01.06.2021

Obniżamy o 75% opłatę za nabycie, zamianę i konwersję funduszy inwestycyjnych - złóż zlecenie w Pekao24 i skorzystaj z promocji! 


Tylko do 30 czerwca br. obniżamy o 75% opłatę manipulacyjną za zlecenia nabycia, zamiany(1) lub konwersji(2) funduszy Pekao TFI składanych przez Pekao24. 

Zaloguj się do Pekao24 i wybierz spośród szerokiej oferty funduszy Pekao TFI!
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI znajdziesz na stronach internetowych Pekao TFI oraz w Banku

Oferta dotyczy:

  • nabyć,
  • dodatkowych nabyć,
  • zamiany oraz konwersji 

jednostek uczestnictwa w ramach dowolnego konta regularnego(3) funduszu lub subfunduszu Pekao TFI dystrybuowanego przez Bank Pekao S.A. za pośrednictwem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.

Oferta nie dotyczy:

  • zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, zamiany oraz konwersji jednostek uczestnictwa realizowanych w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (Program Akumulacji Kapitału Pro / Junior, Program Super Basket, Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa), jak również Programów Emerytalnych (Program IKE Pekao TFI, Program IKZE Pekao TFI) złożonych w Pekao24,
  • wpłat bezpośrednich składanych w zakresie kont regularnych, Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Programów Emerytalnych (w tym realizowanych również za pośrednictwem Pekao24 i PeoPay),
  • wszystkich zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, zamiany oraz konwersji złożonych w oddziale.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji >>


---

  • (1) zamiana - jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu funduszu z wydzielonymi subfunduszami za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.
  • (2) konwersja - jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI.
  • (3) konto regularne – konto w funduszu lub subfunduszu funkcjonujące na zasadach ogólnych (kontem regularnym nie jest konto prowadzone w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, programach systematycznego oszczędzania oraz Konto PPK).

Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w Banku Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez Bank Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie https://www.pekaotfi.pl/.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłat zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych,  Statutach, Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dokumenty te są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie  https://www.pekaotfi.pl/. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wymaga zawarcia z Bankiem Pekao S.A. umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej stanowi sumę typów ryzyk dla poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami lub opłatami, niż w przypadku gdyby te usługi były świadczone przez Bank odrębnie. Usługi wskazane powyżej mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku posiadania bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych  w niniejszej ofercie w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.