Tarcza Finansowa PFR 1.0 – proces umorzeń

Serwis umorzeniowy (rozliczenie subwencji)

Serwis umorzeniowy Traczy Finansowej PFR znajduje się w bankowości elektronicznej firmy:

 • Pekao24 dla Firm – Oferty i Wnioski / Usługi / Kafel PFR
 • PekaoBiznes24 – Wnioski / Kafel PFR 

W serwisie umorzeniowym znajdują się informacje o posiadanej subwencji oraz jej rozliczeniu – decyzja o umorzeniu, harmonogram spłat oraz saldo do spłaty.
 

Proces umorzeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpoczął się indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Cały proces umorzenia subwencji odbywa się wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy mogą m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie (proces zakończony),
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Obsługa procesu umorzeń w Banku Pekao S.A. odbywa się przez bankowość elektroniczną Pekao24 dla Firm oraz PekaoBiznes24. 

 • Umorzenia krok po kroku
  (proces zakończony)

   • Kto wnioskuje o umorzenie?

    Formularz umorzenia w odpowiedzi na propozycję PFR z kwotą umorzenia może złożyć każdy przedsiębiorca, który posiada aktywną umowę subwencji finansowej oraz:

    • prowadził nieprzerwanie działalność przez ostatnie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
    • utrzymał średnie zatrudnienie przez ten czas,
    • a w przypadku małych i średnich firm dodatkowo wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji finansowej.

    Proces rozliczenia subwencji może przeprowadzić - jednoosobowo - osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej, w której otrzymano subwencję z PFR. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu. 
    W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.
     

   • Jak?

    Wszystkie czynności związane z umorzeniem odbywają się w bankowości elektronicznej firmy. Aby przejść do serwisu umorzeniowego, należy kliknąć w kafel PFR w aplikacji bankowości elektronicznej firmy: 
     

    • Pekao24 dla Firm – Oferty i Wnioski / Usługi / Kafel PFR
    • PekaoBiznes24 – Wnioski / Kafel PFR 
   • Kiedy?

    • W bankowości elektronicznej na około 10 dni przed rocznicą wpłynięcia na konto subwencji z PFR, przedsiębiorca otrzyma nieedytowalny formularz z propozycją kwoty umorzenia subwencji. Może się z nią zapoznać i wyjaśnić ewentualne nieścisłości z odpowiednimi urzędami państwowymi (np. ZUS, US) oraz dokonać zmian w bazach danych tych urzędów.
    • W rocznicę uzyskania subwencji formularz z propozycją umorzenia PFR zostanie aktywowany i przedsiębiorca będzie mógł go edytować, podpisać i wysłać do PFR przez kolejne 10 dni roboczych za pomocą bankowości elektronicznej. Po tym czasie formularz zostanie bezpowrotnie dezaktywowany. Nie będzie można do formularza dołączyć żadnych dokumentów.
    • Do 15 dni roboczych od zakończenia aktywności formularza, PFR wyda decyzję z kwotą umorzenia oraz harmonogramem spłat. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca wypełni i odeśle do PFR formularz o rozliczeniu subwencji, PFR wyda decyzję o umorzeniu. Niewysłanie przez przedsiębiorcę wypełnionego formularza w terminie, pozbawi go wpłynięcia na ewentualne rozbieżności w zaproponowanej przez PFR kwocie umorzenia.

    Data spłaty pierwszej raty nieumorzonej kwoty subwencji przypadnie 25-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 13 miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję.

    Przykładowo, jeśli przedsiębiorca otrzymał subwencję 12 maja 2020 r., to pierwszą ratę zapłaci 25 lipca 2021 r., a jeśli środki otrzymał 12 czerwca 2020 r., to pierwszą ratę zapłaci 25 sierpnia 2021 r. 

    Na podstawie otrzymanego wypełnionego przez klienta formularza do wniosku o umorzenie, PFR sprawdza wprowadzone dane i złożone oświadczenia z informacjami znajdującymi się w rejestrach publicznych i na tej podstawie podejmuje decyzję o wysokości kwoty umorzenia.

