KWESTIONARIUSZ FATCA

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) was enacted by the U.S. Congress for the purpose of detecting and combating tax avoidance and discouraging  the U.S. citizens, or U.S. tax residents who directly or indirectly invest outside the United States through foreign (other than the U.S.) financial institutions, from not reporting the funds taxable in the U.S.A. to the U.S. fiscal authorities.

The legal ground for complying with the obligations resulting from FATCA by Polish Financial Institutions is the international agreement with the United States ratified by Poland and the Act on execution of the implementation of this agreement the provisions of which enter into force in Poland as of 1 December 2015.

In order to fill in the FATCA Questionnaire, could you please click on the selected version of the document. After the Questionnaire is activated, at the first step please mark the field next to the Declaration in the upper part of the document and next you should proceed in accordance with the questions that follow.

Should you have any problems with activation of the FATCA Questionnaire, could you please:

  • save the selected version of the document on your computer's disc, and next
  • open the saved document (directly from your disc) with the use of Adobe Acrobat Reader DC or other document browser in the PDF format.

Ustawa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) została uchwalona przez Kongres USA w celu wykrywania, zwalczania i zniechęcania do ukrywania przed amerykańskim fiskusem środków podlegających opodatkowaniu w USA przez obywateli USA lub amerykańskich rezydentów podatkowych, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni inwestują poza USA za pośrednictwem zagranicznych (innych niż amerykańskie) instytucji finansowych.

Podstawę do wykonywania obowiązków wynikających z FATCA przez Polskie Instytucje Finansowe stanowi ratyfikowana przez Polskę umowa międzynarodowa ze Stanami Zjednoczonymi oraz ustawa dotycząca wykonania tej umowy, której zapisy wchodzą w Polsce w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

W celu wypełnienia Kwestionariusza FATCA prosimy o kliknięcie na wybraną wersję dokumentu. Po uruchomieniu Kwestionariusza w pierwszym kroku, prosimy zaznaczyć pole przy Oświadczeniu znajdującym się w górnej części dokumentu, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się pytaniami.

W przypadku problemów z uruchomieniem Kwestionariusza FATCA prosimy o:

  • zapisanie wybranej wersji dokumentu na dysku Państwa komputera, a następnie
  • uruchomienie zapisanego dokumentu (bezpośrednio z dysku) przy użyciu programu Adobe Acrobat Reader DC lub innej przeglądarki dokumentów w formacie PDF.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty