Bezpieczny kredyt mieszkaniowy w Programie Pierwsze Mieszkanie

Od 2 stycznia 2024 wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt mieszkaniowy.

Po ogłoszeniu przez BGK komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej dot. wyczerpania limitu dopłat do oprocentowania na rok 2024, od 2 stycznia 2024 roku wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt mieszkaniowy. 

Kto i na jaką kwotę może otrzymać kredyt?

 • Zobacz szczegóły

  Bezpieczny kredyt mieszkaniowy mogą otrzymać: 

  • osoby indywidualne, małżeństwa lub pary wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko
  • osoby, które w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie nie ukończyły 45 lat (w przypadku dwóch kredytobiorców co najmniej jeden z nich nie ukończył 45 lat)
  • osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie są ani nie były stroną umowy innego kredytu udzielonego na zakup nieruchomości mieszkalnej, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku o kredyt,  
  • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały przed udzieleniem kredytu prawa własności nieruchomości mieszkalnej ani też nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszanego/domu

   
  Więcej informacji o „Programie pierwsze mieszkanie

  Kwota kredytu:
  500 tys. zł – dla jednej osoby
  600 tys. zł – w przypadku małżeństwa lub gdy w skład gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   

Co wyróżnia bezpieczny kredyt mieszkaniowy

 • Zobacz szczegóły
  • Dopłaty do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych, w początkowym momencie kredytu, kiedy te raty są największym obciążeniem budżetu domowego 
  • Stałe oprocentowanie kredytu - stałe w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu, a jego wysokość ustalana jest na okres 60 miesięcy, dzięki czemu nie wzrośnie miesięczna rata i koszty kredytu
  • Brak wymaganego wkładu własnego – możliwość kredytowania 100% ceny nieruchomości - różnica pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę jest zabezpieczona  gwarancją spłaty udzielaną przez BGK w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego
  • Brak limitów cenowych za 1 m2 kredytowanej nieruchomości, co pozwala na większą dostępność nieruchomości na rynku
  • W okresie dopłat do rat kredyt spłacany w ratach malejących, a po okresie dopłat w stałych ratach, chyba że klient zdecyduje się utrzymać dotychczasowy sposób spłaty.
  • Kredyt może być udzielony do 31.12.2027 r. 
    

Na co możesz przeznaczyć kredyt

 • Zobacz szczegóły
  • Na zakup mieszkania lub domu i pokrycie kosztów jego wykończenia lub remontu
  • Na budowę domu i jego wykończenie.
  • Na kupno domu w trakcie jego budowy i jej dokończenie.
    

Dopłaty do pierwszych 120 rat

Poznaj zasady stosowania dopłat
 • Zobacz szczegóły

  Kredyt z dopłatami 
  Dopłaty obejmują pierwszych 120 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę wyliczoną wg wzoru: 

  D=Ks∗((W-2%))/12 

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  D – kwotę dopłaty,
  Ks – część kapitałową bezpiecznego kredytu pozostającą do spłaty,
  W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredyt wskaźnik kwartalnej stopy procentowej. 

   Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i obliczonej na podstawie informacji banków kredytujących średniej ważonej oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt udzielonych w danym kwartale przez te banki na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
  Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału. Ogłoszony w komunikacie wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej obowiązuje od siódmego dnia po dniu tego ogłoszenia do dnia ogłoszenia kolejnego komunikatu.
  Warto wiedzieć: Liczba rat odsetkowych objętych dopłatą nie pomniejsza liczby rat kapitałowo-odsetkowych objętych dopłatami, ale wysokość dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych pomniejszana jest o kwotę stanowiącą iloraz łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych i liczby 120.

  Przed dniem ogłoszenia pierwszego komunikatu, wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu oblicza się według wskaźnika średniej kwartalnej stopy stanowiącego iloczyn wskaźnika WIRON obowiązującego w dniu 1 lipca 2023 r. i współczynnika 1,2.
   

RRSO 4,72%

Stałe oprocentowanie kredytu przez 10 lub 15 lat

Ustalane co 5 lat na kolejne okresy – zgodnie z obowiązującą ofertą naszego banku
 • Zobacz szczegóły

  Oprocentowanie stałe kredytu oznacza, że w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, oprocentowanie Twojego kredytu nie zmieni się, co eliminuje ryzyko wzrostu oprocentowania kredytu w tym okresie. Stała stopa procentowa będzie obowiązywała przez okres pierwszych 5 lat (60 rat kredytu) z koniecznością przedłużenia na kolejne 5-letnie okresy (jeśli chcesz otrzymywać dopłaty do rat) – zgodnie z obowiązującą ofertą naszego banku.

  Co to oznacza dla Ciebie

  • Będziesz mieć pewność, że w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie zmieni się wysokość oprocentowania i raty twojego kredytu.
  • Dużo łatwiej będzie Ci przewidywać wydatki.
  • Jeśli w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej zmienią się wartości wskaźników referencyjnych, nie wpłynie to na wysokość oprocentowania Twojego kredytu.
  • Będziesz znać w dniu podpisania umowy kredytu – ustaloną z góry – wysokość marży dla oprocentowania zmiennego po okresie obowiązywania stałej stopy procentowej (o ile nie będzie przedłużona na kolejny okres).