    Po wydaniu decyzji o umorzeniu przez PFR, przedsiębiorca będzie mógł złożyć zgłoszenie wyjaśniające, jeśli nie będzie się zgadzał z kwotą umorzenia i będzie w stanie udowodnić inny stan faktyczny. Bank nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia wyjaśniającego do procesu umorzenia przed otrzymaniem przez przedsiębiorcę decyzji PFR z kwotą umorzenia.

 • Dodatkowa szansa od PFR na złożenie umocowania - ostateczna
  (proces zakończony)

  • Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o wprowadzeniu do procesu umorzeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 dodatkowej szansy na uzupełnienie umocowań przez beneficjentów subwencji, którzy:

   • dostarczyli niekompletne lub nieprawidłowe dokumenty poświadczające umocowanie, albo 
   • w ogóle nie dostarczyli dokumentów poświadczających umocowanie.

   Przedsiębiorcy, którzy nie dostarczyli w ogóle lub dostarczyli błędne albo niekompletne  umocowania, otrzymają w serwisie umorzeniowym bankowości elektronicznej firmy decyzję PFR informującą o zidentyfikowaniu okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. 

   Przedsiębiorcy, którzy zostali negatywnie zweryfikowani w procesie pełnomocnictw zakończonym w lutym 2021 r., powinni niezwłocznie dostarczyć do banku komplet wymaganych dokumentów z umocowaniem dla osoby składającej wniosek, nie czekając na decyzję PFR ze statusem wzywającym do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy decyzja PFR zostanie zaprezentowana w bankowości, poprawne dokumenty będzie można dostarczyć do banku maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia udostępnienia decyzji PFR. Przedsiębiorcom, którzy dostarczą poprawne dokumenty w terminie, zostanie udostępniony standardowy proces umorzenia.

   Brak dostarczonych dokumentów w powyżej wskazanym terminie, spowoduje wezwanie PFR do natychmiastowego zwrotu całej subwencji. 
   Na tym etapie procesu przedsiębiorca może złożyć tylko i wyłącznie oświadczenie retrospektywne (nie będą przyjmowane pełnomocnictwa). Do oświadczenia  należy załączyć aktualny/pełny odpis z CEIDG/KRS z historią zmian.
   Szczegółowe informacje o procesie dostarczenia dokumentów oraz wzór oświadczenia retrospektywnego znajdują się tutaj.

   Dokumenty można złożyć w dwojaki sposób:

   1. za pomocą bakowości elektronicznej – oświadczenie poświadczone podpisem kwalifikowanym + CEIDG/KRS (sposób zalecany)

   • Pekao24 dla Firm – eTeczka / Subwencja w ramach Tarczy Finansowej PFR
   • PekaoBiznes24 – Dyspozycja Ogólna / Tarcza PFR – dokumenty

   Teczki do przekazania dokumentów zostaną założone tylko tym przedsiębiorcom, którzy zostali zweryfikowani negatywnie na wcześniejszym etapie weryfikacji.

   2. korespondencyjnie na adres banku – oświadczenie w oryginale z podpisami poświadczonymi przez notariusza + CEIDG/KRS:

   Bank Pekao S.A.
   ul. Żwirki i Wigury 31 bud C
   02-091 Warszawa

   z dopiskiem „Tarcza Finansowa PFR 1.0”

   Dokumenty dostarczone bezpośrednio do PFR nie zostaną wzięte pod uwagę.
   Przedsiębiorcom, którzy dostarczą poprawne dokumenty w terminie, zostanie udostępniony standardowy proces umorzenia.
   Zapoznaj się z komunikatem PFR w zakresie zbierania umocowań w procesie umorzeń Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 • Filmy instruktażowe

  • Zapraszamy do zapoznania się z filmami informującymi jak przejść proces umorzeń subwencji przyznanej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

   • Etap I

    • W filmie pokazujemy jak wygląda nieedytowalny formularz z propozycją Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie warunków umorzenia subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Propozycja zostanie zaprezentowana w bankowości elektronicznej danego klienta na około 10 dni przed rocznicą otrzymania środków z subwencji na konto firmy, lecz nie później niż 1 dzień przed tą rocznicą.

      

     1. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – I etap umorzenia (formularz nieedytowalny) – Idea Cloud

      

     2. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – I etap umorzenia (formularz nieedytowalny) – Pekao24 dla Firm

      

     3. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – I etap umorzenia (formularz nieedytowalny) – PekaoBiznes24

      

     Zachęcamy do zapoznania się z propozycją PFR, a w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym oraz prezentowanymi wartościami, prosimy o kontakt z właściwą instytucją w celu dokonania korekty w bazie danych tej instytucji (np. w przypadku rozbieżności w liczbie pracowników, odpowiednią instytucją jest ZUS).

   • Etap II

    • W rocznicę uzyskania subwencji, formularz z propozycją umorzenia PFR zostaje aktywowany w bankowości elektronicznej firmy. Na wypełnienie i wysyłkę do PFR formularza umorzeniowego przedsiębiorca ma 10 dni roboczych od momentu aktywacji. Po tym czasie formularz zostanie dezaktywowany, bez możliwości ponownego przywrócenia jego edycji. W kolejnym etapie procesu umorzeniowego, po około 15 dniach, w serwisie umorzeniowym bankowości elektronicznej pojawi się decyzja PFR wraz z harmonogramem spłat nieumorzonej części subwencji.

     W tym filmie pokazujemy przedsiębiorcy jak wypełnić formularz, a następnie podpisać i wysłać do PFR. Formularz może podpisać i wysłać do PFR osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Do formularza nie można dołączyć żadnych dokumentów.

      

     1. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – II etap umorzenia (formularz edytowalny) – Idea Cloud

      

     2. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – II etap umorzenia (formularz edytowalny) – Pekao24 dla Firm

      

     3. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – II etap umorzenia (formularz edytowalny) – PekaoBiznes24

 • Warunki umorzenia

  • Subwencja ulega umorzeniu do 75%, w przypadku gdy przedsiębiorca spełni łącznie poniższe warunki:


   Mikrofirma (2 warunki):

   1. Prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej od dnia otrzymania subwencji finansowej (umorzenie do 25% subwencji).
   2. Utrzymanie co najmniej 100%  zatrudnienia od dnia otrzymania subwencji (umorzenie do 50% subwencji).

    

   Mała i średnia firma (3 warunki):

   1. Prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej od dnia otrzymania subwencji finansowej (umorzenie do 25% subwencji).
   2. Utrzymanie co najmniej 100%  zatrudnienia (umorzenie do 25% subwencji).
   3. Wykazanie straty gotówkowej na sprzedaży większej niż 25% wartości subwencji finansowej (umorzenie do 25% subwencji).

    

   UWAGA: Istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Warunki umorzenia 100% subwencji znajdują się w zaktualizowanym Regulaminie programu Tarczy Finansowej PFR 1.0, który obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r.

 • Zasady rozliczenia subwencji - mikrofirmy

  • Zgodnie z regulaminem subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0, mikrofirma bezwarunkowo musi zwrócić subwencję w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji, chyba że jest uprawniona do umorzenia 100% subwencji poprzez posiadanie jednego z 54 wskazanych w zaktualizowanym regulaminie subwencji kodów PKD branż, które najbardziej ucierpiały podczas jesiennej fali pandemii COVID-19 oraz wykaże spadek przychodów o min. 30% w odpowiednich kwartałach roku 2020 vs 2019 (suma przychodów z ostatniego kwartału lub trzech ostatnich kwartałów 2020 vs 2019).

   Część subwencji w wysokości, do 75% wartości subwencji, może zostać umorzona pod warunkiem spełnienia 2 warunków: 

   1. prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji (25% umorzenia wartości subwencji), 
   2. utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku (do 50% umorzenia wartości subwencji). 


   Skala redukcji zatrudnienia:

    

   Sposób liczenia średniej liczby pracowników:

   Gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie pracowników na każdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy.

    

   Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach.

   Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej,  chyba że jest uprawniony do umorzenia 100% subwencji.
    

 • Zasady rozliczenia subwencji - MŚP

  • Zgodnie regulaminem subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0, MŚP bezwarunkowo musi zwrócić subwencję w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji, chyba że jest uprawniony do umorzenia 100% subwencji poprzez posiadanie jednego z 54 wskazanych w zaktualizowanym regulaminie subwencji kodów PKD branż, które najbardziej ucierpiały podczas jesiennej fali pandemii COVID-19 oraz wykaże spadek przychodów o min. 30% w odpowiednich kwartałach roku 2020 vs 2019 (suma przychodów z ostatniego kwartału lub trzech ostatnich kwartałów 2020 vs 2019). 


   Część subwencji w wysokości do 75% wartości subwencji może zostać umorzona pod warunkiem spełnienia 3 warunków: 

   1. prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji (25% umorzenia wartości subwencji), 
   2. utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji w stosunku do średniego stanu zatrudnienia ( zg. z definicją pracownika) w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. (do 25% umorzenia wartości subwencji), 
   3. wykazania przez beneficjenta skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została udzielona subwencja (do 25% umorzenia wartości subwencji). 

    

   Skala redukcji zatrudnienia:

   *liczona jako średnia zatrudnienia z 30 czerwca 2019 r. i 31 grudnia 2019 r.

    

   Sposób liczenia średniej liczby pracowników:

   Gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie pracowników na każdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie uwzględnia się Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy.

    

   Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach.

   Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej,  chyba że jest uprawniony do umorzenia 100% subwencji.

 • Harmonogram spłat

  • Po około 15 dniach roboczych od zakończenia aktywności formularza umorzeniowego, PFR wyda decyzję z kwotą umorzenia oraz harmonogramem spłat. 

   Spłata subwencji następuje zgodnie z decyzją oraz harmonogramem spłat, który zostanie  udostępniony przedsiębiorcy w bankowości elektronicznej firmy. Aby przejść do serwisu umorzeniowego, należy kliknąć kafel w danej bankowości:

   •    Pekao24 dla Firm – Oferty i Wnioski / Usługi / Kafel PFR
   •    PekaoBiznes24 – Wnioski / Kafel PFR


   Harmonogram spłat subwencji finansowej udostępniony w bankowości elektronicznej firmy zawiera m.in.:

   • indywidualny rachunek do spłaty nieumorzonej subwencji, 
   • kwotę do spłaty,
   • terminy oraz wysokość spłat poszczególnych rat subwencji.

   Nieumorzona kwota subwencji zostanie rozłożona na 24 równe, nieoprocentowane raty.

   Data spłaty raty nieumorzonej kwoty subwencji będzie miała miejsce 25-tego dnia po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję.

   Przykładowo, jeśli przedsiębiorca otrzymał subwencję 12 maja 2020 r., to pierwszą ratę zapłaci 25 lipca 2021 r., a jeśli środki otrzymał 12 czerwca 2020 r., to pierwszą ratę zapłaci 25 sierpnia 2021 r. 

   Przedsiębiorca jest zobowiązany do regulowania spłat rat zgodnie z harmonogramem, niezależnie od ewentualnie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

   W przypadku występowania zaległości w spłacie, kolejne wpłaty na rachunek subwencji będą rozdysponowane zgodnie z poniższym schematem:

   1. naliczone odsetki ustawowe od przeterminowanych spłat,
   2. zaległe raty kapitałowe,
   3. bieżące raty kapitałowe do wysokości przekazanych środków.
 • Nadpłata

  • Każda wpłata klienta ponad wysokość wymagalnych dotychczas rat, zostanie automatycznie zaliczona na poczet spłaty kolejnych rat do wysokości wpłaconych środków.

   W takim przypadku przedsiębiorca, który nadpłaci kilka rat, może nadal przekazywać środki na rachunek do spłat, co będzie zaliczane na poczet kolejnych rat lub chwilowo zaprzestać płacenia do momentu wymagalności najbliższej raty. Decyzja należy do beneficjenta - nie trzeba składać dodatkowych dyspozycji w tym zakresie. Nadpłacone środki zostaną zaprezentowane na harmonogramie w bankowości elektronicznej klienta do kilku dni po dokonanej wpłacie środków.

   Przedsiębiorca może zdecydować, co zrobić z częściową spłatą subwencji ponad wysokość najbliższej raty wynikającej z harmonogramu pod warunkiem, że wpłata ta przekracza 2 raty kapitałowe.

   W tym celu, zgodnie z regulaminem subwencji, należy złożyć dyspozycję nadpłaty z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

   Nadpłata może zostać przeznaczona na:

   1. zmniejszenie wartości rat kapitałowych przy zachowaniu końcowego terminu spłaty,
   2. skrócenie okresu spłaty subwencji.

    

   Pierwsza dyspozycja częściowej spłaty będzie możliwa do przyjęcia przez bank po otrzymaniu przez danego przedsiębiorcę decyzji umorzeniowej PFR wraz z harmonogramem.

 • Postępowania wyjaśniające

  • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją PFR dotyczącą wysokości przyznanego umorzenia, ma możliwość złożenia w banku zgłoszenia wyjaśniającego. 

   PFR dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń wyjaśniających w zakresie umorzenia do 10 dni roboczych od momentu wydania decyzji o umorzeniu subwencji. 

   Przedsiębiorca jest zobowiązany do regulowania płatności zgodnie z harmonogramem również w przypadku, gdy składa wniosek w postępowaniu wyjaśniającym. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki za każdy dzień zwłoki.

   Gdy rozstrzygnięcie sprawy będzie na korzyść beneficjenta, ustalony zostanie nowy harmonogram spłat zakładający nową wartość rat kapitałowych. Jeżeli raty nie były płacone w tym czasie w terminie, należy je uregulować wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.

   W sytuacji rozstrzygnięcia sprawy na niekorzyść beneficjenta, harmonogram spłat pozostaje niezmienny. Jeżeli przedsiębiorca nie spłacał rat w czasie wyjaśniania sprawy, musi uregulować zaległe raty kapitałowe wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

   Nowy harmonogram spłat zostanie przekazany beneficjentowi w serwisie umorzeniowym subwencji PFR w bankowości elektronicznej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami na temat umorzeń Tarczy Finansowej PFR 1.0

Rozliczanie i umarzanie subwencji dla mikrofirm i MŚP:

Szkolenie PFR - prezentacja
(mikroprzedsiębiorstwa)

Szkolenie PFR - prezentacja
(małe i średnie przedsiębiorstwa)

 

Więcej szczegółów na temat umorzeń jest dostępnych w obecnie obowiązującym Regulaminie Tarczy Finansowej PFR 1.0 oraz w zaktualizowanym Regulaminie Tarczy PFR 1.0, który obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r.

Regulamin Tarczy PFR 1.0 
obowiązujący
od 28 kwietnia 2021 r.

Rejestr zmian

do Regulaminu 

Tarczy Finansowej PFR  1.0
obowiązującego
od 28 kwietnia 2021 r.

 

Zachęcamy też do zapoznania się z dokumentem „Najczęściej zadawane pytania”.
Zostały w nim umieszczone najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców i udzielone odpowiedzi przez ekspertów z PFR.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Więcej informacji na temat umorzeń jest dostępnych w materiale z PFR oraz na stronie PFR.

Informacja o rozliczeniu subwencji
materiał z PFR dla przedsiębiorcy

KONTAKT

Zadzwoń na bezpłatną infolinię Banku Pekao
dedykowaną dla Tarcz PFR: 800 103 103

Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 7.00-22.00.


Napisz:  tarczafinansowa@pekao.com.pl
Od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach: 9.00-17.00.