Jeśli po 13 marca 2020 r. utraciłeś  pracę lub inne główne źródło dochodu, możesz złożyć dyspozycję o ustawowe  zawieszenie wykonania umowy kredytu lub pożyczki. Ta możliwość dotyczy umów, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 • klient zawarł z bankiem umowę przed 13 marca 2020 r.,
 • zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020 r.

Na czym polega zawieszenie wykonania umowy
 
 • nie płacisz rat pożyczki lub kredytu, a w przypadku kart kredytowych lub z odroczoną płatnością - minimalnej kwoty spłaty,
 • nie naliczamy odsetek ani nie pobieramy opłat innych, niż związane z ubezpieczeniem,
 • możesz zawiesić wykonanie umowy  maksymalnie do 3 miesięcy,
 • zaczynasz spłacać raty po okresie zawieszenia,
 • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy,
 • zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy,
 • możesz skorzystać z zawieszenia wykonania umowy maksymalnie dla trzech umów, po jednej w ramach  trzech poniższych grup produktów.

Grupa I – kredyty konsumenckie:
Kredyty/pożyczki udzielone od 18.12.2011 r. do kwoty 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska:
 1. Pożyczki Ekspresowe (z wyłączeniem pożyczek zabezpieczonych hipoteką);
 2. Pożyczki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz Limity w saldzie debetowym;
 3. Karty kredytowe i Karty z odroczonym terminem płatności.

Grupa II – kredyty mieszkaniowe:
Kredyty/pożyczki udzielone od 22.07.2017 r.:
 1. Kredyty mieszkaniowe;
 2. Pożyczki Ekspresowe zabezpieczone hipoteką;
 3. Pożyczki hipoteczne.

Grupa III – inne kredyty:
Kredyty/pożyczki niezależnie od daty udzielenia, które nie mieszczą się w I lub II grupie.


Jeśli już korzystasz z usługi zawieszenia spłaty rat kredytu/pożyczki, możesz złożyć także dyspozycję o ustawowe  zawieszenie wykonania umowy. W takiej sytuacji obecna usługa zawieszenia spłaty kończy się w dniu poprzedzającym złożenie dyspozycji, a od dnia złożenia dyspozycji zawieszamy wykonanie umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umowy które nie spełniają w/w warunków nie będą objęte usługą ustawowego  zawieszenia wykonania umowy.

Dyspozycję zawieszenia możesz złożyć na dwa sposoby:
 1. za pomocą nowego serwisu Pekao24;
 2. w oddziale Banku Pekao.

Przed złożeniem dyspozycji dobrze przemyśl decyzję.
Warto wiedzieć, że jeśli zawiesisz wykonanie umowy:
 • usługę udostępnimy na podstawie oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 r.;
 • oświadczasz również, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • w trakcie trwania zawieszenia wykonania umowy kredytu, nie będziemy mogli Ci udzielić dodatkowego finansowania;
 • informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu przekazujemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Jak złożyć dyspozycję o zawieszenie wykonania umowy w nowym serwisie Pekao24

KROK 1 - wybierz dyspozycję i zapoznaj się ze szczegółami usługi:

1) wejdź w zakładkę „oferty i wnioski”;
2) wybierz „usługi”;

KROK 1 - wybierz dyspozycję i zapoznaj się ze szczegółami usługi:

3) Na dole strony wyświetlą się „Dyspozycje”. Spośród kafelków wybierz „zawieszenie wykonania umowy” i kliknij „złóż dyspozycję”;

KROK 1 - wybierz dyspozycję i zapoznaj się ze szczegółami usługi:

4) Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi tej usługi. Zwróć szczególną uwagę na zasady jej działania oraz wskazane konsekwencje. Realnie oceń swoje możliwości finansowe
i dobrze przemyśl decyzję jeszcze przed złożeniem dyspozycji.Jeśli zdecydujesz się złożyć dyspozycję, wskaż umowę, którą chcesz zawiesić i kliknij „dalej”.

KROK 2 - zdefiniuj parametry usługi i potwierdź oświadczenia:

1) wskaż okres, na jaki chcesz zawiesić umowę. Maksymalny okres ustawowego zawieszenia wykonania umowy nie może przekroczyć 3 miesięcy;
2) zapoznaj się uważnie z treścią oświadczeń, które składasz i zaznacz pole z lewej strony oświadczenia;
3) kliknij „dalej”.

KROK 3 - zweryfikuj zdefiniowane parametry na wyświetlonym podsumowaniu i kliknij „złóż dyspozycję”.

Dyspozycja zawieszenia wykonania umowy została złożona. Potwierdzenie wystawimy w serwisie Pekao24 zakładce e-Dokumenty maksymalnie w ciągu 14 dni od jej złożenia. Realizujemy dyspozycję zgodnie z datą złożenia.