Digital Gate – Umowa Generalna Pekao

Umowa Generalna dostarcza niezbędnych produktów finansowych z perspektywą łatwego aktywowania kolejnych wraz z rozwojem firmy. W ramach jednej umowy zyskują Państwo dostęp do rachunków bankowych, rozliczeń krajowych i zagranicznych, systemu PekaoBiznes24 oraz (opcjonalnie) transakcji kasowych i pochodnych. Z czasem mogą Państwo - za pomocą prostych wniosków - wygodnie i szybko uruchamiać kolejne usługi.

Jedna umowa – wiele możliwości

Accounts Online

Specyfika działania dużych firm sprawia, że korzystają Państwo jednocześnie z wielu rachunków bankowych. Mając zawartą z bankiem umowę rachunku i raz złożoną Kartę Wzorów Podpisów, mogą Państwo otwierać kolejne rachunki online, bez konieczności przesyłania dokumentacji papierowej i wizyty w placówce. Wniosek elektroniczny składa się w systemie PekaoBiznes24.

Rachunek bieżący/pomocniczy

W zależności od rodzaju rachunku przeznaczony jest dla: • krajowych klientów korporacyjnych (rezydentów), • zagranicznych klientów korporacyjnych (nierezydentów), czyli podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Oprocentowanie „na miarę”

Rachunek zastrzeżony/powierniczy

Rachunek zastrzeżony/ powierniczy, określany też terminem escrow, jest dostępny dla wszystkich klientów korporacyjnych (rezydenci i nierezydenci) przeprowadzających transakcje z innymi klientami.

Pewność realizacji kontraktu

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Dostępne są dwa rodzaje mieszkaniowych rachunków deweloperskich: Otwarty - wypłata zdeponowanych środków zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, określonym w umowie deweloperskiej, Zamknięty - wypłata zdeponowanych środków jednorazowa, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 U.O.P.N (prawa odrębnej własności lokalu, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, itd.).

Autowypłata

W system bankowości internetowej PekaoBiznes24 mogą Państwo zlecać wypłaty gotówkowe z rachunku firmy do realizacji przez beneficjenta w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Beneficjent – osoba fizyczna mająca status rezydenta lub nierezydenta – może dokonać wypłaty już po godzinie od momentu złożenia przez Państwa dyspozycji.

Pekao Przekaz

W systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 mogą Państwo zlecać Bankowi nadanie przekazu pocztowego do beneficjenta (osoby fizycznej lub prawnej), otrzymując zwrotnie informacje o statusie zlecenia. Poczta Polska dostarcza beneficjentowi środki, pod adres wskazany w zleceniu, w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania przekazu.

Pekao Płace

Dystrybucja wynagrodzeń przez PekaoBiznes24 jest wykonywana przez wskazanych, uprawnionych użytkowników. Zlecenia płacowe można wprowadzać przez import danych z systemu HR lub manualnie. W obu przypadkach mogą one mieć formę przelewów pojedynczych (każdy przelew będzie zaksięgowany na rachunku oddzielnie) lub masowych (na rachunku zostanie zaksięgowana jedna operacja na łączną kwotę przelewów).

Cash Pool

W ramach rozwiązań Cash Pool Bank Pekao SA oferuje Cash Pool fizyczny i nominalny, lokalny oraz transgraniczny.

Automatyczne Inwestowanie Środków

Na koniec każdego dnia wolne środki pieniężne w PLN, EUR lub USD mogą Państwo lokować - na okres do następnego dnia roboczego - z zastosowaniem korzystniejszego oprocentowania niż na standardowym rachunku bieżącym. Z wybranego przez Państwa rachunku bieżącego zakładana jest automatycznie jednodniowa lokata Overnight, a odsetki przekazywane są na wskazany przez Państwa rachunek.

