Fundusze inwestycyjne

Oczekujesz wyższych stóp zwrotu niż na lokatach bankowych i akceptujesz ryzyko inwestycyjne? Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny i wzbogać go o produkty z szerokiego wachlarza funduszy otwartych i zamkniętych.

Skorzystaj ze światowej oferty funduszy inwestycyjnych

W Banku Pekao S.A. oferujemy dostęp do szerokiego spektrum ofert funduszy inwestycyjnych. Możesz wybierać zarówno z funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), jak i zamkniętych (FIZ). Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem Biura Maklerskiego Pekao zyskujesz dostęp do rynków polskich i zagranicznych.

Współpracujemy z aż 9 towarzystwami funduszy inwestycyjnych w Polsce. Chcesz lokować kapitał za granicą? Dajemy Ci dostęp do blisko 500 subfunduszy zarządzanych przez zagraniczne spółki inwestycyjne, które pozwalają na inwestowanie w walutach USD, EUR i PLN. Nie jesteś pewien, co wybrać? Skorzystaj z usługi doradztwa, która pomoże Cię przybliżyć do realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Porozmawiaj z Bankierem

Dostęp do krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Inwestuj na wielu rynkach i wybieraj produkty w różnych walutach i o zróżnicowanym poziomie ryzyka.

Elastyczny okres i zróżnicowane ryzyko inwestycyjne

Wybieraj spośród funduszy odpowiadających Twoim oczekiwaniom względem horyzontu czasowego i ryzyka inwestycyjnego.

Systematycznie lub jednorazowo

Inwestuj systematyczne lub jednorazowo. Możesz również wycofać swoje środki w terminie wskazanym w prospekcie funduszu inwestycyjnego.

Środki zarządzane przez profesjonalistów

Oferowane fundusze są zarządzane przez polskie i zagraniczne firmy inwestycyjne. Ofertę przygotowaliśmy we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao.

Skorzystaj ze światowej oferty funduszy inwestycyjnych

W Banku Pekao S.A. oferujemy dostęp do szerokiego spektrum ofert funduszy inwestycyjnych. Możesz wybierać zarówno z funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), jak i zamkniętych (FIZ). Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem Biura Maklerskiego Pekao zyskujesz dostęp do rynków polskich i zagranicznych.

Współpracujemy z aż 9 towarzystwami funduszy inwestycyjnych w Polsce. Chcesz lokować kapitał za granicą? Dajemy Ci dostęp do blisko 500 subfunduszy zarządzanych przez zagraniczne spółki inwestycyjne, które pozwalają na inwestowanie w walutach USD, EUR i PLN. Nie jesteś pewien, co wybrać? Skorzystaj z usługi doradztwa, która pomoże Cię przybliżyć do realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Porozmawiaj z Bankierem

Ważne informacje

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w ramach oferty Biura Maklerskiego Pekao wymaga posiadania rachunku inwestycyjnego – podpisania Umowy świadczenia usług maklerskich wraz z Aneksem dotyczącym świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa. Zasady świadczenia usług maklerskich określa Regulamin świadczenia usług maklerskich Biuro Maklerskie Pekao.

W przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI konieczne jest posiadanie rachunku pieniężnego w walucie danego funduszu.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa wynikających między innymi z zapisów Dyrektywy MiFID, dokonamy oceny czy usługa jest dla Ciebie odpowiednia (ocena adekwatności). Ocena dokonywana jest w oparciu o Kwestionariusz. W zależności od wyników ankiety MIFID, niektóre lub wszystkie fundusze inwestycyjne mogą być dla Ciebie nieodpowiednie.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje osiągnięcia zysku ani uzyskania celu określonego w prospektach lub statutach funduszy. Historyczne wyniki funduszu nie stanowią podstawy do przewidywania podobnych lub nawet zbliżonych wyników w okresach przyszłych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie oraz innych kosztów określonych w prospektach i statutach funduszy, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.
 

Ryzyka

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk danego funduszu inwestycyjnego, są zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu i znajdują się w Prospekcie informacyjnym tego funduszu oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Inwestując w fundusze inwestycyjne należy mieć na uwadze ryzyka, które są m.in.  wynikiem wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Poziom ryzyka zależny jest m.in. od: 1) kategorii funduszu, 2) składu portfela inwestycyjnego funduszu, 3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego, które należy wziąć pod uwagę to: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko inflacji. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość poniesienia straty części lub całości wpłaconego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które wraz z tabelami opłat dostępne są na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie oraz w siedzibie i na stronach internetowych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających danym funduszem.
 

Koszty

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie i innymi kosztami, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Opłata za zarzadzanie oraz inne koszty wskazane w prospekcie informacyjnym pomniejszają wartość jednostek uczestnictwa funduszu, a ich wysokość zależy od wybranego subfunduszu. Zasady ustalania i pobierania opłat manipulacyjnych zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Opłaty za zarządzanie, koszty oraz opłaty manipulacyjne obniżają stopę zwrotu z inwestycji.

Wypełnij formularz

Oddzwonimy


Konto Private Banking prowadzone jest bezpłatnie dla klientów z aktywami w naszym banku powyżej 1 mln złotych. Podaj wysokość aktywów żebyśmy mogli dopasować ofertę:
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.