KONTAKT

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841

Bank Pekao SA - Centrala 
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05

SWIFT: PKOP PL PW
LEI:  5493000LKS7B3UTF7H35

Nazwa Serwisu

Zakres obsługi

Numer telefonu

Czas pracy

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy
Infolinia Infolinia produktowa

801 365 365

(42) 68 38 232 (22) 59 12 232

obsługa całodobowa
(7 dni w tygodniu)

Obsługa i zastrzeganie kart

Bankowość telefoniczna i obsługa Pekao24

Infolinia Bankowości Osobistej Premium

Infolinia produktowa

801 351 351

(42) 68 38 351
(22) 59 12 351

codziennie
7.00 - 22.00;
serwis automatyczny
i zastrzeżenia
całą dobę obsługa całodobowa

Obsługa i zastrzeganie kart

Bankowość telefoniczna i obsługa Pekao24

Infolinia Klienta Biznesowego

Infolinia PekaoBiznes24

801 666 555

(22) 591 23 23

obsługa całodobowa
(7 dni w tygodniu)
Infolinia PekaoBiznes24

Obsługa i zastrzeganie kart

codziennie
7.00-22.00
Informacje o produktach i usługach dla firm

Informacje o produktach i usługach dla firm

Obsługa i zastrzeganie kart

Infolinia i Obsługa Klientów Domu Maklerskiego Informacje o produktach i usługach Domu Maklerskiego: dostęp do informacji o posiadanym rachunku maklerskim, możliwość złożenia dyspozycji do rachunku.

800 105 800

(22) 591 22 00

w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00

Infolinia techniczna serwisu Pekao24Makler

801 301 601

(22) 591 26 01

w dni robocze w godzinach
8:00-20:00

Obsługa rachunków objętych procesem monitoringu i windykacji Informacja o rachunkach (bieżących, kredytowych, kart kredytowych), w przypadku których prowadzone są działania monitoringowe i windykacyjne.

(22) 571 68 25
(22) 578 86 25
(22) 591 24 44
(22) 591 24 43

(22) 571 68 25
(22) 578 86 25
(22) 591 24 44
(22) 591 24 43

w dni robocze w godzinach
8:00-21:00

Składanie Reklamacji
 

801 365 365

+48 42 68 38 232

obsługa całodobowa (7 dni w tygodniu)

Klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć reklamacje:

  1. w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Banku, albo przesyłką pocztową,
  2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Banku,
  3. telefonicznie,
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisach Pekao24.

Dane adresowe jednostek Banku dostępne są tutaj.

Dodatkowo pisemne reklamacje można kierować na adres:

Bank Pekao S.A.
Biuro Reklamacji
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa

Jak napisać reklamację? Kliknij tutaj.


  Kontakt e-mail: info@pekao.com.pl

Bank Pekao SA - Centrala
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05
SWIFT: PKOP PL PW
NIP: 526 00 06 841


Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. (22) 821 87 70
faks (22) 821 87 71


Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków
tel. (12) 635 44 50
faks: (22) 571 48 52


Centrum Kart
Banku Pekao SA

ul. Giełdowa 5
01-211 Warszawa
faks (22) 534 36 33, 534 35 00

Fakt utraty karty prosimy zgłosić:
tel. 0-800 120 016 (tylko w Polsce)
lub +48 (42) 683 83 16 (z zagranicy)


 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email          info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie:  
Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z obsługą świadczoną przez Bank/ Infolinię Banku (w tym oceną jakości obsługi klienta) oraz zapewnieniem możliwości uzyskania informacji lub skorzystania z usług Banku.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym infolinię Banku, lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  www.pekao.com.pl

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych przypadkach korzystanie ze wszystkich usług/funkcjonalności świadczonych przez Bank/ Infolinię Banku.

Toolbox
  Notowania akcji
  Skontaktuj się z nami
  Formularze Kontaktowe
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt