AKTUALNA OFERTA

 

Certyfikat Depozytowy Spółek Finansowych

100% ochrony kapitału

Założeniem inwestycji jest osiągnięcie zysku na potencjalnych wzrostach cen 9 spółek finansowych. Certyfikaty oferują 100% gwarancję ochrony kapitału na koniec inwestycji i dają możliwość osiągnięcia zysków. Dzięki temu możesz bezpiecznie zainwestować, nie obawiając się o utratę zainwestowanego kapitału. Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności produktu bezpiecznego, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z możliwości osiągania zysków na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, wybierz nowe Certyfikaty Banku Pekao S.A.

Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w certyfikaty depozytowe wiąże się ryzyko inwestycyjne, rozumiane jako możliwość nieosiągnięcia zysku na zakończenie inwestycji lub utraty części kapitału, w przypadku podjęcia decyzji o  przedterminowym zakończeniu inwestycji.

Postaw na Certyfikat Depozytowy Spółek Finansowych

Certyfikat Depozytowy Spółek Finansowych to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów działających w warunkach dużej zmienności na rynkach finansowych. Produkt oparty jest na założeniu, że w ciągu najbliższych 36 miesięcy nastąpi wzrost wartości koszyka akcji 9 spółek finansowych. Propozycja Banku Pekao SA stanowi także doskonałą ofertę dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego.

Podstawowe Informacje o Certyfikatach:

  • Emitent Certyfikatów - to Bank Pekao S.A.,  
  • 36 miesięczny okres inwestycji,
  • Minimalna kwota inwestycji to tylko 1000 PLN,
  • Maksymalna Opłata Dystrybucyjna na poziomie 1,5%,
  • Końcowa stopa zwrotu będzie wyliczona wg ściśle określonej formuły, powiązanej z zachowaniem cen akcji 9 spółek finansowych, która jest opisana w Specyfikacji arametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje.

Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec 36 miesięcznego okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych (bez uwzględnienia Opłaty Dystrybucyjnej).

Ryzyka związane z inwestycją

Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji, ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości Poziomu Partycypacji w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje dostępnym na stronie www.pekao.com.pl oraz w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A..

 

Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów Depozytowych i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa tylko do 13 lipca 2018r.

Jak zainwestować ?:

W dniach 20.06.2018 - 13.07.2018 r. zapraszamy do Punktów Usług Maklerskich Pekao. Znajdują się one w oddziałach Banku Pekao SA na terenie całego kraju. Tam możesz dokonać zapisu na Certyfikaty (pełna lista placówek prowadzących sprzedaż znajduje się na stronie www.dm.pekao.com.pl). Dodatkowe informacje na temat Certyfikatów otrzymasz również pod numerem infolinii 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub + 48 22 591 22 00 (połączenie z telefonów komórkowych i zagranicy, opłata wg. Cennika operatora).

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA:

Szczegółowe informacje i zasady funkcjonowania produktu zawarte zostały w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji odpowiednich dla serii C49P160721F Certyfikatów Depozytowych i są dostępne w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao SA (lista placówek na stronie www.dm.pekao.com.pl). Certyfikaty Depozytowe to bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89-92 Prawa bankowego. Zainwestowane w Certyfikaty środki nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Niniejsze opracowanie ma charakter reklamy oraz informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakupu w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego. Bank Pekao SA nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru rekomendacji. Niniejszy materiał nie powinien być również traktowany jako porada inwestycyjna.  Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem transakcji Klient powinien rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę i ryzyko rynkowe, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.

Inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Bank Pekao SA nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji, za wyjątkiem gwarantowanego oprocentowania wynoszącego 0,01% wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. Tylko w terminie zakończenia inwestycji (Dzień Wykupu) Bank Pekao SA zobowiązuje się do wypłaty posiadaczowi 100% wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. Przedstawione wyliczenia i symulacje nie powinny być gwarancją uzyskania podobnego wyniku w przyszłości.

Warunkiem nabycia Certyfikatów Depozytowych jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Pekao. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Bank Pekao SA jest emitentem i dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu opłaty.

Niniejszy dokument stanowi własność Banku Pekao SA. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody Banku Pekao SA jest zabronione.

 

 

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt