09.08.2021

Fundusze inwestycyjne Pekao TFI - skorzystaj kiedy chcesz, bez wizyty w oddziale!

Chcesz zacząć inwestować? Teraz możesz skorzystać z oferty funduszy inwestycyjnych Pekao TFI bez wizyty w naszym oddziale! 
Dostęp otrzymasz od razu po podpisaniu online umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń za pośrednictwem Pekao24.


 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?

Umowę podpisujesz online, nie musisz udawać się do oddziału.
Logujesz się do Pekao24, podpisujesz umowę i od razu możesz zacząć inwestować.

Otrzymujesz dostęp do szerokiej oferty inwestycyjnej.
Możesz wybrać różne strategie inwestycyjne i inwestować w różnych walutach - PLN, EUR lub USD.
Poznaj ofertę > 

Inwestujesz bez opłaty manipulacyjnej.
Dla zleceń składanych w Pekao24 do 30 września 2021 r. obniżamy opłatę o 100%! 
Sprawdź szczegóły promocji > 

Nie musisz posiadać dużej sumy pieniędzy.
Regularne odkładanie nawet niewielkich kwot może przynieść wymierne korzyści w przyszłości

Swobodny dostęp do środków.
Czas inwestowania zależy wyłącznie od Twojej decyzji, w dowolnym momencie możesz wycofać część lub całość środków


JAK PODPISAĆ UMOWĘ I ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

Podpisanie umowy jest proste, szybkie i intuicyjne. Aby podpisać umowę, po zalogowaniu do Pekao24 wykonaj poniższe kroki:
1.    W górnym menu wybierz opcję USTAWIENIA.


 
2.    Kliknij na zakładkę INWESTYCJE


 
3.    W zakładce BANK, w sekcji Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek funduszy inwestycyjnych, wybierz przycisk podpisz umowę.


 
4.    Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami zaprezentowanymi na ekranie.
Jeśli będziesz miał wątpliwości, przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową instrukcję jak podpisać umowę i jak obsługiwać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI w serwisie Pekao24.
Podpisanie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń w Pekao24 
Fundusze inwestycyjne Pekao TFI w Pekao24 

 

  

INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W FUNDUSZE INWESTYCYJNE 
W BANKU PEKAO S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekaotfi.pl.
Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłat zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Statutach, Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dokumenty te są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekaotfi.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.
Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.
Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wymaga zawarcia z Bankiem Pekao S.A. umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej stanowi sumę typów ryzyk dla poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami lub opłatami, niż w przypadku gdyby te usługi były świadczone przez Bank odrębnie. Usługi wskazane powyżej mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku posiadania bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych w niniejszej ofercie w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.