AKTUALNA OFERTA

Certyfikaty Depozytowe Mocny Dolar

100% ochrony kapitału

Certyfikaty Depozytowe Mocny Dolar ("Certyfikaty") oferują 100% gwarancję ochrony kapitału na koniec inwestycji i dają możliwość osiągnięcia zysków. Dzięki temu możesz bezpiecznie inwestować na rynku walutowym nie obawiając się o utratę zainwestowanego kapitału.

Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności produktu dającego gwarancję utrzymania nominalnej wartości zainwestowanego kapitału oraz gwarantowane odsetki na zakończenie inwestycji, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z możliwości osiągania zysków na szeroko rozumianym rynku finansowym, wybierz nowe Certyfikaty  Banku Pekao S.A.

Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w Certyfikaty  wiąże się ryzyko inwestycyjne, rozumiane przede wszystkim jako możliwość utraty części zainwestowanego kapitału, w przypadku podjęcia decyzji o  przedterminowym zakończeniu inwestycji lub nieosiągnięcia zysku w momencie niezrealizowania się zakładanego scenariusza rynkowego.

Postaw na Certyfikaty Depozytowe Mocny Dolar

Certyfikaty Depozytowe Mocny Dolar to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów działających w warunkach dużej zmienności na rynkach finansowych.

To możliwość podjęcia inwestycji opartej na założeniu, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy nastąpi osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego (wzrost kursu USDPLN). Dla Certyfikatu Depozytowego Mocny Dolar możliwe do osiągnięcia oprocentowanie premiowe wynosi 10,4% skali 2 lat.

Skorzystaj z naszej propozycji, jeśli liczysz na osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego. Propozycja Stanowi ona okazję do dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego.

Podstawowe Informacje o Certyfikatach:

Parametry dla Certyfikatu Depozytowego Mocny Dolar:

  • Emitent Certyfikatów Depozytowych Mocny Dolar - to Bank Pekao S.A.,  
  • Krótki, 24 miesięczny, okres inwestycji,
  • Minimalna kwota inwestycji to tylko 1000 PLN,
  • Bezpieczeństwo jakie daje 100% ochrona kapitału,
  • Opłata Dystrybucyjna w maksymalnej wysokości to 1%,
  • Oprocentowanie gwarantowane wynoszące 0,01% w skali inwestycji,
  • Oprocentowanie premiowe w wysokości 10,4% w skali 2 lat, pod warunkiem odpowiedniego osłabienia złotego w stosunku do dolara amerykańskiego.

Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec 24 miesięcznego okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów  (bez uwzględnienia opłaty dystrybucyjnej).

Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów Depozytowych Mocny Dolar i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa tylko do 16 lutego 2018 r.

Jak zainwestować?

W dniach 05.02.2018 r. - 16.02.2018 r. zapraszamy do Punktów Usług Maklerskich Pekao. Znajdują się one w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Tam możesz dokonać zapisu na Certyfikaty  (pełna lista placówek prowadzących sprzedaż znajduje się na stronie www.pekao.com.pl). Dodatkowe informacje na temat Certyfikatów  otrzymasz również pod numerem infolinii 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub + 48 22 591 22 00 (połączenie z telefonów komórkowych i z zagranicy, opłata wg. cennika operatora).


WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Szczegółowe informacje i zasady funkcjonowania produktu zawarte zostały w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji odpowiednich dla serii C46P210220U Certyfikatów  i są dostępne w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A. (lista placówek dostępna jest na stronie www.pekao.com.pl). Ryzyka związane z inwestycją w Certyfikaty to: ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji (Dniem Wykupu), ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości Poziomu Wykonania w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu określonych w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) i Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji dostępnych poniżej oraz w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A. Niezależnie od wartości  i zachowania Indeksu, Bank Pekao S.A. naliczy na koniec okresu inwestycji oprocentowanie za cały jej okres (Okres Odsetkowy) w wysokości 0,01%.

Certyfikaty Depozytowe Mocny Dolar to bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89-92 Prawa bankowego. Zainwestowane środki nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Niniejsze opracowanie ma charakter reklamowy oraz informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakupu w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego. Bank Pekao S.A. nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru rekomendacji. Niniejszy materiał nie powinien być również traktowany jako porada inwestycyjna.  Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem transakcji Klient powinien rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę i ryzyko rynkowe, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.

Inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Bank Pekao S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji, za wyjątkiem gwarantowanego oprocentowania wynoszącego 0,01% wartości nominalnej Certyfikatów . Tylko w terminie zakończenia inwestycji (Dzień Wykupu) Bank Pekao S.A. zobowiązuje się do wypłaty posiadaczowi 100% wartości nominalnej Certyfikatów . Przedstawione wyliczenia i symulacje nie powinny być gwarancją uzyskania podobnego wyniku w przyszłości.

Warunkiem nabycia Certyfikatów Depozytowych Mocny Dolar jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Pekao. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Bank Pekao S.A. jest emitentem i dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu opłaty.

Niniejszy dokument stanowi własność Banku Pekao S.A.. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody Banku Pekao S.A. jest zabronione.

KID SCD46 (354 kB)
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty