Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A.

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące1
kwota pożyczki od 1 000 zł do 200 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 12,71%
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty. Przenieś do nas raty swoich kredytów i sprawdź, czy możesz płacić mniej!

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 7,2%
 • prowizja 7,99%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 12,71% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 8110,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 43 miesiące, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1 916,41 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 704,26 zł (7,99%), odsetki 1 212,15 zł), całkowita kwota do zapłaty 10 026,41 zł płatna w 42 ratach miesięcznych po 233,17 zł, 43. rata wyrównująca 233,27 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8110,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 25.03.2021r. Pożyczka nie możne być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w Banku Pekao S.A.

1 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji. W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 3,64%*
finansowanie do 90% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

OFERTA SPECJALNA

 • marża od 1,89% 1
 • prowizja od 0,5%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których  w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%.

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,64% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 256.995 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,14% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1.268,13 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1.136,51 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 350.303,90 zł,całkowity koszt kredytu 93.308,90 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 78.386,26 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cywg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCardDebit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 1.284,98 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 4 stycznia 2021 r., na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego1
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z bankomatów za granicą1
 • 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą1
 • Otwórz Konto na selfie i skorzystaj z aktualnych promocji! Otrzymaj do 300 zł2
 • 0 zł za obsługę karty debetowej1
 • 0 zł za polecenie krajowych przelewów złotówkowych w bankowości internetowej
 • 0 zl za polecenie przelewu BLIKIEM na nr telefonu1
 • 100 zł dla Ciebie za skuteczne polecenie konta
  + 100 zł za otworzenie konta przez Twojego znajomego
  i spełnienie warunków zasad edycji programu poleceń.
  Dowiedz się wiecej

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 6 100 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi 9,33%, przy przyjęciu założeń, że:
  - przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  - spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
  - oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
  - całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 7 138,22 zł,
  - całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 038,22 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (813.87 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (194,35 zł),
  - okres kredytowania wynosi 65 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 12.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie

2 Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie.
Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.