Już dla środków od 200 000 PLN

Pekao Cash

Bank przyjmuje od Państwa wpłaty i przygotowuje wypłaty w PLN oraz w wybranych walutach obcych. Forma zamknięta oznacza, że banknoty i bilon są umieszczane w specjalnym, którego otwarcie nie jest możliwe bez widocznego, trwałego naruszenia.

Pekao Konsolidacja

Automatyczne przeksięgowywanie środków między rachunkiem głównym (konsolidującym) a rachunkami powiązanymi (konsolidowanymi) firmy jest wykonywane codziennie o wyznaczonych godzinach, w celu efektywnego wykorzystania tych środków. Dostępna jest też wersja usługi z wykorzystaniem Limitu Salda Ujemnego.

Pekao Collect

Umożliwia identyfikację pojedynczych wpłat, masowo wpływających na Państwa rachunki w Banku Pekao S.A., poprzez wszystkie możliwe kanały spływu należności. Każdemu z kontrahentów przyporządkowuje się unikalny numer rachunku wirtualnego, na który trafiają dokonywane przez niego płatności. W dni robocze dostarczamy raport z wpłat - w systemie PekaoBiznes24 lub na dedykowanej stronie internetowej Banku. W systemie Państwa firmy wpłaty są automatycznie bilansowane ze zobowiązaniami poszczególnych wierzycieli.

Pekao Zlecenie

Umożliwia uruchomienie polecenia przelewu z rachunku dłużnika na rachunek firmy, zgodnie ze złożonym przez Państwa wnioskiem. Podstawą do realizacji płatności z rachunku dłużnika jest podpisana przez niego dyspozycja dla Banku, a warunkiem wykonania operacji – dostępność środków na jego rachunku.

Pekao Zgody

Ułatwia i przyspiesza aktywację zgody na rozliczenia Poleceniem Zapłaty między Państwem a Państwa płatnikami. Podpisanie umowy z Bankiem umożliwia Państwa płatnikom natychmiastową aktywację elektronicznej zgody. Informacje o nowych płatnikach otrzymujecie Państwo automatycznie, w formie elektronicznej i już kolejnego dnia możecie przesłać zlecenie obciążenia rachunku płatnika.

European Gate

Usługa EuropeanGate powstała z myślą o firmach międzynarodowych, działających w Europie Środkowo-Wschodniej, które chcą prowadzić scentralizowaną obsługę i monitoring wszystkich posiadanych rachunków. EuropeanGate Target Location umożliwia klientowi przekazywanie drogą elektroniczną zleceń płatniczych do Banku Pekao S.A. za pośrednictwem innych banków Grupy UniCredit. Nasz bank realizuje dyspozycje, obciążając rachunek wskazany w zleceniu.

• Centralizacja płatności

GAITS

(GAITS) jest usługą umożliwiającą Klientom Banku Pekao S.A. scentralizowaną obsługę rachunków prowadzonych w bankach na całym świecie (należących do sieci SWIFT) wraz z pełnym raportowaniem o dokonanych transakcjach. Obsługuje standardowe komunikaty SWIFT MT101 i MT940/MT942/950

Polecenie Zapłaty

Rozwiązanie stworzone dla podmiotów, które otrzymują cykliczne płatności od dużej liczby Klientów (płatników) i chcą poprawić terminowość rozliczania należności. Wierzyciel, używając systemu bankowości elektronicznej, przesyła do banku zlecenie obciążenia rachunku płatnika (prowadzonego w Banku Pekao S.A. lub w innych bankach). Płatnik musi tylko jednorazowo wyrazić zgodę na obciążanie jego rachunku.

Przyśpieszenie spływu należnoś

Karty debetowe

Karty debetowe MasterCard Corporate Debit  Pekao i VISA Corporate Debit Pekao to międzynarodowe karty płatnicze rozliczane na bieżąco. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe przy użyciu karty są realizowane do wysokości aktualnego salda na rachunku  karty powiększonego o dostępny limit overdraftu lub kredytu w rachunku. . Do jednego rachunku bankowego można wydać jedną kartę debetową lub ich dowolną liczbę.

Karty debetowe w EURO

Karty debetowe MasterCard Euro Corporate Debit Pekao to międzynarodowe karty płatnicze, wydawane do rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w Euro. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe przy użyciu karty są realizowane do wysokości aktualnego salda na rachunku karty powiększonego o dostępny limit overdraftu lub kredytu w rachunku

Karty obciążeniowe

Karty obciążeniowe to produkty prestiżowe adresowane do kadry zarządzającej, umożliwiają dokonywanie transakcji w ramach przyznanego miesięcznego limitu. Rozliczenie operacji następuje raz w miesiącu, w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, odnawiając tym samym przyznany limit karty. Wyjątek stanowi  karta VISA Business Lider, która rozliczana jest w cyklach dziennych.

Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą

Karty te charakteryzuje odroczony termin płatności, tzn. rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu kart następuje raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym okresu bezodsetkowego, trwającego od 3 do 25 dni, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, podczas którego Bank nie nalicza odsetek od dokonanych operacji. Karty to produkty prestiżowe adresowane do kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Karty kredytowe MasterCard Corporate Credit

Karta umożliwia: płatności za towary i usługi nabywane w punktach oznaczonych znakiem MASTERCARD, w tym transakcje zbliżeniowe, płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty, np. zamówienia składane telefonicznie, listownie lub przez internet, wypłaty gotówkowe w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD

Debetowa karta wielowalutowa

Rachunek podstawowy karty jest prowadzony w PLN. Dodatkowo karta może rozliczać się w ciężar 4 innych rachunków walutowych (dostępne waluty rachunku do rozliczeń to USD, CHF, GBP, EUR). Karta umożliwia: płatności za towary i usługi nabywane w punktach oznaczonych znakiem MASTERCARD, w tym transakcje zbliżeniowe, płatności bez fizycznego użycia karty: zamówienia telefoniczne, listowne, przez internet

Czeki w obrocie zagranicznym

Bank wykonuje operacje czekowe w obrocie zagranicznym takie jak: zapłata za czeki,skup czeków, rozliczenie czeków z odroczonym uznaniem,inkaso czeków, sprzedaż czeków bankierskich, sprzedaż czeków podróżniczych.

Bank wykonuje następujące oper

Moduł leasingowy

Pierwsza w Polsce platforma integrująca system transakcyjny dla Klientów korporacyjnych z systemem spółki leasingowej.

Zarządzanie finansami firmy z

Przelewy krajowe

Przelewy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem krajowego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR oraz systemu SORBNET. Bank przyjmuje polecenia przelewu składane w formie: • zleceń elektronicznych składanych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, •dokumentów papierowych na standardowych formularzach, jak również innych dyspozycjach papierowych spełniających warunki niezbędne do ich wykonania. Obsługa przelewów elektronicznych przez wiodący na rynku system transakcyjny PekaoBiznes24, zapewnia Państwu: • wygodną i szybką realizację przelewów oraz bezpieczeństwo wykonywanych operacji, • wyeliminowanie błędów przy wprowadzaniu zleceń, dzięki kontroli poprawności numeru rachunku, a także walidacji danych w przypadku przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Organów Podatkowych. • dokładne odwzorowanie podpisów w systemie bankowości internetowej, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów Klienta. • szeroki wachlarz sposobów zlecania przelewu.

Obsługa przelewów elektroniczn

Karty płatnicze

Bank Pekao SA posiada w swojej ofercie szeroką gamę produktów kartowych stworzonych z myślą o potrzebach Klientów korporacyjnych. Wśród nich znajdują się karty debetowe, obciążeniowe, kredytowe, obciążeniowe z odroczoną spłatą działające w systemie VISA lub MasterCard. Korporacyjnymi kartami płatniczymi można dokonywać: płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej, wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard/Visa oraz w kasach banków,. Karty te umożliwiają również dokonywanie transakcji na odległość oraz transakcji bezstykowych.

Terminal płatniczy

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję