30.07.2021

Informacja o nowych regulacjach związanych z Dyrektywą MIFID w Banku Pekao S.A. (Klienci ex Idea Bank S.A.)

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 2020 r. o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., przejął przedsiębiorstwo Idea Bank S.A.

W związku z powyższym, w zakresie usługi prowadzenia lokat strukturyzowanych, informujemy, że następujące regulacje Idea Banku S.A., tj.: Polityka dotycząca klasyfikacji klientów Idea Bank S.A., Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Idea Bank S.A., MIFID II - Broszura informacyjna dla Klientów Idea Bank S.A. oraz Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Idea Banku S.A. zostały zastąpione przez następujące niżej wskazane regulacje Banku Pekao S.A.:

 1. Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Banku Pekao S.A., 
 2. Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku Pekao S.A.,- obowiązuje od 01.09.2021r.,
 3. MIFID II- Broszura informacyjna dla Klientów posiadających lokaty strukturyzowane w Banku Pekao S.A.,
 4. Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, będących konsumentami., (Klient indywidulany) 
  Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów Biznesowych i Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Klient firmowy)

Informacje o nowych dokumentach są dostępne na stronie internetowej https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/regulacje-ue/mifid-klient-indywidualny.html

Zgodnie z par §6 ust. 1 Umowy o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych oraz produktów inwestycyjnych, Klienci mają możliwość wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

Dyspozycje Klient może złożyć:

 1. kontaktując się pod numerem telefonu (22) 101 10 10 (infolinia czynna jest w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).
 2. odwiedzając Oddział, który obsługuje Klientów dawnego Idea Banku S.A.:
  ul. Chorzowska 107 w Katowicach
  ul. Czackiego 21/23 w Warszawie
  ul. Św. Marcin 52/56 w Poznaniu
 3.  wysyłając wypowiedzenie na adres korespondencyjny Banku: 
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  ul. Żwirki i Wigury 31
  02-091 Warszawa