Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A.

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące1
kwota pożyczki od 1 000 zł do 200 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 13,73%
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty. Przenieś do nas raty swoich kredytów i sprawdź, czy możesz płacić mniej!

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 7,2%
 • prowizja 7,99%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 13,73% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 8578,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1 815,80 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 744,90 zł (7,99%), odsetki 1 070,90 zł), całkowita kwota do zapłaty 10 393,80 zł płatna w 35 ratach miesięcznych po 288,72 zł, 36. rata wyrównująca 288,60 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8578,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 04.11.2021 r.

1 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji. W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 6,11%*
finansowanie do 90% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

OFERTA SPECJALNA

 • marża od 1,89% 1
 • prowizja od 0,5%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których  w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%.

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 6,11% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 274 814 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 5,58% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 767,67 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 607,91 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 470 942,21 zł, całkowity koszt kredytu 196 128,21 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 183 822,29 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5401,74 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty dostępnej w banku 280,22 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastyczna 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 3,90 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja dokonana na dzień 11 stycznia 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX1
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą kartą debetową Mastercard Debit FX1
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce kartą debetową Mastercard Debit FX1
 • 0 zł za Pakiet Komfort przez pół roku2
 • 100 zł dla Ciebie za polecenie konta i 100 zł dla Twojego znajomego za otworzenie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Konta Przekorzystne Biznes.
  50 zł dla Ciebie za polecenie konta i 50 zł dla Twojego znajomego za otworzenie Konta Przekorzystnego dla młodych.
  Dowiedz się wiecej

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 6 700 zł (dalej limit kredytowy)
 - wynosi 12,21%, przy przyjęciu założeń, że:
 - przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
 - spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
 - oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 9,5% w stosunku rocznym. Przy przyjęciu powyższych założeń:
 - całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 8 256,13 zł,
 - całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 556,13 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (1 245,33 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (280,80 zł),
 - okres kredytowania wynosi 72 miesiące. Kalkulacja przygotowana na 4.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

2 Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie.
Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.