Wygaśnięcie i zwrot dopłat

 • Zobacz szczegóły

  Kredytobiorca będzie musiał zwrócić dopłaty, gdy:
  został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 par. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny popełnione w związku udzieleniem kredytu, w ramach którego dokonano na rzecz Kredytobiorcy kwoty udzielonych dopłat do kredytu – zwrot w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od każdej z dopłat.

  Dopłaty wygasają, gdy:

  • Kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego, w terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego  - dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty uzyskane po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata.
  • Kredytobiorca w okresie przysługiwania dopłat zbył kredytowaną nieruchomość (za wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej), wynajął lub użyczył, zmienił sposób użytkowania, nabył inna nieruchomość (za wyjątkiem dziedziczenia), trwale zaprzestał przez co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego (chyba, ze jeden kredytobiorców nadal prowadzi lub nastąpiło wyłączenie nieruchomości z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru), ogłoszono upadłość konsumencką, strona umowy przestał być Kredytobiorca, który jako jedyny nie ukończył 45 lat (za wyjątkiem śmierci), dokonano przedterminowej spłaty (chyba, ze po upływie 3-ch lat, że spłata dotyczyła części objęta gwarancją, łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego Kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł, lub łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez Kredytobiorcę raty tego kredytu nie  przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu), nastąpiła zmiana stopy ze stałej na zmienną - dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty udzielonych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi.

  Kredytobiorca może wystąpić o wznowienie dopłat – jeśli nastąpią okoliczności wymienione w Ustawie (koniecznie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do wznowienia dopłat).
   

Inne parametry kredytu

 • Zobacz szczegóły

  Na jaki okres możesz otrzymać kredyt
  Minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat a maksymalny 30 lat.

  Waluta kredytu: PLN
  Maksymalny wkład własny: 200.000 zł
  Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa lub łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej wypłaconych jest wyższa - brak limitu na max. wkład własny ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł.
  Minimalny wkład własny – nie musisz mieć wkładu własnego. Różnicę pomiędzy wymaganym 20% wkładem własnym a wkładem wniesionym jest objęta gwarancją spłaty  części kredytu oferowanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej RFM-BK ). Za udzielenie gwarancji pobierana jest jednorazowo prowizja dla BGK w wysokości 1% kwoty gwarancji

  Po okresie dopłat możesz wnioskować o zmianę oprocentowania na stałe, które będzie obowiązywało przez okres kolejnych 5 lat (60 rat kredytu).
   

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Kredyt udzielany jest na postawie umowy o współpracy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 

RRSO 4,72%
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) bezpiecznego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,72  % i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 335 094 złotych (zł) (kwota kredytu, która nie obejmuje kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 27 lat , 324 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 7,14% w stosunku rocznym, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 435,32 zł)  w wysokości 1 592,73 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( po zakończonym okresie dopłaty BGK, przy założeniu że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą)  w wysokości 2 081,71 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych) wynosi 613 414,65 zł, całkowity koszt kredytu 278 320,65 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł) 268 395,53 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenia Gwarancji 670,19 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy według oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A   335,09 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 1 lipca 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższa, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.)  i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 

Sprawdź, jak możesz płacić mniej za kredyt mieszkaniowy

Otwórz Konto Przekorzystne najlepsze z najlepszych kont osobistych w rankingu „Złoty Bankier 2023” przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu

Obniżysz marżę kredytu mieszkaniowego o 1,5 punktu procentowego jeśli Twoje wpływy na konto będą dwukrotnie wyższe niż rata kredytu hipotecznego.

Możesz nie płać za prowadzenie rachunku płatniczego – kliknij i dowiedz się więcej.

Sprawdź
Weź Kartę Kredytową z Żubrem i obniż marżę
kredytu mieszkaniowego o 0,1 pp.

- 3 pakiety korzyści na zakupy i w podróży
- 0 zł za kartę w pakiecie Standard
- Zakupy rozłożysz na 10 rat 0%
- RRSO 18,81%

Maksymalna kwota, którą możesz rozłożyć na 10 rat 0%, to 1000 zł w pakiecie Standard, 2000 zł w pakiecie Złotym i 3000 zł w pakiecie Platynowym.

Sprawdź

Jak wziąć kredyt na mieszkanie – 4 proste kroki

1. Zadzwoń na naszą infolinię 22 591 22 32 lub przyjdź do oddziału

Specjalista hipoteczny banku oszacuje Twoją zdolność kredytową oraz pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę i wypełnić dokumenty. Będzie też Twoim wsparciem na każdym etapie ubiegania się o kredyt.

Wzory potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej w plikach do pobrania.

2. Złóż wniosek – możesz to zrobić zdalnie i poczekaj na decyzję kredytową

Wniosek i komplet potrzebnych dokumentów przynieś do specjalisty hipotecznego lub prześlij mailem. Dokumenty trafią do naszej weryfikacji. O decyzji przyznania kredytu poinformujemy Cię w ciągu 21 dni.

3. Podpisz umowę

Na podpisanie umowy zaprosimy Cię do oddziału naszego banku.

4. Wypłacimy kredyt

Po spełnieniu warunków do wypłaty określonych w umowie, kredyt wypłacimy na Twoje konto, konto dewelopera lub konto sprzedającego.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.