22.09.2021

Subfundusz Pekao Ekologiczny. Inwestuj odpowiedzialnie.

Oszczędzasz wodę. Segregujesz śmieci. Starasz się dbać o naturę. Czy wiesz, że również w inwestycjach możesz wybierać produkty, które pośrednio wspierają zieloną planetę? To, jak inwestujesz dziś, może mieć wpływ na to, jak świat będzie wyglądał jutro, czy w dalekiej przyszłości. Bo „jutro jest dziś”. 
Dzięki Pekao Ekologiczny masz możliwość wspierania celów ekologicznych i środowiskowych. Strategia subfunduszu jest realizowana poprzez dobór do portfela akcji spółek, które zostały starannie wyselekcjonowane przy zastosowaniu kryteriów odpowiedzialnego inwestowania. 

Oznacza to, że w analizie spółek, poza czynnikami finansowymi, niezwykle ważne są aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym – określane skrótem ESG (z ang. environmental, social, governance). W portfelu subfunduszu znajdą się więc firmy należące do sektorów przyjaznych środowisku, jak np. energia odnawialna (fotowoltaika, turbiny wiatrowe), elektromobilność, efektywność energetyczna czy recykling i gospodarka odpadami. Subfundusz inwestuje w spółki z rynków rozwiniętych, które w opinii zarządzających charakteryzują się wysoką płynnością. Ze względu na swój pozytywny wpływ na środowisko, powinny one, według Pekao TFI, stwarzać szansę na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu.

GŁÓWNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

  • Pekao Ekologiczny to subfundusz wspierający głównie cele ekologiczne i środowiskowe; 
  • z uwagi na wyższy potencjał, ale i wyższe ryzyko, subfundusz lokuje nie mniej niż 65% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na akcje spółek z rynków rozwiniętych; 
  • w szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych (ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże); 
  • dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty dłużne; 
  • subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych; 
  • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

CECHY SUBFUNDUSZU

Odpowiedzialne inwestowanie
Subfundusz skoncentrowany głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych.

Autorska selekcja składników portfela
Portfel subfunduszu budowany w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju (uwzględniane są aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym).

Potencjał wzrostu
Dzięki inwestycjom w firmy o dobrej zdaniem zarządzających kondycji finansowej, z rynków rozwiniętych, których działalność realizuje cele zrównoważonego rozwoju, w opinii zarządzających subfundusz daje szansę na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu w dłuższym terminie.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY > 

PROMOCJA DLA ZLECEŃ SKŁADANYCH W PEKAO24
Tylko do 31 grudnia br. obniżamy o 100% opłatę manipulacyjną za zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji funduszy Pekao TFI składanych przez Serwis Pekao24.
SPRAWDŹ, JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI >

Fundusze inwestycyjne Pekao TFI w Serwisie Pekao24. Skrócona instrukcja dla użytkowników.
ZOBACZ, JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE W PEKAO24 > 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W FUNDUSZE INWESTYCYJNE W BANKU PEKAO S.A.
Niniejsze informacje są upowszechniane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekaotfi.pl. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści w nich zawarte nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Informacji niniejszych nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. 

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat dostępnych na www.pekaotfi.pl. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłat zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Statutach, Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dokumenty te są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekaotfi.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.
Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu Pekao Ekologiczny (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto aktywów tego subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. 

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wymaga zawarcia z Bankiem Pekao S.A. umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej stanowi sumę typów ryzyk dla poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami lub opłatami, niż w przypadku gdyby te usługi były świadczone przez Bank odrębnie. Usługi wskazane powyżej mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku posiadania bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych w niniejszej ofercie w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.