Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PRZENIESIENIE RACHUNKU

Dołącz do Klientów Banku Pekao S.A. i przenieś konto bez zbędnych formalności!

Wydrukuj i wypełnij niezbędne dokumenty i podpisz w obecności pracownika Banku Pekao S.A.

Wniosek  o przeniesienie rachunku do Banku Pekao S.A.

Upoważnienie dla Banku Pekao S.A. w celu realizacji przeniesienia rachunku.

Dyspozycja przekazania środków z tytułu wynagrodzenia przy przenoszeniu rachunku z innego banku.
 

Przeniesienie rachunku do Banku Pekao S.A. łączy się z zawarciem przez Klienta z naszym Bankiem (będącym w tym przypadku dostawcą przyjmującym), nowej umowy rachunku lub wskazaniem już istniejącego rachunku  i ustanowieniem na nim usług płatniczych, które zostaną przeniesione z rachunku u dostawcy przekazującego (innego banku lub SKOK-u).

Obowiązki i uprawnienia dostawcy przyjmującego

Dostawca przyjmujący:

w terminie 2 dni roboczych od otrzymania upoważnienia klienta do przeniesienia rachunku zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:

a) przekazanie dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, w przypadku kiedy tego   zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które maja być przeniesione; przenoszone polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania  dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego,

b) przekazanie dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, jeśli tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących przelewach* oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień  zwrócenia się o te informacje,

c) zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących przelewach*, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu w przypadku kiedy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowania przychodzących przelewów* i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego,

d) anulowanie zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego upoważnieniu,

e) przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez klienta w upoważnieniu,

f) zamknięcie rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez klienta w upoważnieniu.

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od dostawcy przekazującego informacji wymienionych w lit a i b powyżej:

a) ustanawia i realizuje zlecenia stałe, o których ustanowienie wystąpił klient ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,

b) dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptacji poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,

c) informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących przelewów* na rachunek płatniczy klient o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia,

d) informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenia zapłaty do rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego a także przekazuje tym odbiorcom kopię Upoważniania. 

* przelewem jest: polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej oraz polecenie przelewu wewnętrznego.

Obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego

Dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności objętych, o ile były objęte upoważnieniem: 

a) przekazuje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia klienta, 
dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, jeśli tego zażądał:
- wykaz istniejących zleceń stałych oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty,
- dostępne informacje o regularnie przychodzących przelewach* oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje.

b) zaprzestaje od dnia określonego w upoważnieniu  akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy przelewów* i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowania przychodzących przelewów i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez klienta u dostawcy przyjmującego a w przypadku odmowy przyjęcia informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy,

c) anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu,

d) przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego w dniu określonym w upoważnieniu,

e) zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnień, jeśli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie pod warunkiem zakończenia w/w czynności.

* przelewem jest: polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej oraz polecenie przelewu wewnętrznego.

Obowiązki i uprawnienia Klienta

Klient wyrażający wolę zmiany dostawcy prowadzącego jego rachunek i/lub realizującego jego płatności w ramach usług płatniczych:

a) jest zobowiązany do poprawnego i jednoznacznego sformułowania upoważnienia i wniosku o przeniesienie rachunku/usług płatniczych,

b) jest zobowiązany do podania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na proces przenoszenia rachunku/usług płatniczych, np. o ustanowionych blokadach na rachunku, zajęciach wierzytelności itp.

c) jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymania (w formie papierowej lub elektronicznie) wszelkich informacji dotyczących procesu przenoszenia rachunku, usług płatniczych jakie świadczy bank przyjmujący oraz ograniczeniach, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego.

Ograniczenia w przenoszeniu rachunków z Banku Pekao S.A.

Przeniesienie rachunku/ usług płatniczych może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe - stosownie do postanowień umów i regulaminów dotyczących danego rachunku/usługi u dostawcy przekazującego, jeżeli na tym rachunku istnieją nieuregulowane zobowiązania w tym:

a) rachunek jest zablokowany z tytułu zajęcia egzekucyjnego lub innego tytułu np. ustanowienia zabezpieczenia (kaucji) na potrzeby zobowiązań klienta w Banku/ w innym banku, albo są zamrożone środki lub wstrzymane transakcje na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

b) rachunek jest prowadzony na rzecz klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

c) rachunek jest zablokowany z tytułu nierozliczonej transakcji np. dokonanej kartą debetową wydaną do tego rachunku,

d) rachunek ma saldo zerowe ale nie zostały uiszczone należne bankowi, zaległe opłaty i prowizje (jeżeli z powodu braku środków opłaty są naliczone, ale pobierane dopiero z ewentualnych pierwszych wpływów lub udostępnionego limitu),

e) rachunek wykazuje saldo ujemne (został wykorzystany i niespłacony przyznany w tym rachunku limit kredytowy lub wystąpił niedozwolony debet),

f) rachunek jest powiązany z innymi produktami/ usługami np. rachunek jest wskazany do automatycznej spłaty, tzw. "autodebetem", rat kredytu/ pożyczki lub zadłużenia na karcie kredytowej,

g) do rachunku są wydane karty z odroczonym terminem płatności,

h) do rachunku są ustanowione blokady środków,

i) rachunek jest rachunkiem wspólnym - jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy tego rachunku dla jej rozwiązania wymagana jest zgodna dyspozycja wszystkich współposiadaczy; w takim przypadku wniosek może być zrealizowany jeżeli zarówno w upoważnieniu dla banku jak i we wniosku znajdą się dane tych współposiadaczy i dokumenty te zostaną podpisane/ zaakceptowane przez wszystkich współposiadaczy,

j) dokumenty te zostaną podpisane/ zaakceptowane przez wszystkich współposiadaczy,

k) do rachunku jest otwarte: inkaso czeków w obrocie krajowym oraz dewizowym, lub
akredytywa/ inkaso dokumentowe,

l) we wniosku złożonym przez klienta są przekazane niepełne informacje.

Informacje dodatkowe

a) Przeniesienie danej usługi płatniczej może odbywać się wyłącznie w przypadku gdy jest ona dostępna w ofercie banku przyjmującego.

b) Usługi płatnicze, które świadczy Bank Pekao S.A. oraz związane z nimi opłaty i prowizje, są opisane na stronie wwww.pekao.com.pl.

c) Dane które powinien przedstawić klient w celu przeniesienia rachunku są dostępne we wniosku o przeniesienie rachunku.

d) Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z sądowego lub pozasądowego rozstrzygania sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów pozasądowych są:
- Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) działający przy Związku Banków Polskich; tryb i zasady prowadzenia takich postępowań dostępne są na stronie www.zbp.pl,
- Rzecznik Finansowy; tryb i zasady prowadzenia takich postępowań dostępne są na stronie www.rf.gov.pl. 

e) W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu lub innego kanału elektronicznego, Klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów z Bankiem również za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

f) Klient może zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz wnieść skargę na Bank do Komisji Nadzoru Finansowego. 

g) Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

h) Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę klienta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się dostawców: przekazującego lub przyjmującego z terminów i warunków przeniesienia rachunku/usług.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt