Oferta dla członków NSZZ Solidarność

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące1
kwota pożyczki od 1 000 zł do 200 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 13,49%
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty, przenieś do nas raty swoich kredytów

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 6,99%
 • prowizja 6,99%

Z ubezpieczeniem:

 • oprocentowanie 5,99% *
 • prowizja 5,99%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 13,49% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 6 757 zł, pożyczka zaciągnięta na 31 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1 204,59 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 507,81 zł (6,99%), odsetki 696,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 961,59 zł płatna w 30 ratach miesięcznych po 256,82 zł, 31. rata wyrównująca 256,99 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 6 757 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24.09.2020r. Warunki obowiązują do 31.12.2020r. Pożyczka nie możne być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w Banku Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

1 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji.
W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej.
Dla pożyczek od 1 000 zł do 2 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat, a dla pożyczek od 3 tys. zł do 8 lat

* Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym Ogólne warunki ubezpieczenia i Karta produktu dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. i na pekao.com.pl.

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 3,65%*
finansowanie do 85% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

OFERTA SPECJALNA

 • marża od 1,89% 1
 • prowizja od 0,5%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których  w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%.

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,65% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 256.995 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,15% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1.269,51 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1.137,81 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 350.688,41 zł, całkowity koszt kredytu 93.693,41 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 78.770,77 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 1.284,98 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 października 2020 r., na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego1
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z bankomatów za granicą1
 • 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą1
 • 100 zł za założenie konta za pomocą selfie2
 • 0 zł za obsługę karty debetowej1
 • 0 zł za polecenie krajowych przelewów złotówkowych w bankowości internetowej
 • 0 zl za polecenie przelewu BLIKIEM na nr telefonu1
 • 100 zł za skuteczne polecenie konta znajomemu
  Dowiedz się wiecej

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 6 400 zł (dalej limit kredytowy)
  - wynosi 9,27%, przy przyjęciu założeń, że:
  - przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  - spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
  - oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym. Przy przyjęciu powyższych założeń:
  - całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 7 483,87 zł,
  - całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 083,87 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (856,53 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (197,34 zł),
  - okres kredytowania wynosi 66 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 22.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

2 Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie.
Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.