadku rodzaju wydatków inwestycyjnych, wyniki dla mikrofirm różnią się dość znacznie od pozostałych dwóch grup przedsiębiorstw (Wykres 95).

    

   Wykres 95. Przyczyny wydatków inwestycyjnych w ostatnich 12 miesiącach w podziale na wielkość firmy (wyrażone w %)

   Małe oraz średnie przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w maszyny i urządzenia (odpowiednio 57% i 72% wobec 45% dla mikrofirm), nie zaś w wyposażenia, narzędzia i przyrządy. Znacznie powszechniejsze są także w tej grupie inwestycje w zatrudnienie nowych pracowników (3% w mikrofirmach, 15% w małych i 22% w średnich), szkolenia dla pracowników (odpowiednio 8%, 17% i 20%) oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne (9% dla mikroprzedsiębiorstw, 13% dla małych przedsiębiorstw oraz 18% dla średnich firm).

   W roku 2020 więcej firm powinno inwestować w budynki i budowle, zatrudnienie nowych pracowników oraz grunty

   W okresie kolejnych 12 miesięcy powinien zmniejszyć się odsetek mikro i małych przedsiębiorstw inwestujących w wyposażenie, narzędzia i przyrządy, maszyny i urządzenia oraz środki transportu odpowiednio o 10, 5 i 4 punkty procentowe. Wyniki badania sugerują, że w pozostałe rodzaje inwestycji będą cieszyły się większym zainteresowaniem przedsiębiorców. W przypadku budynków i budowli będzie to wzrost o 9 punktów procentowych, natomiast dla inwestycji związanych z zatrudnieniem nowych pracowników oraz zakupem gruntów – o 5 punktów procentowych.

   W grupie mikroprzedsiębiorstw, poza najbardziej popularnymi grupami inwestycji – wyposażeniem, narzędziami i przyrządami, maszynami i urządzeniami oraz środkami transportu, w których odsetek firm zamierzających ponosić takie wydatki inwestycyjne w kolejnych 12 miesiącach jest niższy od rzeczywistych danych za ostatnie 12 miesięcy, w pozostałych obszarach odnotowano wzrosty sięgające 10 punktów procentowych (budynki i budowle).

   Inaczej przedstawia się rozkład odpowiedzi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odsetek firm deklarujących dany rodzaj inwestycji w kolejnym roku jest wyższy od analogicznego wskaźnika za rok 2019 jedynie w trzech grupach inwestycji: budynkach i budowlach, technologiach oraz gruntach. W pozostałych kategoriach odnotowano spadki, czasami dość znaczące. Przykładowo odsetek firm średnich, które zamierzają inwestować w środki transportu zmniejszył się z 35% do 20%.

   Czy firma faktycznie inwestuje zgodnie ze swoimi potrzebami?

   W tegorocznej ankiecie pojawiło się pytanie o obszary, w których firma dostrzega największe potrzeby inwestycyjne. Pytanie to było zadawane wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w ostatnich 12 miesiącach zrealizowali projekty inwestycyjne. Jego celem było zweryfikowanie, czy w ostatnim roku poniesione przez firmy wydatki inwestycyjne były rzeczywiście zgodne z ich potrzebami.

   Jak widać na Wykresie 96, największe potrzeby inwestycyjne dotyczą zakupu maszyn i urządzeń, wyposażenia, narzędzi i przyrządów, ale też reklamy i marketingu. Najrzadziej przedsiębiorcy wskazywali potrzeby w zakresie inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

    

   Wykres 96. Potrzeby inwestycyjne w firmach w podziale na wielkość firmy (wyrażone w %)

   W sprzyjających warunkach przedsiębiorcy w większym stopniu, niż miało to miejsce do tej pory inwestowaliby w zatrudnienie nowych pracowników, technologie oraz szkolenia dla pracowników

   Pełną wartość danych na temat potrzeb inwestycyjnych firm można dopiero dostrzec poprzez ich porównanie z rzeczywistymi wydatkami na poszczególne typy inwestycji. W Tabeli 41 dla branż oraz grup wielkościowych przedsiębiorstw zestawiono różnicę pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi firm a rzeczywistymi wydatkami na poszczególne typy inwestycji w okresie ostatnich 12 miesięcy.

    

   Tabela 41. Różnica pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi w firmach a wydatkami inwestycyjnymi w ostatnich 12 miesiącach w podziale na poszczególne typy inwestycji, branże oraz wielkość firm (wartość w punktach procentowych)

   Kolor czerwony w tabeli oznacza, że odsetek przedsiębiorstw, które zrealizowały dany rodzaj inwestycji w ostatnich 12 miesiącach był większy od odsetka firm, które zadeklarowały dany wydatek inwestycyjny jako potrzebny i wymagający wdrożenia. I odwrotnie, w przypadku koloru zielonego – potrzeby inwestycyjne są większe niż rzeczywiście zrealizowane w ostatnim roku projekty inwestycyjne w dany typ inwestycji.

   Z rozkładu kolorystyki w Tabeli 41 wynika, że czerwień dominuje w trzech najpopularniejszych obszarach inwestycyjnych: wyposażeniu, narzędziach i przyrządach, maszynach i urządzeniach oraz środkach transportu. Czerwony kolor w tych obszarach można interpretować w ten sposób, że inwestycje w wyposażenie, maszyny czy środki transportu są niezbędne dla prawidłowego i ciągłego funkcjonowania firmy i dlatego przedsiębiorcy nie rozpatrują ich w kontekście dodatkowych potrzeb inwestycyjnych. Inwestycje te muszą być realizowane dla podtrzymania operacyjnej działalności przedsiębiorstwa i dlatego właściciele firm odpowiadając na pytanie o potrzeby inwestycyjne nie brali ich pod uwagę.

   W przypadku obszarów oznaczonych kolorem zielonym można założyć, że są to te rodzaje inwestycji, które także są istotne z punktu widzenia bieżącej działalności firmy, ale z różnych powodów (np. finansowych) nie były realizowane w ostatnich 12 miesiącach. Inwestycje te nie są niezbędne dla funkcjonowania biznesu, ale ich realizacja mogłaby niewątpliwie poprawić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Jest to zatem swego rodzaju inwestycyjna lista życzeń ze strony przedsiębiorców, którą chcieliby wdrożyć w życie w sprzyjających warunkach. Właściciele firm, przede wszystkim tych najmniejszych, dostrzegają potrzebę inwestycji związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, technologiami, szkoleniami dla pracowników czy działaniami marketingowymi, ale do tej pory nie udaje się tych potrzeb przekuć w wydatki na te cele.

   Warto także zwrócić uwagę na spore różnice pomiędzy branżami oraz mikro, małymi i średnimi firmami. Przedsiębiorstwa produkcyjne chcą w większym stopniu inwestować w technologie, usługowe w zatrudnienie nowych pracowników, a handlowe w swoje zasoby ludzkie. Zaskakujące może być to, że przedsiębiorstwa małe, a zwłaszcza średnie wydają się w pełni zaspokajać swoje potrzeby inwestycyjne. Jedynie w trzech obszarach odsetek przedsiębiorstw finansujących dany typ inwestycji w okresie ostatnich 12 miesięcy jest mniejszy od odsetka firm, które widzą potrzeby inwestycyjne związane z danym typem inwestycji. W przypadku firm małych dotyczy to technologii oraz gruntów, a dla firm średnich są to szkolenia dla pracowników.

   Inwestycje w technologie pozytywnie wpływają na wzrost konkurencyjności firm

   Sześcioprocentową grupę przedsiębiorców, którzy zadeklarowali, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zainwestowali w technologie, zapytano czy poniesiony wydatek przełożył się na wzrost konkurencyjności ich firmy. Właściciele przedsiębiorstw mogli wybrać odpowiedź twierdzącą („zdecydowanie tak”, „raczej tak”), negatywną („zdecydowanie nie”, „raczej nie”) lub pośrednią („ani tak, ani nie”). Zgodnie z naszymi przewidywaniami, zdecydowana większość (79%) ankietowanych odpowiedziała twierdząco, w tym 45% wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 35% „raczej tak”). Zanotowaliśmy niewiele negatywnych odpowiedzi, było ich 8%, w tym zaledwie 2% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie nie” (Wykres 97).

    

   Wykres 97. Wpływ inwestycji w nowoczesne technologie na wzrost konkurencyjności firm (wyrażone w %)

   Analizując zebrane odpowiedzi w układzie branżowym oraz według wielkości firm, można zauważyć, że najbardziej pozytywny wpływ na konkurencyjność miały inwestycje technologiczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz średnich firmach, gdzie odsetek odpowiedzi pozytywnych oscylował wokół 100%. Rozkład ten nie powinien dziwić, zważywszy, że w firmach produkcyjnych charakteryzujących się generalnie większą skalą działalności w ma to miejsce w przypadku innych branż, wdrożenie innowacyjnych technologii ma znaczący wpływ na skalę produkcji, kształtowanie kosztów oraz pozycjonowanie produktów na rynku. Ta sama uwaga dotyczy większych firm, w których wdrażanie nowych technologii oddziałuje na wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa, generując tam przeważnie korzystne efekty.

   cytat
   "79% ankietowanych firm potwierdza, że wydatki poniesione na nowoczesne technologie przełożyły się na wzrost ich konkurencyjności na rynku."

   Pozytywnego oddziaływania inwestycji w nowoczesne technologie nie można ograniczać tylko do wybranych branż czy większych firm. W mikro i małych firmach odsetek twierdzących odpowiedzi na pytanie o wpływ inwestycji w technologie na konkurencyjność firm również był przytłaczający (80%). Negatywne oceny wpływu technologii na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa mogą wynikać z różnych przyczyn: niewłaściwego dobrania technologii do planowanych zadań, specyfiki firmy, jej sytuacji finansowej, błędów w fazie zamawiania czy wdrażania technologii lub niewłaściwego przygotowania pracowników do pracy w nowych warunkach.

   Inwestycje w nowe technologie to dla firm rozwój, przyszłość i konieczność

   W okresie ostatnich 12 miesięcy jedynie 6% przedsiębiorców zadeklarowało inwestycje w nowoczesne technologie. Aby spojrzeć szerzej na problem wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstw, wszystkich uczestników ankiety poproszono o dokończenie następującego zdania: „Inwestycje w nowe technologie to dla mojej firmy…”. Respondenci mieli do wyboru kilka zakończeń, a rozkład odpowiedzi został przedstawiony na Wykresie 98.

    

   Wykres 98. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Inwestycje w nowe technologie to dla mojej firmy…” (wyrażone w %)

   Komentarz do wyników warto rozpocząć od odpowiedzi negatywnych: „nieistotna kwestia w naszej działalności” oraz „zbędny wydatek”. Okazuje się, że chociaż polskie firmy z sektora MŚP póki co nie inwestują szczególnie intensywnie w nowoczesne technologie, to jednocześnie dostrzegają duży potencjał z tytułu ich wdrożenia. Obie przedstawione powyżej odpowiedzi wybrało odpowiednio 16% i 10%. Biorąc pod uwagę, że około połowę respondentów stanowią firmy jednoosobowe, wynik ten wydaje się znakomity, dlatego że przy niewielkiej skali działalności, często w tradycyjnych branżach, inwestycje w nowoczesne technologie faktycznie mogą wydawać się „nieistotne” lub „zbędne”. Co prawda w analizie odpowiedzi według wielkości firm widać różnicę pomiędzy mikro a średnimi przedsiębiorstwami (inwestycje w nowoczesne technologie są nieistotne dla 16% firm mikro i 4% firm średnich), ale na pewno różnica ta nie jest tak duża, jak można byłoby się spodziewać. Pozwala to sądzić, że w przyszłości implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych będzie odbywać się w miarę równomiernie we wszystkich segmentach sektora MŚP.

   Taką tezę może potwierdzać to, że najczęściej wybieraną odpowiedzią było słowo „rozwój”. Inwestycje w nowoczesne technologie stanowią szansę rozwojową dla 36% firm mikro, 37% firm małych oraz 55% średnich przedsiębiorstw. Blisko powiązane ze słowem „rozwój” jest słowo „przyszłość”. 29% firm, które wybrały tę odpowiedź zapewne uważa, że szybki rozwój technologiczny będzie dotykać także branży, w której funkcjonują. Nawet jeśli dzisiaj firmy te nie inwestują intensywnie w najnowsze rozwiązania, w bliższej czy dalszej przyszłości pojawią się one w przedsiębiorstwach.

   Skoro 29% firm, oprócz „przyszłości” wybrało także odpowiedź „konieczność”, inwestycje w nowoczesne technologie będą niezbędne, aby firmy mogły dalej funkcjonować na rynku, który na wielką skalę będzie absorbować wszelkie nowinki technologiczne, o ile pozwolą one na budowanie przewagi konkurencyjnej i poprawę efektywności działania.

   Dla wielu przedsiębiorstw ta przyszłość jest wszakże jednak dość odległa. 22% respondentów dostrzega bowiem „możliwość na przyszłość, ale jeszcze nie teraz”. Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę odpowiedź obserwują zapewne uważnie rynek, widzą nowe technologie już zaaplikowane u swoich konkurentów, ale dopóki brak tych technologii nie wpływa znacząco na ich sytuację finansową, odkładają decyzję o inwestycjach na później. Może się jednak okazać, że właściwy moment na taką inwestycję zostanie przegapiony i trudno będzie później nadrobić powstałą w ten sposób lukę technologiczną i pogorszenie pozycji na rynku.

   A że inwestycje w nowoczesne technologie mają wpływ na pozycjonowanie firmy w stosunku do konkurentów świadczy głos 16% przedsiębiorców, którzy wybrali odpowiedź „źródło przewagi rynkowej”. Wydaje się, że nie jest to wysoki odsetek, zważywszy, że w poprzednim rozdziale aż 80% firm, które faktycznie zainwestowało w okresie ostatnich 12 miesięcy w nowoczesne technologie potwierdziło, że wpłynęły one na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

   Pozostałe odpowiedzi „prestiż” i „strategia działania” wybrało odpowiednio 15% i 14% respondentów. Strategia działania jest szczególnie istotna dla średnich firm. Przedsiębiorstwa te są znacznie bardziej eksponowane na rynku, ich działalność i produkty są w większym stopniu rozpoznawalne, a przy tym mają nieporównywalnie większe możliwości marketingowe w stosunku do małych firm. Dostrzegają zatem korzyści z inwestowania w nowoczesne technologie i możliwość pozycjonowania się na rynku jako przedsiębiorstwa innowacyjne, będące na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w branży. Te przewagi pozwalają im być zawsze o krok przed konkurentami.

   27% firm chciałoby zakupić nowoczesne technologie, ale ich na to nie stać

   Na ile faktycznie wydatki na technologie cyfrowe są warunkowane czynnikami finansowymi, zweryfikować miały odpowiedzi na kolejne pytanie. Przedsiębiorcy mieli wskazać, czy firma chciałaby skorzystać z rozwiązań cyfrowych, które wpłynęłyby na wzrost wydajności oraz przychodów prowadzonego biznesu, ale ze względu na koszt zakupu technologii, inwestycja taka nie jest aktualnie możliwa do zrealizowania.

   Okazuje się, że na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 27% ankietowanych przedsiębiorstw – znacznie więcej niż 6% firm, które w ostatnich 12 miesiącach faktycznie inwestowało w technologie (Wykres 98) oraz 16% firm, które inwestycje w technologie uwzględniło w swoich potrzebach inwestycyjnych (Wykres 96). Wyniki te można skonkludować w ten sposób, że w sytuacji gdy środki finansowe, które są do dyspozycji przedsiębiorstw, nie pozwalają na realizację wszystkich potrzebnych projektów inwestycyjnych, nowe rozwiązania technologiczne są jedną z ostatnich opcji wyboru. Co więcej, znając swoją aktualną sytuację finansową, wielu przedsiębiorców nawet nie uwzględnia wydatków na technologie cyfrowe w swoich potrzebach inwestycyjnych. Bardziej optymistyczna konkluzja płynąca z odpowiedzi na to pytanie jest taka, że jeśli udałoby się stworzyć interesujący z finansowego punktu widzenia mechanizm transferu nowoczesnych technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, więcej niż co czwarte z nich byłoby skłonne zainwestować w nie (Wykres 99).

    

   Wykres 99. Skłonność do inwestowania w nowoczesne rozwiązania cyfrowe, które ze względu na koszt zakupu nie są aktualnie możliwe do zrealizowania (wyrażone w %)

   Bariera finansowa przy planowaniu inwestycji w nowoczesne technologie jest oczywiście największa dla mikroprzedsiębiorstw (28%), natomiast w przypadku średnich firm odgrywa już znacznie mniejszą rolę – jedynie 7% tych firm pozytywnie odpowiedziało na pytanie o relację pomiędzy brakiem inwestycji a możliwościami finansowymi.

   Pewnym problem może być także wiedza (a raczej jej brak) na temat rozwiązań cyfrowych, które mogłyby zostać zastosowane w danej firmie. Te z przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w technologie, gdyby dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi, były dodatkowo proszone o wskazanie przedmiotu takiej inwestycji. Ponad ¼ ankietowanych nie była w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie (Wykres 100). Właściciele firm bardziej zorientowani w technologicznych potrzebach inwestycyjnych swoich przedsiębiorstw, najczęściej wskazywali na oprogramowania i aplikacje ułatwiające pracę (22%), systemy do zarządzania przedsiębiorstwem i projektami (17%) oraz technologie ułatwiające sprzedaż oraz reklamę w Internecie.

    

    

   Wykres 100. Technologie cyfrowe, które przedsiębiorcy chcieliby wdrożyć w swoich firmach według wielkości firmy i branży (wyrażone w %)

 • Wysokość wydatków inwestycyjnych

  • Większość zrealizowanych inwestycji nie przekraczała wartości 100 tysięcy złotych

   Firmy, które w ostatnich 12 miesiącach poniosły wydatki inwestycyjne, lub planują je ponieść w okresie kolejnego roku, są pytane o wysokość tych nakładów.

   Wyniki tegorocznego badania dotyczącego okresu poprzednich 12 miesięcy, nie odbiegają od tych z roku ubiegłego. Grupa 26% przedsiębiorców zadeklarowała wydanie kwot poniżej 10 tysięcy złotych (w ubiegłym roku było to 27% firm). Największy odsetek stanowią inwestycje o wartości od 10 do 100 tysięcy złotych. Projekty o takiej wielkości zrealizowało 58% ankietowanych firm (57% w roku 2018). Największe inwestycje, o wartości powyżej 0,5 mln złotych były znacznie rzadsze. Projekty powyżej 1 mln złotych zrealizował zaledwie 1% respondentów (Wykres 101).

    

   Wykres 101. Wysokość wydatków inwestycyjnych w ostatnich 12 miesiącach w podziale na branże i wielkość firmy (wyrażone w %)

   Przyjmując metodologię, która została już wykorzystana w poprzednim rozdziale przy omawianiu wysokości nakładów na innowacje, zgodnie z którą założono, że rzeczywiste nakłady na inwestycje są w każdej grupie odpowiedzi równe środkowej wartości danego przedziału (np. 5 tysięcy złotych w przypadku wydatków poniżej 10 tysięcy złotych, 55 tysięcy złotych dla nakładów pomiędzy 10 i 100 tysięcy złotych itd., aż do 2 mln złotych dla wydatków powyżej 1 mln złotych), średnie wydatki poniesione przez inwestujące mikro i małe firmy wyniosły 103 tysiące złotych.

   Średnia wartość zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy projektów inwestycyjnych wahała się od 76 tysięcy złotych w województwie warmińsko-mazurskim do 124 tysięcy złotych w regionie kujawsko-pomorskim. W układzie branżowym najmniejsze inwestycje poniosły przedsiębiorstwa usługowe (86 tysięcy złotych), największe z kolei firmy produkcyjne (126 tysięcy złotych).

   W roku 2020 średnie nakłady inwestycyjne w mikro i małych firmach powinny wzrosnąć z poziomu 103 do 148 tysięcy złotych

   W prognozach wydatków inwestycyjnych na kolejne 12 miesięcy można zaobserwować zmniejszenie odsetka nakładów poniżej 10 tysięcy złotych. Takie inwestycje planuje 17% firm wobec 26%, które takie nakłady poniosło w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zwiększył się jednocześnie procent firm, które planują inwestycje o wartości powyżej 100 tysięcy złotych. W roku 2018 inwestycje o takiej wartości zrealizowało 17% przedsiębiorstw, a planuje je 25% firm.

   Z pominięciem odpowiedzi „trudno powiedzieć”, przyszłoroczne średnie nakłady inwestycyjne w segmencie mikro i małych firm powinny wynieść 148 tysięcy złotych. W poszczególnych województwach powinny one zawierać się w przedziale od 99 tysięcy złotych na Podkarpaciu do 225 tysięcy złotych w lubuskim. Z kolei w układzie branżowym średnie wydatki inwestycji będą wahać się od 123 tysięcy złotych w usługach do 199 tysięcy złotych w sektorze produkcyjnym.

   Średnie wartości inwestycji w roku 2019 rosły wraz z wielkością firmy – od 93 tysięcy złotych w mikroprzedsiębiorstwach do 481 tysięcy złotych w średnich firmach

   Wysokość nakładów inwestycyjnych rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Najmniejsze projekty inwestycyjne o wartości do 10 tysięcy złotych w  ostatnich 12 miesiącach realizowało 27% mikroprzedsiębiorstw, 7% małych firm oraz jedynie 3% średnich przedsiębiorstw. Z kolei inwestycje o wartości powyżej 1 miliona złotych zadeklarowało odpowiednio 1%, 8% oraz 12% respondentów, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy wdrożyli projekty inwestycyjne (Wykres 101).

   W okresie ostatnich 12 miesięcy średnia wartość inwestycji zrealizowanej przez mikroprzedsiębiorstwo wyniosła 93 tysiące złotych, przez małą firmę – 345 tysięcy złotych, natomiast przez średnie przedsiębiorstwo – 481 tysięcy złotych.

   Wiele średnich przedsiębiorstw nie jest jeszcze w stanie określić wysokości nakładów inwestycyjnych w roku 2020

   Analizując Wykres 102 przedstawiający wysokość wydatków inwestycyjnych w kolejnych 12 miesiącach, można spodziewać się, że w roku 2020 średnie nakłady inwestycyjne w mikro i małych przedsiębiorstwach zostaną zwiększone. Przy zastosowaniu metodologii szacowania średnich nakładów inwestycyjnych, w okresie kolejnych 12 miesięcy wyniosą one 140 tysiące złotych w mikroprzedsiębiorstwach oraz 397 tysięcy złotych w małych firmach. W przypadku średnich firm trudno skalkulować szacunkową wielkość średnich nakładów inwestycyjnych w roku 2020, gdyż aż 37% ankietowanych przedsiębiorstw z tej grupy nie było w stanie określić wysokości nakładów inwestycyjnych, które zamierzają ponieść w okresie najbliższych 12 miesięcy.

    

   Wykres 102. Wysokość wydatków inwestycyjnych w  kolejnych 12 miesiącach w podziale na wielkość firmy (wyrażone w %)

 • Źródła finansowania inwestycji

  • Kolejne pytanie w ankiecie dotyczy sposobów finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy realizowali projekty inwestycyjne lub zamierzają je wdrażać w kolejnym roku są pytani o źródła finansowania inwestycji.

   Po raz pierwszy leasing najpopularniejszym, zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji

   Niezmiennie od pierwszej edycji Raportu najważniejszym źródłem finansowania inwestycji pozostają środki własne przedsiębiorców. W tym roku środki własne wykorzystało 87% ankietowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Wykres 103 i 104). Jest to o 1 punkt procentowy więcej niż w ubiegłorocznym badaniu.

    

   Wykres 103. Źródła finansowania inwestycji w ostatnich 12 miesiącach według wielkości firm (wyrażone w %)

   Wykres 104. Źródła finansowania inwestycji w ostatnich 12 miesiącach według branż (wyrażone w %)

   Środki zewnętrzne są znacznie mniej popularne. W najnowszym badaniu doszło wszakże do niezmiernie istotnej zmiany w sposobie finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi. Po raz pierwszy w 10-letniej historii badań to nie kredyt, a leasing był najważniejszym źródłem finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi. Leasing wskazało 18% przedsiębiorców – to o 2 punkty procentowe więcej niż rok temu. Tę formę finansowania szczególnie upodobali sobie właściciele firm z województwa zachodniopomorskiego (26%) oraz firmy produkcyjne (23%).

   Drugim istotnym zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji jest kredyt bankowy, który w ostatnich 12 miesiącach wykorzystało 17% przedsiębiorców – o 2 punkty procentowe mniej niż w roku 2018. Kredyt inwestycyjny pojawiał się najczęściej w odpowiedziach firm z województwa opolskiego (26%) oraz branży handlowej (21%).

   Pozostałe zewnętrzne źródła finansowania miały już znacznie mniejsze znaczenie. Z dotacji krajowych lub unijnych skorzystało 5% ankietowanych firm, natomiast z pożyczki od rodziny lub znajomych 4%. W obu przypadkach wynik jest taki sam jak w ubiegłorocznym badaniu.

   Jak można wyjaśnić fakt, iż leasing stał się popularniejszy od kredytu? Zapewne zjawisko to wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od posiadania środków trwałych (kredyt) na rzecz możliwości korzystania z infrastruktury (leasing). Zgodnie z tym nowym modelem ekonomicznym dostęp do danego dobra jest lepszy od jego posiadania. Wiążą się z tym oczywiście konkretne korzyści ekonomiczne, które decydują o tym, że przedsiębiorca zamiast zakupu danego środka trwałego decyduje się na jego wynajem. Leasing jako forma finansowania dająca możliwość korzystania z maszyn czy środków transportu, bez konieczności ich posiadania, gdyż pozostają one własnością leasingodawcy, znakomicie wpisuje się w ten trend.

   Niewątpliwie istotne są także mniejsze wymogi formalne przy korzystaniu z leasingu, który generalnie jest prostszy pod względem proceduralnym od kredytu. Dokumentacja wymagana przy leasingu jest przeważnie mniejsza w porównaniu z dokumentami wymaganymi przez banki. Również sama decyzja leasingowa jest zwykle podejmowana znacznie szybciej od decyzji odnośnie przyznania kredytu inwestycyjnego.

   Ważne są także kwestie podatkowe. O ile przy kredycie inwestycyjnym część odsetkowa raty kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu, obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania, w leasingu operacyjnym wszystkie raty mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu.

   Badania w kolejnych latach pokażą, czy mówimy o jednorazowym zdarzeniu, kiedy leasing jest bardziej popularną formą finansowania inwestycji od kredytu, czy faktycznie mamy do czynienia z początkiem wieloletniego zjawiska, wpisującego się w trend odchodzenia od posiadania na rzecz dostępu.

   Leasing najpopularniejszym zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji wśród małych firm, kredyt w grupie średnich przedsiębiorstw

   Wykorzystanie zewnętrznych źródeł przy finansowaniu inwestycji rośnie wraz z wielkością firmy. Leasing był szczególnie popularny wśród małych firm – 35% z nich korzystało z niego przy realizacji projektów inwestycyjnych wobec 33% wśród średnich przedsiębiorstw oraz 17% w grupie mikrofirm (Wykres 103). Z kolei kredyt był najczęściej wybierany przez średnie firmy (53%). Z tego źródła finansowania korzystało 32% małych firm i 16% mikroprzedsiębiorstw.

   Średnie firmy znacznie częściej niż pozostałe grupy korzystały też z dotacji krajowych i unijnych – 11%, wobec 7% w przypadku małych firm i 5% dla mikroprzedsiębiorstw.

   W przyszłym roku najważniejszym, zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji będzie kredyt

   Przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować projekty inwestycyjne w okresie kolejnych 12 miesięcy w większym stopniu chcą korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z tymi deklaracjami ponad ¼ inwestycji zostanie sfinansowana kredytem, a 22% przy wykorzystaniu leasingu. Aż 23% przedsiębiorców chciałoby finansować projekty inwestycyjne dotacjami unijnymi oraz krajowymi (Wykres 105), ale jak co roku te deklaracje zapewne nie przełożą się na rzeczywistość. W kontekście dywagacji dotyczących leasingu jako najpopularniejszego źródła finansowania inwestycji w ostatnich 12 miesiącach, szczególnie interesujące będzie sprawdzenie za rok, czy faktycznie to zjawisko było zdarzeniem jednorazowym czy może jednak tegoroczne prognozy nie sprawdzą się i w raporcie za rok 2020 ponownie leasing będzie znowu najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców sposobem finansowania projektów inwestycyjnych.

    

   Wykres 105. Źródła finansowania inwestycji w kolejnych 12 miesiącach według wielkości firm (wyrażone w %)

   W kolejnych 12 miesiącach znaczący wzrost finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi odnotowano w grupie mikroprzedsiębiorstw (Wykres 105). Z kredytu zamierza skorzystać 25% najmniejszych firm (wobec 16% w ostatnich 12 miesiącach), z leasingu 22% (17% w ostatnim roku), natomiast z dotacji 23% (przy 5% korzystających z dotacji w poprzednich 12 miesiącach).

   Znacznie bardziej zbliżony do wyników badania za ostatnie 12 miesięcy jest prognozowany udział zewnętrznych źródeł finansowania w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku największych firm może trochę zaskakiwać zmniejszenie odsetka średnich przedsiębiorstw, które zamierzają skorzystać z kredytu (z 53% do 51%) oraz leasingu (z 33% do 24%). Z kolei małe firmy w większym stopniu niż w roku 2019 planują finansować inwestycje kredytem (wzrost z 32% do 39%) oraz dotacjami (wzrost z 7% do 19%).

 • Rodzaj projektów inwestycyjnych

  • 66% inwestycji miało charakter modernizacyjny

   Podobnie jak w roku 2016, kiedy inwestycje były tematem specjalnym Raportu, przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu byli proszeni o określenie rodzaju inwestycji, którą realizowali w okresie ostatnich 12 miesięcy lub które będą wdrażać w kolejnym roku. Respondenci mogli zakwalifikować inwestycję jako odtworzeniową, kiedy polegała ona na zastąpieniu przestarzałych środków trwałych nowymi lub modernizacyjną, kiedy nabywano środki trwałe, których do tej pory w firmie nie było.

   Zgodnie z Wykresem 106, dominowały inwestycje o charakterze modernizacyjnym. O ile w roku 2016 ten rodzaj inwestycji był wdrażany przez 62% badanych firm, w najnowszym badaniu odsetek ten wzrósł o 4 punkty procentowe do 66%. Zaskoczeniem może być fakt, że jedynie 24% inwestycji firm średnich, które mają największy potencjał finansowy i organizacyjny do wdrażania inwestycji modernizacyjnych, zostało zakwalifikowanych do tej kategorii. Być może właśnie w wielkości tych przedsiębiorstw leży klucz do wyjaśnienia tej prawidłowości. Średnie firmy zdecydowanie częściej niż mikro czy małe przedsiębiorstwa wskazywały na modernizacyjno-odtworzeniowy charakter realizowanych projektów inwestycyjnych (50% wobec 7% w mikrofirmach i 19% w małych przedsiębiorstwach). Biorąc pod uwagę wielkość nakładów inwestycyjnych w średnich firmach, można założyć, że w danym roku jest realizowanych kilka różnych inwestycji, które mają zarówno charakter modernizacyjny (np. zakup nowych maszyn), jak i odtworzeniowy (np. wymiana floty samochodowej). W takiej sytuacji przedsiębiorcy w naturalny sposób wskazują na mieszany typ inwestycji.

    

   Wykres 106. Rodzaj projektów inwestycyjnych według branż oraz wielkości firmy (wyrażone w %)

   Inaczej jest w mniejszych firmach, które wdrażają mniejszą ilość inwestycji w roku i których skala jest także finansowo znacznie skromniejsza. W związku z tym znacznie łatwiej jest takiemu przedsiębiorcy określić w trakcie badania, czy inwestycja miała charakter modernizacyjny czy odtworzeniowy. Mieszany charakter projektów inwestycyjnych występuje zatem znacznie rzadziej niż w średnich przedsiębiorstwach.

   Inwestycje odtworzeniowe zadeklarowało niewiele ponad ¼ ankietowanych firm, przede wszystkim z branży usługowej i budownictwa. Z kolei mieszany typ inwestycji częściej pojawiał się w odpowiedziach firm z branż kojarzonych z większymi nakładami inwestycyjnymi: produkcyjną oraz budowlaną.

   Z punktu widzenia całej polskiej gospodarki, która musi być coraz bardziej innowacyjna, aby pozostać konkurencyjną na europejskim i światowym rynku, cieszyć mogą deklaracje przedsiębiorców na rok 2020. Zgodnie z tymi deklaracjami aż 72% przyszłorocznych inwestycji ma mieć charakter modernizacyjny wobec 22% inwestycji odtworzeniowych. Warto przypomnieć, że w badaniu z roku 2016, 70% ankietowanych przedsiębiorców również zakładało, że ich przyszłe inwestycje będą projektami modernizacyjnymi.

 • Wpływ inwestycji na zatrudnienie

  • Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach generalnie nie wpłynęły na poziom zatrudnienia. W firmach małych i średnich w większym stopniu przekładały się na wzrost liczby pracowników.

   Przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy realizowali projekty inwestycyjne, byli także pytani o ich wpływ na wielkość zatrudnienia. Respondenci mieli do wyboru trzy odpowiedzi: 1. wzrost zatrudnienia, 2. spadek zatrudnienia oraz 3. zatrudnienie bez zmian.

   Wydawać by się mogło, że dominować będą dwie pierwsze odpowiedzi. Z jednej strony, inwestycje, zwłaszcza te o dużej skali, powinny generować nowe miejsca pracy, gdyż jeśli ich celem jest zwiększenie produkcji i sprzedaży produktów czy usług, to w wielu przypadkach dotychczasowi pracownicy nie będą w stanie podołać zwiększonym obowiązkom wynikającym z nowej skali funkcjonowania przedsiębiorstwa i konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób. Z drugiej strony, inwestycje w nowoczesne technologie pozwalają na automatyzację wielu czynności wykonywanych do tej pory przez pracowników. W takiej sytuacji logicznym następstwem takiej inwestycji powinno być zmniejszenie poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

   Biorąc powyższe pod uwagę, może trochę zaskakiwać to, że zdecydowana większość przedsiębiorców, aż 84%, wskazała trzecią z odpowiedzi: inwestycje nie miały wpływu na zatrudnienie (Wykres 107). Jeśli jednak spojrzeć dokładnie na rozkłady odpowiedzi, można bez trudu wyjaśnić ten wynik.

    

   Wykres 107. Wpływ inwestycji zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy na zatrudnienie (wyrażone w %)

   Największy wpływ na ten odsetek miały odpowiedzi mikroprzedsiębiorców. Aż 85% właścicieli tych firm stwierdziło, że w wyniku realizacji inwestycji poziom zatrudnienia nie zmienił się. Jeśli przypomnimy sobie informację z poprzedniego rozdziału o średniej wysokości inwestycji w tym segmencie firm (93 tysiące złotych), nie powinno dziwić, że wpływ takich projektów na wzrost (11%) lub spadek zatrudnienia (4%) był niewielki.

   Inaczej wygląda to w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały większe inwestycje. Zgodnie z wyliczeniami średnia wartość inwestycji wynosiła odpowiednio 345 tysięcy złotych oraz 481 tysięcy złotych. Skala inwestycji przekłada się na poziom zatrudnienia, a przede wszystkim na jego wzrost. 23% małych przedsiębiorstw oraz 34% średnich firm potwierdziło, że realizacja inwestycji spowodowała konieczność zatrudnienia nowych pracowników. Spadek potwierdziło odpowiednio 10% i 3% firm.

   Znacząco większy odsetek odpowiedzi o pozytywnym wpływie inwestycji na zatrudnienie w grupie małych i średnich przedsiębiorstw pozwala na sformułowanie jeszcze jednej tezy – inwestycje te raczej nie automatyzują procesu produkcji czy świadczenia usług, a sama automatyzacja przebiega w ten sposób, że ograniczenie zatrudnienia w obszarach bezpośrednio związanych z inwestycjami i bezpośrednio pracownikami (zastąpienie pracowników nową technologią) jest z nawiązką rekompensowana wzrostem zatrudnienia w innych działach (np. sprzedaży), które rosną w wyniku wdrożenia projektów inwestycyjnych.

 • Podsumowanie

   • W roku 2019 projekty inwestycyjne zrealizował rekordowy odsetek mikro i małych firm (52%). W kolejnym roku wynik ten może wzrosnąć.
   • Niepokoić może zmniejszenie odsetka inwestujących średnich firm z 73% do 62% oraz fakt, że jedynie 40% tych firm zamierza finansować projekty inwestycyjne w roku 2020.
   • Inwestycje w roku 2019 były realizowane w celu poprawy efektywności (57%), ze  względu na konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych (35%) oraz unowocześnienia oferty produktowej (29%).
   • Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na decyzje inwestycyjne są popyt na produkty i usługi firmy, wielkość, produktywność i zyskowność własnych zasobów oraz dysponowanie wolnymi środkami.
   • Najczęstszą przyczyną braku wydatków inwestycyjnych w poprzednich 12 miesiącach był brak potrzeby (69%).
   • Mikroprzedsiębiorstwa inwestowały najczęściej w wyposażenie, narzędzia i przyrządy, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Małe i średnie przedsiębiorstwa częściej niż mikro inwestują w pracowników oraz wartości niematerialne i prawne.
   • Przedsiębiorcy w większym niż do tej pory stopniu chcieliby inwestować w zatrudnienie nowych pracowników, technologie oraz szkolenia dla pracowników.
   • W okresie ostatnich 12 miesięcy średnia wartość inwestycji zrealizowanej przez mikroprzedsiębiorstwo wyniosła 93 tysiące złotych, przez małą firmę – 345 tysięcy złotych, natomiast przez średnie przedsiębiorstwo – 481 tysięcy złotych.
   • Po raz pierwszy leasing, a nie kredyt, był najpopularniejszym, zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji. Leasing był szczególnie popularny wśród małych firm, z kolei kredyt był najczęściej wybierany przez średnie firmy.
   • 66% inwestycji miało charakter modernizacyjny, a 26% odtworzeniowy.

    

   84% inwestycji mikroprzedsiębiorstw nie miało wpływu na zatrudnienie. 23% małych przedsiębiorstw oraz 34% średnich firm potwierdziło, że realizacja inwestycji spowodowała konieczność zatrudnienia nowych pracowników.

Pobierz artykuł

Pobierz

Portret polskich firm na podstawie analizy segmentacji

Autor:
Jakub Kamiński, PBS sp. z o.o

 • Wprowadzenie do procesu segmentacji

  • Segmentacja jest metodą umożliwiającą wyodrębnienie homogenicznych grup, a w konsekwencji poznanie ich charakterystyk, specyfikacji, podejścia i strategii, w sposób, który umożliwia przygotowanie działań pozwalających na eksplorację firm, które znajdują się wewnątrz segmentu.

   Przedstawiona segmentacja w „Raporcie o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019” została oparta na temacie specjalnym dotyczącym inwestycji firm w ich rozwój.

   Na początku procesu segmentacji przeanalizowaliśmy wszystkie zmienne, które znalazły się w bloku specjalnym. Następnie, po rozpatrzeniu zależności, jakie zachodzą między nimi, wyodrębniliśmy te, które reprezentowały najbardziej miarodajny obraz segmentów.

   Zmiennymi na podstawie, których zbudowano segmentację są:

   • wielkość firmy,
   • branża, w której działa firma,
   • obszar działania firmy,
   • czas istnienia firmy,
   • potencjał inwestycyjny firmy,
   • ważność czynnika: wymiana przestarzałych środków trwałych,
   • ważność czynnika: poprawa efektywności,
   • wydatki inwestycyjne poniesione w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
   • wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego wyrobu lub usługi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

    

   Na potrzeby procesu segmentacji zadeklarowaliśmy nowe zmienne, które okazały się istotne z perspektywy przeprowadzonego algorytmu.

   Pierwszą sztucznie dodaną zmienną była zmienna opisująca Potencjał Inwestycyjny. Jest to zmienna zagregowana z trzech pytań, które odnoszą się do obszaru inwestycji w firmie – w okresie ostatnich/przyszłych 12 miesięcy oraz obszaru, który jest kluczowy dla firmy z perspektywy inwestycyjnej.

   Tworząc nową zmienną w pierwszej kolejności wyodrębniono pytania, których odpowiedzi zostały później poddane agregacji. Agregacja była możliwa ze względu na identyczną kafeterię pytań, które przytoczono poniżej.

   P1.   Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła wydatki inwestycyjne na…?

   P2.   W jakim obszarze Pani/Pana firma dostrzega największe potrzeby inwestycyjne? oraz

   P3.   Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy firma poniesie wydatki inwestycyjne na…?

    

   Agregacja polegała na przypisaniu punktu za każde jednorazowe wskazanie obszaru inwestycji w kafeterii. W każdym pytaniu można było zdobyć maksymalnie 10 punktów (tyle, ile było propozycji w kafeterii), a w całej agregacji 30 punktów, co wynikało z liczby agregowanych pytań pomnożonej przez liczbę propozycji w kafeterii.

   Następnie, po zsumowaniu wszystkich odpowiedzi dla danej firmy wyznaczaliśmy jej Potencjał Inwestycyjny zgodnie z przyjętą cztero­stopniową skalą.

   • Brak potencjału inwestycyjnego – firma nie wskazała w żadnym pytaniu jakichkolwiek inwestycji i dlatego otrzymała 0 punktów,
   • Niski potencjał inwestycyjny – przypisaliśmy firmom, które zdobyły od 1 do 3 punktów,
   • Średni potencjał inwestycyjny – opisuje firmy, które zdobyły od 4 do 10 punktów,
   • Wysoki potencjał inwestycyjny – otrzymały firmy, które zgromadziły od 11 do 30 punktów.

    

   Kolejnymi zmiennymi, które zostały utworzone na potrzeby przeprowadzenia segmentacji to zmienne, które określają ważność czynników wpływających na decyzje inwestycyjne w firmie. W procesie segmentacji wzięliśmy pod uwagę obszary dotyczące: wymiany środków trwałych oraz poprawy efektywności firmy.

   Zmienne określające ważność poszczególnych czynników zostały stworzone na podstawie agregacji poniższych pytań:

   P1.   Proszę wskazać najważniejsze powody realizacji projektów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

   P2.   Proszę wskazać główne przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

    

   Proces budowania zmiennej polegał na agregacji odpowiedzi dla każdego czynnika w danej firmie. Oznacza to, że jeśli firma zaznaczyła „Poprawę efektywności” w pytaniu odnoszącym się do ostatnich 12 miesięcy oraz wskazała ją również w pytaniu dotyczącym przyszłych 12 miesięcy, to na podstawie wyznaczonej skali, obszar „Poprawa efektywności” otrzymywał wartość: 2. Oznacza to, że poprawa efektywności jest bardzo ważna dla tej firmy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

   Przedstawiona poniżej skala pozwoliła nam na zróżnicowanie firm pod kątem ważności poszczególnych czynników:

   • Wartość 0 oznacza, że dany czynnik nie jest istotny dla firmy w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
   • Wartość 1 oznacza, że dany czynnik jest średnio ważny dla firmy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
   • Wartość 2 oznacza, że dany czynnik jest bardzo ważny dla firmy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

    

   Tabela 42. Przykładowy proces agregacji danych w czasie tworzenia zmiennej „Potencjał inwestycyjny”

 • Wyniki przeprowadzonej segmentacji

  • Z perspektywy działalności inwestycyjnej, przebadane firmy możemy podzielić na pięć podstawowych segmentów. Struktura wyznaczonych segmentów, w przełożeniu na próbę badawczą, kształtuje się w sposób przedstawiony na Wykresie 108.

    

   Wykres 108. Struktura segmentów w próbie badawczej

   Mianem konkretnych inwestorów zostały określone firmy, które posiadają niski potencjał inwestycyjny, ale prowadzone przez nich inwestycje w 24-miesięcznych ramach czasowych skupiają się na konkretnych obszarach firmy. Konkretni inwestorzy to w zdecydowanej większości mikrofirmy, które specjalizują się w branży usługowej. Konkretni inwestorzy działają głównie na rynkach lokalnych lub rynku krajowym, co oznacza, że prowadzą sprzedaż na terenie co najmniej dwóch województw. Inwestując skupiają się na poprawie efektywności firmy.

   Młodzi gracze, tak jak sugeruje nazwa segmentu, to młode firmy, których okres działalności nie przekracza 6 lat. Wśród młodych graczy zauważamy aktywność inwestycyjną, która wiąże się z potrzebami rozwoju firmy w jej wczesnym etapie funkcjonowania. Niemal wszyscy młodzi gracze to mikrofirmy, które dopiero zaczynają swoją przygodę biznesową. Firmy z tego segmentu powiązane są głównie z branżą usługową, a ich najważniejszym obszarem działania jest obszar krajowy. Młodzi gracze realizując inwestycje mają nadzieję na wzrost efektywności firmy. Duża część tego segmentu przyznała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziła na rynek nowe lub ulepszone wyroby, co możemy powiązać z walką o zaistnienie na rynku.

   Długowieczni to segment skupiający mikro i małe firmy, które w większości działają na rynku od ponad 7 lat. Są to firmy działające przede wszystkim w usługach, ale również w branży handlowej oraz budowlanej. Firmy z tego segmentu działają gównie na rynku polskim (lokalnym, regionalnym oraz krajowym). Długowieczni charakteryzują się średnim potencjałem inwestycyjnym, a konieczność wymiany środków trwałych oraz poprawa efektywności są ważnymi aspektami, które determinują proces przeprowadzania inwestycji. Wysokość wydatków inwestycyjnych w tym segmencie waha się w przedziale od 10 tys. do 500 tys. złotych.

   Globalni producenci to najmniejsza grupa, ale skupiająca przedsiębiorstwa całkowicie inne niż te, zaliczane do pozostałych segmentów. Globalni producenci to najczęściej małe i średnie firmy, z czego ponad połowę segmentu stanowią te drugie. Zdecydowana większość firm w tym segmencie działa w branży produkcyjnej, a ich rynkiem docelowym jest Polska oraz rynki zagraniczne. Segment ten reprezentują firmy z ugruntowaną pozycją na rynku, ponieważ zdecydowana większość z nich istnieje od co najmniej 7 lat. Potencjał inwestycyjny globalnych producentów można określić jako średni, a ich głównymi motywatorami przy przeprowadzaniu inwestycji są: wymiana środków trwałych oraz poprawa efektywności firmy. Niemal połowa przedsiębiorców tego segmentu przyznała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziła na rynek nowy lub ulepszony produkt, co może wiązać się z faktem, że większość opisywanych firm reprezentuje branżę produkcyjną.

   Nieinwestujący to firmy, które zadeklarowały, że w czasie ostatnich 12 miesięcy oraz w ciągu nadchodzących 12 miesięcy nie prowadziły i nie będą prowadziły działalności inwestycyjnej. Są to firmy o zerowym potencjale inwestycyjnym. Większość z nich to mikrofirmy, które działają w branży usługowej, a ich obszar działania skupia się na rynkach lokalnych.

 • Wewnętrzna analiza segmentów

  • W tej części omówione zostaną odpowiedzi na pytania, które pozwoliły nam przeprowadzić proces segmentacji. Pytania i udzielone odpowiedzi stanowiły podstawę do podziału firm na pięć segmentów.

    

   Struktura wielkości firm w segmentach

   Na początek przyjrzymy się strukturze wielkości firm w wyznaczonych segmentach; prezentuje ją Wykres 109.

    

   Wykres 109. Struktura wielkości firm w segmentach (w %)

   Analizując Wykres 109, można zauważyć, że w segmencie globalnych producentów znajduje się bardzo wysoki odsetek małych (34%) i średnich firm (51%). W przypadku segmentu młodych graczy widzimy całkowitą przewagę mikrofirm (99%).

   W przypadku pozostałych segmentów wyniki są bardziej zróżnicowane. W segmencie długowiecznych oprócz wysokiego odsetka mikrofirm (61%) możemy zauważyć dość wysoki procent małych firm (32%). Segmenty konkretnych inwestorów oraz nieinwestujących zostały zdominowane przez mikrofirmy (konkretni inwestorzy: 92%; nieinwestujący: 81%). W przypadku firm z grupy nieinwestujących, poza mikrofirmami, jest również zauważalny niewielki odsetek małych (12%) i średnich firm (7%).

   Struktura branż w segmentach

   Kolejnym etapem naszej analizy była eksploracja struktury branż w segmentach. Zebrane dane przedstawiono na Wykresie 110.

    

   Wykres 110. Struktura branż w segmentach (w %)

   Badając reprezentatywność branż wewnątrz wyznaczonych segmentów można zauważyć, że wśród globalnych producentów dominuje sektor produkcyjny (83%), co wpłynęło na nazwę tego segmentu. W pozostałych segmentach przeważa branża usługowa (konkretni inwestorzy: 70%, młodzi gracze: 75%, długowieczni: 63%, nieinwestujący: 59%).

   Wśród firm długowiecznych można zauważyć, że żadna z badanych firm nie jest przedsiębiorstwem produkcyjnym.

   Ponad połowa firm nieinwestujących to przedstawiciele branży usługowej (59%). Zauważalnie mniejszy odsetek stanowią firmy handlowe (20%). Wśród nieinwestujących najmniej jest firm budowlanych (11%) oraz produkcyjnych, których jest jedynie 10%.

   Analiza obszaru działalności w segmentach

   Kolejnym analizowanym zagadnieniem był obszar działalności firm. Dane dotyczące poszczególnych segmentów prezentuje Wykres 111.

    

   Wykres 111. Zasięg działalności firm w poszczególnych segmentach (w %)

   W segmencie globalnych producentów duży odsetek stanowią firmy, które swoją działalnością obejmują obszar całego kraju (54%) i zagranicę (37%).

   Odnosząc się do ogółu przedsiębiorstw należy jednak pamiętać, że firmy dywersyfikując ryzyko, często działają na kilku rynkach jednocześnie, koncentrując jednak szczególną uwagę na rynku krajowym, a zwłaszcza na początku swej działalności.

   Segment młodych graczy, pomimo niewielkiego stażu w działaniach biznesowych, posiada dość wysoki odsetek firm, działających na rynkach międzynarodowych (18%).

   Analizując przedsiębiorców działających na obszarze rynku wewnętrznego widać, że grupy konkretnych inwestorów oraz nieinwestujących stanowią znaczną część firm o zasięgu lokalnym – odpowiednio 36% oraz 39%.

   Czas funkcjonowania firm z poszczególnych segmentów

   Kolejną zmienną, która zróżnicowała strukturę segmentów była zmienna opisująca długość prowadzenia działalności. Strukturę rozkładu tej zmiennej przedstawia Wykres 112. Przyglądając się okresowi istnienia firm w poszczególnych segmentach, możemy wyróżnić dwa segmenty, które charakteryzują się pewną odmiennością, w stosunku do pozostałych:

    

   • młodzi gracze to segment, który zgodnie ze swoją nazwą skupia firmy stosunkowo młode. Ich czas istnienia nie przekracza w większości 7 lat (78% firm to firmy młodsze niż 7 lat).
   • długowieczni to firmy charakteryzujące się długim czasem prowadzenia działalności. Zdecydowana większość z nich funkcjonuje na rynku od co najmniej 7 lat (80%).

    

   Wykres 112. Charakterystyka wieku firm w segmentach (w %)

   Firmy nieinwestujące to podmioty bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o ich czas działalności na rynku. Wynikiem, który zwraca uwagę w tym segmencie, jest mały odsetek bardzo młodych firm (działających krócej niż rok – 4%).

   Widoczna jest zależność między czasem istnienia firmy a prowadzoną liczbą inwestycji: zdecydowana większość firm na początku działalności inwestuje w rozwój swojego biznesu.

   Potencjał inwestycyjny w segmentach

   Kolejnym przedmiotem zainteresowań w ramach tego podrozdziału był potencjał inwestycyjny. Rozkład wyniku potencjału inwestycyjnego dla poszczególnych segmentów przedstawia Wykres 113. Geneza i założenia wskaźnika Potencjału Inwestycyjnego zostały omówione na początku tego rozdziału.

    

   Wykres 113. Kształt i wielkość potencjału inwestycyjnego w segmentach (w %)

   Dokonując analizy tego wskaźnika wewnątrz segmentów, możemy wyróżnić segment konkretnych inwestorów, który charakteryzuje się niskim potencjałem inwestycyjnym (96%), ale inwestycje prowadzone przez firmy z tego segmentu są nastawione na konkretne dziedziny i obszary działania. Oznacza to, że firmy z tego segmentu prowadzą spokojną politykę inwestycyjną, która charakteryzuje się prowadzeniem jednej lub dwóch inwestycji w tym samym czasie.

   Drugim godnym zauważenia segmentem są młodzi gracze, którzy charakteryzują się średnim potencjałem inwestycyjnym (84%). Oznacza to, że młode firmy na początku swojej działalności dużo inwestują i robią to w odniesieniu do wielu obszarów działalności firmy.

   Charakterystyka wskaźnika potencjału inwestycyjnego rozkłada się podobnie w segmentach długowiecznych (78% wskazań średniego potencjału inwestycyjnego) oraz globalnych producentów (68% wskazań średniego potencjału inwestycyjnego). Firmy z tych sektorów najczęściej przejawiają średnią tendencję do prowadzenia inwestycji.

   Segment nieinwestujących oczywiście nie posiada potencjału inwestycyjnego ze względu na brak prowadzonych inwestycji w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz brak planów inwestycyjnych na kolejne 12 miesięcy.

   Wymiana środków trwałych

   Kolejną zmienną, która zróżnicowała strukturę i kształt segmentów, była zmienna związana z wymianą środków trwałych w firmach. Zmienna ta określa ważność procesu wymiany środków trwałych w procesie decyzyjnym dotyczącym przeprowadzania inwestycji w firmach. Rozkład zmiennej w poszczególnych segmentach przedstawia Wykres 114.

    

   Wykres 114. Ważność aspektu: wymiana środków trwałych (w %)

   Wymiana środków trwałych jest ważnym elementem decyzji dotyczących inwestycji w segmencie globalnych producentów oraz firm długowiecznych – odpowiednio 53% i 68% firm rozważa zakup środków trwałych planując inwestycje. W przypadku tych pierwszych wymiana środków trwałych jest ważna z perspektywy struktury branży, gdyż w tym segmencie dominuje branża produkcyjna (83% firm z segmentu globalnych producentów specjalizuje się w branży produkcyjnej).

   Dla konkretnych inwestorów oraz młodych graczy wymiana środków trwałych nie jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na decyzję o podjęciu inwestycji.

   Ze względu na brak prowadzonych inwestycji w ciągu ostatnich/kolejnych 12 miesięcy nie można pokazać rozkładu odpowiedzi dla segmentu nieinwestujących.

   Poprawa efektywności w firmach

   Podobnie jak w przypadku wymiany środków trwałych, równie ważnym elementem w firmie jest poprawa efektywności i ona również została poddana analizie segmentowej (Wykres 115).

    

   Wykres 115. Ważność aspektu: poprawa efektywności (w %)

   Poprawa efektywności jest bardzo ważna przede wszystkim dla młodych graczy. Młode firmy, we wczesnych fazach swojego funkcjonowania stawiają w pierwszej kolejności na inwestycje, które mają poprawić ich efektywność – 48% tych firm uważa, że jest to bardzo ważny czynnik, a kolejne 32% określa go jako ważny.

   Dla długowiecznych oraz globalnych producentów poprawa efektywności jest również ważna – ponad 2/3 firm w tych segmentach inwestuje w efektywność.

   Dla niemal połowy firm z segmentu konkretnych inwestorów poprawa efektywności jest określana jako nieważny czynnik z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych. Ze względu na charakterystykę tego segmentu można przypuszczać, że inwestycje, które będą celowały w poprawę efektywności nabiorą znaczenia dopiero w przyszłości.

   Wielkość środków przeznaczonych na działalność inwestycyjną

   Kolejnym czynnikiem, który zróżnicował kształt segmentów, była wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność inwestycyjną firm, prowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Wykres 116).

    

   Wykres 116. Wielkość środków przeznaczonych na działalność inwestycyjną w ciągu ostatnich 12 miesięcy (PLN)

   Dokonując analizy wyników dla wysokości wydatków poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na działalność inwestycyjną możemy zauważyć, że w segmencie globalnych producentów występuje wysoki odsetek firm, które przeznaczyły ponad 500 tys. złotych na działalność inwestycyjną – 27% firm.

   Konkretni inwestorzy, młodzi gracze oraz długowieczni charakteryzują się wysokim odsetkiem inwestycji, których wartość w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawierała się w przedziale od 10 001–100 000 złotych (odpowiednio 55%, 56% i 59%). Należy również zwrócić uwagę, że konkretni inwestorzy oraz młodzi gracze bardzo często na inwestycje przeznaczają mniej niż 10 tys. złotych rocznie – w obu przypadkach jest to 33% firm.

   Wprowadzenie na rynek nowych/ulepszonych produktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy

   Ostatnią zmienną, która była brana pod uwagę w procesie tworzenia segmentów, była zmienna opisująca aktywność firm pod względem wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Wykres 117).

    

   Wykres 117. Wprowadzenie na rynek nowych/ulepszonych produktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w %)

   Niemal połowa firm z segmentu globalnych producentów (48%) zadeklarowała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziła na rynek innowację produktową. Jest to związane z charakterystyką firm, które znajdują się w tym segmencie: małe i średnie firmy, które głównie specjalizują się w branży produkcyjnej, gdzie ulepszony produkt stanowi przewagę rynkową nad konkurencją.

   W segmencie młodych graczy również znajduje się wysoki odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowe lub ulepszone produkty – 40%. Ma to bezpośredni związek z faktem młodego wieku firm, które walczą o zdobycie pozycji na rynku.

   Odsetek firm, które wprowadziły innowacje produktowe jest trochę niższy wśród segmentu konkretnych inwestorów (22%) oraz długowiecznych (30%).

   Wśród firm nieinwestujących można zauważyć, że występuje niewielki odsetek firm, które nie prowadziły oraz nie będą prowadziły polityki inwestycyjnej, ale wprowadziły na rynek nowe lub ulepszone produkty – 14%.

 • Analiza tematu specjalnego pod kątem wyznaczonych ­segmentów

  • W tym rozdziale rozpatrywane będą odpowiedzi na inne zagadnienia tematu specjalnego, które nie znalazły się bezpośrednio w procesie podziału firm na segmenty. Prezentacja rozkładów odpowiedzi będzie stanowiła dodatkową wartość merytoryczną dla odbiorców raportu.

   Poniższy rozdział przedstawia rozkłady odpowiedzi na pytania, które dotyczą inwestycji prowadzonych w firmach. Zatem ze względu na charakter segmentu nieinwestujących, w większości analiz tego rozdziału segment ten zostanie pominięty.

   Przedmiot inwestycji w firmach

   Dane dotyczące przedmiotu inwestycji firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedstawia Wykres 118. Dla celów tej analizy zostały uwzględnione tylko trzy rodzaje inwestycji najczęściej wskazywane przez inwestorów (wszystkie analizowane w Raporcie rodzaje inwestycji zostały przedstawione w poprzednim rozdziale).

    

   Wykres 118. Przedmioty inwestycji w ciągu ostatnich 12 miesięcy według segmentów (w %)

   Głównym przedmiotem inwestycji w trzech badanych segmentach było wyposażenie, narzędzia i przyrządy, a jedynie w segmencie globalnych producentów zauważalny jest nacisk na inwestycje ukierunkowane na maszyny i urządzenia (77%), co wiąże się bezpośrednio z główną specjalizacją firm w tym segmencie – branżą produkcyjną.

   W segmencie długowiecznych trzy najczęściej pojawiające się kategorie przedmiotów inwestycyjnych wskazywane przez wszystkie firmy charakteryzują się podobnym poziomem ważności w hierarchii decyzji inwestycyjnych. Długowieczni w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej inwestowali w wyposażenie, narzędzia i przyrządy (53%), w maszyny i urządzenia (49%) oraz w środki transportu (46%).

   Podobna tendencja jest widoczna w segmencie konkretnych inwestorów, gdzie pierwsze trzy kategorie inwestycyjne są wybierane zdecydowanie częściej, niż pozostałe: wyposażenie, narzędzia i przyrządy – 42%, maszyny i urządzenia – 30%, środki transportu – 26%.

   Młodzi gracze w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej inwestowali w: wyposażenie, narzędzia i przyrządy (66%), w maszyny i urządzenia (48%) oraz w środki transportu (33%).

   Jeśli chodzi o kolejne 12 miesięcy i dane zaprezentowane na Wykresie 119, to firmy z segmentu globalnych producentów będą dalej głównie skupiać się na inwestycjach w maszyny i urządzenia – 68%.

   Kategoria maszyny i urządzenia (46%) w kolejnych 12 miesiącach również była najczęściej wskazywana w segmencie długowiecznych razem z wyposażeniem, narzędziami i przyrządami (44%) oraz środkami transportu (34%).

   Młodzi gracze w kolejnych 12 miesiącach skupią się na tych samych kategoriach, które stanowiły przedmiot inwestycji w poprzednich 12 miesiącach – głównym przedmiotem inwestycji pozostanie: wyposażenie, narzędzia i przyrządy (54%), maszyny i urządzenia (44%) oraz środki transportu (29%).

   Konkretni inwestorzy w ciągu najbliższych 12 mie­sięcy również nie wprowadzą zmian do swojej polityki inwestycyjnej: wyposażenie, narzędzia i przyrządy – 42%, maszyny i urządzenia – 36% oraz środki transportu – 28%.

   Należy tutaj wspomnieć o tendencji, której nie pokazujemy na Wykresie 119, ale jest bardzo istotna z punktu widzenia inwestycji w firmie. Otóż, we wszystkich segmentach widoczny jest wysoki odsetek wskazań na odpowiedź budynki i budowle: konkretni inwestorzy – 20%; młodzi gracze – 22%; długowieczni – 26% oraz globalni producenci – 22%. Z tego względu można przypuszczać, że w kolejnych 12 miesiącach firmy będą modernizowały swoje obecne budynki/pomieszczania lub zakupią/wybudują nowe.

    

   Wykres 119. Przedmioty inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy według segmentów (w %)

   Źródła finansowania inwestycji

   Przedmioty inwestycji w ostatnich oraz przyszłych 12 miesiącach zostały omówione powyżej, natomiast w kolejnym kroku należy zwrócić uwagę na źródła finansowania tych inwestycji.

   Firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy finansowały swoją działalność inwestycyjną głównie ze środków własnych: konkretni inwestorzy – 83%; młodzi gracze – 90%; długowieczni – 85% oraz globalni producenci – 76% (Wykres 120).

    

   Wykres 120. Źródła finansowania inwestycji w ciągu ostatnich 12 miesięcy według segmentów (w %)

   W segmencie globalnych producentów oraz długowiecznych możemy również odnotować dość wysoki odsetek wskazań związanych z finasowaniem zewnętrznym: kredyt bankowy zadeklarowało odpowiednio 39% i 24% firm, a leasing odpowiednio 34% oraz 26% firm. Ma to niewątpliwie powiązanie ze strukturą wielkości firm w tych segmentach, gdzie jak to zostało zaprezentowane w podrozdziale opisującym strukturę danych segmentów – długowieczni oraz globalni producenci skupiają dość wysoki odsetek małych i średnich firm, które różnią się strategią finansowania inwestycji od firm mikro.

   Działalność inwestycyjna w ciągu kolejnych 12 miesięcy również będzie w większości finansowana ze środków własnych firm (Wykres 121).

    

   Wykres 121. Źródła finansowania inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy według segmentów (w %)

   W zakresie finansowania zewnętrznego, segmenty długowiecznychglobalnych producentów w kolejnych 12 miesiącach dalej będą chętnie korzystać z kredytów bankowych (odpowiednio 32% oraz 41%) oraz leasingu (odpowiednio 25% i 31%).

   W kolejnych 12 miesiącach firmy z segmentów konkretnych inwestorów oraz młodych graczy będą wykazywały wyższe zainteresowanie zewnętrznymi źródłami finansowania, niż miało to miejsce w ostatnim roku – odpowiednio 26% i 24% firm zamierza skorzystać z kredytu bankowego, natomiast z leasingu 23% konkretnych inwestorów i 20% młodych graczy.

   Dotacje unijne również cieszą się dość wysokim zainteresowaniem wśród firm, szczególnie w deklaracjach na kolejny rok. Z dotacji w badanych segmentach zamierza skorzystać 19% młodych graczy, 18% konkretnych inwestorów, 17% globalnych producentów oraz 12% długowiecznych.

   Przyczyny realizacji inwestycji w firmach

   Przyczyny realizacji inwestycji w firmach, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedstawia Wykres 122. W segmencie konkretnych inwestorów najczęściej wskazywanymi determinantami przeprowadzenia inwestycji była poprawa efektywności – 43% oraz konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych – 39%.

    

   Wykres 122. Główne przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych w firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy według segmentów (w %)

   Młodzi gracze w swojej działalności inwestycyjnej zdecydowanie skupiają się na poprawie efektowności (68% wskazań). Pozostałymi ważnymi aspektami dla tego segmentu był popyt na produkty/usługi firmy na rynku krajowym (33%), unowocześnienie oferty produktowej (32%) oraz konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych (27%).

   Segment długowiecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy realizował inwestycje ze względu na konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych (59%) oraz ze względu na chęć poprawy efektywności firmy (56%).

   Działalność inwestycyjna globalnych producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy była uzależniona głównie od poprawy efektywności (59%) oraz wymiany przestarzałych środków trwałych (45%).

   Jeśli chodzi o perspektywę kolejnych 12 miesięcy (Wykres 123), to działalność inwestycyjna firm będzie głównie uzależniona od poprawy efektywności. Aspekt ten uzyskał bardzo wysoki odsetek wskazań we wszystkich badanych segmentach: konkretni inwestorzy – 51%; młodzi gracze – 71%; długowieczni – 58% oraz globalni producenci – 59%.

    

   Wykres 123. Główne przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych w firmach w ciągu najbliższych 12 miesięcy według segmentów (w %)

   Poza poprawą efektywności, w segmencie konkretnych inwestorów ważnymi czynnikami z punktu widzenia inwestycji będą: wymiana środków trwałych (32%), popyt na produkty/usługi firmy na rynku krajowym (30%) oraz unowocześnienie oferty produktowej (28%).

   Młodzi gracze w swojej strategii inwestycyjnej, poza poprawą efektywności, wezmą pod uwagę kształtowanie się popytu na ich dobra/usługi na rynku krajowym (44%) oraz unowocześnienie oferty produktowej (35%).

   W segmencie długowiecznych działalność inwestycyjna w kolejnych 12 miesiącach będzie uzależniona od konieczności wymiany przestarzałych środków trwałych (47%) oraz wielkości popytu na produkty/usługi firm na rynku krajowym (33%).

   Na strategię inwestycyjną globalnych producentów w kolejnym roku wpłynie, poza poprawą efektywności, także konieczność wymiany środków trwałych (41%) oraz wielkość popytu na usługi/produkty firm na rynku krajowym (38%).

   Stosunek do działalności inwestycyjnej w firmach

   W ramach kwestionariusza, w części dotyczącej tematu specjalnego, zadaliśmy przedsiębiorcom pytanie o ich podejście do działalności inwestycyjnej. Do wyboru był szereg kategorii, którymi respondenci mogli opisać swoje podejście do inwestycji. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia Wykres 124.

    

   Wykres 124. Stosunek do inwestycji w firmach w podziale na segmenty (w %)

   Najczęściej wskazywanym słowem/frazą opisującą inwestycje we wszystkich segmentach był rozwój: konkretni inwestorzy – 36%; młodzi gracze – 49%; długowieczni – 41%; globalni producenci – 49% oraz Nieinwestujący – 27%. Firmy wskazywały również bardzo często przyszłość oraz konieczność.

   W segmencie młodych graczy oprócz rozwoju, przyszłości oraz konieczności, firmy zwracały równie często uwagę na źródło przewagi rynkowej (23%) oraz strategię działania (23%).

   Firmy w segmencie długowiecznych często wskazywały na źródło przewagi rynkowej (21%), strategię działania (23%) oraz możliwość na przyszłość, ale jeszcze nie na ten moment (18%).

   Dla globalnych producentów inwestycje poza rozwojem, koniecznością i przyszłością to również źródło przewagi rynkowej (25%) i strategia działania (28%).

   Nieinwestujący z racji tego, że w ostatnim roku nie inwestowali i nie planują inwestycji w kolejnym roku (wynika to z samej specyfikacji tego segmentu), to posiadają oczywiście swój stosunek do inwestycji. Dla tej grupy firm działalność inwestycyjna to przede wszystkim rozwój i przyszłość, ale również możliwość na przyszłość (22%).

   Charakter prowadzonych inwestycji w firmach

   W okresie ostatnich 12 miesięcy firmy w swojej działalności inwestycyjnej skupiały się głównie na inwestycjach o charakterze modernizacyjnym (Wykres 125).

    

   Wykres 125. Charakter prowadzonych inwestycji w firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy według segmentów (w %)

   W segmencie konkretnych inwestorów oraz długowiecznych zauważalny jest wysoki odsetek odpowiedzi przy odtworzeniowym charakterze inwestycji (zastąpienie przestarzałych środków trwałych). Globalni producenci w okresie ostatnich 12 miesięcy skupili się na inwestycjach zarówno odtworzeniowych, jak i modernizacyjnych (32%).

   W ciągu kolejnych 12 miesięcy nie nastąpi diametralna zmiana w charakterze prowadzonych inwestycji, a firmy wciąż skupią się głównie na inwestycjach o charakterze modernizacyjnym (Wykres 126). Podobnie jak w przypadku poprzednich 12 miesięcy, w kolejnym okresie segment konkretnych inwestorów oraz długowiecznych położy duży nacisk także na inwestycje o charakterze odtworzeniowym.

    

   Wykres 126. Charakter prowadzonych inwestycji w firmach w ciągu najbliższych 12 miesięcy według segmentów (w %)

   Wpływ inwestycji na zatrudnienie i liczbę osób w firmie

   Dokonując analizy wpływu inwestycji na zatrudnienie i liczbę osób w firmach możemy zauważyć, że w większości przedsiębiorstw przeprowadzone inwestycje nie miały większego wpływu na wielkość zatrudnienia. Rozkład odpowiedzi na to pytanie znajduje się na Wykresie 127.

    

   Wykres 127. Wpływ inwestycji na zatrudnienie i liczbę osób w firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy według segmentów (w %)

   Największe oddziaływanie przeprowadzonych inwestycji na zatrudnienie deklarują globalni producenci. W tym segmencie, aż 22% inwestycji zakończyło się zatrudnieniem dodatkowych osób. Należy również zauważyć, że niektóre inwestycje w tym segmencie na tyle zautomatyzowały procesy, że 8% firm zredukowało zatrudnienie.

   Warto również zwrócić uwagę, że jeśli inwestycje wpływają na zatrudnienie, to w pozytywnym znaczeniu tego słowa – po przeprowadzeniu inwestycji w firmie częściej zatrudnia się pracowników niż zwalnia.

   Inwestycje w nowoczesne technologie a wzrost konkurencyjności firmy

   Kolejnym elementem badawczym w kwestionariuszu było pytanie o wpływ inwestycji w nowoczesne technologie na wzrost konkurencyjności firmy. Kafeteria w tym pytaniu była pięciostopniowa, gdzie 1 oznacza, że inwestycje w nowoczesne technologie zdecydowanie nie mają wpływu na wzrost konkurencyjności firmy, a 5 oznacza, że inwestycje w nowoczesne technologie zdecydowanie wpływają na konkurencyjność firmy na rynku. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia Wykres 128.

    

   Wykres 128. Postrzeganie inwestycji w nowoczesne technologie jako determinanta wzrostu konkurencyjności firmy według segmentów (w %)

   Najbardziej zdecydowaną grupą firm w tym zakresie są globalni producenci – nie ma odpowiedzi neutralnych ani negatywnych. Stawiają oni inwestycje w nowoczesne technologie wyłącznie w pozytywnym świetle.

   Najwyższy odsetek odpowiedzi neutralnych i negatywnych (przy dalszym zachowaniu bardzo wysokiego odsetka odpowiedzi pozytywnych) jest widoczny w segmencie długowiecznych – 12% firm z tego segmentu nie uważa, aby nowoczesne technologie na tym etapie działalności ich firmy były ważne, a 16% nie ma konkretnego zdania.

   Segment konkretnych inwestorów oraz młodych graczy również jest w większości przekonany, że inwestycje w nowoczesne technologie pozytywnie wpływają na konkurencyjność firmy na rynku – odpowiednio 90% oraz 84%.

   Wpływ czynników zewnętrznych na podjęcie decyzji o inwestycjach

   Wpływ czynników zewnętrznych na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu inwestycji przez firmy został przedstawiony na Wykresie 129.

    

   Wykres 129. Wpływ czynników zewnętrznych na podjęcie decyzji o inwestycjach: czynniki popytowe według segmentów (w %)

   Czynniki popytowe, do których zaliczamy: bogacenie się społeczeństwa, nowe rynki zbytu, czy zapotrzebowania sezonowe, przez firmy we wszystkich badanych segmentach, zostały określone jako wpływające pozytywnie na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu inwestycji. Można zatem powiedzieć, że czynniki popytowe zachęcają firmy do inwestowania.

   Czynniki finansowe to przede wszystkim dostępność zewnętrznych źródeł finansowania (Wykres 130). Wpływ czynników finansowych na podjęcie decyzji o inwestycjach dla wszystkich segmentów jest bardzo ważny, jednak dla globalnych producentów szczególnie. Firmy działające na rynkach zagranicznych zwracają bardzo dużą uwagę na możliwości finansowania zewnętrznego oraz na dostępność produktów finansowych zabezpieczających ryzyko w transakcjach międzynarodowych.

    

   Wykres 130. Wpływ czynników zewnętrznych na podjęcie decyzji o inwestycjach: czynniki finansowe według segmentów (w %)

   W pozostałych segmentach korzystne warunki finansowania zewnętrznego również zachęcają firmy do przeprowadzenia inwestycji.

   Czynniki techniczne (Wykres 131), czyli rozwój technologii, dostęp do wykwalifikowanych technicznie pracowników oraz stosunek firm do nowych technologii, także wpływają pozytywnie i zachęcają firmy do przeprowadzenia inwestycji.

    

   Wykres 131. Wpływ czynników zewnętrznych na podjęcie decyzji o inwestycjach: czynniki techniczne według segmentów (w %)

   Podobnie jak w przypadku czynników finansowych, również w wypadku czynników zewnętrznych segment globalnych producentów zwraca na nie największą uwagę – 18% firm w tym segmencie wskazuje, że rozwój technologii zachęca je do inwestowania. Wśród globalnych producentów może to być spowodowane specyfiką tego segmentu – większość z nich to małe i średnie firmy oraz duży odsetek firm z branży produkcyjnej, dla których czynniki techniczne są bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

   W każdym badanym sektorze ponad połowa firm określiła rozwój technologii jako ważny i zachęcający do inwestowania czynnik.

   Specjalistyczne rozwiązania cyfrowe

   Rozwiązania cyfrowe w wielu dziedzinach działalności są bardzo ważną częścią rozwoju firm. Zdarza się jednak, że pomimo chęci zainwestowania w ten obszar, jest to niemożliwe ze względu na wysoki koszt zakupu technologii (Wykres 132).

    

   Wykres 132. Chęć firm do zainwestowania w rozwiązania cyfrowe, które nie są możliwe do zrealizowania, ze względu na wysoki koszt zakupu według segmentów (w %)

   W segmencie młodych graczy znajduje się dość wysoki odsetek firm, które by chętnie skorzystały ze specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, jednak koszt zakupu przekracza ich możliwości finansowe (33%). Młodzi gracze, jako najbardziej pożądane rozwiązania cyfrowe, najczęściej wymieniali aplikacje ułatwiające pracę (27%).

   Podobna sytuacja ma miejsce w segmencie długowiecznych – 31% firm przyznało, że chętnie skorzystałoby ze specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, a najbardziej pożądanym rodzajem oprogramowania są aplikacje ułatwiające pracę (24%).

   28% firm z segmentu konkretnych inwestorów przyznało, że chciałoby skorzystać ze specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, a najczęściej wskazywanym rodzajem pożądanego oprogramowania były również aplikacje, które ułatwiają pracę (22%).

   W grupie globalnych producentów 19% firm chciałoby skorzystać ze specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, gdyby finanse firmy na to pozwoliły. Najczęściej wskazywanym rodzajem oprogramowania były systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, projektami, bazy i chmury danych – 30%.

    

   Wykres 133. Rodzaj systemu, z którego chciałyby skorzystać firmy, ale ze względu na koszt zakupu technologii inwestycja nie jest aktualnie możliwa do zrealizowania (w %)

 • Podsumowanie segmentacji

  • Przystępując do podsumowania segmentacji należy zwrócić uwagę na fakt, że temu procesowi zostały poświęcone dwa rozdziały:

   • I „Wyniki przeprowadzonej segmentacji” – przedstawia pytania i zmienne będące istotne dla procesu segmentacji. Co oznacza, że ich rozkład odpowiedzi znacznie wpłynął na wygląd segmentów i zadecydował o ich podziale i nazewnictwie;
   • II „Analiza tematu specjalnego pod kątem wyznaczonych segmentów” – zawiera wyniki tematu specjalnego w podziale na wyróżnione segmenty.

    

   Dzięki zastosowanemu algorytmowi w przeprowadzonej segmentacji udało nam się wyróżnić cztery charakterystyczne segmenty oraz jeden, który zdefiniował się samoistnie przez firmy, które nie prowadziły inwestycji w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz nie planują ich przeprowadzenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

   Zmiennymi, na podstawie których stworzono segmentację były (zmienne istotnie różnicujące segmenty):

   • wielkość firmy,
   • branża w której działa firma,
   • obszar działania firmy,
   • czas istnienia firmy,
   • potencjał inwestycyjny firmy,
   • ważność aspektu: wymiana przestarzałych środków trwałych,
   • ważność aspektu: poprawa efektywności,
   • wydatki inwestycyjne poniesione w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
   • wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego wyrobu lub usługi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

    

   Dokonując krótkiej charakterystyki i opisu wyznaczonych segmentów przedstawiliśmy Państwu:

   • segment konkretnych inwestorów – czyli firmy, które posiadają niski potencjał inwestycyjny, ale prowadzone przez nie inwestycje w 24-miesięcznych ramach czasowych skupiają się na konkretnych obszarach firmy,
   • segment młodych graczy – młode firmy, których czas istnienia nie przekracza 6 lat,
   • segment długowiecznych – segment skupiający mikro i małe firmy, które w większości działają w gospodarce od ponad 7 lat,
   • segment globalnych producentów – małe i średnie firmy, których główną branżą jest branża produkcyjna, a ich głównymi rynkami zbytu jest cała Polska oraz rynki zagraniczne,
   • segment nieinwestujących – firmy, które zadeklarowały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy i w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie przeprowadziły lub nie będą przeprowadzały działalności inwestycyjnej.

    

   W strukturze wielkości firm segment młodych graczy skupia w sobie najwyższy odsetek firm mikro, a segment globalnych producentów w większości małe i średnie firmy. Wśród struktury branż, wewnątrz większości segmentów dominują firmy z sektora usługowego. Segment globalnych producentów stanowi wyjątek, wyróżniając się na tle innych grup ze zdecydowanie najwyższym odsetkiem firm z branży produkcyjnej.

   Trzy na cztery segmenty w obszarze działalności firm działają w podobny sposób, nie wykazując tendencji do dominacji żadnego obszaru rynku (np. regionalnego). Wśród globalnych producentów możemy zauważyć, że firmy z tego segmentu głównie skupiają się na działalności w obszarze krajowym (cała Polska) lub międzynarodowym.

   Dokonując charakterystyki wieku firm, w segmentach można wyróżnić dwie grupy: długowieczni oraz młodzi gracze. Ci pierwsi to firmy, które działają na rynku od ponad 7 lat, a drudzy to nowe firmy (w większości mikro, które dopiero zaczynają swoją ekspansję na rynku) i działają w gospodarce nie dłużej niż 6 lat.

   Dalsza część segmentacji dotyczyła potencjału inwestycyjnego firm. Geneza powstania tego wskaźnika została opisana w podrozdziale: „Wprowadzenie do procesu segmentacji”. Największym potencjałem inwestycyjnym zaznacza się segment młodych graczy – segment młodych firm, które na początku swojej działalności inwestują dużo i w różne obszary działalności firmy. Na drugim biegunie potencjału inwestycyjnego znajdują się firmy z segmentu konkretnych inwestorów – czyli firm, które prowadzą spokojną politykę inwestycyjną, która polega na prowadzeniu 1–2 inwestycji w tym samym czasie.

   Kolejną część stanowiły zagadnienia związane z ważnością aspektów, które wpływają na decyzję o przeprowadzeniu inwestycji. Z perspektywy segmentacji istotnymi do podziału firm zagadnieniami były: wymiana środków trwałych oraz poprawa efektywności w firmach. Wymiana środków trwałych została określona jako bardzo ważny czynnik przez firmy z segmentów: długowiecznych oraz globalnych producentów, a poprawa efektywności w firmach była kluczowa dla młodych graczy, ale również odgrywa ważną rolę dla segmentu długowiecznych oraz globalnych producentów.

   Wielkość środków przeznaczonych na działalność inwestycyjną przez firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy rośnie wraz z wielkością firm – przez co segment globalnych producentów skupia najwięcej firm, które na działalność inwestycyjną przeznaczyły ponad 100 tys. złotych w ostatnich 12 miesiącach. Najwięcej „drobnych inwestycji” – czyli do 10 tys. złotych przeprowadziły firmy z segmentu konkretnych inwestorów oraz młodych graczy.

   Ostatnią zmienną, która była kluczowa z perspektywy przeprowadzonego mechanizmu segmentacji, była zmienna, która opisywała działalność innowacyjną firm – czyli, czy dana firma w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziła na rynek nowy/ulepszony produkt. Najwyższy odsetek firm „innowacyjnych” znajdował się w segmencie globalnych producentów, a najniższy wśród firm nieinwestujących.

   Podsumowanie II rozdziału segmentacji „Analiza tematu specjalnego pod kątem wyznaczonych segmentów” zaczynamy od pytań dotyczących przedmiotu inwestycji w ciągu ostatnich/najbliższych 12 miesięcy. Głównymi przedmiotami inwestycji, które zajmują pierwsze trzy miejsca wśród wszystkich segmentów, w okresie poprzednich 12 miesięcy oraz w perspektywie kolejnych 12 miesięcy są:

   • wyposażenie, narzędzia i przyrządy,
   • maszyny i urządzenia,
   • środki transportu.

    

   Analizując te dane należy wyróżnić segment globalnych producentów, który zdecydowanie na pierwszym miejscu w ciągu ostatnich i najbliższych 12 miesięcy wskazał maszyny i urządzenia jako główny przedmiot wydatków inwestycyjnych.

   Jeśli chodzi o źródła finansowania inwestycji to wszystkie firmy, we wszystkich segmentach zgodnie wskazywały, że środki własne były i będą głównym źródłem finansowania inwestycji. Warto nadmienić, że wśród firm z segmentu długowiecznych oraz globalnych producentów widoczne są tendencje do korzystania z kredytów bankowych oraz leasingu przy finansowaniu projektów inwestycyjnych.

   Wszystkie firmy zgodnie wskazywały, że główną determinantą przeprowadzania inwestycji była poprawa efektywności. Szczególnie jest to widoczne w segmencie młodych graczy, który zdecydowanie na pierwszym miejscu stawia poprawę efektywności. Pozostałe segmenty również często wskazują na konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych jako główną przyczynę realizacji projektów inwestycyjnych. Inne, ważne przyczyny przeprowadzenia inwestycji w poszczególnych segmentach to: popyt na produkty/usługi firmy na rynku krajowym oraz unowocześnienie oferty produktowej.

   Jeśli chodzi o inwestycje, które będą prowadzone przez firmy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, to będą one głównie dyktowane przez czynniki związane z poprawą efektywności, koniecznością wymiany środków trwałych oraz popytem na produkty/usługi firmy na rynku krajowym.

   Analizując podejście do inwestycji i określenie stosunku do nich z perspektywy firm, dla większości inwestycje to: rozwój, przyszłość oraz konieczność. Wszystkie segmenty często wskazywały również, że inwestycje to strategia działania oraz źródło przewagi rynkowej. Szczególnie wśród segmentu młodych graczy panuje przekonanie, że inwestycje to rozwój, którego potrzebują młode firmy.

   Rozkład odpowiedzi w pytaniu o wpływ inwestycji w nowoczesne technologie na wzrost konkurencyjności firmy wskazuje segment globalnych producentów jako znacznie wyróżniający się na tle pozostałych ze względu na pełne przekonanie do stwierdzenia, że inwestycje w nowoczesne technologie pozytywnie wpływają na wzrost konkurencyjność firmy na rynku (tutaj głównie zagranicznym).

   Charakter prowadzonych inwestycji przez firmy w ciągu ostatnich/przyszłych 12 miesięcy kształtuje się podobnie we wszystkich segmentach. Firmy raczej skupiały się lub będą się skupiać na inwestycjach o charakterze modernizacyjnym. Segment globalnych producentów wyróżnia się na tle pozostałych segmentów poprzez wysoki odsetek wskazań, że prowadzone inwestycje miały/będą miały charakter zarówno odtworzeniowy, jak i modernizacyjny.

   Większość firm we wszystkich segmentach jest zdania, że prowadzone inwestycje w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały większego wpływu na zatrudnienie. Jeśli wśród firm pojawiały się jakiekolwiek wskazania, które ukazują wpływ inwestycji na zatrudnienie, to były to w większości głosy pozytywne, co oznacza, że inwestycje powodowały wzrost zatrudnienia w firmach.

   Czynniki popytowe, finansowe i techniczne są równie ważne dla firm we wszystkich segmentach. Firmy są przekonane, że czynniki te zachęcają do przeprowadzenia inwestycji. Kolejny raz należy wyróżnić segment globalnych producentów, który szczególną uwagę zwraca na czynniki techniczne, co ma powiązanie ze strukturą branżową segmentu (w większości są to firmy z branży produkcyjnej).

   Na zakończenie II rozdziału poświęconego segmentacji, dokonano analizy chęci skorzystania ze specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, które ze względów finansowych firmy nie mogą zostać zrealizowane. Najwyższy odsetek firm zainteresowanych skorzystaniem z takich rozwiązań był widoczny w segmencie długowiecznych oraz młodych graczy. Firmy najczęściej wymieniały oprogramowanie ułatwiające pracę oraz systemy do zarządzania przedsiębiorstwem jako rodzaj najbardziej pożądanego oprogramowania.

Pobierz artykuł

Pobierz

Inwestycje w makroekonomii

Autor:
Adam Antoniak, Starszy Ekonomista, Bank Pekao S.A.

 

Inwestycje odgrywają kluczową rolę dla potencjału wzrostu każdej gospodarki. Po pierwsze, nakłady na inwestycje pozwalają na odbudowę kapitału, który jest jednym z podstawowych czynników produkcji, a ulega nieustannej deprecjacji. Po drugie, co może nawet ważniejsze, odpowiednio nakierowane inwestycje mają znaczący potencjał w zwiększeniu łącznej produktywności czynników produkcji (TFP). W szczególności wdrażanie innowacyjnych rozwiązań może wydatnie zwiększyć efektywność wykorzystywanych czynników produkcji m.in. poprzez odpowiednie ich łączenie, wykorzystanie oraz efektywność organizacji procesów produkcyjnych etc.

 

Wykres 134. Źródła wzrostu gospodarczego w Polsce1 (w %; pkt. proc.)

Porównanie aktywności inwestycyjnej w polskiej gospodarce do inwestycji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) sugeruje, że wyraźnie odstaje ona in minus. W szczególności stopa inwestycji (relacja inwestycji do PKB) jest w Polsce wyraźnie niższa niż w innych krajach regionu, ale także niższa niż średnia UE (20,9%).

 

Kraje rozwijające się mają zwykle większe potrzeby inwestycyjne, i w konsekwencji stopy inwestycji, od krajów rozwiniętych, stąd poziom inwestycji w Polsce jest rozczarowujący.

Porównanie aktywności inwestycyjnej w polskiej gospodarce do inwestycji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) sugeruje, że wyraźnie odstaje ona in minus. W szczególności stopa inwestycji (relacja inwestycji do PKB), jest w Polsce wyraźnie niższa niż w innych krajach regionu, ale także jest niższa niż średnia UE (20,9%).

 

Wykres 135. Stopa inwestycji w 2018 roku2 (w % PKB)

Wnikliwa analiza struktury podmiotowej inwestycji wskazuje, że za niższy niż w innych krajach regionu poziom stopy inwestycji w Polsce odpowiada przede wszystkim sektor przedsiębiorstw, który powinien odgrywać wiodącą rolę we wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. Relatywnie wysoki jest natomiast poziom inwestycji publicznych.

 

Wykres 136. Struktura podmiotowa inwestycji2 (w % PKB)

Z kolei analiza struktury przedmiotowej inwestycji (Wykres 137) sugeruje, że Polska przeznacza mniejszą część PKB na inwestycje w maszyny i urządzenia, kluczowe dla podnoszenia wydajności produkcji.

 

Wykres 137. Struktura przedmiotowa inwestycji(2 (w % PKB)

Za niską stopę inwestycji w Polsce odpowiadają więc głównie ograniczone nakłady przedsiębiorstw na maszyny i urządzenia.

Wyniki badań koniunktury w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wskazują, że przedsiębiorcy z tego sektora podejmują aktywność inwestycyjną głównie w oparciu o środki własne, a brak sięgania po finansowanie zewnętrzne firmy te uzasadniają brakiem potrzeb i niechęcią do zadłużania. Może to sugerować, że potrzeby inwestycyjne sektora MŚP pozostają stosunkowo mało rozpoznane.

 

Wykres 138. Powody braku finansowania zewnętrznego3 (w %)

Inwestycje ekstensywne oznaczają zwykle zwiększenie skali produkcji w ramach obecnego modelu działalności i organizacji przedsiębiorstwa (np. zakup kolejnej maszyny i zatrudnienie pracowników do jej obsługi). Z kolei inwestycje o charakterze intensywnym umożliwiają zwiększenie produktywności na pracownika (bardziej wydajne maszyny, lepsza organizacja przedsiębiorstwa). Biorąc pod uwagę ograniczenia ze strony dostępności zasobów pracy, inwestycje powinny koncentrować się na obszarach dających potencjał do osiągnięcia wyższego poziomu produkcji przy obecnym lub potencjalnie nawet niższym poziomie zaangażowania pracy ludzkiej. Kluczowe obszary, to m.in. robotyzacja oraz wdrażanie rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie teleinformatyczne, sztuczną inteligencję i algorytmy.

W najbliższych latach, zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP jak i duże firmy, staną w obliczu znaczących zmian strukturalnych w polskiej gospodarce, przejawiających się zmianą w dostępie i koszcie głównych czynników produkcji, czyli kapitału i pracy. W związku z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi coraz bardziej palącym problemem będzie znalezienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników oraz dynamicznie rosnące koszty pracy. W efekcie wkład pracy do wzrostu gospodarczego będzie się obniżał, a być może będzie wręcz ujemny z uwagi na spadek liczby osób pracujących. Będzie to wymagało wyższych nakładów kapitałowych, które zwiększą wkład kapitału, a zwłaszcza łącznej produktywności czynników produkcji do wzrostu PKB (Wykres 134).

Polska gospodarka będzie w najbliższych latach potrzebowała wyższej niż w przeszłości stopy inwestycji, aby dokonać transformacji z gospodarki konkurującej niskimi kosztami pracy w konkurencyjną, innowacyjną gospodarkę oferującą innowacyjne produkty. W tym celu niezbędne będą nie tyle inwestycje o charakterze ekstensywnym, ale inwestycje o charakterze intensywnym.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom uprzemysłowienia polskiej gospodarki (Wykres 139) Polska wydaje się mieć znaczącą przestrzeń do zwiększenia automatyzacji produkcji. Wykorzystanie robotów w przetwórstwie przemysłowym jest z reguły łatwiejsze (powtarzalne działania) niż w przypadku sektora usług, gdzie często produkt lub usługa są wynikiem unikalnej pracy rąk ludzkich, która nie może być w prosty sposób zastąpione przez maszyny.

 

Wykres 139. Znaczenie przemysłu w krajach UE2 (% wartości dodanej)

Z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) wynika, że w 2018 r. liczba nowych robotów w polskim przemyśle wzrosła o 40%, osiągając 2 651 szt. (nieznacznie mniej niż w Czechach, Wykres 140). Co trzeci nowy robot w 2018 r. był instalowany w fabryce związanej z rynkiem samochodowym. Na koniec 2018 r. liczba robotów przemysłowych zainstalowanych w obiektach przemysłowych wyniosła w Polsce 13 632 szt.

 

Wykres 140. Podaż robotów przemysłowych w EŚW4 (w tysiącach sztuk)

Liczba robotów przemysłowych na 10 tys. pracowników przemysłowych w Polsce (42 szt.) jest nadal wyraźnie niższa niż w Czechach (135 szt.), czy na Słowacji (165 szt.). Jest to m.in. związane z dużą rolą przemysłu samochodowego u naszych południowych sąsiadów. Wskazuje to także na znaczący potencjał dalszego wzrostu w tym obszarze.

Według prognoz ekspertów IFR w kolejnych trzech latach liczba kolejnych instalacji robotów w naszym kraju będzie rosła w tempie ok. 15–20% rocznie.

Postępy w automatyzacji produkcji przemysłowej są z jednej strony przykładem pożądanego kierunku zmian, a z drugiej strony pokazują, że wciąż jako kraj mamy do wykonania dużą pracę, aby przygotować kraj na krajowe wyzwania demograficzne i wznieść gospodarkę na kolejny poziom rozwoju. Konkurencyjna międzynarodowa i innowacyjna gospodarka oferująca zaawansowane produkty i usługi jest pożądanym modelem dla kraju rozwiniętego o ograniczonych zasobach naturalnych.

 

W artykule wykorzystałem dane pochodzące z następujących źródeł:

1. Opracowanie własne na bazie funkcji produkcji Cobba-Douglasa

2. Eurostat

3. Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Bank Pekao, styczeń 2020

4. International Federation of Robotics (IFR)

Pobierz artykuł

Pobierz

Dlaczego w budowaniu Przemysłu 4.0 środki trwałe to nie wszystko?

 • Kluczowa rola inwestycji w środki trwałe i aktywa niematerialne w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

  • Autorzy:
   dr hab. Katarzyna Śledziewska, DELab Uniwersytet Warszawski
   dr hab. Renata Włoch, DELab Uniwersytet Warszawski
   Satia Rożynek, DELab Uniwersytet Warszawski

    

   Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa?

   Datafikacja, personalizacja i usieciowienie to terminy, z którymi kojarzyć powinniśmy trwającą rewolucję przemysłową osadzoną w połączonych ze sobą urządzeniach, integracji i analizie rozproszonych danych oraz wdrażaniu sztucznej inteligencji. Te trzy procesy są dla czwartej rewolucji przemysłowej tym, czym dla XVIII-wiecznej pierwszej rewolucji przemysłowej była mechanizacja, dla drugiej – elektryfikacja, a dla trzeciej – automatyzacja, komputeryzacja i internetyzacja. Wskazanie kluczowych technologii pozwala zrozumieć istotę zachodzącej na naszych oczach transformacji cyfrowej, która między innymi przejawia się powstaniem koncepcji Przemysłu 4.0.

    

   Schemat 1. Historia rewolucji przemysłowych1

   W poniższym tekście postaramy się przedstawić istotę Przemysłu 4.0 i jego wagę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawimy kluczowe obszary, w których – według naszej oceny – przedsiębiorstwa powinny dokonywać inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i aktywa niematerialne, aby móc efektywnie przeprowadzić transformację cyfrową firmy. Dokonamy także próby oceny stopnia zaawansowania transformacji cyfrowej w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie danych agencji Eurostat.

    

   Przemysł 3.0 a Przemysł 4.0 – w czym tkwi różnica?

   Trzecia rewolucja przemysłowa wykształciła charakterystyczną formę organizacji produkcji opartą na elektronice, komputerach i Internecie. Technologie charakterystyczne dla Przemysłu 3.0 w dużej mierze nadal wykorzystywane są w Przemyśle 4.0. Różnica tkwi w sposobie pracy z danymi (ich pozyskiwaniu, analizie i wykorzystaniu w celu optymalizacji procesów biznesowych), a także w rozszerzeniu koncepcji poza ramy linii produkcyjnej aż do objęcia nią całej organizacji przedsiębiorstwa.* Ku uściśleniu koncepcji i rozwianiu wszelkich wątpliwości, za dr hab. Katarzyną Śledziewską i dr hab. Renatą Włoch przyjmijmy, że „Przemysł 4.0 to złożony proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, związany ze zmianą modelu biznesowego i integracją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia produktu. Warunkiem tej transformacji jest zaawansowane wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych, a jej celem – masowa personalizacja wytwarzania towarów i usług w odpowiedzi na zindywidualizowane potrzeby klientów.”** Wśród wspomnianych rozwiązań cyfrowych wyróżnić można narzędzia Przemysłu 4.0, na które składają się między innymi roboty autonomiczne, programy umożliwiające przeprowadzanie symulacji i integrację systemów, Internet Rzeczy, chmury obliczeniowe, drukarki 3D czy rozszerzona rzeczywistość. Konieczne jest jednak podkreślenie, że tylko kompleksowe podejście do zmian w obszarach technologii, procesów i organizacji warunkuje korzyści wynikające z koncepcji Przemysłu 4.0.

    

   Schemat 2. Trzy obszary Przemysłu 4.02

    

   Szanse MŚP w obliczu transformacji cyfrowej

   Co jednak oznacza Przemysł 4.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce? W dobie czwartej rewolucji przemysłowej MŚP mają możliwość zmiany swojej pozycji w ekosystemie biznesowym, lecz entuzjazm studzą zarówno widmo wyzwań związanych z wdrożeniem i efektywnym wykorzystaniem technologii cyfrowych, jak i świadomość niekończącego się wyścigu o przewagi konkurencyjne. Z perspektywy MŚP zwiększenie wydajności i produktywności będzie przekładać się na potencjalną redukcję kosztów i poprawę jakości produktu, a platformizacja modeli biznesowych – na otwarcie możliwości dotarcia do rynków globalnych. Co za tym idzie, MŚP będą miały dostęp do znacznie szerszego grona klientów i partnerów biznesowych.

    

   Technologie, oprogramowanie, rozwój kompetencji – w co tak naprawdę powinniśmy inwestować?

   Postrzeganie transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie wyłącznie jako procesu rozbudowania twardej infrastruktury technologicznej to przejaw wybiórczego podejścia, nieuwzględniającego wielowarstwowości zachodzących zmian. Takie podejście wynika z niedostrzegania różnicy między trzecią a czwartą rewolucją technologiczną – sama automatyzacja linii produkcji może być błędnie identyfikowana jako innowacja z zakresu Przemysłu 4.0. Inwestycje w aktywa trwałe mogą rozwinąć jedynie część obszaru technologicznego Przemysłu 4.0, co z definicji nie wystarcza do zbudowania sprawnie funkcjonującego inteligentnego przedsiębiorstwa. Konieczne jest zwiększenie nakładów także w obrębie aktywów niematerialnych, które obejmują wszystkie trzy kluczowe obszary Przemysłu 4.0. Usługi chmury obliczeniowej, oprogramowanie wspierające procesy integrujące działania zarówno wewnątrz firmy, jak i te wymagające współpracy z otoczeniem, a także szkolenia rozwijające kompetencje pracowników i zarządu, to tylko niektóre aktywa z szerokiego wachlarza nienamacalnych środków niezbędnych w dogłębnej transformacji cyfrowej firmy.

    

   Jak zaawansowany jest proces transformacji cyfrowej w polskich MŚP?

   Ocena zaawansowania transformacji cyfrowej polskich małych i średnich przedsiębiorstw wymaga odniesienia do międzynarodowych badań i rankingów, wśród których najszerszego spojrzenia w gronie krajów Unii Europejskiej dostarcza Eurostat. Udostępniane przez urząd wyniki badań wykorzystania technologii w przedsiębiorstwach oraz poziomu kompetencji cyfrowych pracowników pozwalają stworzyć obraz polskiego Przemysłu 4.0.

    

   Obszar technologiczny i procesowy

   Polskie MŚP lokują się stosunkowo wysoko w rankingu wykorzystania robotów przemysłowych w Unii Europejskiej (11. miejsce). Jednak rzeczywisty odsetek firm wyposażonych i korzystających z takiego sprzętu wynosi zalewie 4,3%. Poziom integracji pozostałych narzędzi Przemysłu 4.0 w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach plasuje się w ogonie rankingu krajów UE – analizy big data z własnych inteligentnych czujników dokonuje jedynie 1,4% firm (25. miejsce), a z RFID korzysta mniej niż jedno na 12 przedsiębiorstw (23. miejsce). Liderem w wykorzystywaniu systemów identyfikacji radiowej umożliwiającej m.in. zdalne śledzenie produkcji czy odczytywanie informacji z biorących udział w produkcji maszyn i urządzeń jest Finlandia, w której co piąte MŚP korzysta z takiej technologii. Także w wytwarzaniu addytywnym prym wiodą fińskie przedsiębiorstwa, wyprzedzając polskie MŚP o 20 pozycji w rankingu krajów UE.

    

   Schemat 3. Obszar technologiczny (odsetek małych i średnich przedsiębiorstw)3

   Z usług chmury obliczeniowej korzysta 10% polskich MŚP, a system Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) wdrożyło dwukrotnie większe grono firm. Z systemów zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) umożliwiających integrację procesów biznesowych wewnątrz firmy z procesami dostawców i klientów korzysta co piąte MŚP, pozycjonując Polskę na 6. miejscu w rankingu krajów UE. Podobny odsetek polskich przedsiębiorstw korzysta z systemów wspierających zarządzanie relacjami z klientami (CRM), ale w tym przypadku przekłada się to na 21. pozycję w rankingu.

    

   Schemat 4. Obszar procesowy (odsetek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce)4

    

   Obszar organizacyjny i kompetencje przyszłości

   Wykraczając poza obszar technologiczny i procesowy Przemysłu 4.0, docieramy do niezwykle istotnego czynnika transformacji cyfrowej – kapitału ludzkiego. Światowe Forum Ekonomiczne wyróżniło kompetencje o szczególnym znaczeniu w obliczu zachodzących zmian,***które określić można mianem kompetencji przyszłości. Są to umiejętności, które odróżniają pracę człowieka od pracy maszyn i pozwalają utrzymać wartość i pozycję człowieka w organizacji w obliczu przejęcia rutynowych (a w dalszej przyszłości nie tylko takich) obowiązków przez sztuczną inteligencję i maszyny. Wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 wiąże się z zanikaniem zawodów, powstawaniem zupełnie nowych ról, jak i przeobrażaniem się istniejących funkcji pracowników i zarządu. Dopasowanie do stale przekształcającego się środowiska pracy wymaga nie tylko rozwijania kompetencji technicznych i cyfrowych, ale też wzmacniania kompetencji społecznych i poznawczych.

    

   Schemat 5. Kompetencje przyszłości5

   Kompetencje cyfrowe i techniczne, które możemy określić mianem umiejętności twardych, przestają być dającym przewagę atutem na rynku pracy, stając się natomiast podstawą wymaganą w każdej dziedzinie. W niedalekiej przyszłości technologie cyfrowe przenikną branże bez wyjątku, a zwykły dzień pracy zostanie wypełniony interakcjami ze sztuczną inteligencją, Internetem Rzeczy, czy rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością. Każde działanie będzie wymagać obcowania z technologią, co narzuca konieczność „cyfrowej pewności siebie” wśród pracowników, którą rozwijać można wzmacniając ich kompetencje cyfrowe i techniczne. Przewagę zapewnią kompetencje poznawcze, czyli kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów i krytyczne myślenie będące póki co domeną typowo ludzką. W szczególności kreatywność jest umiejętnością, której przejęcia przez sztuczną inteligencję eksperci nie spodziewają się w najbliższych latach. Coraz głośniej się mówi o sposobach rozwijania kreatywności, niekoniecznie kreatywności profesjonalnej, którą często mamy w głowie myśląc o zawodach artystycznych, albo kreatywności wysokiej cechującej mistrzów w swoich dziedzinach, ale kreatywności codziennej związanej z nowatorstwem, elastycznym myśleniem i działaniem.**** Krytyczne myślenie w dobie przeładowania informacją służy obiektywnej ocenie napotykanych treści, jak i pozwala wyłonić te, które są istotne dla funkcjonowania organizacji. Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów owocuje, kiedy wielostronność wyzwania przekracza możliwości inteligentnych maszyn wdrożonych w przedsiębiorstwie.

   W obszarze organizacyjnym Przemysłu 4.0 ważną rolę pełnią kompetencje społeczne obejmujące zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość, współpracę z innymi i inteligencję emocjonalna. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie Przemysłu 4.0 wykracza poza tradycyjne ramy znanych nam modeli zarządzania, włączając w problematykę współpracę człowieka z inteligentnymi maszynami. Brak precedensu normującego relację człowiek– inteligentna maszyna w organizacji wymaga otwartości umysłu, umiejętności funkcjonowania w warunkach niepewności, jak i woli eksperymentowania i wyciągania trafnych wniosków. Sprawia to, że zarządzanie ludźmi staje się kluczową kompetencją przyszłości w przedsiębiorstwach objętych transformacją technologiczną. Umiejętność współpracy z ludźmi i inteligencja emocjonalna są kompetencjami, które pozostaną istotne dopóki w organizacji w skład siły roboczej wchodzi czynnik ludzki.

   W zakresie kompetencji przyszłości Eurostat daje możliwość porównania polskich MŚP z firmami pochodzącymi z innych krajów jedynie w obrębie kompetencji technicznych, dzieląc przy tym pracowników na jednostki o niskich, podstawowych i ponadpodstawowych umiejętnościach cyfrowych. Jedynie ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w elementarnym zakresie odpowiadają kompetencjom, które niezbędne są w budowaniu i rozwijaniu Przemysłu 4.0. Z definicji obejmują one między innymi umiejętność pisania kodów w dowolnym języku programowania, korzystania z platform, czy obróbki i analizy danych w arkuszach kalkulacyjnych.***** Nie są to oczywiście kompetencje techniczne związane z najnowszymi technologiami cyfrowymi i narzędziami Przemysłu 4.0, ale mogą stanowić punkt odniesienia w ocenie przygotowania polskich pracowników do pracy w inteligentnych przedsiębiorstwach.

    

   Schemat 6. Podstawowe kompetencje cyfrowe wśród pracowników4

   Podobnie, jak w przypadku wskaźników z obszaru technologicznego Przemysłu 4.0, w kwestii kompetencji cyfrowych polscy pracownicy fizyczni i umysłowi słabo wypadają na tle pracowników z pozostałych krajów Unii Europejskiej. W każdej z grup pracowników Polska osiąga wynik gorszy od średniej krajów Grupy Wyszehradzkiej i zdecydowanie mierny w porównaniu do średniej wszystkich krajów UE. Jedynie 8% pracowników fizycznych wykazało się ponadpodstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, a wśród pracowników umysłowych grupę tę stanowi 37%. Warto wspomnieć, że liderem w kategorii jest Finlandia osiągając wyniki pozostawiające Polskę daleko w tyle – dla pracowników fizycznych i umysłowych wartości wynoszą odpowiednio 34% i 65%. Ponadpodstawowych umiejętności cyfrowych w większości nie posiadają nawet młodzi Polacy.

   Warto wspomnieć, że jedynie 14% polskich MŚP zatrudnia własnych pracowników na stanowiskach związanych z obsługą ICT. Połowa przedsiębiorstw zatrudnia zewnętrznych specjalistów do pełnienia tychże obowiązków. Wraz z bardzo niskim odsetkiem firm zatrudniających specjalistów ICT (11%) wskazuje to na brak personelu, który mógłby wspomóc wdrażanie technologii cyfrowych niezbędnych w budowaniu inteligentnego przedsiębiorstwa.******

    

   Szkolenia zapewniane przez MŚP

   Powyższe wyniki podkreślają wagę szkoleń ICT zapewnianych przez przedsiębiorstwa zarówno specjalistom, jak i personelowi niezwiązanemu bezpośrednio z tym działem. Efektywny proces zmian musi być wzmacniany wdrażaniem odpowiednich planów szkoleniowych, co, jak wynika z badań Eurostatu, jest kluczowym problemem w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Kursy doszkalające dla specjalistów ICT organizowane są przez 5% firm, a kursy z zakresu kompetencji cyfrowych dla pozostałych pracowników – tylko przez 10%.

   Eurostat nie podaje danych dotyczących szkoleń wzmacniających kompetencje społeczne i poznawcze, ale pewnym wglądem posłużyć mogą wyniki badania przeprowadzonego przez DELab UW na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju i Google. Badanie dotyczyło studentów i absolwentów uniwersytetów z siedmiu miast w Polsce i roli uczelni wyższych w zdobywaniu kompetencji przyszłości. O ile uczelnie wyższe radzą sobie z nauczaniem studentów kompetencji poznawczych wyposażając większość świeżych absolwentów w te umiejętności, dużo gorzej wypadają w kwestii wzmacniania kompetencji społecznych. Zarządzania ludźmi w ogóle nie uczy się na ponad połowie uczelni wyższych, a niewiele lepiej jest w przypadku przedsiębiorczości i inteligencji emocjonalnej. Jedynie współpraca z innymi należy do kompetencji dobrze rozwijanych w trakcie studiów na polskich uczelniach wyższych.*******

    

   Schemat 7. Szkolenia organizowane przez przedsiębiorstwa3

   Dlaczego inwestycje w środki trwałe i aktywa niematerialne są kluczowe w budowaniu Przemysłu 4.0?

   Strategia transformacji cyfrowej firmy powinna uwzględniać potrzebę zmian i rozwoju w każdym z trzech obszarów Przemysłu 4.0 – technologicznym, procesowym i organizacyjnym. Aktywa wchodzące w skład bezpośrednio ze sobą powiązanych obszarów transformacji cyfrowej wykraczają poza środki trwałe w większości klasyfikując się jako aktywa niematerialne. Urządzenia i maszyny są niezbędnym elementem Przemysłu 4.0, ale w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej przestają być wystarczające. Uwzględnienie zmian w zakresie produkcji, podejścia do klienta i relacji biznesowych z otoczeniem wymaga szerokiej perspektywy i holistycznej wizji przedsiębiorstwa.

   „Kluczowym czynnikiem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw produkcyjnych stają się odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, potrafiący współpracować z inteligentnymi robotami i systemami opartymi na sztucznej inteligencji. Konieczność inwestycji w kapitał ludzki i wdrożenia nowego modelu współpracy z otoczeniem jest szczególnym wyzwaniem dla małych i średnich firm”.******** Przegląd zaawansowania polskich MŚP w Przemyśle 4.0 unaocznił ogrom pracy czekający przedsiębiorstwa chcące utrzymać lub zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną w czasach czwartej rewolucji technologicznej. Inwestycje w rozwój Przemysłu 4.0 przestają być kwestią wyboru – firmy muszą skupić się na zbudowaniu i wdrożeniu kompletnej strategii transformacji cyfrowej uwzględniając nakłady na infrastrukturę, ale przede wszystkim stawiając na rozwój wiedzy oraz kompetencji zarządu i pracowników.

    

   Przypisy:

    

   * K. Śledziewska, r. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 137.

   ** Tamże.

   *** World economic Forum, The Future of Jobs Report 2018, Insight report, Genewa 2018, PDF.

   **** Definicje kreatywności codziennej, profesjonalnej i wysokiej za Cambridge Assessment International Education, Developing the Cambridge learner attributes, Rozdział 4, PDF.

   ***** Dokładna definicja poziomów umiejętności cyfrowych dostępna na: Strona WWW.

   ****** Dane dla 2018 r.

   ******* K. Śledziewska, r. Włoch, Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?,Raport DELab UW 2019, Strona WWW.

   ******** K. Śledziewska, r. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 159.

    

   Źródła:

   1. Badanie DELab UW dla MPiT

   2. Śledziewska K., Włoch r., Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 138.

   3. Eurostat DESI, dane dla 2018 r. (poza Użyciem RFID – 2017)

   4. Eurostat DESI, dane dla 2017 r.

   5. Śledziewska K., Włoch r., Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, Raport DELab UW 2019, PDF.

    

Pobierz artykuł

Pobierz

Kredyty wspierają inwestycje i rozwój przedsiębiorstw

Autor:
Jolanta Ciskowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów, Bank Pekao S.A.

 

Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji i sposobie jej finansowania to bardzo ważny etap w działalności każdego przedsiębiorstwa. Poprzedzony jest szczegółowymi analizami, które potwierdzają opłacalność i celowość inwestowania w rozwój firmy. Bez odtwarzania aktywów i inwestowania w nowe technologie, prowadzenie działalności na konkurencyjnych rynkach jest często niemożliwe.

Decyzja o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego uwarunkowana jest wieloma czynnikami: może wynikać z konieczności odnowienia wyeksploatowanego parku maszynowego, zastąpienia zamortyzowanej floty środków transportu nowoczesnymi pojazdami, konieczności modernizacji nieruchomości lub z naturalnego rozwoju skali prowadzonego biznesu, który wymaga budowy nowego zakładu produkcyjnego, zwiększenia liczby pojazdów lub zakupu bardziej wydajnych maszyn i urządzeń.

Przedsiębiorcy nieustannie analizują rozwój rynku na którym działają, sprawdzają pojawiające się szanse biznesowe, działania konkurencji i w oparciu o te czynniki podejmują decyzje o inwestowaniu np. w związku z wejściem na nowy rynek zbytu. Potrzeba rozwoju i inwestowania w aktywa trwałe pojawia się na różnych etapach życia firmy i jest niezależna od branży, choć niektóre z nich np. producenci, wymagają większych nakładów inwestycyjnych.

Finansowania poszukują przedsiębiorstwa zarówno małe jak i większe, mające wieloletni staż na rynku oraz firmy zaczynające działalność, zajmujące się produkcją, jak również świadczące usługi oraz zajmujące się handlem. Najwyższe kwotowo zapotrzebowanie pojawia się w przypadku inwestycji związanych z zakupem, budową lub modernizacją nieruchomości. Firmy finansują inwestycje ze środków własnych lub przy pomocy kredytu bankowego i jeśli potrzebują takiego kredytu, to w procesie finansowania i realizacji inwestycji niezwykle istotny jest sprawdzony partner finansowy, taki jak Bank Pekao S.A., który doradzi i dostarczy finansowania uszytego na miarę.

 

Perspektywa banku

Udzielenie kredytu inwestycyjnego, z perspektywy działania banku, jest istotnym wydarzeniem, poprzedzonym szczegółowym procesem kredytowym w ramach którego badana jest zdolność kredytowa do spłaty zadłużenia i weryfikowany jest cały projekt inwestycyjny łącznie z prognozami finansowymi. Finałem tego procesu jest decyzja o udzieleniu finansowania.

Bank Pekao jest przygotowany na udzielanie finansowania długoterminowego praktycznie w stosunku do każdego modelu biznesowego, większości aktywów i w każdej chwili cyklu inwestycyjnego firmy – także po zrealizowaniu przez firmę inwestycji – wykorzystywany do tego jest kredyt inwestycyjny na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Podstawowymi parametrami każdego kredytu inwestycyjnego są:

 • okres kredytowania – skorelowany z okresem amortyzacji danego aktywa oraz
 • udział własny – środki własne, które przedsiębiorstwo musi zainwestować w dany projekt inwestycyjny (ten parametr dzieli ryzyko inwestycyjne między klienta i bank).

Maksymalny okres kredytowania to nawet 15 lat w przypadku finansowania nieruchomości, natomiast wymagany udział własny przedsiębiorstwa to standardowo 20% wartości inwestycji netto.

Kluczowe są dokumenty wymagane do oceny zdolności kredytowej i oceny projektu inwestycyjnego – bank wymaga kompleksowego zestawu dokumentów w zakresie planowanej inwestycji i projekcji finansowych tzw. biznes plan, który jednocześnie daje firmie możliwość weryfikacji czy posiada wszystkie wymagane pozwolenia, koncesje i czy kwestie formalno-prawne są uregulowane. Standardowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest zabezpieczenie na przedmiocie finansowania. Finansowanie może być dodatkowo zabezpieczone gwarancją BGK de minimis.

Zakup nieruchomości, modernizacja lub budowa zakładu produkcyjnego, magazynu i siedziby to najczęściej pojawiające się cele kredytów inwestycyjnych na nieruchomości. Bank gotowy jest również na finansowanie przedsięwzięć związanych z finansowaniem nieruchomości komercyjnych pod wynajem. Dodatkowo oprócz finansowania nieruchomości możliwe jest jednoczesne finansowanie maszyn, urządzeń i złożonych linii produkcyjnych, często importowanych z innych krajów. Firmom, które otrzymują płatności w walutach obcych za eksportowane produkty, udostępniane mogą być kredyty w walutach obcych.

Cena kredytu: opłaty i prowizje oraz marża kredytowa wpływająca na wysokość odsetek od kredytu, są negocjowane indywidualnie i co istotne, wraz z odpisami amortyzacyjnymi są kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

Odpowiadając na potrzeby klientów, Bank Pekao S.A. elastycznie dopasowuje: okres kredytowania, karencję w spłacie kapitału oraz harmonogram spłaty, do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają także z produktów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej takich jak IRS (Interest Rate Swap – instrument finansowy zamieniający oprocentowanie zmienne na oprocentowanie stałe) lub CAP. Taki zestaw produktów finansujących inwestycję i zabezpieczających ją, jest ofertą idealnie odpowiadającą na potrzeby przedsiębiorstwa.

Rozwój biznesu przedsiębiorstw finansowany jest także kredytami obrotowymi nieodnawialnymi lub odnawialnymi – rewolwingami o okresie zapadalności nawet do trzech lat. Finansowanie takiego rozwoju występuje zazwyczaj w przypadku potrzeby realizacji kontraktów, dzięki którym przedsiębiorcy pozyskują nowych kontrahentów lub wchodzą na nowe rynki zbytu. Także w tym przypadku Bank Pekao strukturyzuje indywidualnie podstawowe parametry, takie jak okres kredytowania i kwota finansowanego kontraktu. Przykładem takiego finansowania jest kredyt kontraktowy na zakup materiałów do wyprodukowania sprzedawanych produktów lub kredyt kontraktowy na finansowanie zapasów.

Klienci banku, w przypadku selektywnych potrzeb, mogą także skorzystać z nowego produktu, który wspiera rozwój ich działalności – pożyczki hipotecznej, która finansuje dowolny cel związany z działalnością gospodarczą i jest udostępniana na okres do 10 lat z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości.

 

Sprawdzony partner finansowy

Szeroka oferta kredytowa Banku Pekao, skierowana do sektora MŚP, od wielu lat umożliwia firmom rozwój i poszerzanie zakresu prowadzonej działalności. W roku 2019 odnotowana została znaczna dynamika udzielonych kredytów o charakterze rozwojowym. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim polskie firmy obdarzyły Bank Pekao.

Pobierz artykuł

Pobierz

Kierunki rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Autor:
Paweł Lewiński, Biuro Zarządzania i Rozwoju Segmentu Klienta Biznesowego, Bank Pekao S.A.

 

Segment Klienta Biznesowego w Banku Pekao obejmuje przede wszystkim mikrofirmy, a zatem przedsiębiorców z obrotami do 8 mln zł przy rachunkowości uproszczonej i do 5 mln zł przy rachunkowości pełnej (firmy powyżej tych wartości są obsługiwane w Pionie Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw). W praktyce segment ten obsługuje całe spektrum rodzajów prowadzonych działalności, starając się odpowiedzieć zarówno na potrzeby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i wielu innych form prowadzenia biznesu. Ze względu na swój unikatowy portfel klientów, segment mikroprzedsiębiorstw jest traktowany w Banku Pekao ze szczególną uwagą. Zależy nam, aby jak najwięcej przedsiębiorstw prowadzących konta firmowe w naszym banku odnosiło sukcesy na krajowym i międzynarodowym rynku. Dążymy do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej pomocy przy poszukiwaniu optymalnych dróg rozwoju, oferując naszym klientom nie tylko rachunki rozliczeniowe, ale także szeroką paletę produktów wykraczających poza ramy tradycyjnej działalności banków.

Staramy się z wyprzedzeniem reagować na trendy i nowe wymogi regulacyjne w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Jako pierwszy bank wdrożyliśmy do systemu bankowości elektronicznej możliwość automatycznej weryfikacji rachunku kontrahenta na Białej Liście Podatników VAT. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowych klientów, umożliwiliśmy otwieranie rachunku rozliczeniowego przez infolinię bankową, a także „na selfie” za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay, dzięki której konto firmowe można założyć bez wychodzenia z domu. Jako jedni z pierwszych w całym sektorze bankowym udostępniliśmy przedsiębiorcom najnowocześniejsze sposoby płatności, takie jak: Apple Pay, który umożliwia przeprowadzanie transakcji smartfonem, a także FitBit Pay i Garmin Pay, które pozwalają na płacenie za zakupy zegarkiem.

Jesteśmy świadomi zmian, jakie zachodzą na rynku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku aż 332 tysiące firm zlikwidowało swoją działalność i był to najwyższy wynik od 2012 roku.

 

Wykres 141. Liczba zlikwidowanych firm w Polsce według lat (dane w tys.)1

Często zmieniające się regulacje związane z prowadzeniem biznesu, rosnąca konkurencja i wymagania konsumentów, coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy związana ze starzejącym się społeczeństwem oraz emigracją wysoko wykwalifikowanych pracowników, to tylko niektóre czynniki znacząco wpływające na powodzenie biznesu. Przedsiębiorcy, chcący zabezpieczyć się przed ryzykiem upadłości lub szybciej rozwijać swoją działalność, muszą dokonywać przemyślanych inwestycji.

Bank Pekao w swojej ofercie daje właścicielom firm możliwość skorzystania z wielu produktów, które ukierunkowane są na rozwój biznesu i umożliwiają przedsiębiorcom podążanie za wymogami rynku.

Inwestowanie w kapitał ludzki

Rekordowo niskie bezrobocie, na poziomie około 5%, dynamiczny wzrost wynagrodzeń o 6–6,5% w skali rok do roku, a także wzrastające koszty pracy powodują, że przedsiębiorcy z coraz większą troską zajmują się zagadnieniem zapewnienia jak najlepszego środowiska pracy zatrudnionym. W ostatnich latach zmieniło się jednak podejście do tego tematu i oprócz wysokości płacy, znaczenia zaczęły nabierać również czynniki pozapłacowe, takie jak warunki socjalne, dostęp do prywatnej opieki medycznej, a nawet silniejsza identyfikacja z firmą i jej celami, które potrafią zatrzymać w szeregach przedsiębiorstwa najlepszych pracowników. Niezwykle ważnym aspektem, na który szczególną uwagę zwracają młodzi pracownicy, są także możliwości doszkalania i pozyskiwania nowych umiejętności. Popularność różnorodnych warsztatów, kursów, szkoleń pogłębiających wiedzę na wszelkich możliwych płaszczyznach pokazują, jak atrakcyjne są takie formy rozwoju dla pracowników.

Także i pracodawcy coraz częściej inwestują w swój rozwój osobowościowy, sięgając do szkoleń, które mogą podnieść ich umiejętności w obszarach zarządzania ludźmi, budowania strategii czy wyceny projektów inwestycyjnych. Wydaje się, że polscy przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie podchodzą do tematu związanego z doszkalaniem się, sięganiem po nowe kompetencje, czy śledzeniem bieżących wydarzeń na polskim i światowym rynku, w nadziei na pozytywny wpływ tych działań na rozwój prowadzonego biznesu.

Terminale płatnicze

Według danych NBP pt. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2017, już ponad 1/3 wszystkich transakcji w Polsce przeprowadzona jest bez użycia gotówki. Kartą zapłacimy na miejscowym bazarku, w małej, rodzinnej restauracji, a coraz częściej nawet w leśniczówkach czy instytucjach publicznych. W firmach zajmujących się przewozem osób, czy przy zamawianiu jedzenia, często zetkniemy się z odmową możliwości zapłacenia gotówką. Wzrost udziału transakcji bezgotówkowych, nieustający popyt na terminale płatnicze, a także rozwój alternatywnych sposobów płatniczych takich jak płacenie smartfonami (Apple Pay) czy zegarkami (FitBit Pay, Garmin Pay) wskazują, że wygodne i szybkie transakcje bez użycia monet i banknotów przypadły do gustu zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.

Część sprzedawców nie decyduje się jednak na korzystanie z terminali, w obawie przed wysokimi kosztami związanymi z dzierżawą terminala, mniejszą kontrolą swojego budżetu i skomplikowaniem przeprowadzanych transakcji. Te obawy nie mają jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości. Należy tutaj podkreślić, że firmy oferujące urządzenie płatnicze (np. Bank Pekao), zwykle zapewniają darmowe szkolenia dla personelu. Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu przedsiębiorca może kontrolować swoje przychody z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki współpracy Banku Pekao i Fundacji Polska Bezgotówkowa, klient Banku, który wcześniej nie korzystał z terminala płatniczego, ma możliwość otrzymania bezpłatnego terminala nawet na 18 pierwszych miesięcy.

Należy także pamiętać, że terminal płatniczy to nie tylko większa liczba klientów – to także szansa na dodatkowe przychody z tytułu dynamicznej wymiany walut (DCC), wypłaty gotówki przy okazji robienia zakupów (funkcjonalność cash-back), większe bezpieczeństwo transakcji oraz oszczędność czasu.

Finansowanie przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca wie, że przy planach rozwoju firmy najistotniejszą kwestią jest pozyskanie źródła finansowania. Obecnie mikroprzedsiębiorstwa mogą pozyskiwać kapitał na naprawdę wiele sposobów. Jednym z nich są fundusze Unii Europejskiej, które zapewniając poręczenia i preferencyjne warunki cenowe pozwalają na wdrażanie nawet najbardziej innowacyjnych inicjatyw. W Banku Pekao dla klientów Segmentu Biznesowego przygotowano Kredyt Unia, który może przyjąć postać kredytu inwestycyjnego lub obrotowego i jest przeznaczony dla podmiotów, które ubiegają się o dotacje w programach krajowych lub międzynarodowych.

W ostatnich latach coraz popularniejszym źródłem finansowania staje się leasing, który pozwala nie tylko na korzystanie z samochodów osobowych i ciężarowych, ale także na tańsze pozyskiwanie maszyn i urządzeń koniecznych do prowadzenia działalności, czy nieruchomości, pozwalając na optymalizację długoterminowych kosztów. Dziś już nikogo nie dziwi leasing pracowników, a wachlarz oferowanych usług przez firmy leasingowe zależy od pomysłowości klienta.

W firmie nie tylko inwestycje wymagają pozyskania kapitału. Każdy przedsiębiorca jest świadomy, jak istotne na co dzień jest finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Idealnym na ten cel wydaje się być wygodny i elastyczny w spłacie kredyt w rachunku bieżącym. W Banku Pekao ten sposób finansowania umożliwia klientom dogodny okres kredytowania, uzyskanie finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych, a także wydawanie środków na dowolny cel związany z codziennym funkcjonowaniem firmy.

Innym, bardzo powszechnym sposobem bieżącego finansowania wydatków przedsiębiorstwa jest karta kredytowa. Produkt ten skierowany jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują kredytu na krótki okres i dostępu do dodatkowej gotówki przez całą dobę. Firmową kartą kredytową można nie tylko płacić przez terminal czy w internecie, ale również opłacić fakturę przelewem. W Pekao, jako w jednym z nielicznych banków w Polsce, można skorzystać z szerokiej oferty kart kredytowych dla firm z opcjami dodatkowymi. Przykładowo, z kartą MOTO Biznes powiązana jest opcja Moneyback – zwrot pieniędzy za płatności wykonane na stacjach paliw, a karta kredytowa Business DUO Komfort oferuje unikalną funkcjonalność spłaty całości lub części zadłużenia w ratach.

Podsumowanie

To tylko nieliczne przykłady wsparcia funkcjonowania i finansowania najmniejszych przedsiębiorców, które oferuje Bank Pekao. Otwartość naszych klientów na nowe metody płatności wprowadzane przez bank w odpowiedzi na ich zmieniające się potrzeby, ale przede wszystkim wykorzystanie przez firmy różnorodnych form finansowania przedsiębiorstwa, zapewnia im konkurencyjność i przewagę na dynamicznym rynku konsumenta.

 

Źródło:

1. Opracowanie własne na podstawie raportu Zmiany strukturalne grup przedmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2018 r., Główny Urząd Statystyczny

Pobierz artykuł

Pobierz

Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu

Autorzy:
Maciej Kijo, Członek Zarządu w  obszarze zarządzania ryzykiem, „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.
Bartosz Węsierski, Członek Zarządu w obszarze finansowania i  operacji, „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.
Paweł Strzelczyk, Dyrektor Biura Innowacji i Produktów, „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.

 

W Polsce każdego dnia powstaje około 1000 firm, które potrzebują inwestycji, aby móc prowadzić swoją działalność. W tym celu poszukują one źródeł finansowania spośród dostępnych na rynku opcji, najczęściej wybierając gotówkę, kredyt lub leasing. Każda z tych trzech opcji ma swoich zwolenników i przeciwników, jednak wydaje się, że leasing posiada największy potencjał wzrostowy, co też pokazują dane z „Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm”. Z roku na rok odsetek biorących udział w badaniu coraz chętniej wskazuje leasing jako źródło finansowania inwestycji w swoim przedsiębiorstwie.

Polska gospodarka w znacznej mierze opiera się na działalności mikro, małych i średnich firm. Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają ponad 60% krajowego PKB i zatrudniają 70% ogólnej liczby pracujących. Jak natomiast wynika z danych Związku Polskiego Leasingu oraz raportu „Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych”, prawie 75% średnich oraz ponad 60% małych firm zamierza inwestować w rozwój swojej działalności. Jest to dobra wiadomość zarówno dla polskiej gospodarki, jak i branży leasingowej, z której usług przedsiębiorcy korzystają coraz częściej. Ze wspomnianego raportu wynika również, że 55% średnich i 40% małych firm inwestycje w rozwój zamierza sfinansować właśnie za pomocą leasingu. Potwierdzają to wyniki branży leasingowej, za cały 2018 rok, gdy finansowanie inwestycji za pomocą leasingu (146,6 mld zł) przewyższyło łączne saldo kredytów inwestycyjnych w Polsce (124,4 mld zł).

 

Czym jest leasing?

Leasing to wygodne i elastyczne rozwiązanie finansowania środków trwałych, które w szczególności wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Na mocy umowy leasingowej jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania lub używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w umowie drugiej stronie (korzystającemu) rzecz materialną w zamian za uzgodnione wynagrodzenie leasingowe, którego wysokość odpowiadać musi co  najmniej cenie nabycia rzeczy przez finansującego.

Firma leasingowa nabywa na własność środek trwały, a następnie na podstawie umowy leasingu przekazuje go korzystającemu do używania na określony czas za  zdefiniowane wynagrodzenie leasingowe. Zawarta w formie pisemnej umowa leasingu zawiera wszelkie warunki transakcji, m.in. opłatę wstępną, okres trwania umowy, wykup końcowy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, harmonogram spłat rat leasingowych. Przez cały okres trwania umowy leasingu właścicielem przedmiotu finansowania pozostaje finansujący. To jest niewątpliwie jedna z najistotniejszych cech odróżniających leasing od kredytu.

 

Tabela 43. Porównanie leasingu i kredytu1

O leasing z powodzeniem mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które potrzebują środków transportu do swojej działalności lub planujące pozyskać dobra do produkcji lub eksploatacji, np. samochody czy też maszyny. W porównaniu z kredytem, leasing jest często bardziej dostępnym instrumentem finansowania inwestycji, a niekiedy nawet jedyną możliwością rozwoju dla przedsiębiorców, w szczególności nieposiadających „twardych” zabezpieczeń, których wymagają banki przy udzieleniu kredytów. Krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstwa (0–12 miesięcy) zazwyczaj nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy leasingu, co jest istotne dla rozwijających się, „młodych” stażem przedsiębiorstw.

 

Wykres 142. Zaangażowanie z tytułu kredytów inwestycyjnych i leasingu (dane po pierwszym półroczu 2019 r.)

Wykres 143. Kredyty inwestycyjne udzielone firmom przez banki1

Wykres 144. Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej

 

Branża leasingu zależy od finansowania środków transportu

Realizacja inwestycji przy wsparciu leasingu jest obecnie dla większości firm wręcz niezbędna, szczególnie w takich dziedzinach jak transport, logistyka, budownictwo, przemysł drzewny lub papierniczy.

Analizując strukturę przedmiotów finansowanych leasingiem po pierwszym półroczu 2019 roku, można stwierdzić, że największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się pojazdy, których udział w całej strukturze finansowania rynku ruchomości stanowi niemal ¾ (pojazdy lekkie oraz transport ciężki). Od 2012 roku liczba rejestracji nowych aut wzrosła niemal dwukrotnie, wskazują wyniki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Instytutu Samar. Na koniec 2018 roku w naszym kraju zarejestrowano prawie 532 tys. nowych aut osobowych, z czego zakup ponad 73% sfinansowano za pomocą leasingu (ponad 391 tys. pojazdów).

Na  kolejnym miejscu znajdują się maszyny, linie produkcyjne, wyposażenie medyczne, jak również sprzęt biurowy (w tym komputery) – ponad 23%.

Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie udział leasingu w pozyskiwaniu dóbr luksusowych w tym łodzi, jachtów i helikopterów.

To  nie wyczerpuje jednak katalogu przedmiotów, które można wyleasingować. Aby spełnić oczekiwania klientów, firmy leasingowe umożliwiają finansowanie takich nietypowych przedmiotów jak zjeżdżalnia do przedszkola czy dmuchana żyrafa albo zamek. Najnowszym trendem, zainicjowanym przez jeden z koncernów motoryzacyjnych, jest możliwość wylea­singowania choinki na święta, za  stosunkowo niską opłatę. Po nowym roku wynajętą jodłę czy świerk należy zwrócić, aby mogła zostać ponownie zasadzona w szkółce leśnej.

Coraz więcej firm oferuje możliwość przeprowadzenia całej procedury leasingowej przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu. W ofercie finansowania on-line znajdują się głównie maszyny i urządzenia, ale leasingodawcy sukcesywnie rozszerzają swoje portfolio produktów, również o samochody osobowe.

 

Wykres 145. Struktura aktywów finansowanych leasingiem

 

Nie tylko ruchomości

Nieruchomości mogą być również finansowane przy wsparciu leasingu, m.in. budynki fabryczne, budowle, lokale użytkowe, biura magazynów, centra handlowe czy też hale produkcyjne. W ramach tego mechanizmu często stosowana jest konstrukcja leasingu zwrotnego. Polega ona na tym, że korzystający – będąc właścicielem nieruchomości – sprzedaje ją do firmy leasingowej. Następnie na  podstawie umowy leasingu odpłatnie korzysta z nieruchomości w określonym w umowie leasingu czasie. Po zakończeniu umowy leasingu i zapłacie wynagrodzenia leasingowego nieruchomość zostaje odsprzedana przez finansującego korzystającemu.

 

Przedmiot wybrany – jaką umowę podpisać, jaki leasing wybrać?

Po wyborze przedmiotu inwestycji, kolejnym krokiem jest wybór rodzaju leasingu na potrzeby podatkowe i rachunkowe.

Najczęściej stosowaną klasyfikacją umów leasingu jest podział wyróżniający:

 • leasing operacyjny oraz
 • leasing finansowy (Tabela 44).

Biorąc pod uwagę okres trwania umowy leasingu, w leasingu operacyjnym umowa podpisywana jest na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, natomiast umowa leasingu finansowego wprowadza dowolność w strukturze transakcji. Przykładowo minimalny okres trwania umowy leasingu finansowania samochodu osobowego wynosi 24 miesiące, natomiast ciągnika siodłowego 36 miesięcy. Zarówno w leasingu operacyjnym jak i finansowym, istnieje możliwość podpisania umowy leasingu zwrotnego.

 

Tabela 44. Leasing operacyjny a leasing finansowy2

 

Leasing jako elastyczne narzędzie finansowania środków trwałych niezbędnych w działalności gospodarczej

Leasing to elastyczna forma finansowania środków trwałych. Można w ten sposób dopasować opłatę wstępną i harmonogram spłat rat leasingowych do  potrzeb, specyfiki i profilu działalności firmy.

W przypadku działalności sezonowej warto wprowadzić do umowy leasingu harmonogram sezonowy. Dobrym rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim dla firm transportowych jest wprowadzenie do harmonogramu pierwszej niższej raty miesięcznej. Takie rozwiązanie daje czas przedsiębiorcy na to, aby przedmiot leasingu sam „zaczął zarabiać” na  swoje opłaty. Leasing umożliwia elastyczne dopasowanie wartości wykupu do wielkości rat harmonogramu spłat. Im wyższa wartość wykupu, tym niższe miesięczne obciążenie leasingowe. Należy jednak pamiętać, że w umowach leasingu operacyjnego minimalna wartość wykupu przedmiotu uzależniona jest od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego oraz okresu umowy leasingu.

Ponadto przed podpisaniem umowy leasingu warto spojrzeć na korzyści, których jest naprawdę wiele, a najważniejsze z nich to:

 • kwestie podatkowe – korzystając z leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W leasingu operacyjnym rata leasingowa netto obniża podstawę opodatkowania, zatem przedsiębiorca tym samym pomniejsza dochód stanowiący podstawę naliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorca w zależności od leasingowanego środka trwałego oraz wybranej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej może też w całości lub części rozliczyć podatek VAT od raty leasingowej,
 • niski udział środków własnych w początkowym etapie inwestycji – udział wymaganych środków własnych przedsiębiorcy może być niższy w porównaniu z kredytem (w przypadku takiej woli przedsiębiorcy). Wynika to z prostego faktu, że przez cały okres trwania umowy leasingu firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu. Wpływa to na zmniejszenie ryzyka transakcji po stronie finansującego w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy leasingu, bowiem zaangażowany kapitał może pokryć ze sprzedaży środka trwałego,
 • uproszczona procedura – w porównaniu z procedurą kredytową wiele firm leasingowych proponuje uproszczoną ścieżkę wnioskowania o przyznanie środków na inwestycję. Czas oczekiwania na udzielenie finansowania standardowo jest krótszy,
 • szeroki zakres produktów dodatkowych – firmy leasingowe oferują również dodatkowe produkty, w tym atrakcyjne ubezpieczenie, karty paliwowe, rabaty w salonach samochodowych.

 

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy leasingu? – wybór firmy ma znaczenie

Myśląc o leasingu warto skorzystać ze wsparcia sprawdzonej i doświadczonej firmy leasingowej. Duże firmy leasingowe mogą umożliwić klientom dostęp do  środków finansowych w ramach licznych programów unijnych wspierających działalność mikrofirm oraz MŚP.

Dzięki współfinansowaniu inwestycji, m.in. przez Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Rozwoju Rady Europy, klienci mogą liczyć na ponoszenie niższych kosztów rat leasingu niż w standardowej ofercie. Doświadczeni doradcy ds. leasingu zarekomendują klientowi odpowiednią strukturę transakcji i właściwy rodzaj leasingu oraz przeprowadzą przez cały proces podpisywania umowy. Jest to  istotne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają finansowanie środków trwałych za pomocą leasingu.

Duże firmy leasingowe, takie jak Pekao Leasing, posiadają doradców, którzy są wsparciem dla klienta przez cały okres trwania umowy. Warto zwrócić również uwagę na to, czy wybrana firma leasingowa należy do grupy bankowej. Doświadczenie i wiedza ekspertów ds. leasingu może ustrzec przedsiębiorców przed koniecznością podpisywania aneksów lub otrzymywaniem korekt faktur. Przejrzysta i czytelna umowa leasingu to dla klientów gwarancja bezpieczeństwa transakcji oraz satysfakcja z dokonanej inwestycji.

 

Źródła:

1.  Opracowanie Związku Polskiego Leasingu

2. Opracowanie Związku Polskiego Leasingu (Strona WWW, dostęp 27.12.2019 r.)

Pobierz artykuł

Pobierz

Faktoring, jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny przedsiębiorstw

Autor:
Michał Mańczak, Pekao Faktoring Sp. z o.o.

 

W 2019 roku projekty inwestycyjne zrealizowało aż 52% mikro oraz 62% małych i tyleż samo średnich przedsiębiorstw – wynika z Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Według „Raportu MŚP”, 57% inwestycji realizowanych zostało w celu poprawy efektywności, a jednym z głównych czynników – mającym wpływ na decyzje inwestycyjne – była chęć zwiększenia produktywności i zyskowności własnych zasobów.

 

Co decyduje o sukcesie inwestycyjnym?

Podstawowe kroki przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu inwestycji w firmie to m.in.:

 • staranne określenie popytu na własne produkty i usługi,
 • wytypowanie nowych rynków zbytu,
 • dostosowanie możliwości technologicznych do specyfiki swojej firmy i założonych celów biznesowych,
 • zapewnienie środków na finansowanie przedsięwzięcia,
 • zlecenie przeprowadzenia inwestycji renomowanemu wykonawcy lub dostawcy.

 

Czy wystarczą tylko te kroki? Otóż wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie samej inwestycji nie zawsze może skutkować pełnym sukcesem.

Zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja o rozpoczęciu realizacji inwestycji, każdy przedsiębiorca powinien równie skrupulatnie przeanalizować zapotrzebowanie na środki finansowe w okresie, który następuje po jej zakończeniu. Każda inwestycja wiąże się w nieunikniony sposób z nakładami finansowymi i przeważnie z uszczupleniem zgromadzonego kapitału. Jak wynika z najnowszego Raportu MŚP, przygotowanego przez Bank Pekao, w 2019 roku aż 87% firm do realizacji inwestycji wykorzystało zgromadzone oszczędności.

 

Przeprowadziliśmy inwestycję i co dalej?

Należy pamiętać, że po zakończeniu inwestycji dochodzą kolejne wydatki, m.in. związane z kosztowną fazą rozruchu, przeszkoleniem obecnych, czy też wdrożeniem nowych pracowników, a jeśli inwestycja miała na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, to należy liczyć się również z podwyższonymi kosztami nabycia surowców, zwiększeniem kosztów stałych, obsługą zwiększających się należności handlowych, kosztami związanymi z poszukiwaniem nowych rynków zbytu i towarzyszącemu temu ryzyku braku płatności od kontrahentów, z którymi rozpoczynamy dopiero współpracę… a zyski ze świeżo zakończonej inwestycji wygenerują się dopiero w przyszłych okresach.

Czy istnieje narzędzie, które jednocześnie:

 • pomoże firmie utrzymać płynność finansową,
 • elastycznie dostosuje się do zwiększonej sprzedaży,
 • pomoże zweryfikować rzetelność nowych odbiorców oraz przejmie ryzyko ewentualnego braku zapłaty,
 • pomoże zdobyć przewagę konkurencyjną,
 • polepszy stosunki z istniejącymi kontrahentami,
 • odciąży firmę z pracy administracyjnej i zwiększy rentowność sprzedaży?

 

Brzmi nieprawdopodobnie, ale wszystkie wymienione powyżej czynności mieszczą się w standardowym pakiecie usługi pełnego faktoringu (bez regresu) i co ważne, dostępnej bez konieczności ustanawiania twardych zabezpieczeń.

Faktoring to usługa świadczona przez faktora, polegająca na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności handlowych od faktoranta (klienta), który jest dostawcą towarów lub usług na rzecz swoich kontrahentów (odbiorców). Faktoring to przede wszystkim elastyczne finansowanie bieżącej działalności klienta. Faktor kupuje od klienta wierzytelności przed terminem ich wymagalności i płaci za nie tzw. zaliczkę (czyli procentowo ustaloną część faktury brutto, np. 90% wartości). Pieniądze za dostarczony towar lub wykonaną usługę klient otrzymuje zatem tuż po dokonaniu sprzedaży, nawet tego samego dnia.

 

Schemat 8. Transakcja faktoringowa

Opis schematu:

 1. Dostawca dostarcza towar / świadczy usługę na rzecz odbiorcy (powstaje wierzytelność).
 2. Dostawca przesyła do faktora dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru).
 3. Faktor nabywa wierzytelności oraz wypłaca zaliczkę.
 4. Odbiorca dokonuje płatności z tytułu nabytych przez faktora wierzytelności.
 5. Następuje rozliczenie transakcji (zwrot funduszu gwarancyjnego – pozostałej części wierzytelności).

 

Dodatkowe atuty posiadania faktora

Faktoring to rozwiązanie, które poza finansowaniem działalności bieżącej, dostarczy wiele dodatkowych usług. Bardzo istotną funkcją jest możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów – faktor przejmuje ryzyko kredytu kupieckiego, który faktorant udostępnia swoim kontrahentom, przez co ten nie musi martwić się o zapłatę za sprzedany towar lub zrealizowaną usług.

Faktor analizując portfel odbiorców swojego klienta, dokonuje ich weryfikacji w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych, w wywiadowniach gospodarczych, korzysta również z opinii i ratingu nadanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a w uzasadnionych przypadkach sam dokonuje pełnej analizy finansowej kontrahentów. Powyższe funkcje mogą być kluczowe dla przedsiębiorców, którzy zakończywszy inwestycje będą poszukiwać nowych odbiorców lub rynków zbytu, chcąc jednocześnie mieć gwarancję otrzymania zapłaty za sprzedane towary czy usługi.

Nowi kontrahenci, nowe kraje i związane z tym ryzyka polityczne i prawne, nieznane zachowania płatnicze, problem z rzetelną oceną sytuacji finansowej zagranicznych odbiorców, to tylko niektóre bolączki towarzyszące ekspansji międzynarodowej, które dzięki usłudze faktoringu można maksymalnie ograniczyć.

Faktoring wiąże się również ze stałym nadzorem nad spływem należności handlowych. Klient na bieżąco informowany jest o stanie rozliczeń z kontrahentami, otrzymuje szereg gotowych raportów, dzięki czemu ma pełną wiedzę m.in. o opóźnieniach w płatnościach.

Bardzo ważną kwestią, na którą w szczególności powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy przygotowujący się do inwestycji, jest zakres i cel „oceny kredytowej” dokonywanej przy wnioskowaniu o limit faktoringowy. Różni się on znacząco od oceny wniosku kredytowego, ponieważ skupia się na weryfikacji portfela i kultury płatniczej odbiorców proponowanych do faktoringu. Oznacza to najczęściej możliwość uzyskania dużo wyższego finansowania działalności bieżącej w porównaniu z kredytem bankowym, którego poziom uzależniony jest od wielkości sprzedaży do odbiorców objętych faktoringiem.

Usługa faktoringu w postaci faktoringu pełnego nie jest zobowiązaniem finansowym, tylko pozabilansowym. Przedsiębiorstwo, które przygotowuje się do dużej inwestycji, powinno przed jej rozpoczęciem rozważyć konwersję części kredytów obrotowych właśnie na usługi faktoringu. Spowoduje to polepszenie wielu wskaźników finansowych, m.in. płynności i zadłużenia, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na przyszłą zdolność kredytową firmy i utrzymanie, narzuconych kredytem inwestycyjnym, wskaźników finansowych.

 

Czy faktoring może pomóc w zwiększeniu rentowności sprzedaży?

Faktoring jest finansowaniem celowym, które oprócz zapewnienia płynności i ubezpieczenia należności może być również traktowane jako narzędzie marketingowe. Posiadając usługę faktoringową możemy podjąć rozmowy ze swoimi odbiorcami, szczególnie tymi, którzy nalegają na wydłużenie obecnie stosowanych terminów płatności i ustalić z nimi nowe zasady współpracy.

Wydłużony termin płatności oczywiście kosztuje, dlatego przy tego typu negocjacjach należy poruszyć min. dwie kwestie:

 • podwyższenie marży, w zamian za wydłużony okres, oraz
 • zwiększenie skali współpracy, która rekompensowałaby koszty związane z dodatkowym odroczeniem terminu.

 

Oczywiście zastosowanie jednej czy drugiej opcji uzależnione jest od branży w której działa klient, skali działalności, czy aktualnej sytuacji rynkowej. Możliwość zastosowania wydłużonego terminu płatności często jednak stanowi decydujący argument przy doborze nowego dostawcy.

Posiadając już środki uwolnione przez faktora z należności handlowych, można wykorzystać je m.in. na wcześniejsze uregulowanie zobowiązań wobec swoich dostawców – oczywiście w zamian za dodatkowe skonto. Wysokość skonta uzależniona jest również od wielu czynników, jednak średnia rynkowa w linii segmentu MŚP to ok. 2–3% wartości wierzytelności.

Przykład

Firma ABC Sp. z o.o. (roczne przychody; 22 mln zł) posiada limit faktoringowy w kwocie 1.0 mln zł.

Umowa została podpisana w grudniu 2019 roku. Całość kosztów faktoringu wynosi 0,5% od wartości faktury za każde 30 dni finansowania.

W styczniu br. prezesowi firmy ABC Sp. z o.o. udało się wynegocjować ze swoimi kluczowymi odbiorcami nowe warunki współpracy na rok 2020, które kształtują się następująco:

 1. standardowy termin płatności pozostaje bez zmian i wynosi 30 dni,
 2. od 1 stycznia 2020 roku istnieje możliwość wydłużenia terminów płatności do maksimum 60 dni,
 3. odbiorcy, który chciałby skorzystać z wydłużonego okresu płatności, zostanie doliczona „opłata serwisowa” w wysokości 1% od wartości faktury brutto,
 4. maksymalny limit kupiecki zostanie wyznaczony indywidualnie dla każdego odbiorcy, do poziomu limitu kontrahenta przyznanego przez faktora (w przypadku czterech największych odbiorców limity kontrahenta znacznie przekraczają obecne salda należności).

 

Jednocześnie dyrektor handlowy zakontraktował z głównym dostawcą harmonogram dostaw na bieżący rok. Podczas rozmowy padło zapytanie o wysokość skonta w przypadku płatności natychmiastowej (obecnie termin płatności od dostawcy – 60 dni), a odpowiedź brzmiała: 2% w przypadku uregulowania zobowiązania w ciągu pięciu dni od daty dostawy.

W powyższym przykładzie mamy zastosowane oba warianty wykorzystania limitu faktoringowego.

W sytuacji, gdy odbiorca skorzysta z proponowanego/ wydłużonego terminu płatności o 30 dni, podwyższona cena (1%) w całości pokryje koszt finansowania za całe 60 dni. Jednocześnie zmniejszą się koszty finansowe związane z wykorzystaniem kredytu obrotowego, z którego klient korzystał, aby sfinansować 30 dni pierwotnego terminu płatności.

Otrzymaną od faktora zaliczkę klient w całości przeznaczył na uregulowanie zobowiązań wobec dostawcy – otrzymał umówione skonto w wysokości 2%, które w całości jest jego zyskiem. Ponieważ firma działa na dość niskich marżach, dodatkowe 2% od każdej transakcji podnosi rentowność na sprzedaży blisko o 40%.

 

Podsumowanie

Reasumując, faktoring jest narzędziem, które ma bardzo wiele zastosowań, daje mnóstwo możliwości i jest niezwykle łatwy w uzyskaniu. Usługa faktoringu powinna być każdorazowo dostosowana do indywidualnych preferencji firmy, relacji biznesowych z odbiorcami, powinna uwzględniać krótko- i średnioterminowe plany, jak również cele biznesowe przedsiębiorstwa.

 

Korzyści, jakie zyskuje firma korzystająca z faktoringu to przede wszystkim:

 • uzyskanie finansowania zazwyczaj wyższego niż finansowanie kredytowe,
 • poprawa płynności finansowej firmy dzięki skróceniu spływu należności,
 • poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności, bez pogarszania własnej płynności i obciążania bilansu firmy,
 • zaspokojenie zapotrzebowania na gotówkę w okresie sprzedaży sezonowej,
 • redukcja kosztów administracyjnych związanych z monitorowaniem płatności i windykacją,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów,
 • poprawa podstawowych wskaźników bilansowych dzięki wyksięgowaniu należności z bilansu w przypadku usługi faktoringu pełnego,
 • brak konieczności stosowania twardych zabezpieczeń,
 • finansowanie, monitoring, windykacja, ubezpieczenie –wszystko w ramach jednej umowy,
 • zabezpieczenie ryzyka kursowego poprzez natychmiastowe pozyskanie środków z tytułu zrealizowanych kontraktów w walucie obcej.

Pobierz artykuł

Pobierz

Z gwarancją łatwiej o kredyt

Autor:
Michał Domański, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Bank Pekao S.A.

 

Inwestycje przedsiębiorstw, w tym te podnoszące ich innowacyjność, są niezwykle istotne z punktu widzenia długookresowych perspektyw wzrostu i konkurencyjności gospodarki. Dynamiczny rozwój sektora małych i średnich firm w ostatnich latach oraz ogólna kondycja polskiej gospodarki, stanowią sprzyjające otoczenie do podejmowania wyzwań związanych z rozwojem działalności. Przekłada się to na wzrost zainteresowania produktami kredytowymi, które są nieodłącznym elementem aktywności gospodarczej.

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi mierzą się polskie firmy z segmentu MŚP, jest brak wystarczających zabezpieczeń, które umożliwiłyby uzyskanie finansowania na oczekiwanym poziomie. Banki, zarządzające środkami powierzonymi im przez deponentów, nie mogą w tej kwestii działać nieroztropnie. Z pomocą przychodzą programy gwarancyjne i poręczeniowe, które znacząco ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do  finansowania, często wręcz je umożliwiając.

Dzięki umowom podpisanym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym Bank Pekao dysponuje najszerszą na rynku ofertą programów gwarancyjnych i poręczeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Gwarancje de minimis

Najbardziej popularnym wśród przedsiębiorców programem są gwarancje de minimis. Od początku jego funkcjonowania (rok 2013) Bank Pekao udzielił już około 12 mld kredytów zabezpieczonych wyżej wymienionymi gwarancjami. Jego największą zaletą jest szeroka dostępność – ułatwia on zrealizowanie  dowolnych inwestycji jak również finansowanie kapitału ­obrotowego.

Gwarancje de minimis mogą zabezpieczać szeroką gamę produktów – kredyty inwestycyjne, pożyczki, odnawialne i nieodnawialne kredyty obrotowe w rachunku kredytowym, kredyty w rachunku bieżącym, a także (to nowość) limity w ramach linii wielocelowych.

Gwarancja zabezpiecza wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem, zaś jej kwota nie może przekroczyć 3,5 mln złotych i 60% kwoty kredytu. Udzielana jest na okres maksymalnie 27 miesięcy (w przypadku kredytów obrotowych) lub 99 miesięcy (w przypadku kredytów inwestycyjnych) i obejmuje okres kredytowania wydłużony o trzy miesiące.

 

Schemat 9. Gwarancja de minimis – Schemat działania

Koszt gwarancji jest relatywnie niski w porównaniu do innych porównywalnych programów – prowizja wynosi 0,5% rocznie od kwoty gwarancji. Do zalet można zaliczyć również fakt, iż BGK ogranicza zabezpieczenia udzielonej gwarancji jedynie do  weksla własnego in blanco kredytobiorcy.

Gwarancje udzielane są w trybie portfelowym, co oznacza, iż wszystkie czynności związane z ich uzyskaniem przeprowadzane są przez bank kredytujący, a kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do wypełnienia specjalnego wniosku.

 

Tabela 45. Gwarancja de minimis – zasady i  korzyści dla firm

Udzielenie gwarancji wiąże się z przyznaniem kredytobiorcy pomocy publicznej w formule pomocy de minimis (stąd nazwa gwarancji). To najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej – jej limit dla przedsiębiorcy wynosi 200 tys. euro na trzy lata (100 tys. euro dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów). Co ważne, gwarancje obciążają limit w niewielkim stopniu (ekwiwalent gwarancji wliczany do limitu stanowi niewielki procent jej rzeczywistej kwoty), co  również wpływa na powszechność programu.

Gwarancje Biznesmax (FG POIR)

Gwarancje Biznesmax to program, którego celem jest ułatwienie dostępu do finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych lub chcących inwestować w projekty proekologiczne.

Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć z natury rzeczy jest bardziej ryzykowne, niż inwestycje w standardowe projekty. Nowatorskie rozwiązania najczęściej nie mają swoich odpowiedników na  rynku, trudno jest też oszacować szanse powodzenia danego przedsięwzięcia. Stąd pojawia się zapotrzebowanie na instrumenty zmniejszające ryzyko udzielenia kredytu na tego typu projekty. Z pomocą w takich przypadkach przychodzą gwarancje Biznesmax. Podobnie jak w przypadku gwarancji de minimis, funkcjonują one w trybie portfelowym (wszelkie formalności załatwiane są w Banku Pekao), a kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do wypełnienia wniosku aplikacyjnego wraz z biznesplanem.

 

Schemat 10. Gwarancja Biznesmax – Schemat działania

Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kredytu (inwestycyjnego lub obrotowego nieodnawialnego), a jej wartość nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 2,5 mln euro. Co niezwykle istotne, gwarancja jest bezpłatna – to efekt finansowania programu ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Kolejną zaletą programu są dopłaty do odsetek, które mogą wynieść do 5% od kwoty kapitału kredytu rocznie przez okres trzech pierwszych lat funkcjonowania kredytu. Gwarancje Biznesmax stanowią zatem kombinację instrumentu zabezpieczającego ryzyko kredytowe oraz mechanizmu dotacyjnego, który ma być dodatkowym wynagrodzeniem dla firm.

 

Tabela 46. Gwarancja Biznesmax– zasady i korzyści dla firm

Należy podkreślić, iż kryteria innowacyjności uprawniające do skorzystania z gwarancji, są dość szerokie i obejmują nie tylko firmy realizujące innowacyjne projekty. Do grona innowacyjnych przedsiębiorstw możemy także zaliczyć kredytobiorców, którzy na przestrzeni ostatnich lat m.in.: opracowali innowacyjne rozwiązania (np. w formie patentu), pozyskali dotacje na  realizację innowacyjnych projektów, uzyskali nagrodę z dziedziny innowacyjności, należą do Krajowego Klastra Kluczowego, czy też są lokatorami parków technologicznych lub zanotowali znaczący wzrost przychodów (15% w ciągu ostatnich trzech lat).

Najnowszą zmianą w programie Biznesmax jest włączenie do grona beneficjentów firm realizujących projekty proekologiczne z zakresu energii zeroemisyjnej. Przykładem takiego projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Gwarancje mogą być wykorzystywane zarówno w przypadku inwestycji w mikroinstalacje (instalacje do 50 kWp; nie wymagane pozwolenie na budowę), małe instalacje (do 500 kWp), jak i w przypadku budowy komercyjnych farm fotowoltaicznych.

Zarówno w przypadku projektów innowacyjnych jak i proekologicznych, gwarancja stanowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej (wyjątkiem są farmy fotowoltaiczne – gwarancje w takim przypadku stanowią zawsze pomoc de minimis).

Gwarancje PO PC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)

Najmłodszym programem gwarancyjnym w ofercie Banku Pekao są gwarancje z Programu Polska Cyfrowa (PO PC). To program finansowany z funduszy UE, którego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia społeczeństwa. Jednym z jego elementów jest program gwarancji, które mogą zabezpieczać kredyty inwestycyjne lub obrotowe nieodnawialne udzielane firmom z sektora telekomunikacyjnego. To długo wyczekiwany na rynku instrument dla firm realizujących inwestycje z zakresu infrastruktury internetowej, które często nie dysponują aktywami mogącymi stanowić akceptowalne dla banków zabezpieczenie kredytów.

Podobnie jak w przypadku pozostałych programów BGK mamy do czynienia z gwarancjami portfelowymi. Parametry zbliżone są do programu Biznesmax – gwarancje mogą zabezpieczać do 80% kwoty kapitału kredytu (inwestycyjnego lub obrotowego nieodnawialnego), są bezpłatne oraz stanowią pomoc de minimis.

 

Schemat 11. Gwarancja PO PC – Schemat działania

Gwarancja może zabezpieczać kredyt finansujący jeden z poniższych projektów:

 • realizację nowej lub utrzymanie istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę części aktywnej lub pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do szybkiego internetu, identyfikowanej na podstawie punktów adresowych, w tym na nakłady inwestycyjne w związku z akwizycją użytkowników końcowych tej infrastruktury;
 • sfinansowanie kosztów kapitału obrotowego, związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej kredytobiorcy;
 • sfinansowanie kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

 

Tabela 47. Gwarancja PO PC – zasady i korzyści dla firm

 

Współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

Gwarancje COSME

Oprócz programów gwarancyjnych oferowanych w Banku Pekao we współpracy z BGK, dużym zainteresowaniem kredytobiorców cieszy się program gwarancji COSME. Jest to jeden z Programów Ramowych Komisji Europejskiej na lata 2014–2020, którego zadaniem jest wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, podpisał umowę bezpośrednią z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i może oferować gwarancje COSME swoim klientom bez pośredników (na rynku funkcjonują także gwarancje COSME oferowane przez BGK).

Korzyści z takiego rozwiązania są oczywiste – gwarancje COSME oferowane przez Pekao są bezpłatne oraz nie stanowią pomocy publicznej. To ważne, gdyż gwarancja nie obciąża kredytobiorcom limitów pomocy publicznej (choć nie może wspierać projektów, które już uzyskały wsparcie z funduszy UE). Kredytobiorcy nie ponoszą zatem żadnych kosztów z tytułu przyjęcia gwarancji, jednocześnie zyskując bardzo dobre zabezpieczenie swojego kredytu.

 

Schemat 12. Gwarancja COSME – Schemat działania

Gwarancje EFI COSME zabezpieczają 50% kapitału kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych nieodnawialnych wraz z odsetkami (to również nowość jeśli chodzi o konkurencyjne programy).

Z uwagi na konieczność zapewnienia komplementarności do pozostałych Programów Ramowych Komisji Europejskiej, gwarancje nie mogą być oferowane firmom innowacyjnym ani realizującym mikroinwestycje, zaś kwoty kredytów są ograniczone (choć obejmują bardzo szeroki zakres wartości – w pełni pokrywający zapotrzebowanie firm z segmentu MŚP).

 

Tabela 48. Gwarancja COSME – parametry produktów

Podsumowanie

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK i EFI znacząco ułatwiają kredytobiorcom realizację inwestycji oraz finansowanie kapitału obrotowego. W przypadku realizowania projektów o podwyższonym ryzyku (jak projekty innowacyjne, teleinformatyczne) często stanowią warunek przyznania finansowania. Ponieważ wyraźnie widać, iż  wzmocnienie aktywności polskich przedsiębiorstw pozytywnie przekłada się na  tempo wzrostu gospodarczego kraju, ważne jest zapewnienie firmom dostępu do  finansowania. Bank Pekao swoją szeroką ofertą kredytów zabezpieczonych gwarancjami aktywnie wspiera i umożliwia pełne zaspokojenie potrzeb polskich przedsiębiorców.

Pobierz artykuł

Pobierz

Jak pozyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej?

Autor:
Wojciech Głowacki, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Bank Pekao S.A.

 

O czym warto pamiętać, gdy zamierzamy skorzystać z unijnej dotacji

Rok 020 będzie ostatnim rokiem Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej, czyli inaczej okresu programowania na lata 2014–2020. Oczywiście przedsiębiorcy – szczególnie z sektora firm mikro, małych i średnich – nie mają szczególnych powodów do obaw, iż nagle przestaną mieć możliwość korzystania z unijnych dotacji. Obowiązuje wszak zasada n+3, zgodnie z którą państwo członkowskie UE ma prawo wykorzystywać środki finansowe zaplanowane na dany okres programowania przez trzy kolejne lata od jego zakończenia. Zatem dla obecnej Perspektywy będzie to  koniec 2023 roku. Niemniej, już dziś trwają intensywne prace – zarówno na  szczeblu unijnym, jak i krajowym – nad budżetem i zasadami jego wykorzystania dla kolejnej Perspektywy.

 

Co można jeszcze sfinansować z budżetu na lata 2014–2020

Do najbardziej interesujących z punktu widzenia klientów Banku Pekao S.A. należą niewątpliwie konkursy o dotacje organizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. Wśród nich wymienić należy bez wątpienia rozpoczęty już, a kończący się w kwietniu bieżącego roku, nabór wniosków do Działania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne – z budżetem 350 mln złotych. Do tej samej kategorii zaliczyć należy ponadto Działanie 3.2.1 – Badania na rynek – w którym dla naboru wniosków w okresie marzec–kwiecień 2020 roku przeznaczono kwotę 750 mln złotych. Największą jednak pulę środków finansowych zaplanowano na wsparcie projektów dotyczących prowadzenia szeroko pojętej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Samo Działanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, posiadać będzie budżet przekraczający 1650 mln złotych.

Kolejnym kierunkiem wspieranym ze środków pomocy publicznej, a cieszącym się rosnącym zainteresowaniem naszych klientów, jest efektywność energetyczna, czyli finansowanie projektów na rzecz ochrony klimatu – odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim fotowoltaika, termomodernizacja budynków i budowli, wymiana instalacji i urządzeń na energooszczędne. W tym przypadku możemy mówić o pewnym „rozproszeniu” dostępnych środków. Wsparcie udzielane jest i będzie nadal w różnorakiej formie, np. środków zwrotnych na preferencyjnych warunkach, dopłat do odsetek itp., przez różne podmioty centralne i lokalne oraz instytucje finansowe*.

 

Czym są fundusze europejskie dla przedsiębiorstw?

Fundusze europejskie dla przedsiębiorstw to temat, który wiąże się z ogromnym zainteresowaniem ze strony samych przedsiębiorców, jak i instytucji szeroko pojętego otoczenia biznesu. Podmiot planujący skorzystanie z tzw. środków pomocowych może się zgubić w gąszczu procedur, warunków brzegowych, wymagań formalnych i technicznych. Nadmiar informacji w takim przypadku może utrudnić sprawne i skuteczne pozyskanie, a następnie wykorzystanie funduszy przeznaczonych przez Komisję Europejską i Budżet Państwa na wsparcie polityki strukturalnej.

Aby nauczyć się swobodnie poruszać w wyżej wymienionych obszarach, musimy zrozumieć pewne podstawowe zasady rządzące systemem funduszy unijnych dla przedsiębiorstw. Na pewno też nie zaszkodzi sięgnąć nieco w przeszłość – do okresu, w którym rodziła się metodologia wdrażania mechanizmów wsparcia rozwoju gospodarczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Jasny i konkretny projekt

Myślenie projektowe to umiejętność logicznego, spójnego i optymalnego zaplanowania, zorganizowania i skoordynowania oraz wykorzystania tzw. zasobów niezbędnych do realizacji działań. Dzięki temu – przy uwzględnieniu warunków wstępnych i czynników zewnętrznych wobec projektu – można osiągnąć zamierzone efekty, a następnie założony cel projektu. Zdecydowanie nie wystarczy więc sam pomysł na projekt, który nota bene często nie jest wynikiem rzeczywistej konieczności rozwiązania konkretnego problemu w firmie, a dotyczy sytuacji w której przedsiębiorca mówi sobie: „są dostępne środki dotacyjne – wymyślę coś, aby je pozyskać”.

Projekt powinien być uzasadniony potrzebą, a także rzetelnie opracowany, a to wymaga czasu i odpowiedniego zaangażowania. Żadne środki finansowe nie zostaną przyznane na realizację przedsięwzięcia, dopóki instytucje oceniające nie zobaczą dojrzałej propozycji projektowej wynikającej z analizy potrzeb.

Komisja Europejska oraz krajowe Instytucje Pośredniczące nie narzucają obecnie wnioskodawcom konkretnej metody czy sposobu postępowania w trakcie opracowywania projektu. Należy jednak pamiętać, że projekt stworzony w przemyślany i metodyczny sposób ma znacznie większe szanse na  powodzenie podczas ubiegania się o wsparcie oraz w trakcie realizacji samego przedsięwzięcia, a zatem zostanie wyżej oceniony w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej złożonej w ramach danego naboru wniosków o dotację.

 

Można zastosować PCM

Przykładem metody, która może zostać zastosowana przy planowaniu projektu, jest Zarządzanie Cyklem Projektowym (ang.: Project Cycle Management – PCM). Metoda opierająca się na kilku stosunkowo prostych narzędziach analizy i  projektowania zadań została opracowana na przełomie lat ’80 i ’90 ubieg­łego wieku na potrzeby oceny projektów finansowanych ze środków Banku Światowego i zaadaptowana przez Komisję Europejską jako narzędzie programowania pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Jej elementy stosowane są jednak do dziś, a ich wpływ jest wyraźnie widoczny w założeniach obowiązujących Programów Operacyjnych zarówno szczebla krajowego, jak i regionalnego.

Metoda umożliwia jasne i przejrzyste zdefiniowanie celów, rezultatów i działań projektu. Jednocześnie ogranicza ewentualne ryzyka poprzez ich identyfikację, a także uwzględnienie sposobów uniknięcia zagrożeń.

Przedstawione poniżej sugestie dotyczące sposobu opracowywania projektu tak, aby można było uzyskać wsparcie dotacyjne na jego realizację, bazują zatem na założeniach PCM**.

 

Kilka dróg do  celu

Każdy projekt wynikać powinien z potrzeby rozwiązania precyzyjnie określonego problemu. Jego zidentyfikowanie nie oznacza, iż znaleźliśmy najlepszą drogę prowadzącą do rozwiązania. Alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemem jest zwykle kilka. Na przykład spełnienie obowiązujących norm dotyczących utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego można osiągnąć poprzez: budowę instalacji do spalania, uzyskując przy okazji energię cieplną, która zostanie np. użyta do ogrzania hal produkcyjnych. Można transportować odpady do istniejących spalarni lub też zawrzeć umowę o odbiorze i składowaniu bądź recyklingu odpadów przez inny podmiot, co wiąże się z kolei z ponoszeniem kosztów usługi obcej. Można wreszcie unowocześnić procesy produkcyjne, wymieniając technologię przestarzałą na  nowszą, w której odpady tego typu nie występują bądź ich powstawanie jest ograniczone.

Wybór najbardziej optymalnej z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia drogi postępowania powinien wynikać z przeanalizowania związków przyczynowo-skutkowych występujących na linii: problem – powody jego wystąpienia. Dopiero gdy jesteśmy pewni, że wiemy dokładnie, gdzie leży źródło problemu (zjawiska, procesu itp.), z którym chcemy sobie poradzić, możemy przejść do formułowania celów projektu i sposobów jego realizacji. Te dwa etapy określane są jako analiza problemów i celów oraz wybór strategii.

 

Nigdy nie wiemy wszystkiego

Niezależnie od tego, jakiego typu projektodawcę reprezentujemy – przedsiębiorstwo komercyjne, instytucję publiczną czy np. jednostkę samorządu terytorialnego – możemy z dużą dozą pewności założyć, iż  o uwarunkowaniach (szczególnie o charakterze uwarunkowań zewnętrznych) naszego potencjalnego projektu i tak nie wiemy wszystkiego. Oznacza to, że pewną istotną wiedzę wykraczającą poza naszą własną mogą mieć osoby lub podmioty z zewnątrz, które są w jakikolwiek sposób powiązane z projektem w jego kształcie, jaki rysuje się w ramach wybranej strategii postępowania (wybór strategii). Wiedza ta może być zaś istotna dla powodzenia całego przedsięwzięcia albo przynajmniej może uchronić nas przed popełnieniem błędów utrudniających wdrażanie projektu.

Najprostszy przykład to hipotetyczny projekt budowy nowej hali produkcyjnej wyposażonej w innowacyjną technologię na terenie, gdzie regularnie występują lokalne powodzie i podtopienia. Zakładamy, że badania gruntów, analiza stanu prawnego dotyczącego własności terenu, ocena potencjalnego rynku i analiza ekonomiczna przedsięwzięcia przemawiają za lokalizacją. Jeśli jednak nie skonsultujemy pomysłu z okolicznymi mieszkańcami, lub nie prześledzimy choćby doniesień mediów z ostatnich lat, może nas spotkać katastrofa skutkująca poważnymi zniszczeniami inwestycji i konieczność poniesienia poważnych kosztów naprawy.

Inny przykład, to uciążliwe z naszego punktu widzenia sąsiedztwo: hałas lub zapylenie wytwarzane przez firmę usytuowaną na przylegającej działce, podczas gdy nasza firma wykorzystuje technologie wymagające zachowania wysokich rygorów czystości w procesach produkcyjnych.

Uwzględniając informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych, można odpowiednio zaprojektować systemy zabezpieczenia obiektu przed wpływem czynników pogodowych, lub innych, czy też po prostu zmienić jego lokalizację. Analiza podmiotów związanych mniej lub bardziej bezpośrednio z naszym projektem, których wiedzę lub potencjał możemy wykorzystać, jest określana mianem analizy interesariuszy.

 

Teraz planujemy

Założenia i informacje zebrane na temat uwarunkowań przedsięwzięcia służą do przygotowania konkretnego planu działania, składającego się z trzech podstawowych elementów:

 • merytorycznego – opisującego poszczególne działania oraz efekty, do których mają doprowadzić, a także uwarunkowania zewnętrzne tych działań. Jego składową jest element przewidywania, pozwalający określić jakich zasobów będziemy potrzebować do sprawnego wdrożenia projektu. Zasoby przyjmują różnoraką postać, są nimi: zasoby finansowe (dotacja, kredyt), rzeczowe (środki transportu, sprzęt budowlany itd.), czy też czasowe. Żaden projekt nie zrealizuje się jednak sam. Podstawowym zasobem jest zatem zespół ludzki, gdyż tylko kompetentna i dyspozycyjna na rzecz projektu ekipa jest w stanie zapewnić realizację odpowiednich działań i tym samym końcowy sukces.
 • harmonogramu działań z podziałem na etapy i wskazaniem zasobów rzeczowych, finansowych i innych niezbędnych do  realizacji każdego etapu. Ten element planu zazwyczaj przyjmuje postać tzw. harmonogramu rzeczowo-finansowego, niejednokrotnie w formie graficznej, która dobrze obrazuje zależności (sekwencyjność) poszczególnych etapów przedsięwzięcia, np.: nie postawimy hali produkcyjnej dopóki nie nabędziemy gruntu i nie uzyskamy decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę; bez hali nie zainstalujemy nowej linii technologicznej, a bez niej nie dokonamy jej rozruchu itd.
 • finansowego, czyli budżetu projektu, w którym strona kosztowa musi być zrównoważona przez precyzyjnie wskazane źródła finansowania oraz przychodów zapewniających trwałość projektu. Analiza finansowa stanowi przy tym jeden z filarów oceny przedsięwzięcia, dla którego staramy się o wsparcie dotacyjne. Nie wystarczy bowiem udowodnić, że całość wydatków zostanie pokryta ze źródł finansowania (dotacji, kredytu, leasingu, pożyczki właścicielskiej, środków własnych itp.). Naszym zadaniem jest również takie zaplanowanie wydatków, aby projekt zachował płynność w sytuacji, gdy wypłata środków pomocy publicznej zostanie przesunięta w czasie z uwagi na zastrzeżenia instytucji pośredniczącej do naszego wniosku o wypłatę kolejnej transzy lub całości dotacji.

 

Logika projektu

Posługując się wyżej opisanym schematem zaplanujemy prawie cały projekt. Umożliwia on przegląd wszystkich części projektu, jak również zrozumienie zależności i logicznych związków przyczynowo-skutkowych rządzących nim. Logika tak sformułowanego projektu zakłada, że:

 • jedynie po spełnieniu wstępnych warunków można podjąć działania w ramach projektu, przykładowo: zebranie środków finansowych jest warunkiem koniecznym do  realizacji rozbudowy zakładu w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu. Dopiero po zapewnieniu sobie finansowania można dokonywać wyboru dostawców materiałów i robót budowlanych oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do  wprowadzenia w firmie nowej technologii produkcji. Następnym etapem będzie zawieranie stosownych kontraktów, instalacja maszyny i urządzenia w nowej infrastrukturze, a następnie uruchomienie produkcji  w oparciu o nową technologię;
 • jedynie po zrealizowaniu działań i przy uwzględnieniu warunków zewnętrznych wypracujemy cel projektu, czyli – w naszym przykładzie – jeśli rynek pozytywnie odpowiedział na naszą ofertę, nowe produkty osiągną zakładane poziomy sprzedaży, czego konsekwencją będą wzrosty przychodów ze sprzedaży w firmie;
 • tylko po osiągnięciu rezultatów i przy spełnieniu założeń zewnętrznych projektu, jesteśmy w stanie osiągnąć jego cel, przy czym powinien on być związany z długofalową korzyścią dla beneficjenta – np. jeżeli konkurencja nie jest w stanie w krótkim czasie pokonać tzw. bariery wejścia i wprowadzić na rynek produkt o podobnych lub lepszych parametrach użytkowych, to nasze przedsiębiorstwo, które zrealizowało inwestycję w nową technologię, podniesie obroty i zyski i jednocześnie umocni swoją rynkową pozycję.

 

Uzupełnieniem tak ujętej zawartości projektu jest również określenie wskaźników dla każdego poziomu: działań – rezultatów – celu projektu. Pozwolą one zweryfikować, czy osiągamy zakładane efekty. Dlatego też narzędzia w tej metodologii (planowanie projektu, harmonogram i budżet) stanowią znakomitą pomoc również na etapie realizacji przedsięwzięcia, a nie wyłącznie w czasie jego opracowywania i występowania o dotację.

 

Cel firmy a cele strategiczne

Dodatkowo projekt może, a w zasadzie powinien, przyczynić się do  osiągnięcia szerszego – strategicznego celu. Cel ten zostanie jednak osiągnięty jedynie jeśli i tym razem spełnione zostaną pewne założenia „zewnętrzne”, a należy do nich zwykle zrealizowanie przedsięwzięć komplementarnych do  naszego przez innych projektodawców, niekoniecznie zresztą przy udziale środków unijnych.

Przykładowo, wzrost potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie będzie miał miejsce pod warunkiem uruchomienia przez sektor bankowy linii kredytowych współfinansujących przedsięwzięcia innowacyjne tak, aby przedsiębiorcy posiadali dostęp do źródeł finansowania na pokrycie wkładu własnego w dotowanych projektach.

Należy zdawać sobie przy tym sprawę z pewnej kwestii, o której bardzo często zapominamy. Termin: środki pomocowe UE nie odnosi się bezpośrednio do pomocy, jaka ma być udzielona przedsiębiorstwom komercyjnym. Zauważmy, iż  z otrzymania tzw. pomocy wyłączone są przedsiębiorstwa w trudnej lub pogarszającej się sukcesywnie sytuacji finansowej, a zatem takie, o których moglibyśmy powiedzieć, że pomocy wymagają. Szerzej zaś można powiedzieć, że co do zasady pomoc publiczna dla przedsiębiorstw komercyjnych w Unii Europejskiej jest niedozwolona, gdyż może wpływać niekorzystnie na zachowanie zasad konkurencyjności rynkowej. O co więc chodzi z tą pomocą?

Po  chwili głębszego zastanowienia dochodzimy do wniosku, że termin „pomoc” odnosi się nie tylko do samych do firm, a właściwie do szerszego, czyli strategicznego obszaru planowania. Jeśli udzielimy finansowania przedsiębiorcom, to zrealizują oni projekty, które oprócz wpływu na ich własny rozwój, stymulować będą także procesy rozwojowe w z góry zaplanowanych obszarach. Obszary te zdefiniowane zostały w poszczególnych Programach Operacyjnych, a środki finansowe w ich ramach wydatkowane są po przeprowadzeniu konkursów. Dzięki temu wsparcie otrzymują w pierwszej kolejności te projekty, które dają największą szansę na  przyczynienie się do osiągnięcia celów strategicznych wyznaczonych w ramach Programów.

 

„Projekt zaplanuję sam, ale kto mi napisze wniosek?”

Jeżeli projekt wpisuje się w cele szersze (programowe), jest dobrze przygotowany, wewnętrznie logicznie spójny i realny (wykonalny pod względem rzeczowym i finansowym) – a taki jest, jeśli przygotowywaliśmy go metodycznie – o wynik oceny powinniśmy być spokojni. Pamiętajmy jednak, że zwieńczeniem procesu przygotowywania projektu jest opisanie go w formie wniosku projektowego, który możemy złożyć do odpowiedniej instytucji oceniającej (Instytucja Pośrednicząca).

Klienci Banku Pekao S.A. nie są jednak w tym zakresie pozostawieni sami sobie. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych zatrudniające ekspertów z dziedziny przygotowywania projektów inwestycyjnych i aplikowania o środki pomocowe. Pracownicy Biura chętnie udzielają wszelkich niezbędnych konsultacji dotyczących założeń projektowych, zwracają uwagę zarówno na szanse, jak i ryzyka w planowanych przez klientów Banku przedsięwzięciach, analizują podstawy finansowe projektów i oceniają ich potencjał w zakresie możliwości uzyskania dotacji. Co jednak najważniejsze, usługi pomocy technicznej tego typu są dla klientów Banku Pekao świadczone nieodpłatnie.

 

* Bank Pekao S.A. oferuje klientom z sektora MŚP tzw. Kredyt PrzEKOrzystny, zabezpieczony nieodpłatną gwarancją i z możliwością uzyskania dopłat do odsetek na finansowanie instalacji fotowoltaicznych.

** Strona WWW

Pobierz artykuł

Pobierz

Ekspansja zagraniczna ukierunkowana na rozwój firmy

Autor:
Agnieszka Durlej, Dyrektor Biura Sprzedaży Rynków Finansowych, Bank Pekao S.A.

 

Prowadzenie własnej firmy to wyzwanie – przedsiębiorcy codziennie stawiają czoła pytaniom o to, jak pozyskiwać nowych klientów, uatrakcyjniać oferowane produkty i usługi, zarządzać stroną kosztową przedsiębiorstwa. Jednym słowem – jak dbać o ciągły rozwój firmy. Prędzej czy później, konieczne stają się szeroko rozumiane inwestycje właśnie w rozwój.

Naturalnym jest, że większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw koncentruje się przede wszystkim na relatywnie dużym i chłonnym wewnętrznym rynku zbytu. Obserwujemy jednak na przestrzeni ostatnich 15 lat sukcesywnie rosnący udział eksportu produktów i usług w polskim PKB. Eksport bardzo często określany jest jako koło zamachowe polskiej gospodarki – odpowiada obecnie za ponad 55% PKB. Rodzime firmy zwiększają wolumen eksportowanych towarów i usług średniorocznie o prawie 10%. Z kolei badania Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm, które prowadzone są od 10 lat przez Bank Pekao, konsekwentnie weryfikują udział procentowy firm z sektora MŚP w obszarze gospodarczym, jakim jest eksport. Ankieta przeprowadzona na jesieni 2019 roku potwierdziła najwyższy wynik w historii Raportu – 18,2% firm MŚP deklarujących działalność eksportową. Firmy te oceniają wysoko swoje przychody z działalności zagranicznej, generując wyższe marże ze sprzedaży poza granicami Polski, niż na rynku rodzimym. Postrzegają także wyjście na rynki unijne i pozaunijne jako szansę na rozwój biznesu poprzez pozyskanie nowych kontrahentów, klientów, pomysłów, technologii – szeroko rozumianej innowacji.

Należałoby jednak zastanowić się – i to będzie tematem przewodnim naszego artykułu – jakie wyzwania postrzegane są jako krytyczne przy rozpoczęciu i rozwijaniu sprzedaży na rynki zagraniczne. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, jakie ryzyka są kluczowe i jakie instrumenty zabezpieczające firmy MŚP wykorzystują lub mogą wykorzystywać w swojej działalności eksportowej.

 

Od czego zacząć ekspansję zagraniczną?

Jednym z pierwszych działań przedsiębiorstwa planującego wyjście na nowy rynek jest przeprowadzenie analiz biznesowych. Jest to najważniejszy element, który prawidowo przeprowadzony na samym początku, może istotnie zaważyć na powodzeniu całego projektu wyjścia firmy poza granicę kraju.

Jedną z popularniejszych analiz jest analiza SWOT. Koncentruje się ona na zrozumieniu silnych (Strengths) i słabych (Weaknesses) stron firmy, możliwości (Opportunities) i zagrożeń (Threats), jakie daje nowy rynek. Zarządzający firmą jest w stanie oszacować pierwsze dwie części analizy samodzielnie – zna przecież doskonale swoją firmę. Bardziej złożone jest jednak przeprowadzenie pogłębionej i realistycznej analizy specyfiki nieznanego mu jeszcze rynku.

Do rozważenia konieczne są aspekty regulacyjne ekspansji – lokalne przepisy dotyczące kwestii finansowych (np. terminy, sposoby rozliczeń) i prawnych (formy prowadzenia działalności, kwestie własności czy sporów sądowych). Istotna jest znajomość otoczenia biznesowego – jak kształtuje się popyt, na jaki rynek zbytu można liczyć, kim są najistotniejsi konkurenci, jakie są preferencje zakupowe potencjalnych klientów. Nie do przecenienia są czynniki kulturowe – sposób prowadzenia negocjacji handlowych z partnerami chińskimi bywa diametralnie różny od relacji z firmami niemieckimi. Jest to konkretna wiedza, której nabycie może stanowić granicę pomiędzy udaną ekspansją a nieudanym eksperymentem. Dla części firm to będzie pierwsza inwestycja na mniejszą skalę, jak np. udział w targach zagranicznych czy też członkostwo w bilateralnej izbie handlowej, koncentrującej się na danym rynku.

Część przedsiębiorców zdecyduje się na wydatek w formie zakupu danych – specjalistycznych raportów, analiz, baz danych, dostosowanych w mniejszym lub większym stopniu. Warto jednak zastanowić się, czy wśród obecnych partnerów firmy nie znajduje się łatwo dostępne źródło tej wiedzy. Bank Pekao widzi w firmach inwestujących w rozwój działalności międzynarodowej potencjał na rozwój polskiej gospodarki i wspiera swoich klientów, udostępniając im bezpłatnie szereg właśnie takich materiałów – zarówno w formie szczegółowych raportów skoncentrowanych na danym rynku, jak i współorganizowanych przez bank wydarzeń edukacyjnych.

 

Czy mój zagraniczny kontrahent jest wiarygodny?

Firmy decydujące się na inwestycje w działalność eksportową często podnoszą argument wiarygodności kontrahenta zagranicznego jako kluczowy dla sukcesu przedsięwzięcia. Ryzyko to na rynkach Unii Europejskiej jest częściowo ograniczone przez ujednolicone przepisy prawa oraz rozbudowane i szeroko dostępne bazy danych, dostępne dla firm prowadzących działalność w krajach unijnych. To jednak rynki pozaunijne postrzegane są jako szczególnie perspektywiczne, z uwagi na relatywnie niższe koszty wejścia, większy potencjał popytowy, niższy poziom konkurencji, a co za tym idzie – wyższą stopę zwrotu z poniesionych nakładów kosztowych.

Warto wiedzieć, że istnieją rozwiązania bankowe, ograniczające w bardzo wysokim stopniu ryzyko kontrahenta, a jednocześnie zapewniające różne formy finansowania inwestycji oraz poprawiające płynność finansową i konkurencyjność polskiej firmy z segmentu MŚP. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi jest akredytywa eksportowa.

Akredytywa oferowana przez Bank Pekao we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE) pozwala rozwijać działalność na rynki pozaunijne bardziej komfortowo, gdyż ryzyko finansowe podzielone jest pomiędzy bank zagraniczny kontrahenta a KUKE. Polski eksporter jest bardziej konkurencyjny, ponieważ może zaproponować swojemu partnerowi wydłużenie okresu płatności nawet do 719 dni, dysponując w międzyczasie dostępem do finansowania w całym okresie kontraktu. Ogranicza to znacząco ryzyko inwestycji związanej pośrednio lub bezpośrednio z ekspansją zagraniczną, np. zakupu dodatkowych linii produkcyjnych, opłacenia dodatkowego personelu, kosztów surowców, logistyki czy też magazynowania towaru.

 

Jak radzić sobie z ryzykiem walutowym?

Jeżeli ponieśliśmy nakłady inwestycyjne, czas na oszacowanie zysku z nich. Dla firm eksportowych będzie to moment faktycznego otrzymania zapłaty za sprzedane za granicę towary czy usługi. Zapłata ta w przeważającej większości ma formę przelewu waluty zagranicznej – najpopularniejszymi walutami jest oczywiście euro i dolar amerykański, ale są rynki preferujące rozliczenia w lokalnych walutach (m.in. funt brytyjski, chiński juan, dolar australijski, jen japoński). Niezależnie od waluty, w biznesplanie firmy prowadzącej działalność międzynarodową pojawia się ryzyko zmiany kursu walutowego. Szacując cenniki sprzedaży za granicę, firma może skalkulować swoją dochodowość według prostego wzoru:

 

 

Elementem, nad którym firma MŚP wydaje się nie mieć kontroli, jest kurs przeliczeniowy waluty w przyszłości. Zmienność na rynkach potrafi być znacząca i w negatywnym scenariuszu zmniejszyć zwrot z całej inwestycji do zera. Percepcja braku kontroli jest jednak złudna – istnieje szereg instrumentów zabezpieczających, które, odpowiednio dopasowane do potrzeb firmy, są w stanie zwiększyć przewidywalność przyszłych przychodów i co za tym idzie – zabezpieczyć planowaną marżę i dochód.

Bank Pekao S.A. proponuje swoim klientom z sektora MŚP coraz szerszą paletę produktów zabezpieczających ryzyko kursu ponad 20 walut całego świata. Do dyspozycji klientów są dedykowani dealerzy walutowi oraz specjaliści produktowi obecni we wszystkich regionach Polski, wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Każdy biznes jest wyjątkowy i potrzebuje indywidualnego podejścia

Każdy z klientów Banku traktowany jest indywidualnie – tak, jak indywidualny jest jego biznes, wymagania, oczekiwania i plany na przyszłość. Dzięki możliwości wyboru spośród różnych rozwiązań, zarządzający firmą mogą wybrać produkt najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom.

Firma startująca w nowym przetargu zagranicznym, gdzie wymogiem jest wiążąca oferta kosztowa, może zdecydować się na zakup opcji walutowej, dającej prawo – ale nie obowiązek – wymiany walutowej w przyszłości w zamiast za koszt premii opcyjnej. Ten koszt najczęściej bywa przez firmy wliczany do składanej oferty, pozwalając na zabezpieczenie się przed negatywnymi zmianami na rynku, ale jednocześnie korzystać z pozytywnych ruchów kursu w przyszłości.

Inna firma, posiadająca stabilną bazę zagranicznych kontrahentów i przewidywalne wpływy walutowe w przyszłości, może zdecydować się na zabezpieczenie części lub całości tych wpływów transakcją walutową forward. Ta transakcja pozwala z wyprzedzeniem zablokować przyszły kurs wymiany na jeden lub wiele terminów, w przedziale od trzech dni do nawet dwóch lat. Terminy są ustalane dowolnie przez klienta, na podstawie harmonogramu wpłat. Takie zabezpieczenie pozwala klientowi ograniczyć konieczność monitorowania rynku walutowego, w zamian za zainwestowanie tego najcenniejszego aktywa – swojego czasu – w rozwój jego firmy.

 

Wsparcie na każdym etapie ekspansji

Bez względu na to, jaki typ biznesu firma prowadzi i na jakim rynku zagranicznym zamierza przeprowadzić lub rozwijać swoją ekspansję zagraniczną, w Banku Pekao może liczyć na uzyskanie rzetelnych informacji i wsparcia w biznesie. Specjaliści produktowi banku zwrócą uwagę na potencjalne ryzyka związane z działalnością eksportową, oszacują szanse powodzenia ekspansji, jak również zaproponują rozwiązania finansowe szyte na miarę danego biznesu.

Pobierz artykuł

Pobierz

Dlaczego warto postawić na fotowoltaikę?

Autor:
Jakub Fulara, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Bank Pekao S.A.

 

Są trzy główne powody, dla których już dziś warto pomyśleć o własnym źródle energii odnawialnej i zmniejszyć rachunki za prąd w firmie. Po pierwsze, jest to prawdopodobieństwo wzrostu kosztów energii dla przedsiębiorstw, po drugie korzystne zmiany w regulacjach ułatwiające inwestycje w fotowoltaikę do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, a po trzecie – bardzo dobra oferta Banku Pekao, czyli Kredyt PrzEKOrzystny z dopłatami do odsetek.

Od  2019 r. w ustawie o Odnawialnych źródłach ­ energii (OZE) znalazły się korzystne zmiany pozwalające łatwiej przedsiębiorcom zainwestować we własne źródło energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Dotyczy to produkcji energii na własne potrzeby.

Pierwszą zmianą było zwiększenie do 50 kWp mocy tzw. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, to instalacja:

 • nie wymagająca pozwolenia na budowę ani uzyskiwania koncesji,
 • bazująca na zgłoszeniu do zakładu energe­tycznego,
 • posiadająca moc nie przekraczającą 50 kWp (kilowat-pik to moc 1 kW dla warunków standardowych działania paneli fotowoltaicznych),
 • z której wyprodukowana energia przeznaczana jest na pokrywanie potrzeb własnych przedsiębiorstwa

 

Możliwe jest oczywiście instalowanie fotowoltaiki na własne potrzeby większej niż 50 kWp – są to tzw. „małe instalacje”. Zasada działania jest podobna, z tym że wówczas trzeba już mieć pozwolenie na budowę i przeprowadzić pełny proces budowlany.

Dlaczego to się opłaca? Kalkulacja jest prosta. Jeden kW ogniw fotowoltaicznych jest w stanie wyprodukować rocznie 1000 kWh energii elektrycznej. Jest to własny prąd dla firmy z energii słonecznej. Przyjmując, że  1 kW h energii kosztowała w 2019 r. około 0,6 złotego, jeden kilowat fotowoltaiki przyniesie oszczędność rzędu 600 zł rocznie. Mikroinstalacja, czyli maksymalnie 50 kWp wygeneruje zatem rocznie 50×1 000 kWh = 50 000 kWh, a więc przyniesie około 30 000 zł oszczędności rocznie. W przypadku podwyżek cen energii oszczędność będzie jeszcze większa.

Inwestując w panele fotowoltaiczne, firma przestaje płacić rachunki do zakładu energetycznego za zużyty prąd, ponieważ ma własne źródło energii. Spłaca natomiast koszty instalacji. Zwrot inwestycji następuje po 5–6 latach. I  ponownie – jeżeli ceny energii będą wyższe, zwrot z inwestycji nastąpi wcześniej.

 

Nie warto przekalibrować

Drugą zmianą w Ustawie OZE jest włączenie przedsiębiorstw inwestujących w mikroinstalacje do definicji prosumenta. Dzięki temu firma może zmagazynować nadwyżki energii wyprodukowane przez panele w okresie wiosenno-letnim, gdy panele produkują więcej energii niż firma jest w stanie zużyć, i odebrać je w zimie, gdy nasłonecznienie jest niewielkie i panele nie pracują pełną mocą. Na  odebranie zmagazynowanej energii jest 12 miesięcy. Odbiór energii następuje w stosunku 1 do 0,7, co oznacza, że z jednego zmagazynowanego w sieci kilowata można odebrać 0,7 kW.

Wszystko to oznacza, że instalacje trzeba robić uszytą na własne potrzeby. Nie warto przekalibrować, bo za więcej energii niż jesteśmy w stanie zużyć na  bieżąco lub odebrać w systemie prosumenckim zakład energetyczny nie zapłaci.

Myśląc o własnej fotowoltaice trzeba zatem przeanalizować rachunki za prąd i na tej podstawie oszacować potrzebną moc instalacji.

 

Kredyt PrzEKOrzystny i zwrot odsetek

Bank Pekao przygotował specjalną ofertę na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Kredyt PrzEKOrzystny przeznaczony jest dla tych firm, które zamierzają zainstalować panele fotowoltaiczne do wytwarzania własnej energii elektrycznej. Co istotne, firma może otrzymać zwrot odsetek od kredytu, dzięki czemu oferta jest bardzo korzystna.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • własna instalacja fotowoltaiczna oznacza własny prąd, czyli w efekcie mniejsze rachunki za energię,
 • Kredyt PrzEKOrzystny na instalacje fotowoltaiczne zabezpieczony jest bezpłatną unijną gwarancją BGK Biznesmax,
 • Kredyt PrzEKOrzystny z gwarancją Biznesmax został objęty dopłatami do oprocentowania:
  1. dopłaty do odsetek wynoszą rocznie do 5% wypłaconej kwoty kapitału kredytu (dla kredytu i gwarancji udzielonej przed 31.12.2020 r. oraz 3,33% dla kredytu i gwarancji udzielonej po 31.12.2020 r.),
  2. dopłata do odsetek obejmuje maksymalnie okres trzech lat od daty uruchomienia kredytu (jeżeli okres spłaty jest krótszy, dopłata obejmuje okres rzeczywisty).

 

Przykładowo, jeżeli firma skorzysta z Kredytu PrzEKOrzystnego w 2020 na kwotę 200 000 zł, wówczas może otrzymać dopłatę do odsetek w wysokości maksymalnie 5% od  kwoty kredytu (czyli 10 000 zł) za pierwszy rok spłaty, 5% za drugi rok i 5% za trzeci rok spłaty. Razem maksymalnie 30 000 zł.

Objęcie kredytu gwarancją oraz złożenie wniosku o dopłatę wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej (np. de minimis).

Wniosek zarówno o kredyt, o bezpłatną gwarancję, jak i o dopłaty składa się we właściwej placówce Banku Pekao. Nie wymaga to zatem przygotowywania specjalnej skomplikowanej dokumentacji, jak często to ma miejsce przy dotacjach UE.

Pod koniec 2019 roku pierwsi klienci Banku Pekao zrealizowali swoje inwestycje i złożyli wnioski o realizację dopłat do odsetek.

Pobierz artykuł

Pobierz

Crowdfunding – nowe możliwości pozyskania kapitału

Autor:
Jakub Fulara, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Bank Pekao S.A.

 

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, to coraz mniej tajemnicze słowo dla projektodawców, w tym przedsiębiorców. Od kilku lat w Polsce działają platformy crowdfundingowe, które pozwalają na zebranie kapitału z zupełnie nowego źródła – od społeczności.

Pozyskiwać finansowanie na działalność firmy można na wiele sposobów. Można udać się do  banku, do funduszu pożyczkowego, do funduszu podwyższonego ryzyka typu venture capital. Można także odwołać się bezpośrednio do rynku i zebrać środki sprzedając np. udziały czy akcje. Taki sposób umożliwia Giełda Papierów Wartościowych, jednak przygotowanie prospektu emisyjnego jest procesem wymagającym, kosztownym i obarczonym wieloma wymogami.

Powstał jednak inny sposób na odwołanie się do szeroko rozumianego rynku, a w zasadzie do społeczności. W języku angielsku używa się w tym kontekście słowa crowd, czyli tłum. Sposób ten dotyczy niemal wszystkich możliwych projektodawców – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw czy innych podmiotów.

Przypuśćmy, że w dość uczęszczanym popularnym miejscu, w miejscowości w której mieszkamy, nie ma kawiarni czy cukierni. Nie ma więc miejsca, gdzie można usiąść ze znajomymi i spędzić czas. Ktoś wreszcie wpada na  pomysł aby otworzyć kawiarnię – nie ma na to jednak wystarczająco funduszy. Ogłasza wówczas zbiórkę na platformie crowdfundingowej. Cel – otwarcie kawiarni, umeblowanie, zakup sprzętów i mebli, pierwsze finansowanie działalności. Opisuje swój pomysł na wystrój kawiarni, na menu, może to być kawiarnia, do której można przyjść z książką albo nawet ze  swoim kotem. Projektodawca nagrywa krótki film, w którym opowiada o swoim pomyśle i odwołuje się do społeczności z prośbą o finansowanie. Określa także kwotę, której potrzebuje oraz czas zbiórki (np. dwa miesiące). Każda wpłata oznacza nagrodę. Im wpłata większa, tym ciekawsza nagroda. Za wpłatę kilku złotych można otrzymać podziękowanie, za  większą tabliczkę pamiątkową w kawiarni ze swoim nazwiskiem jako sponsora, albo darmowy kubek kawy albo zniżkę na inne zamówienia. Za jeszcze większą wpłatę, np. darmowe wynajęcie lokalu na organizację urodzin.

Wpłaty dokonywane są poprzez platformę. Projektodawca ma dostęp do środków dopiero po  zakończeniu zbiórki. Wpłacający, czyli tzw. crowd­inwestorzy mogą dokonywać wpłat po zarejestrowaniu się na platformie.

Jeżeli społeczność nie jest zainteresowana pomysłem i projektodawca nie zbierze wymaganej kwoty, wpłacone wcześniej środki mogą zostać zwrócone do  wpłacających.

Jeżeli pomysł trafi na podatny grunt i społeczność rzeczywiście zechce aby kawiarnia powstała, jest duża szansa, że zbiórka uda się i pomysłodawca zbierze potrzebną kwotę. Wówczas przystępuje do realizacji projektu i na platformie daje znać swoim crowdinwes­torom o postępach.

Po  zakończeniu projektu realizuje swoje zobowiązania, a crowdinwestorzy odbierają nagrody.

 

Rodzaje crowdfundingu

Opisany przykład to tzw. crowdfunding oparty o nagrody. Crowdinwestorzy dokonują wpłat i otrzymują potem obiecaną nagrodę. Nagrodą może być także produkt, który ktoś wyprodukował dzięki zbiórce. Wówczas zbiórka ma formę przedpłat.

Istnieje możliwość kupowania udziałów w przedsiębiorstwach, wówczas mówimy o crowdfundingu udziałowym. W tym kontekście istotne jest to, że wymóg sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, znajduje zastosowanie do ofert publicznych papierów wartościowych o wartości przekraczającej 1 000 000 euro. Umożliwia to oferowanie udziałów na platformach crowdfundingowych.

Jeszcze innym, zarazem najpopularniejszym w Polsce rodzajem zbiórek jest crowdfunding charytatywny. Pozwala on na zebranie środków na projekty lub działania charytatywne.

 

Społeczność

Kto może być crowdinwestorem? Każdy, kto zarejestruje się na platformie crowdfundingowej i zaakceptuje regulamin jej działania.

crowdfundingu najważniejsza jest społeczność. Dzięki niej projekty nie mają czysto komercyjnego wymiaru, ale także odwołują się do pewnych wartości czy emocji innych ludzi. Projektodawcy mogą odwoływać się do potrzeb, ale też wrażliwości, uczuć, czy zainteresować inwestorów przekonując ich do swoich projektów.

Bardzo istotne są również transparentność i zaufanie. Projektodawca od początku prezentuje swój pomysł i jest w kontakcie ze swoimi inwestorami pokazując etapy realizacji projektu, przekazane nagrody itd. Dzięki temu inwestorzy mają poczucie lojalności i czują się związani z projektem.

Jednym z popularnych przykładów może być zbiórka na zakup udziałów w browarach rzemieślniczych. Są one bardzo popularne wśród indywidualnych crowd­inwestorów. Czy produkt browarniczy smakuje lepiej jeżeli pije się piwo browaru, którego jest się współwłaścicielem? – trudno stwierdzić. Na pewno jednak zebranie środków od kilkudziesięciu czy kilkuset osób oznacza, że na nasz pomysł jest i może być w przyszłości popyt na rynku.

Pobierz artykuł

Pobierz

Pracownicze Plany Kapitałowe

Autor:
Jacek Janiuk, Prezes Zarządu Pekao TFI S.A.

 

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania, dając w zamian benefity w postaci:

 • dopłat od pracodawców,
 • dopłat od Państwa,
 • zwolnienia z podatku od dochodów osiągniętych w czasie oszczędzania.

Tak uzbierane środki mają stanowić dodatkowe zasoby dostępne po zakończeniu aktywności zawodowej. To powszechne rozwiązanie, które docelowo obejmie prawie wszystkie firmy w Polsce, bez względu na ich wielkość i tym samym ponad 11 milionów osób aktywnie świadczących pracę. Zasady funkcjonowania PPK i gromadzenia środków reguluje ustawa o PPK z 4 października 2018 r.

PPK są obowiązkowo tworzone przez pracodawcę i prowadzone razem z zewnętrznym usługodawcą, czyli instytucją finansową, która jest wpisana do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. Obecnie PPK oferuje 20 firm – jedną z nich jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Pekao TFI, Towarzystwo).

 

Dla kogo PPK

Praktycznie każdy podmiot zatrudniający jest zobowiązany utworzyć PPK dla swoich pracowników. Są jednak pewne wyjątki. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni są m.in. mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z PPK, czy też firmy prowadzące PPE i spełniające warunki ustawy PPK (składka podstawowa w wys. min. 3,5% i co najmniej 25% pracowników oszczędzających w PPE).

Z uwagi na skalę programu, poszczególne grupy pracodawców są włączane do PPK etapami. Wdrożenie PPK i pierwsze składki mają już za sobą największe firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Teraz czas na podmioty z co najmniej 50 pracownikami. Muszą one wybrać instytucję finansową oraz podpisać z nią umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. Natomiast umowy o prowadzenie PPK, zgłaszającej pracowników do systemu, nie mogą zawrzeć później niż do 11 maja br.

 

Ile kosztuje zarządzanie PPK

PPK to obecnie jedna z najtańszych form oszczędzania na rynku. Koszty wynagrodzenia za zarządzanie zostały ograniczone przez ustawodawcę, zaś podmioty zarządzające konkurują poziomem stawek. Oferta Pekao TFI jest jedną z najtańszych na rynku. Do końca 2020 r. Towarzystwo nie będzie pobierało wynagrodzenia za zarządzanie, a potem będzie się ono kształtowało na poziomie 0,24–0,44% w zależności od subfunduszu. W całym okresie funkcjonowania PPK nie będzie pobierana opłata manipulacyjna.

 

Tabela 49. Etapy przystępowania firm do PPK

 

Wiek pracownika a PPK

Do PPK włączani są pracownicy w wieku 18–55 lat (nie muszą się sami zapisywać), zaś osoby starsze do 70 roku życia mogą przystąpić do PPK jedynie na swój wniosek (muszą złożyć odpowiednią deklarację u pracodawcy). Osoby powyżej 70 roku życia nie mogą przystąpić do PPK.

Pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK, musi wówczas złożyć stosowne oświadczenie u swojego pracodawcy. Co cztery lata będzie jednak ponownie włączany do PPK, przy czym pierwsze ponowne włączenie do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2023 r.

 

Oszczędzanie z pracodawcą i Państwem

Środki w PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i Państwa. Pracownik wpłaca na PPK 2% wynagrodzenia brutto, zaś pracodawca 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Osoby o niższych dochodach mogą obniżyć wpłatę podstawową do poziomu nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia. Oprócz wpłat podstawowych zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą dokonywać wpłat dodatkowych. Ponadto, po spełnieniu warunków ustawy, możliwe jest uzyskanie dopłat ze strony Państwa: jednorazowa wpłata powitalna wynosi 250 zł a roczne dopłaty wynoszą 240 zł.

 

Schemat 13. Źródła wpłat do PPK

 

PPK dodatkowym atutem pracodawcy

PPK to dodatkowy atut w relacji pracodawca – pracownik. Ponadto pracodawca ma możliwość wyróżnienia wieloletnich pracowników np. różnicując wysokość wpłat dodatkowych w zależności od stażu pracy, co może przełożyć się na niższą rotację wśród osób zatrudnionych. Warto zaznaczyć, że wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a wszelkie wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy PPK będą kosztami uzyskania przychodu.

 

Korzyści również dla pracownika

Na przyszłą emeryturę oszczędza nie tylko pracownik, ale również pracodawca i Państwo. Co niezwykle ważne, środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność oszczędzającego i będą dziedziczone. PPK jest dobrowolne, w każdym momencie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do programu.

Zwrot przed 60. rokiem życia wiąże się jednak m.in. z koniecznością oddania dopłat Państwa, a 30% środków zostanie zapisane jako składka oszczędzającego na ubezpieczenie emerytalne ZUS, trzeba również zapłacić podatek od dochodów kapitałowych.

Środki zgromadzone w PPK można wypłacić przed 60. rokiem życia w wyjątkowych sytuacjach życiowych m.in. w razie choroby uczestnika, jego małżonka czy dziecka (do 25% środków bez konieczności zwrotu), a także na pokrycie wkładu własnego lub biorąc kredyt na budowę domu, zakup mieszkania (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu).

Osoby, które zechcą oszczędzać do 60. roku życia i wypłacą środki na warunkach wskazanych w ustawie, skorzystają ze zwolnienia z 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Środkami w PPK zarządza Pekao TFI, najdłużej działające na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Natomiast nadzór nad PPK sprawują Komisja Nadzoru Finansowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Obowiązki pracodawcy

 

Schemat 14. Obowiązki pracodawcy w PPK

 

PPK to również wiele nowych obowiązków dla pracodawcy. Po pierwsze, w porozumieniu z reprezentacją pracowników, musi on dokonać wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami zgromadzonymi w PPK.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. To pracodawca podpisuje ją w imieniu i na rzecz swoich pracowników. Załącznikiem do umowy o prowadzenie jest lista uczestników PPK.

Umowa o prowadzenie PPK pociąga za sobą zobowiązanie finansowe, gdyż po jej podpisaniu będą odprowadzane składki na PPK. Na stałe w obowiązkach pracodawcy zagości też cykliczne przekazywanie składek oraz bieżąca obsługa programu.

 

Wsparcie we wdrożeniu PPK

Odpowiednie przygotowanie się do PPK to połowa sukcesu. Pekao TFI wspiera pracodawców we wdrożeniu i prowadzeniu PPK na każdym etapie. Do dyspozycji pracodawcy jest serwis e-PPK (www.epekaotfi.pl), za pośrednictwem którego w łatwy sposób można podpisać umowę o zarządzanie, a potem umowę o prowadzenie PPK. System umożliwia również przekazywanie listy pracowników i jej łatwą aktualizację. Niektóre dyspozycje związane z PPK muszą być złożone u Pracodawcy (ich wzory dostępne są w serwisie).

Towarzystwo proponuje wielokanałową komunikację, zarówno na etapie wdrożenia jak i w okresie posprzedażowym. Pracownicy Pekao TFI we współpracy z doradcami z Banku Pekao S.A. przeprowadzą prezentacje dla decydentów w firmach a następnie szkolenia dla pracowników. Zapewnią materiały informacyjne i marketingowe (plakaty, ulotki etc.), wideo z informacjami o PPK oraz filmy instruktażowe dot. obsługi aplikacji online dla uczestników PPK. Oszczędzający znajdą w niej informacje o saldzie konta PPK, dotychczasowych wpłatach, będą mogli wskazać osoby uprawnione, czy też zmienić subfundusze, w które inwestowane są środki. Dla osób, które nie korzystają z Internetu i preferują tradycyjny kontakt z doradcą, dostępna jest ogólnopolska sieć blisko 700 placówek Banku Pekao S.A., w których można złożyć wybrane dyspozycje związane z PPK, które nie wymagają pośrednictwa pracodawcy.

 

PPK z doświadczonym partnerem

Jedną z instytucji finansowych oferujących PPK jest Pekao TFI, najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obecnie obsługuje ono ponad 400 tys. klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 21 mld złotych, z czego ponad 4 miliardy złotych zainwestowane jest za granicą (wg stanu na 31.12.2019 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów emerytalnych i programów oszczędnościowych, a także we współpracy z Pracowniczymi Towarzystwami Emerytalnymi (PTE). Tak znaczące doświadczenie daje gwarancję sprawnej obsługi PPK.

Pekao TFI blisko współpracuje z Bankiem Pekao S.A. Oferta funduszy inwestycyjnych Pekao TFI jest jedną z najszerszych i najbardziej różnorodnych na rynku, a fundusze przez nie zarządzane są regularnie nagradzane przez prasę i portale branżowe, np. cztery subfundusze otrzymały wyróżnienia Alfy 2018 od niezależnego portalu finansowego Analizy Online.

Ponadto Pekao TFI zajęło pierwsze miejsce w XV edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności „Laur Klienta 2019” w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”. Towarzystwo posiada doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków. Kluczowe osoby posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wiele licencji oraz tytułów zawodowych.

 

Inwestycje z PPK

Środki w PPK są lokowane w tzw. funduszu zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna będzie zmieniała się w czasie, odpowiednio do zmiany wieku uczestników PPK, poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów finansowych charakteryzujących się wyższym poziomem ryzyka (np. akcje, prawa do akcji, inne instrumenty udziałowe) na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacje, bony skarbowe, inne), w miarę zbliżania się do tzw. daty docelowej.

Ponadto dla osób, które oczekują stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, Pekao TFI utworzyło subfundusz, który inwestuje przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa i nie inwestuje w akcje. Uczestnik PPK ma możliwość aktywnego zarządzania środkami, które gromadzi na swoim rachunku, poprzez złożenie wniosku o dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa do funduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku.

 

Dodatkowe informacje

Inwestowanie w fundusze wiąże się zawsze z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego należy mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, jak i poniesienia straty. Szczegółowy opis czynników ryzyka został zamieszczony w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego są dostępne na www.pekaotfi.pl. Funkcjonowanie PPK reguluje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Materiał informacyjny i reklamowy, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji dot. instrumentów finansowych lub emitentów. Nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Pekao TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Pekao TFI S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Pobierz artykuł

Pobierz

Mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność inwestycyjną

W tej części znajdą Państwo przykłady firm – Klientów Banku Pekao, którzy od lat rozwijają swoją działalność poprzez wdrażane inwestycje.

Zapraszamy do lektury o doświadczeniach przedsiębiorstw:

 

 1.  BFC Nieruchomości
 2.  CHMIELEWSKI-DŹWIGI sp. z o.o. sp. k.
 3.  „Galwanizernia” sp. z o.o.
 4.  Holiday Boat Tourist
 5.  PPH Kostrzewa sp.j.
 6.  Nobilus ENT TOMASZ KOŹLUK
 7.  Szkoła Języków Obcych i Informatyki Perfekt
 8.  Salumanus sp. z o.o.
 9.  SEZAM INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga sp. j.
 10.  TIGA-CYNK sp z o.o.
 • BFC Nieruchomości

  • Charakterystyka działalności firmy

   Firma działa w Polsce od 1989 roku. Aktualnie zajmuje się rewitalizacją obiektów post-przemysłowych, jest również aktywna w sferze kultury (wcześniej prowadziła działalność handlową).

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Wolne środki w firmie nie mogą być bierne. Jeżeli jest wolny kapitał, to przedsiębiorca powinien sprawić, by te środki pracowały.

   W naszym przypadku inwestycje dotyczą dwóch płaszczyzn – wytwarzamy dobra dla inwestora, które równocześnie są dobrami publicznymi. Dzieje się tak w przypadku, gdy realizujemy projekty dla państwa czy regionu.

   Kładziemy bardzo duży nacisk na estetykę wykonania naszych inwestycji. Planując inwestycje budowlane związane z rewitalizacją obiektów architektonicznych, firma chce osiągnąć „efekt Bilbao” – ważne jest, aby obiekt cieszył oko i był prospołeczny. Zwracamy uwagę na to, aby nasze projekty były elementem estetycznym i trwałym, dającym radość miastu i jego mieszkańcom. Wychodzimy z założenia, że jeżeli nasza praca będzie dobrze odbierana, a inwestorzy i użytkownicy zadowoleni, to firma zyska więcej zleceń i będzie się rozwijała. Firma stale musi się rozwijać, unowocześniać procesy i inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników.

   Co w Państwa firmie wpływa na decyzje inwestycyjne?

   W przypadku naszej firmy mamy do czynienia z dużą zależnością od projektów urbanistycznych oraz zagospodarowania przestrzeni w danej miejscowości. Potrzebna jest zatem odpowiednia polityka inicjowania i wsparcia inwestycji przez państwo czy władze lokalne (władze regionu, miasta). Władze, decydując się na budowę infrastruktury, odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, ale należy też pamiętać, że społeczeństwo – pośrednio lub bezpośrednio – zgłasza taką potrzebę – jest to działanie symbiotyczne.

   Główne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o inwestycjach w naszej firmie:

   • opłacalność inwestycji – inwestycja musi przynosić zyski,
   • bezpieczeństwo inwestycji,
   • dostępność finansowania (kredytów),
   • rozwiązania systemowe (finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne),
   • stabilizacja społeczno-polityczna,
   • polityka państwa (fiskalna, kursu walutowego, regulacje prawne, tworzenie stref ekonomicznych, instrumenty celne).

   Inwestycje w firmie

   Polityka firmy polega na stałym inwestowaniu i reinwestowaniu wolnych środków. Nie ma możliwości zastoju, gdyż stanie w miejscu w biznesie – oznacza cofanie się. Bycie konkurencyjnym wymusza stały rozwój oraz podążanie za potrzebami i trendami obserwowanymi na rynku. Jesteśmy firmą z tradycjami, doskonale znamy się na naszym rzemiośle, co nie oznacza, że obce są nam nowinki technologiczne czy innowacyjne działania. Świat ciągle się zmienia, a razem z nim społeczeństwo i jego wymagania oraz preferencje.

   Pamiętajmy również, że jako firma z branży budowlanej, ogrom środków firmy inwestujemy w realizowane projekty, które zwracają się dopiero po ich zakończeniu.

   Obecnie firma zajmuje się renowacją kompleksu browarowego w Katowicach. Jest to bardzo duża inwestycja, która angażuje ogrom środków – finansowych i ludzkich. Projekt jest w fazie realizacji.

   Pozostałe projekty przeprowadzone przez firmę w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały charakter zarówno odtworzeniowy, jak i modernizacyjny. W tym miejscu należy podkreślić, że przy adaptacji starych budynków kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie najnowszych technologii związanych z budownictwem oraz zaawansowanej technologicznie infrastruktury (np. energooszczędne okna, najwyższej jakości drzwi z systemem przeciwpożarowym). Ważne jest również wyposażenie budynków, które musi być ergonomiczne oraz coraz częściej usprzętowione z wykorzystaniem najnowszej elektroniki.

   Problem demografii

   Kwestie demografii nie odbijają się ani na skłonności do inwestowania, ani na charakterze inwestycji podejmowanych w naszej firmie. Blisko połowa pracowników firmy to uczniowie szkół zawodowych. Są to osoby o bardzo gruntownej wiedzy, które rozwijają u nas swoje umiejętności. Państwo powinno dawać młodym ludziom gwarancje oraz realne perspektywy zatrudnienia w konkretnych branżach (m.in. w budownictwie), które stanowiłyby zachętę do pozostania w kraju.

   Jako obywatel i przedsiębiorca ubolewam nad tym, że ludzie emigrują zarobkowo. Państwo nie prowadzi odpowiedniej polityki szkolenia zasadniczego, szczególnie dla pracowników fizycznych, aby skutecznie zachęcić ich do pozostania. W tym zakresie powinno się wiele zmienić, aby firmy, w tym moja, w przyszłości nie miały problemu ze znalezieniem odpowiednich i kompetentnych pracowników. Zdaję sobie również sprawę, że już dziś wielu moich kolegów po fachu napotyka na takie problemy, które niwelują dzięki pracownikom np. z Ukrainy.

   Plany inwestycyjne

   Na kolejne 12 miesięcy firma planuje finalizację rewitalizacji Browaru oraz zamknięcie spraw formalnych związanych z planowaną rewitalizacją Galerii Szyb Wilson.

   Przyszłe plany inwestycyjne firmy są uzależnione od finansów (możliwości uzyskania odpowiednich środków) oraz uzyskania zgody ze strony władz lokalnych na przeprowadzenie inwestycji.

   Firma jest otwarta na nowe inwestycje, szczególnie te związane z OZE. Mamy kontakt z branżą ekologiczną (systemy solarne). W swojej siedzibie zainwestowaliśmy w panele fotowoltaiczne oraz energooszczędne oświetlenie.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Klimat proinwestycyjny to wynik współwystępowania i synergii wielu aspektów, do których można zaliczyć: stabilną sytuację polityczną, przyjazność inwestycjom władz miasta i państwa, stabilną sytuację na rynku pracy, obopólnie satysfakcjonującą współpracę przedsiębiorcy z pracownikami, godziwe wynagrodzenia.

    Dewiza „Ora et labora” w biznesie i w życiu oznacza to samo: że musi być zachowana równowaga – pracujemy, modlimy się, wypoczywamy. Musi być zachowany umiar, żebyśmy byli szczęśliwi, żyli ekologicznie i tworzyli społeczeństwo obywatelskie.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Rynek mieszkaniowy – budowa tanich mieszkań komunalnych (nie deweloperskich).

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Inwestycje w nowoczesne technologie przekładają się na wzrost konkurencyjności. Nie można jednak popadać w ślepy pęd za nowoczesnością. Tutaj również należy zachować umiar. Niedawno słyszeliśmy o tym, że w UE zabrakło adresów IP z powodu ich nadmiernego wykorzystania w smart domach.

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

    Odpowiednia polityka Państwa może wspierać inwestycje w firmach. Ważne jest tylko, aby występowało świadome wydawanie funduszy publicznych. Priorytetem jest, aby Państwo wydawało środki w sposób logiczny – przekłada się to na stabilną sytuację społeczno-polityczną, a ta bez wątpienia sprzyja inwestowaniu.

    

   Odpowiedzi udzielił Johann Bros, Prezes

   BFC Nieruchomości
   ul. Biskupa Bednorza 2A/6
   40-384 Katowice

 • CHMIELEWSKI-DŹWIGI

  • Kierunek: do góry

   Nowe inwestycje w budownictwie, konieczność dostosowania tysięcy budynków wielorodzinnych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, ogromny potencjał wzrostowy polskiego rynku – wszystkie te czynniki dobrze wróżą przyszłości firm z branży dźwigowej. Z międzynarodowymi koncernami skutecznie konkurują rodzime przedsiębiorstwa jak CHMIELEWSKI-DŹWIGI sp. z o.o. sp. k.

   Armani, Bosch, Chmielewski… Co daje nazwisko w nazwie firmy?

   Mój ojciec miał ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w branży dźwigowej, sam już jako nastolatek wiedziałem, czym chcę się zajmować. Jesteśmy firmą rodzinną, a ten rodzaj przedsiębiorstwa funkcjonuje w specyficzny sposób. Planujemy w długiej perspektywie, budujemy zasób wiedzy i doświadczenia, nastawiamy się na długofalową współpracę z klientami. Takie podejście budzi zaufanie, świadczą o tym zresztą przykłady słynnych niemieckich, włoskich czy francuskich marek. Stabilność jest też ważna w relacjach wewnątrz zakładu. Niełatwo mówić o „rodzinnej atmosferze” w pracy, ten zwrot bywa nadużywany, ale w naszym przypadku po prostu dobrze opisuje rzeczywistość. Możemy liczyć na naszych specjalistów, a na obecnym trudnym rynku pracy to wartość sama w sobie.

   Ilu pracowników pracuje w podwarszawskim zakładzie?

   Obecnie około 120 osób. Dziesięć lat temu weszliśmy w fazę dynamicznego rozwoju, kupiliśmy własne maszyny i rozpoczęliśmy niezależną produkcję. Obecnie konieczne staje się wdrożenie rozwiązań określanych jako czwarta rewolucja przemysłowa, głównie automatyzacji wielu procesów. Zestawy maszyn, robotyka, systemy informatyczne usprawniają produkcję. Nie znaczy to, że redukujemy etaty. Przeciwnie: planujemy zwiększyć zatrudnienie o 20%. Firma zajmuje się produkcją, montażem, konserwacją i naprawami dźwigów osobowych, a więc pełnym spektrum usług. Działamy na rynku polskim, ale zaczynamy myśleć o eksporcie do krajów UE i intensywnie inwestujemy w rozwój.

   Czyli w zwiększenie produkcji?

   Nie tylko. Zaprojektowaliśmy dźwig osobowy z innowacyjnymi rozwiązaniami: zmniejszyliśmy masę, poprawiliśmy warunki trakcji. Z punktu widzenia użytkowników ważna jest też redukcja hałasu, nasze dźwigi wyróżniają się cichą pracą. Złożyliśmy już wnioski o patenty. Daje nam to na tyle mocną pozycję, że zdecydowaliśmy się aplikować do konkursu 3.2.1 POIR „Badania na rynek”. Dostaliśmy dofinansowanie, a to zdecydowanie skróciło kolejne etapy inwestycji. W marcu 2020 roku, po zaledwie roku od rozpoczęcia prac, wybudowaliśmy i wyposażyli nową halę. Wstawiamy ostatnie maszyny, a latem rozpoczynamy produkcję. Nie bez znaczenia dla sprawnej realizacji inwestycji jest kredyt uzyskany w Banku Pekao SA. Na pewno nie zamierzamy spoczywać na laurach, myślimy już o kolejnych krokach.

   W wielu branżach związanych z budownictwem liczą się wielkie firmy. Czy na rynku jest miejsce dla przedsiębiorstw średniej wielkości?

   W tej chwili duzi gracze łączą się i wypychają mniejszych z rynku. Nasza firma stara się dogonić liderów. Z dobrym skutkiem, w dużej mierze dzięki różnorodności naszej oferty, korzystnej cenie – i świetnej jakości, którą ostatnio potwierdził Złoty Medal MTP 2019 za dźwigi z maszynownią i bez maszynowni.

   Jesteśmy od lat pozytywnie oceniani przez inwestorów: deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. To zaufanie i wizerunek firmy są bezcennym kapitałem. Na pokolenia.

   Odpowiedzi udzielił Rafał Chmielewski, Właściciel

   CHMIELEWSKI-DŹWIGI sp. z o.o. sp. k.
   ul. Lipowa 27
   05-532 Baniocha

   www.chmielewski-windy.pl

 • „Galwanizernia” sp. z o.o.

  • Charakterystyka działalności firmy

   Nasza firma zajmuje się nakładaniem powłok galwanicznych na części stalowe. Oferujemy klientom dwa rodzaje powłok: antykorozyjne i dekoracyjne. Ponad 90% świadczonych usług jest realizowana dla przemysłu motoryzacyjnego. Działamy na rynku międzynarodowym, europejskim – mamy odbiorców w Polsce, Niemczech, Holandii, Rumunii, Czechach i na Litwie. Aktualnie zatrudniamy 80 osób.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje kojarzą się z rozwojem i nowoczesnymi technologiami, które mogłyby w przyszłości obniżyć koszty pracy. W Polsce robocizna jest coraz droższa, pod tym względem stajemy się krajem coraz mniej konkurencyjnym. Inwestycje muszą przynosić korzyści i zyski finansowe. Celem inwestowania w nowe technologie jest ograniczenie kosztów pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności – przedsiębiorstwo finalnie zwiększa opłacalność wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług. Jesteśmy firmą usługowo-produkcyjną i dlatego myślimy o inwestowaniu w zautomatyzowane rozwiązania. Przykładem może być proces pakowania, w który obecnie zaangażowani są pracownicy. Inwestycja w zautomatyzowaną maszynę do kontroli wizualnej i pakowania ograniczyłaby możliwości popełnienia błędów przez pracowników oraz zwiększyłaby wydajność tego procesu.

   Inwestycje w firmie

   Nasza firma jest zdecydowanie proinwestycyjna, działa zgodnie z dewizą: „Jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz”. Aby utrzymać dobrą pozycję na rynku, musi być utrzymany stały postęp i rozwój. Kołem napędowym, które pcha nas do kolejnych inwestycji, są głównie nasi klienci stawiający przed nami coraz wyższe wymagania.

   W ciągu ostatnich 15 lat wybudowaliśmy trzy duże, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne do nakładania powłok galwanicznych (ostatnia w roku 2017).

   W roku 2019 wybudowaliśmy nowoczesne laboratorium. Nie jest to inwestycja, która będzie nam przynosić wymierne korzyści finansowe, natomiast jej realizacja wiąże się z możliwością lepszej kontroli procesów, a tym samym zapewnienia klientom powtarzalnej jakości naszych usług. Mamy dobrą renomę na rynku i ta tendencja musi być utrzymana. Nowe laboratorium to – poza jakością – również wizytówka firmy i wyjątkowa korzyść wizerunkowa.

   Plany inwestycyjne

   Myślimy o energii odnawialnej – jesteśmy zakładem energochłonnym. W strukturze kosztów naszej firmy koszty związane z energią zajmują około 10 procent. W związku z planowanymi podwyżkami związanymi z emisją dwutlenku węgla zaczynamy myśleć o innych źródłach energii – stąd zainteresowanie fotowoltaiką. Nie wiemy jednak, czy plany te zrealizujemy w roku 2020. Obecnie kończymy dużą inwestycję, po niej musimy „złapać oddech” i dopiero wtedy pomyślimy o kolejnych projektach inwestycyjnych.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Stabilność i przewidywalność światowej gospodarki sprzyja inwestowaniu. Jednak obecnie sytuacja na rynku nie jest łatwa. W roku 2019 obserwowaliśmy i odczuliśmy spowolnienie. Rok 2020 ma być na podobnym poziomie, zatem do inwestycji trzeba będzie podchodzić ostrożnie, by nie wpłynąć niekorzystnie na działalność firmy. Myślę, że rok 2020 będzie takim oczekiwaniem na wydarzenia, które nastąpią w gospodarce. Decyzje dotyczące ewentualnych inwestycji podejmowane będą później.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Chcielibyśmy realizować więcej projektów inwestycyjnych. Mamy pomysły, inspirowane również zapytaniami klientów, dotyczące poszerzenia wachlarza usług, które świadczymy, po szeroko pojętą obróbkę powierzchni. Procesów związanych z obróbką powierzchni jest wiele i na pewno będziemy myśleć o tym kierunku rozwoju i poszerzaniu oferty w ramach usług pokrewnych.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Podniesienie konkurencyjności firmy jest podstawowym celem inwestycji w nowe technologie. Nasza firma inwestuje, aby poprzez redukcję kosztów wytwarzania utrzymać rentowność świadczonych usług. Efekty inwestycji są korzystne również dla naszych klientów, którzy w efekcie mogą kupić produkt w korzystniejszej cenie. W konsekwencji następuje umocnienie sytuacji rynkowej naszej firmy.

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

    Nasza firma nie wykorzystuje żadnego wsparcia instrumentów polityki Państwa. Korzystamy natomiast ze środków unijnych. Z pomocą ze strony Państwa nie jest najlepiej. Podniesienie płacy minimalnej, czy wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych generuje dodatkowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorców przez co rosną ceny wszelkich usług, z których my również korzystamy. Już otrzymujemy od naszych usługodawców (np. ochrona mienia, usługi porządkowe, usługi informatyczne) informacje o podwyżkach cen w 2020 roku. Argumentacja firm odnośnie podwyżek cen skierowana jest głównie na działalność rządu.

    

   Odpowiedzi udzielił Mateusz Talkowski, Dyrektor Produkcji, Członek Zarządu

   ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY ,,GALWANIZERNIA” sp. z o.o.
   ul. Kożuchowska 5
   68-100 Żagań

   www.galwanizernia.pl

 • Holiday Boat Tourist

  • Charakterystyka działalności firmy

   Firma powstała w 2012 roku. Zajmuje się rejsami pasażerskimi, a od 2018 roku – produkcją katamaranów pasażerskich.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje to podstawa rozwoju naszej firmy. Taką mamy politykę i priorytety. Jesteśmy otwarci na inwestycje w nowe technologie – szczególnie w przypadku produkcji, ulepszamy procesy produkcyjne. W naszych produktach widać zastosowanie najnowszych technologii i systemów, wprowadzanie innowacji. Zespół stale poszukuje nowości i ciekawostek na rynku technologicznym. Każdy produkt to próba zaproponowania klientom coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań.

   Co w Państwa firmie wpływa na decyzje inwestycyjne?

   Nasz produkt jest specyficzny – produkujemy katamarany pasażerskie. Nowoczesne technologie są siłą tego produktu. Decydując o inwestycjach, bierzemy oczywiście pod uwagę sytuację gospodarczą i polityczną, jednak z naszej perspektywy nie są to czynniki najważniejsze. Decydujący jest popyt na produkt, potencjalny zysk oraz koszty związane z inwestycją.

   Abyśmy mogli więcej inwestować, potrzebujemy dodatkowych środków na finansowanie budowy statków. Staramy się o możliwość skorzystania z funduszy unijnych.

   Inwestycje w firmie

   W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowaliśmy środki firmy w budowę nowych, innowacyjnych statków pasażerskich. Wcześniej produkowaliśmy statki do żeglugi śródlądowej. Natomiast w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zdecydowaliśmy się również na produkcję statków do żeglugi przybrzeżnej, morskiej.

   Realizowane inwestycje miały wpływ na zatrudnienie w firmie, gdyż musieliśmy zwiększyć liczbę pra­cowników.

   Problem demografii

   Nasza firma ma problem ze znalezieniem pracowników. Próbujemy radzić sobie z tym m.in. poprzez zatrudnianie obcokrajowców. Obecnie jest to rozwiązanie wystarczające. Nie myśleliśmy o automatyzacji produkcji, jednak niewykluczone, że rozważymy taką możliwość w przyszłości.

   Plany inwestycyjne

   Planujemy duże inwestycje, związane głównie z powstaniem nowych produktów. Mamy zamiar uzyskać kredyt na budowę kolejnych jednostek. Do tej pory w nowe projekty inwestowaliśmy kapitał firmy – chcemy zmienić tę strategię, wycofać swoje środki i korzystać głównie z funduszy unijnych. Obecnie czekamy na uzyskanie kredytu i dofinansowanie, aby ruszyć z realizacją inwestycji.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Rozwijanie firmy, a zatem realizacja naszych planów inwestycyjnych, jest uzależniona od tego, czy uzyskamy kredyt i dofinansowanie. Banki poprzez trwające zbyt długo procedury opóźniają, a nawet blokują realizację inwestycji.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Zaprojektowaliśmy nowy produkt, który chcemy wprowadzić na rynek. Planujemy rozszerzenie działalności na inne rejony Polski.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Fakt, że mamy bardzo nowoczesne produkty, bez wątpienia przekłada się na naszą konkurencyjność. Jest to szczególnie widoczne w porównaniu z przestarzałymi statkami żeglugi, które nie mają tak nowoczesnych jednostek jak nasze.

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

    Absolutnie nie ma żadnego wsparcia ze strony Państwa. Polityka Państwa jest wrogiem każdego nowego produktu i nowych pomysłów. W Polsce trzeba walczyć z wieloma przeciwnościami. Państwo zamiast wspierać przedsiębiorców, działa odwrotnie – zniechęca, blokując tym samym urzeczywistnianie pomysłów biznesowych.

    

   Odpowiedzi udzieliła Urszula Chodorowska, Właściciel

   Holiday Boat Tourist
   ul. Antoniego Abrahama 13/15
   81-352 Gdynia

   www.holiday-boat.pl

 • PPH Kostrzewa sp.j.

  • Charakterystyka działalności firmy

   Jest to firma rodzinna, działająca od ponad 40 lat. Produkuje urządzenia do ogrzewania – domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, szkół, hoteli, etc. Zatrudnia 180 osób. Siedziba znajduje się w Polsce, a produkty firmy trafiają do niemal połowy krajów europejskich.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje kojarzą się z pieniędzmi i z wyzwaniami. Kładziemy bardzo duży nacisk na inwestycje w nowe technologie, zarówno w nowe produkty, jak i w rozwój, rozbudowę firmy. Musimy rozdzielać te dwie kategorie inwestycji, mimo iż obie są dla nas ważne i obie rozwijamy.

   Co w Państwa firmie wpływa na decyzje inwestycyjne?

   Rynek europejski reaguje na zmiany klimatyczne. Dla naszej branży szczególnie istotny jest problem ocieplenia klimatu. Patrzymy na inwestycje w firmie przez pryzmat globalnego ocieplenia i konieczności transformacji sprzętu funkcjonującego zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy. Doszliśmy do wniosku, że urządzenia, które ogrzewają obecnie nasze budynki, nie są ekologiczne. Żyjemy w strefie klimatycznej, w której budynki należy ogrzewać, więc te urządzenia będą stopniowo podlegały wymianie na bardziej przyjazne środowisku. To wskazuje i generuje nasz podstawowy kierunek inwestycji. Zmiany klimatyczne i kierunek polityki Unii Europejskiej powodują, że te inwestycje będą musiały zaistnieć – mówimy tu nie tylko o produktach, które oferujemy, ale również o niezbędnej przebudowie firmy.

   Z naszych doświadczeń wynika, że współpraca przemysłu z nauką dzieje się bardzo powoli, brakuje jej niezbędnej dynamiki. Nauka działa zdecydowanie za wolno: co prawda odpowiada na potrzeby rynku, ale z bardzo dużym opóźnieniem. Płaszczyzny nauki i przedsiębiorców powinny się przecinać, a w rzeczywistości częściej niestety się mijają. Znalezienie płaszczyzny porozumienia nie jest łatwe, choć staramy się to robić.

   Inwestycje w firmie

   Aktualnie produkujemy głównie urządzenia do spalania biomasy, na pelet. Natomiast, aby utrzymać większą część rynku w Europie i mając na uwadze zmianę przepisów, która będzie obowiązywać stopniowo w krajach UE, od pewnego czasu wchodzimy inwestycyjnie w pompy ciepła i wentylację mechaniczną. Biomasa i pompy ciepła są urządzeniami, które pozytywnie wpływają na poprawę klimatu jako odnawialne źródła energii (OZE). Natomiast wentylacja mechaniczna generuje oszczędność energii, którą się zużywa do ogrzewania budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej.

   Problem demografii

   Inwestycje wpływają na liczbę pracowników firmy, która na pewno będzie wzrastać. Myślimy o automatyzacji produkcji. W związku z tym, że zarobimy na produkcie, podwyższone zostaną wynagrodzenia pracowników.

   Uciążliwy jest brak dostępu do specjalistów o różnym poziomie wykształcenia, zarówno tych po szkole zawodowej, jak i inżynierów. Wiąże się to z koniecznością zatrudniania pracowników i uczenia ich od podstaw branży i specjalności.

   Plany inwestycyjne

   Nie rozpoczniemy realizacji nowych projektów, dopóki nie rozbudujemy firmy – potrzebujemy kolejnych hal i pomieszczeń. Właśnie dlatego nasze plany są związane głównie z przebudową i rozbudową zakładu produkcyjnego. Do tego dojdą inwestycje związane z nowymi projektami, czyli: pompy ciepła, rekuperacja i wentylacja mechaniczna. Te projekty już rozpoczęliśmy – będą one sukcesywnie kończone, a następnie rozpoczynane kolejne. Realizujemy wiele projektów jednocześnie. Jesteśmy w Polskiej Strefie Inwestycji, co również mobilizuje nas do stałej wymiany parku maszynowego i rozbudowy firmy.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Branża, w której działamy, przechodzi transformację. My również chcemy podążać za trendami i zmieniającymi się potrzebami rynku. Firmy, które tego nie zrobią, będą musiały się prze­branżowić.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Chcielibyśmy otworzyć oddziały firmy za granicą, w innych krajach Europy (UE). Niestety odbijamy się od ściany – nie ma instytucji, do której firma mogłaby się zgłosić i powiedzieć: „Mam ochotę otworzyć siedzibę w Niemczech. Co mam zrobić krok po kroku? Pomóżcie mi”. Nie wiemy, komu moglibyśmy zadać takie pytania. Przydatna byłaby również wymiana doświadczeń z firmami, które już przeszły proces rozszerzania działalności poza Polskę.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Wykorzystanie nowych technologii w produkcji przekłada się na konkurencyjność firmy. To przede wszystkim automatyzacja zwiększa produkcję. Inwestycje z automatyzacją obniżają koszty i powodują, że maszyny wyglądają bardziej nowocześnie i estetycznie.

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

    To jest dobry kierunek. Oprócz wspierania eksportu Państwo powinno również oferować wsparcie dla rozszerzenia działalności firmy za granicę – szczególnie w kwestii budowania tam siedziby i struktur.

    

   Odpowiedzi udzielił Paweł Kostrzewa, Współwłaściciel

   PPH Kostrzewa sp.j.
   ul. Suwalska 32A
   11-500 Giżycko

   www.kostrzewa.com.pl

 • Nobilus Ent

  • Charakterystyka działalności firmy

   Firma działa w branży farmaceutycznej. Wytwarza gotowe formy farmaceutyczne oraz substancje aktywne wchodzące w skład leków. Działamy zarówno na polskim, jak i na zagranicznym rynku. Siedziba i zakład produkcyjny mieści się w Polsce. Nasze produkty eksportujemy na cały świat – od Nowej Zelandii po USA i Kanadę.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje oznaczają rozwój. Myślenie o przyszłości firmy jest nieodłącznie związane z działaniami proinwestycyjnymi – na tym polega duch i filozofia naszego przedsiębiorstwa. Trzeba iść do przodu i wdrażać nowe projekty i produkty, bo jak się firma nie rozwija, to w każdym momencie może zacząć się zwijać.

   Staramy się wdrażać nowoczesne technologie przy produkcji substancji generycznych. Przy założeniu, że nie naruszamy patentu i oferujemy produkt wysokiej jakości – działamy w lepszy sposób (np. bardziej ekonomiczny lub innowacyjny).

   Co w Państwa firmie wpływa na decyzje inwestycyjne?

   Jest wiele czynników mających wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnych. Jednym z ważniejszych jest to, czy produkt ma szanse zaistnienia na rynku.

   W przypadku inwestycji w technologię już istniejącą, konieczna jest pogłębiona analiza pod kątem spodziewanego efektu – ze względu na obwarowania zawarte w prawie farmaceutycznym „ruszenie” technologii jest niekiedy dużo bardziej skomplikowane niż budowa czegoś nowego. Modyfikacja istniejącej technologii musi być albo nieduża pod względem dokumentacyjnym, albo korzystna na tyle, by opłacało się wdrożyć zmianę (wysokie koszty rejestracyjne).

   Obecność partnera inwestycyjnego z pewnością sprzyja chęci inwestowania, pogłębia ją. Oczekiwania względem partnera inwestycyjnego są jednak wysokie: zobowiązanie kontraktem, zapewnienie, że po realizacji inwestycji przez naszą firmę na produkt będzie popyt, przekonanie o poważnym traktowaniu analiz, przewidywań i prognoz, gwarancja zakupu produktu.

   Inwestycje w firmie

   W roku 2019 prowadziliśmy raczej niewielkie inwestycje w odnowienie, unowocześnienie i doposażenie roboczego laboratorium parku produkcyjnego.

   Problem demografii

   Nie mamy w firmie zrobotyzowanej automatyzacji procesów, a znalezienie pracowników jest bardzo trudne. Radzimy sobie, szukając i dobierając ludzi do konkretnych stanowisk pod względem kompetencji. Jeżeli kandydat spełnia warunki formalne i wyraża chęć nauki oraz doszkolenia, jest osobą pracowitą, to również dajemy mu możliwość pracy. Szkolimy i zachęcamy do rozwoju.

   Plany inwestycyjne

   Obecnie szykujemy dość dużą jak na nasze możliwości inwestycję. Planujemy rozwój linii produkcyjnych oraz nowych produktów (za którymi stoją realni partnerzy). Na produkty jest zidentyfikowany popyt, dobrze też prognozują pod względem ekonomiczności.

   Celem inwestycji jest rozwój firmy poprzez dywersyfikację produkcji. Pracujemy nad wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze wsparciem kredytowym.

   Warto zauważyć, że realizacja działań inwestycyjnych bardzo pozytywnie wpływa na pracowników – gdy widzą, że wdraża się nowe projekty, wiedzą, że firma się rozwija i czują się bezpieczniej.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Inwestowaniu sprzyja ekonomiczność, opłacalność. Jeżeli projekt jest nieopłacalny, to nie możemy go realizować. Firma musi na siebie zarabiać. Projekty są najczęściej blokowane przez różne obostrzenia prawne, brak finansowania lub ograniczenia technologiczne. Zdarzają się w naszej branży produkty, których nie jesteśmy w stanie wykonać, ponieważ nie posiadamy np. sterylnych pomieszczeń.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Jesteśmy firmą średniej wielkości. Ograniczają nas przede wszystkim moce przerobowe. Nie możemy nadmiernie eksploatować pracowników. Nie mamy możliwości realizacji zbyt wielu projektów jednocześnie.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Inwestycje w nowoczesne technologie przekładają się na wzrost konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów, wzrost wydajności i poprawę jakości produktu.

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

     jednej strony polityka państwa wspiera, bo istnieją takie programy jak ten, w którym obecnie ubiegamy się o dofinansowanie. Jednocześnie trudno powiedzieć, czy to jest polityka państwa, czy raczej narzucone przez UE programy. To one powodują, że środki inwestycyjne są bardziej dostępne. Polityka państwa nie zawsze wpływa korzystnie na naszą konkurencyjność na tle innych krajów.

    

   Odpowiedzi udzielił Bartosz Koźluk, Dyrektor Zarządzający

   NOBILUS ENT TOMASZ KOŹLUK
   ul. Swarzewska 45
   01-821 Warszawa

   www.nobilusent.pl

 • Perfekt
  Szkoła Języków Obcych i Informatyki

  • Charakterystyka działalności firmy

   Firma, pod oficjalna nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Wydawnicze Perfekt, działa od 25 lat. Prowadzimy szkołę języków obcych, opracowujemy i wydajemy swoje własne materiały dydaktyczne i podręczniki. Prowadzimy również salę zabaw Brykolandia, która jest wyjątkowym miejscem łączącym edukację z zabawą, w którym każdy, niezależnie od wieku, znajdzie dla siebie coś interesującego. Posiadamy sale zabaw o powierzchni blisko 300 m², gdzie zgromadziliśmy różnorodne atrakcje: konstrukcje wspinaczkowe, rury i zjeżdżalnie, piłkarzyki, mega klocki, domki do zabaw, zabawki oraz sprzęt typu konsola X-box, lasery, wytwornice dymu, laptopy, etc.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje kojarzą nam się z budynkiem wybudowanym kilka lat temu, w którym mieści się zarówno siedziba szkoły językowej, wydawnictwo jak i Brykolandia. To była nasza najpoważniejsza inwestycja.

   Co w Państwa firmie wpływa na  decyzje inwestycyjne?

   Inwestycje są wpisane w działalność firmy. Od lat w sposób ciągły rozwijamy i unowocześniamy narzędzia pracy dydaktycznej naszych lektorów. Wypracowaliśmy własną metodykę zajęć i własne programy nauczania. Bardzo ważna jest oferta podręczników, która powstała w sposób zupełnie oddolny, ponieważ nie byliśmy usatysfakcjonowani materiałami do nauki języków obcych dostępnymi na rynku wydawniczym. Na razie wydajemy stworzone przez nas podręczniki tylko na potrzeby własne, a w przyszłości planujemy również ich udostępnienie na szerszym rynku oraz w Internecie.

   Inwestycje w firmie

   Około 8 lat temu sfinalizowaliśmy bardzo dużą inwestycję związaną z budową budynku szkoły. Inwestycja ta nie mogłaby powstać, gdyby nie uzyskane dofinansowanie.

   Inwestycje, które były realizowane w ciągu ostatniego roku, miały charakter odtworzeniowy, a nie rozwojowy. Polegały przede wszystkim na zastąpieniu zużytych środków trwałych nowymi i służyły utrzymaniu dotychczasowego poziomu działalności gospodarczej. Wymieniliśmy urządzenia IT i urządzenia audio-wizualne, ponieśliśmy też wydatki związane z zakupem narzędzi (np. tablety, projektory, przenośne głośniki).

   Problem demografii

   Nie mamy większych problemów z zatrudnieniem, choć jesteśmy bardzo wymagający i kadrę dobieramy selektywnie. Naszymi pracownikami są przede wszystkim absolwenci prowadzonej przez nas szkoły, którzy kontynuują naukę na studiach filologicznych i sami zgłaszają się do nas, proponując współpracę. Oprócz tego zatrudniamy lektorów z zagranicy tzw. native speakerów, którzy sami zgłaszają się do nas w poszukiwaniu pracy.

   Plany inwestycyjne

   Na  chwilę obecną priorytetem jest spłata obecnych zobowiązań. W przyszłości natomiast chcielibyśmy wydawać nasze podręczniki na szerszą skalę. Do tego potrzebne będzie zbudowanie sklepu internetowego oraz opracowanie kampanii informacyjno-promocyjnej. Bardzo prawdopodobne, że w roku 2020 zostaną podjęte pierwsze kroki w tej kwestii.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Projektom inwestycyjnym sprzyja przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Największe potrzeby inwestycyjne związane są w naszym przypadku z kwestiami lokalowymi – chodzi o sale do prowadzenia zajęć grupowych. Potrzebne będą inwestycje w zakresie powiększenia liczby sal dydaktycznych.

    Dodatkowo, w związku z planowaniem poszerzenia naszej oferty wydawniczej w zakresie wydawania podręczników, planujemy stworzenie sklepu internetowego i sprzedaż podręczników on-line.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Nowe technologie stanowią ważny element inwestycji bieżących w naszej firmie. Inwestujemy w unowocześnianie form prowadzenia zajęć dydaktycznych. Chcemy uatrakcyjniać formę zajęć, aby nauka przebiegała płynnie, maksymalnie bezwysiłkowo ze strony ucznia, z naciskiem na praktykę, a nie teorię. Nowoczesne technologie mają przełożenie na konkurencyjność. Jednak kluczowa w naszej branży jest silna marka na lokalnym rynku – bazująca na  czynniku ludzkim, polecaniu usług z ust do ust i 100% poziomie zdawalności egzaminów językowych związanych z uzyskiwaniem certyfikatów międzynarodowych, marka potwierdzana osiągnięciami naszych uczniów już od ponad 25 lat.

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

    Nigdy nie korzystaliśmy ze wsparcia polityki ­ Państwa.

    

   Odpowiedzi udzielił Tomasz Ambroziak, Właściciel

   Szkoła Języków Obcych i Informatyki Perfekt
   ul. Żeromskiego 64a
   26-110 Skarżysko-Kamienna

   www.sjo-perfekt.pl

 • Salumanus sp. z o.o.

  • Charakterystyka działalności firmy

   Firma działa od 2002 roku.

   Nasza działalność koncentruje się na dostarczaniu komponentów do budowy oraz samym projektowaniu i budowie wydajnych sieci teleinformatycznych. Zajmujemy się głównie sieciami światłowodowymi, ale mamy bogate doświadczenie również w tworzeniu sieci opartych na infrastrukturze miedzianej, jak i bezprzewodowej. Jako uzupełnienie dostarczanych Partnerom wartości  oferujemy przed- i posprzedażowe wsparcie techniczne dotyczące doboru i konfiguracji naszych rozwiązań.  Całość dopełniona jest szkoleniami technicznymi dla naszych klientów w specjalnie do tego przystosowanych salach szkoleniowych i w oparciu o nasze zaawansowane laboratorium światłowodowe.

   Nasi klienci to głównie przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego, integratorzy systemów informatycznych, dostawcy Internetu oraz centra danych.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje oznaczają stały rozwój dla firmy. Umożliwiają tworzenie nowych wartościowych rzeczy, realizację strategii mającej na celu rozwój przedsiębiorstwa na wielu poziomach, w tym – produktów, usług, procesów, samej marki.

   Co w Państwa firmie wpływa na decyzje inwestycyjne?

   Na decyzje inwestycyjne wpływ ma wiele czynników. Między innymi popyt na nasze produkty i usługi, ale również wyczucie rynku, intuicja. Najważniejsze są analizy ekonomiczne dotyczące produktu oraz trendy w jakich rynek się rozwija.

   Od początku działalności firmy stawialiśmy na rozwiązania innowacyjne. Jednak w związku ze zmianami wynikającymi ze stałego rozwoju technologii nasza oferta również ewoluuje, zmienia się by odpowiadać wymaganiom trudnego rynku. Działamy na rynku teleinformatycznym od wielu lat i posiadamy swoich wieloletnich partnerów biznesowych. Inwestujemy myśląc o nich. Dzięki temu, że uważnie słuchamy ich potrzeb i oczekiwań możemy z sukcesem budować rozwiązania technologiczne najwyższej jakości, które gwarantują prawidłowe działanie sieci oraz duże korzyści dla ich użytkowników. Przekłada się to na zadowolenie końcowych klientów. A to gwarantuje nam stałych odbiorców.

   Inwestycje w firmie

   Prowadzimy wiele inwestycji, mniej lub bardziej kapitałochłonnych. Część z nich, jak to bywa, może nie przynieść oczekiwanych efektów. Mimo wielu lat na rynku mamy trochę mentalność start-upa, dzięki czemu nie boimy się eksperymentować. Nasze inwestycje dotyczą zarówno kolejnych generacji produktów jak i usprawnień procesów wewnętrznych czy automatyzacji pracy w różnych aspektach.

   Problem demografii

   Problemy związane z demografią są widoczne. W przypadku naszej firmy najbardziej uciążliwy jest brak pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Ze względu na wysoką specjalizację koniecznością było zatrudnianie osób bez kierunkowego wykształcenia i samodzielne ich szkolenie. Dzięki automatyzacji, wiele procesów nie będzie wymagało od pracowników tak specjalistycznej wiedzy, co usprawni nasze działanie w przypadku ich rotacji.

   Plany inwestycyjne

   To jest proces ciągły. Doposażamy laboratorium, prowadzimy projekt badawczo-rozwojowy dla kolejnych generacji produktów, usprawniamy procesy. Nie planujemy dużych inwestycji np. w przejęcia innych podmiotów, ale reinwestujemy dużą część środków w organiczny rozwój przedsiębiorstwa.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Projektom inwestycyjnym sprzyja ich dofinansowanie, a także stabilizacja gospodarcza i prawna w kraju.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Naszymi największymi potrzebami są narzędzia automatyzacji zadań, usprawnianie procesów, a także wyposażenie laboratoriów w odpowiednie narzędzia.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Działalność firmy od początku jej istnienia jest nastawiona na wykorzystywanie nowych technologii. Ich wykorzystanie we wszystkich aspektach działania firmy ma duży wpływ na budowanie przewag konkurencyjnych.  Dotyczy to naszych produktów, którymi są przede wszystkim wysoko zaawansowane technologicznie elementy sieci teleinformatycznych - urządzenia do transmisji danych i komponenty do sieci światłowodowych (np. przełączniki sieciowe, elementy pasywne, moduły optyczne, zaawansowane systemy zwielokrotnienia falowego xWDM). Ale nowoczesne technologie to również sfera operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, jak na przykład analiza danych, automatyzacja procesów czy nowoczesne kanały docierania do klientów,

   • Wsparcie instrumentów polityki Państwa w inwestycjach w nowoczesne technologie

    Nakładanie kolejnych obciążeń na przedsiębiorców i tworzenie atmosfery, w której przedsiębiorcy traktowani są jako zło konieczne, z pewnością nie sprzyja rozwojowi biznesu. Podobnie jest z utrudnieniami podatkowymi czy dodatkowymi sprawozdaniami, które zbyt często należy wykonywać. Niemniej jednak, robimy swoje, skupiamy się na klientach, a otoczenie gospodarcze traktujemy jako czynnik na który nie mamy dużego wpływu. Poza wsparciem z programów Unii Europejskiej, żadnego bezpośredniego wsparcia od Państwa nie otrzymaliśmy.

    

   Odpowiedzi udzielił Krzysztof Podgórski, Prezes Zarządu

   SALUMANUS sp. z o.o.
   ul. Walerego Sławka 8A
   30-633 Kraków

   www.salumanus.com

 • Sezam Instal sp. j.

  • Charakterystyka działalności firmy

   Jesteśmy firmą rodzinną. Od 1993 roku nieprzerwanie działamy w branży czyszczenia, kamerowania i szeroko pojętej renowacji sieci kanalizacyjnej. Mamy profesjonalną ofertę w zakresie urządzeń i technologii do  czyszczenia, inspekcji TV i bezodkrywkowej naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz samochodów specjalistycznych dla potrzeb gospodarki komunalnej.

   Wiedza i umiejętności, a także 27-letnie doświadczenie, umożliwia nam dostarczanie klientom fachowej i kompleksowej obsługi.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje kojarzą się bezpośrednio z dobrami trwałymi – szczególnie w branży produkcyjnej. Nasza firma niczego nie produkuje, oferuje natomiast know-how. Oznacza to, że oferowane przez nas rozwiązania technologiczne są wykorzystywane przez klientów i to oni sprzedają je jako część swoich produktów. Branża, którą reprezentujemy, wymaga od nas przede wszystkim stałego doskonalenia wiedzy oraz obserwacji rynku pod kątem nowych produktów i technologii.

   Co w Państwa firmie wpływa na  decyzje inwestycyjne?

   Wszystkie działania związane z rozwojem firmy koncentrują się wokół zagwarantowania klientom najlepszych istniejących na rynku rozwiązań. Każdy produkt, który mamy w ofercie, jest dopracowany i przemyślany. Stoi za nim wiedza, zrozumienie specyfiki działania firmy klienta, najnowsza technologia i serwis realizowany w naszym przedsiębiorstwie. Działania inwestycyjne podporządkowujemy takiemu właśnie myśleniu o rozwoju produktów.

   Inwestycje w firmie

   Dynamiczny rozwój firmy jest konsekwencją ukierunkowania na najnowocześniejsze technologie. Dzięki temu zapewniamy przedsiębiorstwom budującym, eksploatującym i remontującym sieci rurowe rozwiązania usprawniające pracę, a jednocześnie zgodne z normami ochrony środowiska.

   W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy inwestycję, której celem była kompleksowa przebudowa budynku (siedziby naszej firmy). Miało to wpływ zarówno na poprawę jakości warunków pracy pracowników, jak i na wizerunek (istotny zwłaszcza z punktu widzenia klientów).

   Problem demografii

   Mamy trudności z zatrudnieniem osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Obok innowacyjności oferowanych rozwiązań, kluczowa jest dla nas jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, dlatego większość pracowników naszej firmy stanowią osoby ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym. Zdecydowanie stawiamy na praktyków.

   Plany inwestycyjne

   Aktualnie nie mamy żadnych konkretnych planów inwestycyjnych na przyszłość. Ważnym i stałym elementem naszej działalności jest dbałość o szkolenie kadry. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez naszych partnerów biznesowych,  by dokładnie poznać ich produkty i stosowane rozwiązania. Dzięki stałemu doszkalaniu, łatwiej identyfikują potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Nasza oferta zmienia się stale w odpowiedzi na zebrane w ten sposób rozeznanie.

   Na  plany inwestycyjne firmy największy wpływ ma analiza potrzeb naszych klientów oraz obserwacja i ciągła weryfikacja rodzajów rozwiązań dostarczanych przez partnerów ich klientom.

   Jest to typ dwustronnej współpracy, bez barier natury technologicznej. Dzięki temu powstają – stworzone na gruncie polskim – nowe  rozwiązania, które z sukcesem implementowane są również w Europie.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym:

    W przypadku planów inwestycyjnych bierzemy pod uwagę przede wszystkim popyt na dane produkty. Duży wpływ mają również partnerskie relacje pomiędzy dostawcą know-how a producentami, a w konsekwencji możliwość współtworzenia z nimi innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    W naszej branży konieczne jest stałe doskonalenie wiedzy technicznej oraz ciągła obserwacja nowych produktów i technologii pojawiających się na rynku. To  nam daje przewagę konkurencyjną. Jako uczestnicy wystaw jesteśmy obecni na  najważniejszych imprezach w Polsce oraz Europie. Efektem kombinacji doświadczeń naszych i naszych klientów jest znakomita współpraca z klientami i wysoki stopień akceptacji proponowanych przez nas rozwiązań.

    

   Odpowiedzi udzielił Mirosław Cecuga, Prokurent

   SEZAM INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga sp. j.
   ul. Cygana 1
   45-131 Opole

   www.sezaminstal.pl

 • TIGA-CYNK sp z o.o.

  • Charakterystyka działalności firmy

   Nasza obecna spółka funkcjonuje na rynku od 2012 roku, choć działamy nieprzerwanie od 27 lat. Zajmujemy się wytwarzaniem wyrobów przeznaczonych do budowy instalacji systemów odgromowych i uziemień. Aktualnie zatrudniamy 34 osoby. W 2019 roku firma osiągnęła obroty na poziomie 33 milionów złotych.

   Z czym kojarzą się inwestycje?

   Inwestycje to możliwość rozwoju podmiotu gospodarczego i jednocześnie ryzyko, że inwestycja może nie być trafiona. Wiążą się one z koniecznością oceny ryzyka – cała istota problemu sprowadza się do tego, aby ważyć ryzyko, zachować umiejętność podchodzenia do inwestycji z zimną krwią i z dystansem. Nie można zbyt szybko dać się przekonać, że inwestycje wiążą się wyłącznie z korzyściami. Zawsze i w każdym przypadku jest to wniesienie do spółki nowego ryzyka – utraty płynności finansowej, utraty wizerunku, itp. Problem polega na podejmowaniu decyzji – czy i w jakim zakresie inwestować.

   Co w Państwa firmie wpływa na decyzje inwestycyjne?

   Coroczne inwestycje w firmie kształtują się na poziomie 1–1,5 ln złotych. Obecnie pracujemy nad projektem budowy nowego wydziału produkcyjnego, gdzie zakres inwestycji wynosi 13,5 milionów. Czas realizacji przewidziany jest na lata 2020–2021.

   Proces decyzyjny w naszej firmie sprowadza się do rachunku matematycznego. Kluczowe jest zagadnienie, czy dzięki danej inwestycji jesteśmy w stanie zwiększyć wolumen albo dokonać obniżenia kosztów – jeśli odpowiedź jest pozytywna, to przechodzimy do formalnych decyzji finansowych.

   Inwestycje w firmie

   Jako firma w zasadzie cały czas inwestujemy. Obecnie realizujemy projekt mający na celu budowę nowej hali produkcyjnej. Jesteśmy po fazie akceptacji pozwoleń, przed nami aplikacja o dofinansowanie. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Proces potrwa około 2 lata.

   Zbliża się koniec trwającej już rok inwestycji w pracującą linię produkcyjną. Dzięki tej modernizacji uzyskamy wzrost produkcji na poziomie 30% przy jednoczesnym obniżeniu jednostkowego kosztu wytworzenia. Wciąż mamy przewagę popytu nad podażą – ten projekt może nam dodać wiatru w żagle.

   Problem demografii

   Ostatnia inwestycja nie wpłynęła na zmianę liczby pracowników zatrudnionych w naszej firmie. Natomiast planowana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością wzrostu zatrudnienia o ok. 30 pracowników.

   Problem demografii nas nie dotyczy ze względu na fakt, że oferujemy godziwe, atrakcyjne zarobki.

   Modernizacja i automatyzacja procesów przekładają się na mniej pracy manualnej i wzrost wydajności pracowników. Działania te powodują stabilizację liczby osób zatrudnionych w naszej firmie przy jednoczesnym znacznym wzroście wielkości produkcji.

   Plany inwestycyjne

   Obecna inwestycja jest z naszego punktu widzenia prowadzona na dużą skalę, gdyż angażuje całość firmowych środków. Nie mamy możliwości wziąć na siebie więcej.

   Realizacja planowanej inwestycji  jest uzależniona od uzyskania dofinansowania od Banku BGK – bez niego nie będzie przeprowadzona.

   Potrzeby inwestycyjne

   • Elementy sprzyjające inwestowaniu/projektom inwestycyjnym

    Programy zewnętrzne, które dają szansę otrzymania dofinansowania, stanowią czynnik wpływający na decyzję o realizacji konkretnej inwestycji. Realizujemy inwestycje, w których dofinansowanie pokryło 45% kosztów kwalifikowanych. Warto zabiegać o takie projekty, bo one rozwijają firmę.

   • Największe potrzeby inwestycyjne

    Planujemy realizację inwestycji, której celem jest zwiększenie produkcji oraz rozszerzenie oferty handlowej spółki poprzez budowę hali/linii produkcyjnej i wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego monitorowania i serwisowania kąpieli cynkowej.

   • Nowoczesne technologie a konkurencyjność

    Dzięki inwestycjom nasza firma zyskuje możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. W naszej branży funkcjonuje pewne status quo. Firmy mniej skłonne do inwestowania tracą udział w rynku. Dzięki inwestycjom można wybudować przewagę konkurencyjną. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda założona inwestycja „się dopina”.

    

   Odpowiedzi udzielił Marek Picz, Właściciel

   TIGA-CYNK sp. z o.o.
   ul. Neptuna 15
   59-220 Legnica

   www.tiga-cynk.pl

Pobierz artykuł

Pobierz